Förfarande : 2019/2854(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0124/2019

Ingivna texter :

B9-0124/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0124/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om effekterna av Thomas Cook-koncernens konkurs</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0118/2019

B9‑0124/2019

Europaparlamentets resolution om effekterna av Thomas Cook-koncernens konkurs

(2019/2854(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 152 och 195 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG[1],

 med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa[2],

 med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[3],

 med beaktande av kommissionens meddelande Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (COM(2010)0352),

 med beaktande av kommissionens beslut av den 14 oktober 2019 om undsättningshjälp till Condor (SA.55394),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[4],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91[5],

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 mars 2013 Skydd för passagerare i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens (COM(2013)0129),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor[6],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen[7],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 23 september 2019 meddelade Thomas Cook-koncernen officiellt att den gått i konkurs och förorsakade därmed en av de största kriserna någonsin i turismnäringen.

B.  Thomas Cook-koncernens sammanbrott resulterade i att hundratusentals människor runtom i världen inte kunde ta sig hem. I och med att Thomas Cooks verksamhet upphörde krävdes en enorm insats för att hämta hem dessa människor från olika platser i världen.

C. Omkring 22 000 personer som är direkt anställda av Thomas Cook-koncernen riskerar att bli arbetslösa. Konkursen har lett till att flera hotell och andra typer av inkvartering har slagit igen, och den kommer även att leda till att tusentals jobb går förlorade i turismnäringen och i andra näringar som är beroende av turismen. Ett stort antal leverantörer, i de flesta fall lönsamma små och medelstora företag, riskerar att drabbas av stora svårigheter efter den dominoeffektiv som Thomas Cooks fall har orsakat.

D. Thomas Cooks sammanbrott kan få omfattande negativa följder för ekonomierna i vissa EU-regioner som var direkt beroende av de paketresor som såldes genom Thomas Cook. Flera fackföreningar och förbund som samlar hotellanställda i hela EU har uttryckt stora farhågor beträffande inkomstbortfall och har begärt att det ska vidtas akuta stödåtgärder.

E. Turismen är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turismen. Turismen är också en viktig sysselsättningsskapande faktor, eftersom den direkt sysselsätter 13 miljoner arbetstagare och följaktligen svarar för minst 12 % av jobben inom EU.

F. Europa är världens främsta resmål med en marknadsandel på 52 %. Turismen är särskilt utsatt för både oförutsägbara naturkatastrofer och katastrofer som framkallats av människan.

G. Turismen är en viktig socioekonomisk verksamhet i EU och har vittomfattande följder för ekonomin, sysselsättningen och den sociala utvecklingen.

H. Flera medlemsstater har meddelat att de kommer att vidta riktade åtgärder för att stödja turismnäringen, i syfte att mildra de negativa följderna av Thomas Cook-koncernens fall. Det kom inget konsoliderat svar från EU på denna kris i turismnäringen. Ännu har ingen EU-stödmekanism aktiverats.

I. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har EU haft befogenhet att stödja eller komplettera medlemsstaternas insatser på turismområdet. Turism har inte någon egen rubrik i EU:s budget och åtgärderna på detta område är fördelade på flera fonder, pilotprojekt och förberedande åtgärder.

J. EU har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande globala strukturförändringar eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

K. Tysklands federala regering underrättade den 25 september 2019 kommissionen om sin avsikt att via den tyska statliga utvecklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bevilja ett undsättningslån på 380 miljoner euro till Thomas Cooks tyska flygbolag, Condor, vilket godkändes av kommissionen den 14 oktober 2019.

L. Det råder stora skillnader i de alternativ som konsumenterna har att tillgå för att få ersättning för inställda resor. I enlighet med artikel 17 i direktiv (EU) 2015/2302 ska alla medlemsstater säkerställa att konsumenterna är skyddade vid en arrangörs obestånd.

M. Redan den 5 februari 2014 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om översynen av förordning (EG) nr 261/2004[8], men förhandlingarna mellan parlamentet och rådet har ännu inte börjat eftersom ärendet har blockerats i rådet.

N. Många konsumenter är inte medvetna om vilka ekonomiska risker de löper om en researrangör går i konkurs.

O. Konsumenter som har bokat en flygbiljett utan att gå genom en researrangör är inte tillräckligt skyddade vid ett flygbolags obestånd, eftersom det i dagens unionslagstiftning inte finns något krav på direkt skydd vid obestånd för resenärer som bara har en flygbiljett.

P. I enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1008/2008 är medlemsstaterna skyldiga att vidta åtgärder om de bedömer att ett lufttrafikföretag som de har beviljat licens inte har tillräckligt kapital, och de får tillfälligt eller permanent återkalla lufttrafikföretagets operativa licens.

Q. Verkställande direktörer inom Thomas Cook har under de senaste fem åren fått nästan 22 miljoner euro i bonus.

1. Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över de ekonomiska och psykologiska olägenheter som drabbat och fortsätter att drabba hundratusentals konsumenter och tusentals arbetstagare och berörda parter i turismnäringen, i första hand lokala små och medelstora företag, till följd av Thomas Cook-koncernens konkurs.

2. Europaparlamentet uppmanar de brittiska myndigheterna att säkerställa att redan intjänade löner betalas ut i sin helhet till de Thomas Cook-anställda som har sagts upp.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att diskutera lagstiftning om skydd för arbetstagare vid obestånd i syfte att ge dem samma repatrieringsrättigheter som resenärer har enligt unionslagstiftningen.

4. Europaparlamentet betonar att bilden av Europa och dess rykte som världens främsta resmål har fått sig en allvarlig törn genom att Thomas Cooks verksamhet plötsligt upphörde och genom de negativa följder för näringen som detta medförde.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att de uppsagda arbetstagarna inte fick ordentlig information och att inga samråd hölls med dem. Parlamentet betonar sin övertygelse om att en stark och heltäckande dialog på alla nivåer, som bygger på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, är det bästa verktyget för att finna samförståndslösningar och gemensamt överenskomna infallsvinklar för att föregripa, förebygga och hantera omstruktureringsprocesser. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av att stärka de europeiska företagsråden.

6. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater som påverkas av obeståndet att utnyttja alla tillgängliga verktyg, såsom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden, för att bistå med omskolning av de uppsagda arbetstagarna och hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Parlamentet påminner kommissionen om att ekonomiskt stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att inrätta en budgetpost för hållbar turism, vilket parlamentet begärde i sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027, med tanke på hur viktig denna sektor är inom medlemsstaternas ekonomi, i syfte att ta itu med gemensamma utmaningar, såsom effekterna av klimatförändringarna och andra av människan framkallade kriser i allmänhet, genom en mekanism för krishantering på destinationsorten och en förstärkning av sektorns konkurrenskraft, bland annat genom att främja Europa som resmål.

8. Europaparlamentet välkomnar de beredskapsplaner som några medlemsstater har antagit för att underlätta repatrieringen av berörda resenärer och för att mildra de negativa effekterna för lokala företag och ekonomier. Parlamentet beklagar emellertid djupt att det saknas en ram för en samordnad EU-insats i liknande situationer.

9. Europaparlamentet välkomnar beslutet att bevilja ett undsättningslån på 380 miljoner euro till Thomas Cooks tyska flygbolag, Condor, vilket har gjort det möjligt för dotterbolaget att undvika uppsägningar och fortsätta med sina flygningar som vanligt. Parlamentet förväntar sig att den tyska regeringen säkerställer att hela lånet återbetalas inom sex månader och att de nuvarande villkoren för Condors anställda inte försämras.

10. Europaparlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att inrätta en nationell ersättningsfond för att säkerställa att konsumenter som under sin semester har drabbats av denna konkurs eller som har bokat resor som ställts in och/eller inkvartering som annullerats får tillbaka pengarna, om de inte har fått någon ersättning via en obeståndsförsäkring för resenärer som bokat en paketresa.

11. Europaparlamentet noterar att systemen för ersättning till konsumenter i detta fall skiljer sig mycket åt, och efterlyser därför en uppåtgående lägsta harmonisering för att garantera högsta möjliga standarder vad gäller konsumenträttigheter inom transport- och turismnäringen.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en rättslig skyldighet för lufttrafikföretag att inrätta en garantifond för konsumenter i samband med obestånd.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma en rättslig ram för ett krav på direkt skydd vid obestånd för resenärer som bara har en flygbiljett, inbegripet en skyldighet för lufttrafikföretag att teckna en obeståndsförsäkring när de ansöker om en operativ licens.

14. Europaparlamentet uppmuntrar nationella myndigheter, researrangörer och konsumentorganisationer i medlemsstaterna att vederbörligen och aktivt informera konsumenterna om deras rättigheter i samband med en konkurs innan flyg, inkvartering eller paketresor bokas.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att förbinda sig att utfärda en allmän riktlinje beträffande kommissionens förslag om förordning (EG) nr 2027/97, eftersom det finns ett stort behov av en översyn av denna förordning för att förbättra konsumenträttigheterna och ge konsumenterna större rättssäkerhet.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att göra en noggrann analys av orsakerna till Thomas Cooks konkurs, i syfte att föregripa framtida kriser och fastställa strategier för att minimera risken för att liknande händelser inträffar.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] EUT L 326, 11.12.2015, s. 1.

[2] EUT C 355, 20.10.2017, s. 71.

[3] Antagna texter, P8_TA(2018)0449.

[4] EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

[5] EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

[6] EGT L 285, 17.10.1997, s. 1.

[7] EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

[8] Antagna texter, P7_TA(2014)0092.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy