Procedūra : 2019/2854(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0122/2019

Pateikti tekstai :

B9-0122/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0122/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikio ES turizmui</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0118/2019

B9‑0122/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikio ES turizmui

(2019/2854(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio d punktą,

 atsižvelgdamas į SESV 195 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91[1],

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkė“(COM(2007)0621),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“ (COM(2010)0352),

 atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB[2],

 atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB[3],

 atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl nustatytų oro transportu keliaujančių asmenų teisių veikimo ir taikymo[4],

 atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 18 d. dėl Komisijos komunikatą dėl keleivių apsaugos oro transporto bendrovės nemokumo atveju (COM(2013)0129),

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (toliau – EGF reglamentas)[5],

 atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 20 d. Komisijos komunikatą „ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“ (COM(2014)0086),

 atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 5 d. per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru[6],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 29 d. rezoliuciją dėl naujų turizmo skatinimo Europoje iššūkių ir koncepcijų[7],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“[8],

 atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadas dėl turizmo sektoriaus konkurencingumo kaip tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos variklio Europos Sąjungoje ateinantį dešimtmetį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi seniausios pasaulyje kelionių organizavimo įmonės „Thomas Cook Group“ bankrotas padarė didžiulį neigiamą poveikį ekonomikai, vidaus rinkai ir užimtumui visoje ES;

B. kadangi turizmas sudaro apie 4 proc., o jeigu įskaičiuotume visus su turizmu susijusius sektorius – daugiau kaip 10 proc. ES BVP; kadangi turizmo sektorius taip pat yra pagrindinis užimtumo skatinimo veiksnys: jame dirba beveik 12 mln. darbuotojų ir sukuriama ne mažiau kaip 5 proc. visų darbo vietų (daugiau kaip 27 mln. darbuotojų ir beveik 12 proc. visų darbo vietų, jei atsižvelgiama į visus susijusius sektorius), taip pat 20 proc. darbo vietų, kurias užima jaunesni kaip 25 metų asmenys;

C. kadangi turizmo sektorius apima daugybę įvairiausių paslaugų ir profesijų ir dėl asmeninio veiklos pobūdžio šiam sektoriui reikia daug darbuotojų; kadangi turizmas suteikia didelių paskatų daugeliui kitų ekonomikos sektorių; kadangi šiame sektoriuje dominuoja mažosios ir vidutinės įmonės, kurių veikla skatina užimtumą ir gerovę regionuose, kurie yra labai priklausomi nuo turizmo;

D. kadangi, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES turi įgaliojimus remti arba papildyti valstybių narių veiksmus turizmo srityje;

E. kadangi turizmas yra vienas iš svarbiausių sektorių ES ekonomikai ir užimtumui ir todėl naujosios Komisijos prioritetai, visų pirma siekis remti „žmonėms tarnaujančią ekonomiką“, turėtų atspindėti šio sektoriaus svarbą ir poreikius;

F. kadangi įmonei „Thomas Cook Group“ nutraukus veiklą reikėjo imtis milžiniškos daugiau kaip 600 000 asmenų grąžinimo iš įvairių vietų visame pasaulyje į jų kilmės vietas operacijos;

G. kadangi įmonei „Thomas Cook Group“ nutraukus veiklą padaryta didelė ekonominė žala turizmo sektoriui ir užimtumui; kadangi šiai problemai spręsti reikės imtis tinkamų priemonių, kad būtų padidintas sektoriaus konkurencingumas ir užtikrinta, kad Europa išlaikytų savo, kaip turistų lankomiausios vietos pasaulyje, poziciją, nes tai yra jos miestų ir regionų augimo ir tvaraus vystymosi varomoji jėga;

H. kadangi daug vartotojų iš įmonės „Thomas Cook“ buvo įsigiję kelionės paslaugų paketus; kadangi persvarstytoje Kelionių paketų direktyvoje (Direktyva (ES) 2015/2302) užtikrinta papildoma ir suderinta kelionės paslaugų produktus įsigyjančių vartotojų apsauga; kadangi kelionių organizatorių nemokumas daro neigiamą poveikį vartotojams, ypač kai jie yra užsienyje, taigi ir labiau pažeidžiami, ir kadangi dėl to itin svarbu užtikrinti aukšto lygio apsaugą tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis;

I. kadangi kelionių paketus įsigyjantiems vartotojams ir apskritai keleiviams turėtų būti teikiama naujausia informacija ir tinkamos gairės apie jų teises ir kelionių organizatorių ar kelionių agentūrų pareigas; kadangi vartotojai tikisi, kad paslaugos bus suteiktos numatyta tvarka, ir gali pasinaudoti savo teisėmis tuo atveju, jeigu kelionių organizatoriai nesuteikia paslaugų, už kurias buvo sumokėta;

1. išreiškia susirūpinimą dėl įmonės „Thomas Cook Group“ valdymo, nes galiausiai ji buvo priversta nutraukti veiklą, ir dėl to, kad daug tūkstančių darbuotojų visoje Europoje dėl netinkamo valdymo prarado darbo vietas; palankiai vertina naujienas, kad tam tikrus įmonės „Thomas Cook“ verslo segmentus nupirks kitos įmonės, įskaitant buvusias jos parduotuves Jungtinės Karalystės miestų pagrindinėse gatvėse – jas turi nupirkti įmonė „Hays Travel“ ir taip išsaugoti 2 000 darbo vietų, ir Belgijoje įsikūrusią „Thomas Cook“ patronuojamąją įmonę „Neckermann“, kurią turi nupirkti Ispanijos įmonė „Wamos“ ir išsaugoti didelį skaičių darbo vietų;

2. reiškia apgailestavimą, kad įmonei „Thomas Cook“ nutraukus veiklą 600 000 atostogautojų ir keliautojų liko įstrigę paskirties šalyse, tačiau džiaugiasi, kad atitinkamoms institucijoms pavyko greitai įgyvendinti reikšmingą nukentėjusiųjų asmenų grąžinimo namo operaciją; supranta, kad didžioji dauguma keleivių galėjo grįžti tą pačią dieną, kurią buvo numatytas jų užsakytas skrydis, ir užjaučia tuos keleivius, kurių skrydžiai vėlavo, kurie įstrigo ilgesniam laikui arba patyrė papildomų išlaidų dėl atostogų, už kurias jie jau buvo sumokėję, arba kitų sunkumų dėl įmonės bankroto;

3. taip pat apgailestauja dėl šio įvykio poveikio vietos turizmo veiklos vykdytojams, pvz., viešbučiams ir transporto paslaugų teikėjams, taip pat susijusioms įmonėms, kurios, be abejonės, nukentės dėl „Thomas Cook“ bankroto;

4. pabrėžia, kad Europos turizmo sektorius yra stiprus ir kad įmonės „Thomas Cook“ atvejis yra vienas įvykis, kurį sukėlė įvairūs veiksniai; ragina valstybes nares, atsižvelgiant į šią nesėkmę, išnagrinėti savo teisinius reikalavimus ir apmokestinimo taisykles, taikomus turizmo sektoriui, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų paskirtį ir skatintų sveiką ir konkurencingą turizmo pramonę; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įsteigti darbo grupę, tiriančią įmonės „Thomas Cook“ bankroto poveikį kitoms Europos turizmo bendrovėms;

5. be to, pabrėžia, kad ES vartotojų apsaugos tvarka, visų pirma Kelionių paketų direktyva, buvo numatyta tokio pobūdžio įvykiams ir ja buvo siekiama nustatyti tinkamas apsaugos priemones tokiu atveju, įskaitant paskirties šalyje įstrigusių keleivių, kurie keliavo nusipirkę atostogų paketus, repatriaciją; supranta, kad 2018 m. įgyvendinta sistema veikia gerai ir kad įgyvendintos reformos buvo naudingos vartotojams;

6. ragina Komisiją nustatyti ES finansines priemones, kuriomis galėtų būti kompensuota sektoriui padaryta žala ir kurios padėtų padidinti sektoriaus konkurencingumą, ir užtikrinti galimybes jomis greitai ir veiksmingai pasinaudoti;

7. ragina visas valstybes nares taip pat pasinaudoti priemonėmis, kurias teikia Europos socialinis fondas, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir kiti ES fondai; ragina Komisiją, remiantis atitinkamų fondų prioritetais, reguliariai rengti kvietimus dalyvauti specialiuose konkursuose, susijusiuose su turizmo pramone;

8. primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų galima sumažinti neigiamą ekonominį poveikį įmonėms, taip pat reikšmingas pasekmes užimtumui;

9. ragina Komisiją perduoti Parlamentui visą naują svarbią informaciją apie įmonės „Thomas Cook“ bankrotą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu žinoti, ar atitinkamos licencijas išduodančios institucijos įvertino įmonės „Thomas Cook“ finansinę padėtį;

10. ragina Komisiją apsvarstyti tolesnes priemones, kuriomis būtų siekiama išlaikyti aukštą vartotojų apsaugos lygį verslo žlugimo atveju, ir kartu primena, kad buvo parodyta, jog Kelionių paketų direktyva veikia tinkamai; ragina Tarybą kuo greičiau priimti savo poziciją dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004 dėl oro transporto keleivių teisių užtikrinimo ir oro vežėjų atsakomybės ribų keitimo ir patvirtinti Parlamento 2014 m. vasario mėn. priimtą poziciją; apgailestauja dėl to, kad per pastaruosius penkerius metus Tarybai nepavyko pasiekti susitarimo;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

[1] OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

[2] OL L 304, 2011 11 22, p. 64.

[3] OL L 326, 2015 12 11, p. 1.

[4] OL C 257E, 2013 9 6, p. 1.

[5] OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[6] OL C 93, 2017 3 24, p. 336.

[7] OL C 355, 2017 10 20, p. 71.

[8] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika