Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0127/2019

Indgivne tekster :

B9-0127/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0123/2019

B9‑0127/2019

Europa-Parlamentets beslutning om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien og Tyrkiet,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2018 om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme[1],

 der henviser til erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og navnlig redegørelse af 9. oktober 2019 om den seneste udvikling i det nordøstlige Syrien,

 der henviser til Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om det nordøstlige Syrien,

 der henviser til erklæringen af 14. oktober fra talsmanden for FN's generalsekretær om Syrien,

 der henviser til erklæringerne af 11. oktober og 18. januar 2019 fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder om Syrien,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17. oktober 2019 om Tyrkiet,

 der henviser til den fælles meddelelse af 14. marts 2017 til Europa-Parlamentet og Rådet "Elementer i en EU-strategi for Syrien" (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner om Syrien af 3. april 2017 om Syrien,

 der henviser til FN 's Sikkerhedsråds resolutioner, navnlig resolution 2254 (2015) af 18. december 2015 og Genèvekommunikéet fra 2012,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/248 af 21. december 2016 om oprettelse af en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2011,

 der henviser til Lausannetraktaten fra 1923, der definerede Tyrkiets grænser,

 der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Tyrkiet med et brud på folkeretten den 9. oktober 2019 som følge af præsident Donald Trumps beslutning om at trække amerikanske tropper ud af det nordøstlige Syrien iværksatte en militær operation (operation forårsfred)  i områder, der kontrolleres af de syriske demokratiske styrker (SDF); der henviser til, at dette har resulteret i civile dødsfald og fordrivelse af titusinder af borgere; der henviser til, at Tyrkiet den 17. oktober nåede til enighed med USA om en femdages våbenhvile i det nordøstlige Syrien for at gøre det muligt at trække kurdiske styrker tilbage;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat støtter den syriske stats enhed, suverænitet og territoriale integritet.

C. der henviser til, at Bashar al-Assads styrker trængte ind i byerne i det nordøstlige Syrien den 14. oktober 2019, efter at de kurdiske styrker indvilligede i en aftale forhandlet af russerne om at afværge et tyrkisk angreb; der henviser til, at russiske tropper ifølge det russiske forsvarsministerium patruljerer frontlinjen mellem de tyrkiske og syriske militærstillinger for at holde dem adskilt;

D. der henviser til, at der er mange europæiske og andre udenlandske terrorkrigere i regionen, som der i øjeblikket ikke er tal på;

E. der henviser til, at der er en risiko for, at Daesh-krigere, som tilbageholdes i kurdisk kontrollerede lejre, flygter, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med vagter;

F. der henviser til, at Daesh-fanger, herunder EU-borgere, er flygtet fra forskellige fængsler i det nordlige Syrien;

G. der henviser til, at det er en klar overtrædelse af den humanitære folkeret at anvende tvangsfordrivelse af mennesker som krigstaktik, herunder med henblik på at skabe en demografisk forandring; der henviser til, at det er en overtrædelse af den humanitære folkeret og af flere af FN's Sikkerhedsråds resolutioner (UNSCR’er) at forhindre sikker, uhindret og vedvarende levering af humanitær bistand, evakueringer og lægehjælp; der henviser til, at FN og dets partnere fortsat leverer humanitære forsyninger til titusindvis af mennesker, der er fordrevet af volden;

H. der henviser til, at Rådet har indført en række autonome restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien, som er rettet mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for at undertrykke civilbefolkningen i Syrien, samt mod enkeltpersoner eller enheder, der har tilknytning disse;

I. der henviser til, at USA har pålagt Tyrkiet sanktioner som reaktion på landets militære offensiv i det nordøstlige Syrien;

J. der henviser til, at Europa-Parlamentet har opfordret til, at Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union, i overensstemmelse med forhandlingsrammen mellem EU og Tyrkiet, formelt suspenderer alle tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet;

1. Fordømmer på det kraftigste den ensidige tyrkiske militære intervention i det nordøstlige Syrien, som udgør en alvorlig krænkelse af folkeretten, og som undergraver stabiliteten og sikkerheden i regionen som helhed, skaber yderligere lidelser for mennesker, der allerede er ramt af krig, og hindrer adgangen til humanitær bistand; glæder sig over den midlertidige våbenhvile, der er aftalt mellem USA og Tyrkiet; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at sætte en stopper for sin militære intervention, som ikke vil løse landets underliggende sikkerhedsproblemer; mener, at enhver tyrkisk militær operation uden for Tyrkiets grænser, som ikke forhåndsgodkendes af det internationale samfund, er ulovlig;

2. understreger, at Tyrkiets sikkerhedsmæssige bekymringer i det nordøstlige Syrien bør imødegås ved hjælp af politiske og diplomatiske midler, ikke militære handlinger, og i overensstemmelse med den humanitære folkeret.

3. fordømmer på det kraftigste alle grusomhederne og de talrige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der blev begået under konflikten, og navnlig de forbrydelser, der er begået af Assadregimets styrker; understreger, at personer, der begår forbrydelser i Syrien, hvad enten de er stater eller enkeltpersoner, vil blive draget til ansvar;

4. udtrykker sin dybe bekymring over undslupne Daeshs fangers flugt, eftersom mange af dem er EU-borgere og med stor sandsynlighed er i besiddelse af EU-pas, og eftersom der allerede er europæiske udenlandske terrorkrigere i regionen, som ikke er registreret, er der en øget risiko for, at udenlandske terrorkrigere vender tilbage til EU;

5. opfordrer derfor medlemsstaterne til systematisk at kontrollere personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, samt tredjelandsstatsborgere mod Schengeninformationssystemet og andre relevante nationale databaser, EU-databaser og internationale databaser; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at være meget opmærksomme på og i videst muligt omfang at afstå fra kun at foretage målrettet kontrol ved de ydre grænser;

6. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at sikre, at alle relevante oplysninger om udenlandske terrorkrigere registreres korrekt i EU's databaser;

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til aktivt at anvende PNR-oplysninger og sammenligne dem med relevante databaser med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge enkeltpersoner, der er involveret i terrorisme og anden alvorlig kriminalitet; opfordrer indtrængende Europol til fuldt ud at udnytte sin kapacitet, bl.a. Focal Point Travellers team, til at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser; udtrykker sin bekymring over, at endda mere end et år efter gennemførelsesdatoen for EU's PNR-direktiv er det ikke alle medlemsstater, der har gennemført direktivet fuldt ud, hvilket skaber unødvendige sikkerhedshuller;

8. opfordrer medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer til at overvåge alle udenlandske terrorkrigere og sikre harmoniseret sikkerhedsforanstaltninger og retslig opfølgning på identificerede terrorkrigere, der vender tilbage til EU; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at indføre klassifikationssystemer, som er bragt på linje med hinanden, til at skelne mellem høj-, middel- og lavrisikohjemvendte;

9. afviser ethvert forsøg fra de tyrkiske myndigheders side på at etablere en forbindelse mellem Tyrkiets militære indsats i det nordøstlige Syrien og syriske flygtninges skæbne i Tyrkiet;

10. beklager dybt, at gentagne regionale og internationale forsøg på at afslutte krigen i Syrien mislykkedes; opfordrer til fornyet og intensivt globalt samarbejde for at opnå en fredelig og bæredygtig løsning på konflikten i overensstemmelse med UNSCR 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012;

11.  opfordrer til en stærk og helhedsorienteret EU-reaktion på denne krise; understreger, at EU bør overveje alle til rådighed værende muligheder i sit samarbejde med internationale partnere, herunder nedkastning af nødhjælp fra fly og indførelse af flyveforbudszoner i henhold til en resolution fra FN's Sikkerhedsråd;

12. bekræfter på ny sin støtte til den globale koalitions indsats mod Daesh, som Tyrkiet er part i; understreger, at koalitionen og syriske partnerstyrker har gjort betydelige fremskridt i kampagnen for at besejre Daesh i Syrien; understreger, at SDF har spillet en vigtig rolle i denne kampagne;

13. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at sikre fuld overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien[2], og navnlig indefrysning af aktiver for privatpersoner, der er anført deri, og indrejserestriktioner over for personer, som drager fordel af eller støtter regimet i Syrien;

14. understreger, at de etniske og religiøse grupper i Syrien har ret til fortsat at leve i eller vende tilbage til deres historiske og traditionelle hjemlande i værdighed og sikkerhed; bemærker, at EU ikke vil yde bistand til stabilisering eller udvikling i områder, hvor lokalbefolkningernes rettigheder ignoreres eller krænkes;

15. understreger behovet for at sikre, at der ikke anvendes nogen EU-midler til at finansiere den igangværende militære operation eller til at fremme eventuelle tvungne tilbagesendelser af syriske flygtninge til den såkaldte "sikre zone";

16. beklager, at Rådet ikke var i stand til at træffe en enstemmig afgørelse om et EU-dækkende forbud mod våbeneksport til Tyrkiet; glæder sig over beslutningen om at koordinere nationale embargoer på det fremtidige salg af våben til Tyrkiet; glæder sig over, at nogle EU-medlemsstater øjeblikkeligt har besluttet at sætte en stopper for våbeneksporttilladelser til Tyrkiet; opfordrer til et EU-dækkende forbud mod våbeneksport til Tyrkiet;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastlægge en fælles holdning til håndteringen af de europæiske udenlandske terrorkrigere og deres familier, som forbliver i regionen, i betragtning af at de udenlandske terrorkrigere, der tilbageholdes i regionen, kommer fra 50 forskellige lande; anmoder derfor om, at der oprettes en international domstol med henblik på at efterforske, dømme og straffe personer for terrorisme og alvorlig kriminalitet på en velordnet international måde;

18. opfordrer Rådet til at overveje at vedtage passende og målrettede økonomiske foranstaltninger mod Tyrkiet, som ikke må berøre civilsamfundet eller mennesker, der allerede er hårdt ramt af den økonomiske krise i landet;

19. mener, at det er berettiget at nedskære bevillingerne til Tyrkiet under instrumentet for førtiltrædelsesbistand og at fastfryse 100 mio. EUR (beløbet opføres i reserven), i betragtning af Tyrkiets alvorlige og vedholdende indsats for at bringe den regionale stabilitet i fare med en aggressiv adfærd over for medlemsstater samt på grund af dets nylige ensidige militære indsats i det nordøstlige Syrien, der er rettet mod den kurdiske befolkning, og som har fordrevet de syriske flygtninge yderligere og i alvorlig grad hindret adgangen til humanitær bistand, hvilket har resulteret i store civile lidelser og undermineret stabiliteten i hele regionen og svækket demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; understreger imidlertid, at fastfrysningen og nedskæringen ikke bør være rettet mod civilsamfundet eller syriske flygtninge eller forhindre studerende i Tyrkiet i at deltage i EU-udvekslingsprogrammer såsom Erasmus+;

20. gentager sin opfordring til, at tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet suspenderes fuldstændigt; understreger, at ethvert politisk engagement mellem EU og Tyrkiet bør bygge på konditionalitetsbestemmelser vedrørende respekt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, regeringen og parlamentet i Tyrkiet, deltagerne i den internationale støttegruppe for Syrien samt alle de parter, der er involveret i konflikten.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0512.

[2]  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik