Menetlus : 2019/2854(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0124/2019

Esitatud tekstid :

B9-0124/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0124/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0118/2019

B9‑0124/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta

(2019/2854(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 152 ja 195,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ[1],

 võttes arvesse oma 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni uute ülesannete ja strateegiate kohta turismi edendamiseks Euroopas[2],

 võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks[3],

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava” (COM(2010)0352),

 võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2019. aasta otsust Condorile päästmisabi andmise kohta (SA.55394),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (edaspidi „EGFi määrus“)[4],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91[5],

 võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2013. aasta teatist „Reisijate kaitse lennuettevõtja maksejõuetuse korral“ (COM(2013)0129),

 võttes arvesse nõukogu 9. oktoobri 1997. aasta määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumite puhul[6],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta[7],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 23. septembril 2019 kuulutas kontsern Thomas Cook ametlikult välja pankroti, mis põhjustas ühe kõigi aegade suurima kriisi turismisektoris;

B. arvestades, et kontserni Thomas Cook pankroti tõttu ei pääsenud sajad tuhanded inimesed maailma eri paigust tagasi koju; arvestades, et Thomas Cooki tegevuse lõpetamine tingis erakordselt suure repatrieerimisoperatsiooni, sest eri paigus viibivad inimesed tuli oma kodumaale tagasi toimetada;

C. arvestades, et kontserni Thomas Cook otseses alluvuses töötas ligikaudu 22 000 inimest, keda ähvardab nüüd töötus; arvestades, et pankrot on toonud kaasa hotellide ja majutusasutuste sulgemise ning põhjustab ka tuhandete töökohtade kadumise turismisektoris ja turismist sõltuvates sektorites; arvestades, et paljud tarnijad, kes on enamasti elujõulised VKEd, võivad Thomas Cooki pankroti põhjustatud doominoefekti tõttu sattuda suurtesse raskustesse;

D. arvestades, et Thomas Cooki pankrotil võib olla suur negatiivne mõju teatavate ELi piirkondade majandusele, mis sõltuvad otseselt Thomas Cooki pakettreisidest; arvestades, et paljud ametiühingud ja hotellide ühendused kogu ELis on väljendanud tõsist muret saamata jäänud tulu pärast ja nõudnud kiireloomuliste toetusmeetmete võtmist;

E. arvestades, et turism on üks liikmesriikide majanduse põhisektoritest, mis turismiga seotud sektoreid arvesse võttes moodustab üle 10 % ELi SKPst; arvestades, et see on ka oluline tööhõive allikas, kuna annab otseselt tööd 13 miljonile töötajale ning selle töökohtade osakaal ELis on vähemalt 12 %;

F. arvestades, et Euroopa on maailma külastatavaim turismisihtkoht, turuosaga 52 %; arvestades, et turismisektor on erakordselt aldis nii looduslikele kui ka inimeste põhjustatud ettenägematutele ohtudele;

G. arvestades, et turism on ELis oluline sotsiaal-majanduslik tegevusvaldkond, mis mõjutab ulatuslikult majandust, tööhõivet ja sotsiaalset arengut;

H. arvestades, et mitu liikmesriiki on teatanud turismisektori toetamiseks ette nähtud meetmete vastuvõtmisest, et leevendada kontserni Thomas Cook pankroti negatiivset mõju; arvestades, et sellele turismisektori kriisile EL ühiselt ei reageerinud; arvestades, et ELi toetusmehhanismi ei ole veel käivitatud;

I. arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest kuulub ELi pädevusse ka liikmesriikide tegevuse toetamine ja täiendamine turismi vallas; arvestades, et turismile ei ole ELi eelarves ette nähtud eraldi rida, ning et selles valdkonnas võetakse meetmeid eri fondide, katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete raames;

J. arvestades, et EL on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad suurte maailmamajanduse struktuurimuudatuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

K. arvestades, et Saksamaa Liitvabariigi valitsus andis 25. septembril 2019 komisjonile teada kavatsusest anda Thomas Cooki Saksamaa lennuettevõtjale Condor Saksamaa riikliku arengupanga Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kaudu 380 miljoni eurot päästmislaenu ja et komisjon kiitis selle heaks 14. oktoobril 2019;

L. arvestades, et need võimalused, mida klientidele pakutakse tühistatud puhkuse kompenseerimiseks, on väga erinevad; arvestades, et direktiivi (EL) 2015/2302 artiklis 17 nõutakse, et kõik liikmesriigid tagaksid korraldaja maksejõuetuse korral tarbijakaitse;

M. arvestades, et Euroopa Parlament võttis juba 5. veebruaril 2014 vastu oma seisukoha määruse 261/2004 muutmise kohta[8], kuigi läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel ei ole veel alanud, kuna nõukogu on menetluse blokeerinud;

N. arvestades, et paljud tarbijad ei ole teadlikud finantsriskidest, millega nad reisikorraldajate pankroti korral silmitsi seisavad;

O. arvestades, et tarbijad, kes lennupileti otse broneerivad, ei ole lennuettevõtja maksejõuetuse korral piisavalt kaitstud, kuna ELi kehtivas õigusraamistikus ei ole ette nähtud ühtegi nõuet maksejõuetusevastase kaitse tagamiseks vaid lennupileti ostnud reisijatele;

P. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 9 kohaselt peavad liikmesriigid võtma meetmeid, kui nad ei ole rahul nendelt tegevusloa saanud lennuettevõtja kapitali adekvaatsusega, ning nad võivad kaaluda lennuettevõtja lennutegevusloa kehtivuse peatamist või kehtetuks tunnistamist;

Q. arvestades, et Thomas Cooki juhid on viimase viie aasta jooksul saanud peaaegu 22 miljoni euro väärtuses preemiaid;

1. väljendab tõsist muret kontserni Thomas Cook pankroti tagajärjel tekkinud rahaliste ja psühholoogiliste ebameeldivuste pärast, mille tõttu on kannatanud ja endiselt kannatavad sajad tuhanded tarbijad ning tuhanded turismisektori töötajad ja sidusrühmad, peamiselt kohalikud VKEd;

2. kutsub Ühendkuningriigi ametiasutusi üles tagama, et töö kaotanud Thomas Cooki töötajatele makstakse täielikult välja teenitud palgad;

3. palub komisjonil hinnata maksejõuetuse korral töötajatele tagatavat kaitset käsitlevaid õigusakte, et anda neile samad kodumaale tagasi toomise õigused, mis on reisijatel ELi õigusaktide alusel;

4. rõhutab, et Thomas Cooki tegevuse äkiline lõpetamine ja sektorile avalduvad negatiivsed tagajärjed on tõsiselt mõjutanud Euroopa kui maailma peamise turismisihtkoha kuvandit ja mainet;

5. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et töö kaotanud töötajaid ei teavitatud ega nendega ei konsulteeritud nõuetekohaselt; kordab oma kindlat veendumust, et kõikidel tasanditel peetav vastastikusel usaldusel ja jagatud vastutusel põhinev tugev ja laiaulatuslik sotsiaalne dialoog on parim vahend restruktureerimisprotsesside prognoosimise, ennetamise ja haldamisega seoses üksmeelsete lahenduste ja kokkulepitud lähenemisviisideni jõudmiseks; rõhutab sellega seoses, kui oluline on tugevdada Euroopa töönõukogusid;

6. kutsub kõiki sellest maksejõuetusest mõjutatud liikmesriike üles kasutama täielikult ära kõiki olemasolevaid vahendeid, nagu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa Sotsiaalfond, et toetada töö kaotanud töötajate ümberõpet ja nende tagasipöördumist tööturule; tuletab komisjonile meelde, et töö kaotanud töötajatele antav finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

7. rõhutab vajadust luua eraldi eelarverubriik säästva turismi jaoks, nagu nõuab Euroopa Parlament oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) kohta, kuna tegemist on olulise sektoriga liikmesriikide majanduse jaoks ja mille eesmärk on tulla toime selliste ühiste probleemidega nagu kliimamuutuste mõju ja üldisemalt muud inimtegevusest tingitud kriisid, kasutades selleks turismisihtkohtade kriisiohjamise mehhanismi ja suurendades sektori konkurentsivõimet muu hulgas Euroopa kui turismisihtkoha edendamise abil;

8. tunneb heameelt mõne liikmesriigi poolt vastu võetud hädaolukorra lahendamise kavade üle, mille abil aidatakse asjaomastel reisijatel tulla tagasi koju ning leevendatakse kohalikele ettevõtetele ja majandusele avalduvaid negatiivseid tagajärgi; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et puudub Euroopa tasandil kooskõlastatud raamistik sarnastele olukordadele reageerimiseks;

9. tunneb heameelt otsuse üle anda Thomas Cooki Saksamaa lennuettevõtjale Condor 380 miljoni euro suurune päästmislaen, mis võimaldas tütarettevõtjal vältida koondamisi ja jätkata lennutegevust tavapärasel viisil; eeldab Saksamaa valitsuselt selle tagamist, et laen makstakse täielikult tagasi kuue kuu jooksul ning et ei muudeta halvemaks Condori töötajate suhtes kehtivaid tingimusi;

10. kutsub riiklikke ametiasutusi üles looma riikliku hüvitusfondi, et tagada toetused tarbijate jaoks, kes on selle pankroti tõttu kannatanud puhkuse ajal või kelle reis või majutus tühistati, juhul kui nad ei ole saanud pakettreisi broneerinud reisijate jaoks ette nähtud maksejõuetuskindlustuselt hüvitist;

11. märgib, et tarbijatele ette nähtud kompensatsioonisüsteemid on antud juhul väga erinevad ja nõuab seetõttu minimaalset ülespoole ühtlustamist, et tagada transpordi- ja turismisektoris tarbijaõiguste järgimine kõige kõrgemal tasandil;

12. palub komisjonil kehtestada lennuettevõtjatele õiguslik kohustus luua tarbijatele tagatisfond juhuks, kui ettevõtja muutub maksejõuetuks;

13. kutsub komisjoni üles looma õigusraamistikku, et kehtestada nõue maksejõuetusevastase kaitse tagamiseks vaid lennupileti soetanud reisijatele, sealhulgas kohustus lennuettevõtjatele sõlmida lennutegevusloa taotlemisel maksejõuetuskindlustus;

14. julgustab riiklikke ametiasutusi, reisikorraldajaid ja tarbijaorganisatsioone liikmesriikides teavitama tarbijaid enne lendude, majutuse või reisipakettide broneerimist nõuetekohaselt ja aktiivselt oma õigustest pankroti korral;

15. kutsub nõukogu üles võtma kohustust rakendada üldist lähenemisviisi seoses komisjoni ettepanekuga määruse (EÜ) nr 2027/97 kohta, kuna selle määruse läbivaatamine on vajalik tarbijate õiguste parandamiseks ja tarbijatele suurema õiguskindluse tagamiseks;

16. nõuab komisjonilt ja mõjutatud liikmesriikide pädevatelt asutustelt Thomas Cooki pankroti põhjuste põhjalikku analüüsi, et ennetada tulevasi kriise ja töötada välja poliitika, mis minimeeriks sarnaste sündmuste toimumise riski;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

[1] ELT L 326, 11.12.2015, lk 1.

[2] ELT C 355, 20.10.2017, lk 71.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.

[4] ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

[5] ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.

[6] EÜT L 285, 17.10.1997, lk 1.

[7] ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.

[8] Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0092.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika