Menetlus : 2019/2854(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0122/2019

Esitatud tekstid :

B9-0122/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0122/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>kontserni Thomas Cook pankroti negatiivsete tagajärgede kohta ELi turismisektorile</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0118/2019

B9‑0122/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kontserni Thomas Cook pankroti negatiivsete tagajärgede kohta ELi turismisektorile

(2019/2854(RSP))

Euroopa Parlament

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 6 punkti d,

 võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 195,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91[1],

 võttes arvesse komisjoni teatist „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia“ (COM(2007)0621),

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“ (COM(2010)0352),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ[2],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ[3],

 võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni lennureisijatele kehtivate õiguste tõhususe ja rakendamise kohta[4],

 võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2013. aasta teatist „Reisijate kaitse lennuettevõtja maksejõuetuse korral“ (COM(2013)0129),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (edaspidi „EGFi määrus“)[5],

 võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2014. aasta teatist „Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia“ (COM(2014)0086),

 võttes arvesse oma 5. veebruari 2014. aasta seisukohta, mis võeti vastu esimesel lugemisel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol[6],

 võttes arvesse oma 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni uute ülesannete ja strateegiate kohta turismi edendamiseks Euroopas[7],

 võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks[8],

 võttes arvesse nõukogu 27. mai 2019. aasta järeldusi, milles käsitletakse turismisektori konkurentsivõimet kui ELi jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse sidususe mootorit järgmisel kümnel aastal,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et maailma vanima reisikorraldaja, kontserni Thomas Cook kokkuvarisemine kahjustab tugevalt majandust, siseturgu ja tööhõivet kogu ELis;

B. arvestades, et turism moodustab ligikaudu 4% liidu SKPst ning kui kõiki turismiga seotud sektoreid ka arvesse võtta, on see näitaja juba suurem kui 10%; arvestades, et turismisektoril on tohutu mõju tööhõivele, sest selles töötab ligikaudu 12 miljonit inimest, mis moodustab vähemalt 5% kõikidest töökohtadest üldse (kui seotud sektoreid arvesse võtta, on vastavad arvud 27 miljonit ja peaaegu 12% kõigist töökohtadest), lisaks on 20% turismisektori töökohtadest alla 25-aastaste noorte päralt;

C. arvestades, et turismisektor hõlmab äärmiselt erinevaid teenuseid ja ameteid ning sektori tegevuste üksikisikule suunatud iseloomu tõttu on vaja palju töötajaid; arvestades, et turism on oluline stiimul paljudele teistele majandussektoritele; arvestades, et sektoris domineerivad peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevus on turismist sõltuvate piirkondade jaoks väga oluline, sest see parandab tööhõivet ja annab tulu;

D. arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest kuulub ELi pädevusse ka liikmesriikide tegevuse toetamine ja täiendamine turismi vallas;

E. arvestades, et turism on ELi majandusarengu ja töökohtade loomise seisukohalt tähtis sektor ning et uue komisjoni prioriteedid (eelkõige see, mis puudutab „inimeste kasuks töötava majanduse“ toetamist), peaksid seega kajastama sektori tähtsust ja selle vajadusi;

F. arvestades, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamine tingis erakordselt suure repatrieerimisoperatsiooni, sest enam kui 600 000 maailma eri paigus viibivat inimest tuli kodumaale tagasi toimetada;

G. arvestades, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamine tekitas turismisektorile ja tööhõivele suurt majanduslikku kahju; arvestades, et sektori konkurentsivõime parandamiseks ning selleks, et aidata Euroopa turismifirmadel hoida Euroopa kui maailma soosituima turismisihtkoha positsiooni, mis soodustab majanduskasvu ning linnade ja piirkondade kestlikku arengut, on vaja võtta sobivaid meetmeid;

H. arvestades, et paljud tarbijad olid ostnud Thomas Cooki pakettreise; arvestades, et läbivaadatud pakettreiside direktiiv (direktiiv 2015/2302/EL) täiendab ja ühtlustab pakettreiside tarbijatele suunatud tarbijakaitset kogu Euroopas; arvestades, et reisikorraldajate maksejõuetus mõjub negatiivselt tarbijatele, eriti kui nad on võõras riigis ja seetõttu haavatavamas olukorras, ning arvestades, et sellistes erandlikes olukordades on seetõttu äärmiselt oluline tagada kõrgetasemeline kaitse;

I. arvestades, et reisitoodete tarbijad ja reisijad üldisemalt peaksid saama kasu ajakohastatud teabest ja asjakohastest suunistest, mis puudutavad nende õigusi ning reisikorraldajate ja reisifirmade vastutust; arvestades, et tarbijad usuvad, et neile tagatakse kavandatud teenused ja neil on teatavad õigused, kui reisikorraldaja ei osuta teenuseid, mille eest talle on makstud;

1. väljendab muret kontserni Thomas Cook juhtimise pärast, sest kontsern oli lõpuks sunnitud töö lõpetama, samuti selle pärast, et mitmed tuhanded töötajad kogu Euroopas kaotasid juhtimisvigade tagajärjel oma töö; tunneb heameelt uudiste üle, et teised ettevõtted ostavad mõned Thomas Cooki äriüksused ära, sh ostab Hays Travel ära Thomas Cooki Ühendkuningriigis asuvad endised peamised müügikohad, mille tulemusena jääb alles 2000 töökohta, ja Hispaania firma Wamos ostab ära Thomas Cooki Belgia tütarfirma Neckermann, mis päästab samuti suure hulga töökohti;

2. peab kahetsusväärseks, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamise tõttu jäi võõrsile 600 000 puhkajat ja reisijat, peab aga julgustavaks, et vastutavad ametiasutused olid suutelised kiiresti läbi viima ulatuslikke operatsioone, et need inimesed tagasi tuua; võtab teadmiseks, et valdav enamik reisijatest sai tagasi pöörduda samal päeval, milleks nad olid algselt lennu broneerinud, ja tunneb kaasa reisijatele, kelle tagasipöördumine hilines, kes jäid kauemaks võõrsile, kellel tekkis lisakulutusi puhkusel, mille nad olid juba välja maksnud, või kellel oli kontserni pankroti tõttu muid probleeme;

3. peab kahetsusväärseks ka pankroti mõju kohalikele turismiettevõtjatele, nagu hotellid ja transporditeenuse osutajad, samuti nendega seotud ettevõtetele, keda Thomas Cooki pankrot kahtlemata veel mõjutab;

4. rõhutab, et Euroopa turismitööstus on tugev ja Thomas Cooki juhtum on paljude tegurite põhjustatud erandlik sündmus; palub liikmesriikidel seoses selle läbikukkumisega kontrollida turismisektori suhtes kohaldatavaid õigusnõudeid ja maksustamiseeskirju, et tagada nende eesmärgipärasus ning soodustada hästitoimivat ja konkurentsivõimelist turismisektorit; palub komisjonil kaaluda töörühma moodustamist, et uurida Thomas Cooki pankroti tagajärgi teistele Euroopa turismiettevõtetele;

5. rõhutab ka seda, et sellist tüüpi juhtumiteks on ELis kavandatud tarbijakaitsekord, eeskätt pakettreiside direktiiv, ja selle alusel peaks taolises olukorras olema tagatud piisav kaitse, sealhulgas võimalus toimetada pakettreisile jäänud reisija tagasi kodumaale; usub, et 2018. aastal kasutusele võetud süsteem on toiminud hästi ja tarbijad on rakendatud reformidest kasu saanud;

6. palub komisjonil teha kindlaks ELi rahastamisvahendid, millega saaks korvata sektorile tekitatud kahju ja aidata parandada selle konkurentsivõimet, ning teha need vahendid kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

7. julgustab ka liikmesriike kasutama ära Euroopa Sotsiaalfondi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja muid ELi pakutavaid vahendeid; kutsub komisjoni üles kuulutama regulaarselt välja turismitööstusega seotud konkreetseid hankeid, tuginedes vastavates fondides sätestatud prioriteetidele;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kaaluksid toetusmeetmeid, mis võiksid leevendada negatiivset majanduslikku mõju ettevõtjatele ning tõsiseid tagajärgi tööhõivele;

9. palub, et komisjon teavitaks Euroopa Parlamenti, kui Thomas Cooki pankroti kohta on uut teavet; rõhutab sellega seoses, et on oluline teada, kas lube väljaandvad asutused olid hinnanud Thomas Cooki finantsolukorda;

10. palub komisjonil kaaluda täiendavaid meetmeid, et säilitada ettevõtte pankroti korral tarbijakaitse kõrge tase, ja tõdeb, et pakettreiside direktiiv toimib nõuetekohaselt; palub, et nõukogu võtaks võimalikult kiiresti vastu oma seisukoha määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmise kohta lennureisijate õiguste jõustamise ja lennuettevõtja vastutuse piiride osas ning toetaks seisukohta, mille parlament võttis 2014. aasta veebruaris; peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole suutnud viimase viie aasta jooksul kokkuleppele jõuda;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.

[2] ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

[3] ELT L 326, 11.12.2015, lk 1.

[4] ELT C 257E, 6.9.2013, lk 1.

[5] ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

[6] ELT C 93, 24.3.2017, lk 336.

[7] ELT C 355, 20.10.2017, lk 71.

[8] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika