Procedure : 2019/2854(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0124/2019

Indgivne tekster :

B9-0124/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0124/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om virkningerne af Thomas Cook-koncernens konkurs</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0118/2019

B9‑0124/2019

Europa-Parlamentets beslutning om virkningerne af Thomas Cook-koncernens konkurs

(2019/2854(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 152 og 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF[1]

 der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa[2],

 der henviser til sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale[3],

 der henviser til Kommissionens meddelelse "En ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" (COM(2010)0352),

 der henviser til Europa-Kommissionens beslutning af 14. oktober 2019 om redningsstøtte til Condor (SA.55394),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EGF-forordningen)[4],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91[5],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. marts 2013 om passagerbeskyttelse i tilfælde af luftfartsselskabers konkurs (COM(2013)0129),

 Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker[6],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet[7],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Thomas Cook-koncernen den 23. september 2019 officielt erklærede sig konkurs, hvilket skabte en af de største kriser i turistsektoren nogensinde;

B.  der henviser til, at Thomas Cook-koncernens sammenbrud resulterede i, at hundredtusindvis af mennesker strandede rundt om i verden; der henviser til, at Thomas Cooks indstilling af driften krævede en omfattende hjemtransport af disse mennesker fra forskellige steder;

C. der henviser til, at ca. 22 000 personer, der er ansat direkte af Thomas Cook-koncernen, har udsigt til arbejdsløshed; der henviser til, at denne konkurs har ført til lukning af hoteller og overnatningsfaciliteter og også vil føre til tab af tusindvis af arbejdspladser i turismesektoren og sektorer, der er afhængige af turisme; der henviser til, at mange leverandører, primært levedygtige SMV'er, kan stå over for betydelige vanskeligheder som følge af den dominoeffekt, som Thomas Cooks sammenbrud har skabt;

D. der henviser til, at Thomas Cooks sammenbrud kan have en betydelig negativ indvirkning på økonomien i visse EU-regioner, som var direkte afhængige af Thomas Cook-pakkerejser; der henviser til, at flere fagforeninger og hotelejersammenslutninger i hele EU har givet udtryk for alvorlig bekymring over indkomsttab og har opfordret til hasteforanstaltninger;

E. der henviser til, at turisme er en nøglesektor for medlemsstaternes økonomier, der genererer over 10 % af EU's BNP, hvis turismerelaterede sektorer tages med i beregningen; der henviser til, at turisme også er en væsentlig drivkraft for beskæftigelse, idet den direkte beskæftiger 13 millioner arbejdstagere og dermed tegner sig for mindst 12 % af alle jobs i EU;

F. der henviser til, at Europa er verdens største turistdestination med en markedsandel på 52 %; der henviser til, at turistsektoren er særlig sårbar over for risici forårsaget af både naturlige og menneskeskabte faktorer, som ikke kan forudsiges;

G. der henviser til, at turisme er en vigtig samfundsøkonomisk aktivitet i EU med vidtrækkende konsekvenser for økonomier, beskæftigelse og social udvikling;

H. der henviser til, at flere medlemsstater har bebudet målrettede foranstaltninger til støtte for deres turismesektor med henblik på at afbøde de negative virkninger af Thomas Cook-koncernens sammenbrud; der henviser til, at der ikke var nogen samlet reaktion fra EU's side på denne krise i turismesektoren; der henviser til, at der endnu ikke er blevet aktiveret nogen EU-støttemekanisme;

I. der henviser til, at EU siden Lissabontraktatens ikrafttræden har haft kompetence til at støtte eller supplere medlemsstaternes indsats på turismeområdet; der henviser til, at EU-budgettet ikke indeholder en specifik turismepost, men at tiltag på dette område hører ind under forskellige fonde, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger;

J. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende globale strukturelle ændringer eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

K. der henviser til, at den tyske forbundsregering den 25. september 2019 meddelte Kommissionen, at den havde til hensigt at yde et redningslån på 380 mio. EUR til Thomas Cooks tyske luftfartsselskab Condor via den tyske offentlige udviklingsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), hvilket blev godkendt af Kommissionen den 14. oktober 2019;

L. der henviser til, at der er betydelige forskelle i kundernes muligheder for at få erstatning for deres aflyste ferier; der henviser til, at artikel 17 i direktiv (EU) 2015/2302 pålægger alle medlemsstater at sikre forbrugerbeskyttelse i tilfælde af en arrangørs insolvens;

M. der henviser til, at Parlamentet allerede vedtog sin holdning til revisionen af forordning (EF) nr. 261/2004 den 5. februar 2014[8], men at forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet stadig ikke er indledt, da sagen er blokeret i Rådet;

N. der henviser til, at mange forbrugere ikke er opmærksomme på de økonomiske risici, de løber i tilfælde af en rejsearrangørs konkurs;

O. der henviser til, at forbrugere, som bestiller en flybillet direkte, ikke er tilstrækkeligt beskyttede i tilfælde af flyselskabers insolvens, da EU's nuværende retlige ramme ikke fastsætter noget krav om direkte beskyttelse mod insolvens for indehavere af flight only-billetter;

P. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008 skal træffe foranstaltninger, hvis de ikke er tilfredse med et luftfartsselskabs kapitalgrundlag, og at de kan overveje at suspendere eller tilbagekalde luftfartsselskabets licens;

Q. der henviser til, at Thomas Cooks topchefer har modtaget næsten 22 mio. EUR i bonusser i de sidste fem år;

1. udtrykker alvorlig bekymring over de økonomiske og psykologiske gener, som hundredtusindvis af forbrugere og tusinder af arbejdstagere og interessenter inden for turistsektoren, hovedsagelig lokale SMV'er, har lidt og fortsat lider under som følge af Thomas Cook-koncernens konkurs;

2. opfordrer de britiske myndigheder til at sikre, at løntilgodehavender udbetales fuldt ud til Thomas Cook-ansatte, der er blevet afskediget;

3. opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivning om beskyttelse af arbejdstagere i tilfælde af insolvens med henblik på at give dem de samme rettigheder til hjemtransport, som rejsende har i henhold til EU-lovgivningen;

4. understreger, at Thomas Cooks pludselige indstilling af driften og den deraf følgende negative virkninger for sektoren i alvorlig grad har påvirket Europas image og omdømme som verdens førende turistdestination;

5. finder det dybt beklageligt, at de afskedigede arbejdstagere ikke blev ordentligt informeret eller hørt; understreger sin stærke tro på, at social dialog på alle niveauer, baseret på gensidig tillid og fælles ansvar, er det bedste redskab til at finde konsensusløsninger og fælles tilgange til at foregribe, forebygge og forvalte omstruktureringsprocesser; understreger i denne forbindelse betydningen af at styrke de europæiske samarbejdsudvalg;

6. opfordrer alle de medlemsstater, der er berørt af denne insolvens, til fuldt ud at udnytte alle de instrumenter, der er til rådighed, såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Socialfond, med henblik på at omskole afskedigede arbejdstagere og støtte deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet; minder Kommissionen om, at økonomisk støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt;

7. understreger behovet for at oprette en budgetpost for bæredygtig turisme, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, i betragtning af den vigtige rolle, som sektoren spiller for EU's økonomi, med henblik på at håndtere fælles udfordringer såsom virkningerne af klimaændringer og af andre menneskeskabte kriser i almindelighed, ved hjælp af en mekanisme til krisestyring på turistdestinationer og gennem styrkelse af sektorens konkurrenceevne, bl.a. ved at promovere Europa som turistdestination;

8. bifalder de beredskabsplaner, som nogle medlemsstater har iværksat for at lette hjemtransporten af de berørte rejsende og for at afbøde de negative virkninger for lokale virksomheder og økonomier; beklager samtidig manglen på en ramme for en koordineret europæisk reaktion på lignende situationer;

9. bifalder beslutningen om at stille et redningslån på 380 mio. EUR til rådighed for Thomas Cooks tyske luftfartsselskab Condor, som har gjort det muligt for datterselskabet at undgå afskedigelser og opretholde flydriften som hidtil; forventer, at den tyske regering sikrer, at lånet tilbagebetales fuldt ud inden for seks måneder, og at de eksisterende vilkår og betingelser for Condors ansatte ikke forringes;

10. opfordrer de nationale myndigheder til at oprette en national erstatningsfond til gavn for forbrugere, der har været ofre for denne konkurs under deres ferie, eller hvis planlagte rejse eller ophold er blevet annulleret, og som ikke har modtaget nogen erstatning fra en insolvensforsikring for rejsende, der har bestilt en pakkerejse;

11. konstaterer, at erstatningsordningerne for forbrugerne i denne sag varierer meget, og opfordrer derfor til en minimumsharmonisering for at sikre de højeste standarder for forbrugerrettigheder i transport- og turismesektoren;

12. opfordrer Kommissionen til at indføre en juridisk forpligtelse for luftfartsselskaberne til at oprette en garantifond for forbrugere i tilfælde af insolvens;

13. opfordrer Kommissionen til at etablere en retlig ramme, som giver indehavere af flight only-billetter direkte krav på beskyttelse i tilfælde af insolvens, herunder en forpligtelse for luftfartsselskaberne til at tegne en insolvensforsikring, når de ansøger om licens;

14. opfordrer de nationale myndigheder samt rejsearrangører og forbrugerorganisationer i medlemsstaterne til på behørig og aktiv vis at oplyse forbrugerne om deres rettigheder i tilfælde af konkurs, inden de booker fly, hotel eller pakkerejser;

15. opfordrer Rådet til at forpligte sig til at nå frem til en generel indstilling vedrørende Kommissionens forslag om forordning (EF) nr. 2027/97, da en revision af denne forordning er meget nødvendig for at forbedre forbrugerrettighederne og skabe større retssikkerhed for forbrugerne;

16. anmoder Kommissionen og de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder om at foretage en grundig analyse af Thomas Cooks konkurs med henblik på at foregribe fremtidige kriser og udforme politikker, der kan minimere risikoen for, at der opstår lignende hændelser;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1.

[2] EUT C 355 af 20.10.2107, s. 71.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.

[4] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[5] EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

[6] EUT L 285 af 17.10.1997, s. 1.

[7] EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

[8] Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0092.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik