Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0126/2019

Indgivne tekster :

B9-0126/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0126/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen, Bernhard Zimniok</Depute>

<Commission>{ID}for ID-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0126/2019

om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til De Forenede Nationers Pagt fra 1945, særlig artikel 2,

 der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid (den fjerde Genèvekonvention) af 12. august 1949, som Tyrkiet ratificerede i 1954, og som også er en del af den folkeretlige sædvaneret,

 der henviser til konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (konventionen om kemiske våben eller CWC) fra 1993, særlig artikel 1, stk. 1, litra b),

 der henviser til den nordatlantiske traktat fra 1949, særlig artikel 1,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 390/2001 af 26. februar 2001 om ydelse af bistand til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien, særlig om etablering af et tiltrædelsespartnerskab[1],

 der henviser til Rådets afgørelse af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet[2],

 der henviser til den fælles handlingsplan mellem EU og Tyrkiet af 29. november 2015 og til erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016,

 der henviser til sin beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet[3],

 der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[4],

 der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 18. juni 2019 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen,

 der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union af 9. oktober 2019,

 der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender) om det nordøstlige Syrien af 14. oktober 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den tyrkiske regering den 9. oktober 2019 iværksatte et militært angreb på kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien;

B. der henviser til, at denne militære operation har forårsaget døden for hundredvis af civile, og at operationen er i strid med den humanitære folkeret og navnlig den fjerde Genèvekonvention;

C. der henviser til, at tyrkiskstøttede styrker den 12. oktober 2019 overfaldt og henrettede Hevrin Khalaf – generalsekretær i partiet The Future Syria Party – og hendes chauffør;

D. der henviser til, at Tyrkiet den 15. oktober 2019 angiveligt anvendte fosforbomber i sit angreb på byen Kaniye; der henviser til, at brug af fosforbomber er ulovligt i henhold til konventionen om kemiske våben;

E. der henviser til, at hundredvis af tilhængere af ISIL/Daesh er flygtet fra tilbageholdelseslejre i det nordøstlige Syrien, hvilket udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko, ikke blot i regionen, men også i Den Europæiske Union;

F. der henviser til, at Tyrkiets handlinger i det nordlige Syrien undergraver kampen mod islamisk ekstremisme og ansporer til genopbygningen af et kalifat;

G. der henviser til, at USA og Tyrkiet den 17. oktober 2019 forhandlede sig frem til en 5-dages våbenhvile;

H. der henviser til, at Tyrkiets handlinger i det nordøstlige Syrien udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed som defineret i kapitel VII i FN-pagten og er i strid med artikel 1 i den nordatlantiske traktat;

I. der henviser til, at Tyrkiet som fuldgyldigt medlem af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) undergraver NATO-alliancen og bringer Europas sikkerhed i fare som følge af sine handlinger i Syrien;

J. der henviser til, at præsident Erdoğan endnu en gang har truet med at åbne portene til Europa for migranter;

K. der henviser til, at Tyrkiet ulovligt efterforsker naturgasforekomster ud for Cyperns kyst; der henviser til, at den tyrkiske regering gør territoriale krav gældende over for Cypern og Grækenland i strid med Lausannetraktaten fra 1923;

1. bemærker, at begge parter gensidigt har anklaget hinanden for at overtræde våbenhvilen; bemærker endvidere, at Tyrkiet er fortsat med at indlede angreb på syriske landsbyer, og at betingelserne i den våbenhvile, som USA og Tyrkiet har forhandlet sig frem til, derfor ikke overholdes;

2. fordømmer betingelsesløst Tyrkiets offensiv i det nordøstlige Syrien og opfordrer Tyrkiet til øjeblikkeligt og betingelsesløst at standse alle militære angreb i dette område, navnlig militære angreb, der ikke skelner mellem militære og civile mål i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

3. glæder sig over Udenrigsrådets afgørelse af 14. oktober 2019 om at suspendere våbeneksporten til Tyrkiet; opfordrer alle EU-medlemsstater til at indføre en formel og omfattende EU-våbenembargo mod al våbeneksport til Tyrkiet og indføre individuelle sanktioner mod den tyrkiske præsident Erdoğan;

4. opfordrer medlemsstaterne til at indføre et forbud mod eksport til Tyrkiet af alle våben, ammunition, militærudstyr og varer af enhver art, der kan anvendes i krigsøjemed;

5. glæder sig over Udenrigsrådets beslutning af 14. oktober 2019 om at udarbejde en liste over sanktioner i betragtning af de tyrkiske boreaktiviteter ud for Cyperns kyst; opfordrer Tyrkiet til øjeblikkeligt at indstille alle boreaktiviteter i området;

6. fordømmer præsident Erdoğans trussel om at åbne grænserne for at give mere end 3,5 millioner migranter mulighed for at strømme til Europa;

7. opfordrer EU's medlemsstater til at begrænse ulovlig migration, forsvare EU's ydre grænser og om nødvendigt beskytte de indre grænser med henblik på at beskytte den indre sikkerhed i Unionen og i dens medlemsstater;

8. opfordrer EU's medlemsstater til i fællesskab at udarbejde og gennemføre foranstaltninger med henblik på sikre sikkerheden, territorial integritet og uafhængighed for alle de medlemsstater, der grænser op til Tyrkiet;

9. opfordrer Kommissionen og Rådet til at indstille al finansiering til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesprocessen og handlingsplanen mellem EU og Tyrkiet om migration;

10. opfordrer Kommissionen og Rådet til formelt og endeligt at afslutte alle forhandlinger om Tyrkiets tiltrædelse af EU, da det ikke er et europæisk land og ikke handler i overensstemmelse med europæiske værdier, navnlig de værdier, der har til formål at bevare et fredeligt Europa, og derfor ikke bør blive medlem af Den Europæiske Union;

11. foreslår, at Det Nordatlantiske Råd fremover udelukker Tyrkiet fra sine møder, indtil det ophører med at overtræde bestemmelserne i den nordatlantiske traktat;

12. opfordrer alle parter i konflikten til at forhandle sig frem til en fredelig løsning af konflikten i overensstemmelse med FN-pagten og den nordatlantiske traktat;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, formanden for Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Tyrkiet, Det Nordatlantiske Råd og Republikken Tyrkiets regering.

 

[1] EUT L 58 af 28.2.2001, s. 1.

[2] EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.

[3] EUT C 58 af 15.2 2018, s. 164.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0200.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik