Διαδικασία : 2019/2854(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0120/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0120/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0120/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 50k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Manuel García‑Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev, Μανώλης Κεφαλογιάννης</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0118/2019

B9‑0120/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό

(2019/2854(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91[1],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά[3],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρείας (COM(2013)0129),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

 έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[8],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, του δεύτερου μεγαλύτερου οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως, έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, την εσωτερική αγορά της ΕΕ, την απασχόληση και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός στον τομέα του τουρισμού επιδεινώνεται από την αβεβαιότητα που περιβάλλει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, και ο αριθμός των διεθνών τουριστών που επισκέπτονται την ΕΕ θα συνεχίσει να αυξάνεται·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 4% του ΑΕΠ της Ένωσης, ποσοστό που ξεπερνά το 10%, εάν ληφθούν υπόψη όλοι οι τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουριστικός τομέας αποτελεί επίσης βασική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης, καθώς παρέχει εργασία σε περίπου 12 εκατομμύρια εργαζομένους και εξασφαλίζει τουλάχιστον το 5% του συνόλου των θέσεων εργασίας (πρόκειται για πάνω από 27 εκατομμύρια εργαζομένους και για σχεδόν το 12% του συνόλου των θέσεων εργασίας, εάν ληφθούν υπόψη οι δεσμοί του με άλλους τομείς), καθώς και το 20% των θέσεων απασχόλησης νέων κάτω των 25 ετών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και επαγγελμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράγουν πλούτο σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ έχει την εξουσία να στηρίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι δεν προβλέπεται ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τουρισμό, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας, στο οποίο το Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστεί ειδικό κονδύλιο για τον βιώσιμο τουρισμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη τουλάχιστον τριών προτεραιοτήτων της Επιτροπής «Von der Leyen», και συγκεκριμένα στην ανοικοδόμηση «μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων», στη δημιουργία «μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή» και στην «προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, χρειάστηκε να διεξαχθεί μια τεράστια επιχείρηση επαναπατρισμού πάνω από 600 000 ατόμων από διάφορες τοποθεσίες του κόσμου στον τόπο καταγωγής τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παύση των δραστηριοτήτων της Thomas Cook έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημία στον τομέα του τουρισμού και στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο, ως κινητήριας δύναμης για τη οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, ιδίως όταν καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτήριου ήδη πριν από την παροχή της υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να παρέχεται στους επιβάτες κατανοητή, ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση, προσβάσιμη σε όλους·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα 600 000 άτομα που εγκλωβίστηκαν μακριά από τα σπίτια τους και τους χιλιάδες τοπικούς προμηθευτές και τις θυγατρικές, κυρίως ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, καθώς και λόγω της ζημίας που προκάλεσε το γεγονός αυτό στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως·

2. συγχαίρει τα κράτη μέλη για την αμεσότητα με την οποία υλοποίησαν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό των ενδιαφερόμενων προσώπων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επέμβει γρήγορα και αποτελεσματικά σε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον·

3. καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν τους λόγους που οδήγησαν στη χρεοκοπία της Thomas Cook, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών κρίσεων και τη θέσπιση πολιτικών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε έναν τόσο σημαντικό για την ΕΕ τομέα·

4. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη ζημία που υπέστη ο τομέας και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, και να καταστήσει δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτά·

5. παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να κάνουν χρήση των εργαλείων που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και άλλων ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών μέσων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν, σε τακτική βάση, ειδικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την τουριστική βιομηχανία με βάση τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για τα αντίστοιχα κονδύλια·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν, μόνο ως έσχατη λύση, το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, στις πόλεις, στις περιφέρειες και στους προορισμούς, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες για την απασχόληση·

7. τονίζει τη σημασία που έχουν η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μεταφορών, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού·

8. τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής συνεχούς κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του επιμερισμού ευθυνών, ως ενός από τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την ανάπτυξη όλων των σχετικών μέτρων·

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, και να αντλήσουν από την εμπειρία αυτή διδάγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών·

10. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε νέα σχετική πληροφορία που αφορά τη χρεοκοπία της Thomas Cook· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του να γνωρίζει κανείς κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές χορήγησης αδειών είχαν αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της Thomas Cook, κατά πόσον είχαν εντοπιστεί οικονομικά προβλήματα και κατά πόσον θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του εγκλωβισμού χιλιάδων επιβατών μακριά από τα σπίτια τους·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τη θέση του σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τα όρια ευθύνης του αερομεταφορέα, και να εγκρίνει τη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2014· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία εδώ και πέντε χρόνια·

12. επαναλαμβάνει την ανάγκη, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την ευθύνη του αερομεταφορέα, να θεσπιστούν υποχρεωτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου προστασίας των επιβατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ταμείων εγγυήσεων ή μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες και εγγυώνται την παροχή βοήθειας, την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, την παροχή αποζημίωσης και τη μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

[2] ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

[3] ΕΕ C 257E της 6.9.2013, σ. 1.

[4] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

[5] ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 336.

[6] ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.

[7] ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου