Forslag til beslutning - B9-0125/2019Forslag til beslutning
B9-0125/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Marie‑Pierre Vedrenne
for RENEW-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0123/2019

Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0125/2019
Indgivne tekster :
B9-0125/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0125/2019

Europa-Parlamentets beslutning om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien og til sin beslutning af 14. marts 2019 om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne[1],

 der henviser til de relevante erklæringer fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), særligt til hendes erklæring af 9. oktober 2019 om den seneste udvikling i det nordøstlige Syrien og hendes bemærkninger ved ankomsten og på pressekonferencen efter samlingen i Udenrigsrådet den 14. oktober 2019,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17. oktober 2019 om Tyrkiet,

 der henviser til Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om det nordøstlige Syrien,

 der henviser til den højtstående repræsentant Federica Mogherinis tale på Europa-Parlamentets plenarmøde den 9. oktober 2019 om situationen i det nordlige Syrien,

 der henviser til erklæringerne om Syrien af 11. og 15. oktober 2019 fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville,

 der henviser til den fælles meddelelse af 14. marts 2017 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om elementer i en EU-strategi for Syrien (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om en EU-strategi for Syrien,

 der henviser til De Forenede Nationers pagt og til alle de FN-konventioner, som Tyrkiet og Syrien er deltagende stater i,

 der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2254 (2015) af 18. december 2015 og Genèvekommunikéet fra 2012,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/248 af 21. december 2016 om oprettelse af en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2011,

 der henviser til Romstatutten og stiftelsesdokumenterne for Den Internationale Domstol samt til den præcedens, der blev skabt med oprettelsen af internationale tribunaler, såsom Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien, Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda og Den Særlige Domstol for Libanon,

 der henviser til aftalememorandummet om etablering af nedtrapningszoner i Den Syriske Arabiske Republik, som blev undertegnet af Iran, Rusland og Tyrkiet den 6. maj 2017,

 der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til Rådets konklusioner om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIL/Daesh, vedtaget 16. marts 2015,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Tyrkiet den 9. oktober 2019 som følge af den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at trække amerikanske tropper ud af det nordøstlige Syrien iværksatte en militær operation i områder, der kontrolleres af de syriske demokratiske styrker (SDF); der henviser til, at dette har forårsaget alvorlige civile og militære tab på begge sider af grænsen og ifølge FN-kilder medført, at mindst 300 000 personer, herunder 70 000 børn, er blevet fordrevet; der henviser til, at de fleste internationale hjælpeorganisationer har været tvunget til at indstille deres aktiviteter og evakuere internationalt personale som følge af sikkerhedsmæssige bekymringer; der henviser til, at journalister er blevet tvunget til at forlade regionen på grund af alvorlige sikkerhedsmæssige bekymringer og dermed forhindrer en retfærdig og præcis dækning af konflikten;

B. der henviser til, at USA og Tyrkiet den 18. oktober 2019 bebudede en øjeblikkelig 5-dages våbenhvile i området ved grænsen til Syrien; der henviser til, at denne aftale er midlertidig, da Tyrkiet ikke har accepteret at trække sine styrker tilbage fra det nordlige Syrien;

C. der henviser til, at våbenhvilen berører området mellem Ras al-Ain and Tal Abyad, et område ved den tyrkiske grænse, der strækker sig over næsten 120 kilometer, og at det ikke er blevet drøftet, hvad der skal ske med de øvrige regioner under kurdisk kontrol;

D. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 17. oktober 2019 tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om det nordøstlige Syrien, hvor det fordømte Tyrkiets ensidige militære indsats i det nordøstlige Syrien, som har forårsaget uacceptable menneskelige lidelser, undergravet bekæmpelsen af Daesh og i høj grad truer sikkerheden i Europa;

E. der henviser til, at denne ensidige tyrkiske militæroperation ikke har noget retsgrundlag, udelukkende forværrer den otte år lange konflikt i Syrien, skaber yderligere humanitære lidelser og vil have en negativ indvirkning på bestræbelserne på at finde en forhandlingsløsning og på bekæmpelsen af terrorisme; der henviser til, at den civile konflikt i Syrien fortsætter trods flere internationale bestræbelser på at sikre en våbenhvile og arbejde hen imod at finde en forhandlingsløsning;

F. der henviser til, at der foreligger specifikke rapporter om drab, intimidering, mishandling, kidnapning, plyndring og beslaglæggelse af civile hjem begået af tyrkiskstøttede væbnede grupper, hvor civile, som anklages for at være tilknyttet specifikke kurdiske grupper, angiveligt med tvang fjernes fra deres hjem eller pågribes ved kontrolposter af medlemmer af disse grupper; der henviser til, at der foreligger rapporter om brug af ukonventionelle våben mod civile, herunder mod børn; der henviser til, at der ifølge FN foreligger rapporter om summariske henrettelser foretaget af krigere, der tilhører den væbnede gruppe "Ahrar al-Sharqiya", som er allieret med Tyrkiet; der henviser til, at en kendt kurdisk kvindelig politiker, Hevrin Khalaf, angiveligt blev tortureret og henrettet af krigere fra Ahrar al-Sharqiya;

G. der henviser til, at der foreligger rapporter om luftangreb og jordbaserede angreb fra den tyrkiske hærs og dets allierede væbnede gruppers side, som har ramt lægefaciliteter og civil infrastruktur som vandpumpestationer, dæmninger, kraftværker og oliefelter; der henviser til, at tusindvis af mennesker risikerer at blive forhindret i at få tilstrækkelig adgang til rent vand;

H. der henviser til, at Bashar al-Assads tropper efter tilbagetrækningen af de amerikanske tropper den 14. oktober 2019 er gået ind i en række byer i Rojava for første gang i syv år, siden de kurdiske styrker accepterede en russisk mæglet aftale om at forsøge at afværge et tyrkisk angreb; der henviser til, at de nøjagtige detaljer i aftalen mellem Damaskus og kurderne fortsat er uklare; der henviser til, at russiske tropper ifølge stadig ubekræftede rapporter fra det russiske forsvarsministerium patruljerer frontlinjen mellem de tyrkiske og syriske militærstillinger for at holde dem adskilt;

I. der henviser til, at de krænkelser, der er blevet begået under den syriske konflikt af Assadregimet og dets allierede og af ISIS/Daesh samt andre terrorgrupper, omfatter vilkårlige angreb på civile med kemiske våben, udenretslige henrettelser, tortur og mishandling, tvungne forsvindinger, masseanholdelser og vilkårlige anholdelser, kollektiv straf, angreb på lægepersonale og nægtelse af adgang til mad, vand og lægehjælp; der henviser til, at disse forbrydelser udgør krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab og hidtil er forblevet ustraffede;

J. der henviser til, at den tyrkiskledede offensiv – til trods for at landet er medlem af NATO – og konsekvenserne heraf annullerer den indsats, som den globale koalition har gjort for at besejre ISIS, hvor de kurdiske styrker stadig spiller en afgørende rolle ved at bekæmpe ISIS-krigere, der stadig er aktive; der henviser til, at ISIS-krigere, der er tilbageholdt i kurdiske lejre, allerede er brudt ud af disse for at drage tilbage i kamp og sprede terror, hvilket absolut må forhindres som en central prioritet af hensyn til sikkerheden i regionen og i EU;

K. der henviser til, at langt størstedelen af de tusindvis af europæiske børn, der er født af krigere fra Islamisk Stat, i øjeblikket befinder sig i tre forskellige lejre i det nordøstlige Syrien, nemlig Al Hol-, al-Roj- og Ain Issa-lejrene, som er hårdt ramt af den tyrkiske offensiv;

L. der henviser til, at den tvungne fordrivelse af mennesker, herunder med henblik på at foretage demografiske ændringer, udgør en klar overtrædelse af den humanitære folkeret og kan føre til demografiske og etniske forandringer; der henviser til, at det også er en overtrædelse af den humanitære folkeret og flere af FN's Sikkerhedsråds resolutioner at lægge hindringer i vejen for sikker, uhindret og vedvarende levering af humanitær bistand, evakueringer og lægehjælp; der henviser til, at det ikke er lykkes FN's Sikkerhedsråd at nå frem til en aftale på trods af enigheden i EU; der henviser til, at Rusland har nedlagt veto mod 14 resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd i de seneste år og har spillet en aktiv rolle i at begrænse resolutionernes indhold;

M. der henviser til, at den amerikansk-tyrkiske aftale af 17. oktober 2019 om en midlertidig våbenhvile ikke tager hensyn til den reelle situation på stedet; der henviser til, at fremkomsten af nye spændinger og trusler kan føre til, at civilbefolkningens sikkerhed undergraves efter de 120 timers våbenhvile;

N. der henviser til, at det internationale samfund og enkeltstater er forpligtet til at stille de ansvarlige for krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og af den humanitære folkeret, der er begået under konflikten i Syrien, til ansvar, herunder gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion og national lovgivning; der henviser til, at dette enten kan ske ved de eksisterende nationale og internationale domstole og tribunaler eller ved internationale ad hoc-straffetribunaler, der endnu ikke er oprettet;

O. der henviser til, at EU fortsat er forpligtet til at bidrage til, at forhandlingerne under ledelse af FN's særlige udsending til Syrien, den såkaldte Genève-proces, bliver en succes; der henviser til, at FN's generalsekretær den 23. september 2019 i tilknytning til FN's Generalforsamling bekendtgjorde, at der var enighed om at nedsætte et konstitutionelt udvalg, som nu risikerer ikke at kunne mødes som følge af Tyrkiets ensidige militære aktioner;

P. der henviser til, at situationen i Syrien og manglen på en omfattende, ægte og inkluderende politisk overgang fortsat er en hindring for en fuld gennemførelse af EU-strategien for Syrien, og navnlig den betydelige støtte, som EU kan yde til genopbygning af landet; der henviser til, at genopbygningen af Syrien bør baseres på en bottom-up-tilgang og en vellykket styrkelse af lokale aktører, således at kendte terrorgrupper udelukkes; der henviser til, at EU den 18. februar 2019 var vært for den tredje konference om "støtte til Syriens og regionens fremtid"; der henviser til, at alle donorer bør indfri deres løfter;

Q. der henviser til, at EU's indsats for at yde humanitær bistand og planlægge Syriens fremtid er prisværdig; der henviser til, at EU under ingen omstændigheder bør yde ubetinget bistand til genopbygningen af et Syrien, der ledes og kontrolleres af Assad og hans allierede, Rusland og Iran; der henviser til, at Assad, Tyrkiet, Rusland og Iran ikke må få lov til at løbe fra de økonomiske konsekvenser af deres militære interventioner; der henviser til, at eventuelle genopbygningstilsagn skal være gearet imod fred og ansvarliggørelse;

R. der henviser til, at Rådet har indført en række restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien, som er rettet mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for at undertrykke civilbefolkningen i Syrien, samt mod enkeltpersoner og enheder, der har tilknytning disse; der henviser til, at USA har pålagt tyrkiske ministerier og højtstående regeringsembedsmænd sanktioner som reaktion på landets militære offensiv i det nordlige Syrien; der henviser til, at nogle EU-medlemsstater har indført en våbenembargo mod Tyrkiet;

1. fordømmer på det kraftigste den ensidige tyrkiske militærindsats i det nordøstlige Syrien og opfordrer Tyrkiet til øjeblikkeligt og definitivt at indstille sin militære intervention; understreger, at åbningen af nye fronter i Syrien ikke er til fordel for Tyrkiets sikkerhed, og advarer mod en yderligere forværring af den humanitære krise i Syrien; kræver fuld overholdelse af den humanitære folkeret, herunder beskyttelse af civile;

2. fordømmer på det kraftigste de rapporterede krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der er begået under denne konflikt, og ikke blot de krænkelser, som angiveligt er begået af de tyrkiskstøttede styrker, men også dem, der er begået af Assad-regimets styrker med støtte fra dets allierede, Rusland og Iran, samt af terrororganisationer, der er opført på FN's lister;

3. opfordrer NF/HR til at give udtryk for EU's holdning over for de tyrkiske myndigheder og lægge fundamentet til en stærk og helhedsorienteret EU-reaktion på denne krise; opfordrer hende til at indlede en dialog med de tyrkiske myndigheder med henblik på en hurtig nedtrapning af situationen og for at finde en holdbar løsning på krisen; understreger, at EU bør overveje alle tilgængelige muligheder i samarbejde med sine internationale partnere, herunder nedkastning af nødhjælp fra fly, oprettelse af luftkorridorer for humanitær bistand og etablering af flyveforbudszoner i henhold til en resolution fra FN's Sikkerhedsråd;

4. gentager alvoren af de konsekvenser, som en yderligere optrapning af konflikten og destabilisering af regionen udgør for såvel regionen i sig selv som for EU, i form af øgede sikkerhedsrisici, humanitære kriser og migrationsstrømme; opfordrer derfor Kommissionen til at forberede EU på samtlige aspekter i forbindelse med den bedst mulige reaktion på enhver situation, der måtte opstå, og til at underrette Europa-Parlamentet om samtlige konsekvenser af en yderligere optrapning af konflikten og destabilisering af regionen;

5. glæder sig over, at flere EU-medlemsstater har besluttet at sætte en stopper for våbeneksporttilladelser til Tyrkiet; gentager navnlig, at det er nødvendigt, at alle medlemsstater konsekvent anvender de bestemmelser, der er fastsat i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP[2] om våbeneksport, herunder en konsekvent anvendelse af kriterium 4 om regional stabilitet; opfordrer indtrængende NF/HR til at iværksætte et initiativ med henblik på at indføre en omfattende våbenembargo mod Tyrkiet i betragtning af de alvorlige påstande om brud på den humanitære folkeret;

6. beklager, at Udenrigsudvalget på sit møde den 14. oktober 2019 ikke var i stand til at nå til enighed om en EU-dækkende våbenembargo mod Tyrkiet, som Tyskland og Frankrig skubbede på for at opnå;

7. minder dem, der leder den nuværende militære operation om, at de i henhold til folkeretten er ansvarlige for de forbrydelser, som de begår i Syrien, og at dem, der begår sådanne forbrydelser, hvad enten der er tale om stater eller enkeltpersoner, vil blive draget til ansvar; minder om forpligtelsen til nøje at overholde folkeretten; opfordrer til, at der vedtages en EU-ansvarliggørelsesstrategi for de forbrydelser, der er begået i Syrien;

8. opfordrer Rådet til at indføre en række målrettede sanktioner og visumforbud over for de tyrkiske embedsmænd, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne under landets nuværende militære intervention, og foreslår lignende tiltag over for de tyrkiske embedsmænd, der er ansvarlige for det interne anslag mod de grundlæggende rettigheder; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at sikre fuld overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/255/FUSP[3] om restriktive foranstaltninger over for Syrien, og navnlig den deri anførte indefrysning af aktiver for privatpersoner og indrejserestriktionerne over for personer, som drager fordel af eller støtter regimet i Syrien;

9. påpeger, at Parlamentet i de senere år har været proaktiv med hensyn til at reducere finansieringen inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) som følge af bekymringer vedrørende den manglende respekt for menneskerettighederne; konkluderer, at de seneste skridt, som de tyrkiske myndigheder har taget, er i strid med de europæiske værdier; opfordrer Kommissionen til at indefryse alle IPA-midler til Tyrkiet og gøre dem afhængig af Tyrkiets fremtidige adfærd og dermed sikre, at ingen (fremtidige) EU-midler anvendes til at finansiere den igangværende militære operation eller til at lette eventuelle tvangsmæssige tilbagesendelser af syriske flygtninge til den såkaldte "sikre zone";

10. er yderst bekymret over rapporter om, at flere hundrede ISIS-fanger, herunder mange udenlandske krigere, flygter fra lejre i det nordlige Syrien som følge af den tyrkiske offensiv, hvilket øger risikoen for, at ISIS blusser op igen; opfordrer indtrængende NF/HR til at anmode de tyrkiske myndigheder om en afklaring vedrørende og en bekræftelse på den garanti, som den tyrkiske præsident gav i sin skrivelse af 14. oktober 2019 til Wall Street Journal om, at ingen ISIS-krigere ville forlade det nordøstlige Syrien, samt til at anmode Tyrkiet om oplysninger vedrørende dets politikker på området; opfordrer de nationale efterretningstjenester og sikkerhedstjenester til at udvise årvågenhed med hensyn til de udenlandske krigeres og deres familiers eventuelle tilbagevenden;

11. er bekymret over den dramatiske situation og skæbnen for de europæiske børn, der er født af krigere fra Islamisk Stat i det nordlige Syrien; opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på disse børns situation og behov med henblik på at sikre, at deres grundlæggende rettigheder overholdes; opfordrer medlemsstaterne til at gøre hensynet til barnets tarv til det primære hensyn i alle beslutninger, der vedrører børn;

12. beklager dybt, at gentagne regionale og internationale forsøg på at afslutte krigen er mislykkedes, og opfordrer indtrængende til fornyet og intensivt globalt samarbejde for at opnå en fredelig og bæredygtig løsning på konflikten i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012;

13. opfordrer medlemsstaterne til igen at anmode FN's Sikkerhedsråd om at vedtage en resolution, der vil gøre det muligt for Rådet at handle på en målrettet måde, og som i sidste ende skal tage sigte på at oprette en FN-ledet sikkerhedszone i det nordlige Syrien til gavn for de mennesker, der bor der;

14. bekræfter på ny, at det støtter den indsats, som den globale koalition, som Tyrkiet er part i, har gjort; understreger, at koalitionen og de syriske partnerstyrker har gjort betydelige fremskridt i bekæmpelsen af Daesh i Syrien, men udtrykker sin bekymring over, at Tyrkiets ensidige militæraktion undergraver disse fremskridt; opfordrer USA til at varetage sit ansvar i koalitionen under hensyntagen til vigtigheden af at bekæmpe Daesh;

15. kræver, at der udvises respekt for Syriens etniske og religiøse mindretalsgruppers og alle fordrevne personers ret til fortsat at bo i eller vende tilbage til deres historiske og traditionelle hjemlande i værdighed og sikkerhed;

16. anerkender den imponerende solidaritet, som Jordan, Libanon og Tyrkiet har udvist over for flygtninge, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte med at yde økonomisk bistand med det formål at imødegå det presserende behov hos flygtninge og deres værtssamfund; understreger nødvendigheden af at sikre, at der ikke anvendes nogen EU-midler til at finansiere den igangværende militære operation eller til at lette tvungne tilbagesendelser af syriske flygtninge til den såkaldte "sikre zone"; understreger nødvendigheden af, at princippet om non-refoulement respekteres fuldt ud; tager afstand fra præsident Erdogans erklæringer, i hvilke han truer EU med at lukke op for en strøm af flygtninge;

17. gentager den i sin beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[4] anførte henstilling til Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union om i overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at suspendere tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet og om, at ethvert politisk engagement mellem EU og Tyrkiet bør være baseret på konditionalitetsbestemmelser vedrørende respekt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, Tyrkiet, medlemmerne af den internationale støttegruppe for Syrien og alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien, samt at sikre, at denne tekst oversættes til arabisk og tyrkisk.

 

Seneste opdatering: 23. oktober 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik