Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0127/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0127/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0123/2019

B9‑0127/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja Turkista,

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat ja erityisesti tämän 9. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Koillis-Syyriassa,

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Koillis-Syyriasta,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 14. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman Syyriasta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun edustajan 11. lokakuuta ja 15. lokakuuta 2019 antamat lausunnot ihmisoikeuksista Syyriassa,

 ottaa huomioon 17. lokakuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Turkista,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 14. maaliskuuta 2017 annetun yhteisen tiedonannon ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevat päätöslauselmat, etenkin 18. joulukuuta 2015 annetun päätöslauselman 2254 (2015), sekä vuoden 2012 Geneven tiedonannon,

 ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

 ottaa huomioon vuoden 1923 Lausannen sopimuksen, jolla vahvistettiin Turkin rajat,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentti Trumpin päätettyä vetää Yhdysvaltain joukot Koillis-Syyriasta Turkki käynnisti 9. lokakuuta 2019 kansainvälisen oikeuden vastaisesti sotilaallisen iskun (operaatio ”Rauhan lähde”) Syyrian demokraattisten voimien (SDF) hallitsemille alueille; ottaa huomioon, että tämä on johtanut siviiliuhreihin ja kymmenien tuhansien kansalaisten siirtymiseen pois asuinsijoiltaan; ottaa huomioon, että Turkki sopi 17. lokakuuta Yhdysvaltain kanssa viisipäiväisestä tulitauosta Koillis-Syyriassa kurdijoukkojen vetäytymisen mahdollistamiseksi;

B. ottaa huomioon, että unioni on edelleen sitoutunut tukemaan Syyrian valtion yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta;

C. ottaa huomioon, että Bashar al-Assadin joukkoja siirtyi Koillis-Syyriassa sijaitseviin kaupunkeihin 14. lokakuuta 2019 sen jälkeen, kun kurdijoukot olivat hyväksyneet Venäjän välittämän sopimuksen Turkin hyökkäyksen torjumisesta; ottaa huomioon, että Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot partioivat Turkin ja Syyrian joukkojen rintamalinjojen välillä, jotta ne voidaan pitää erillään;

D. ottaa huomioon, että alueella oleskelee lukuisia eurooppalaisia ja muita terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita, joiden olinpaikasta ei ole tietoa;

E. ottaa huomioon, että kurdien valvomissa leireissä pidettäviä Isis-taistelijoita voi päästä pakenemaan, koska vartijoita ei tällä hetkellä ole tarpeeksi;

F. ottaa huomioon, että Isis-vankeja, myös unionin kansalaisia, on paennut eri vankiloista Pohjois-Syyriassa;

G. katsoo, että on selvästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista käyttää väestön pakkosiirtoja sotataktiikkana – myös silloin, kun tavoitteena on väestörakenteen muuttaminen; toteaa, että turvallisen, esteettömän ja jatkuvan humanitaarisen avun, evakuointien ja sairaanhoidon toteuttamisen estäminen rikkoo kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia; ottaa huomioon, että YK ja sen kumppanit toimittavat edelleen humanitaarisia tarvikkeita kymmenille tuhansille ihmisille, jotka ovat joutuneet siirtymään väkivallan vuoksi;

H. ottaa huomioon, että neuvosto on Syyrian tilanteen johdosta päättänyt autonomisista rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat siviiliväestön väkivaltaisesta alistamisesta Syyriassa vastuussa oleviin henkilöihin sekä heitä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin;

I. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on kohdistanut Turkkiin pakotteita vastauksena maan sotilaalliseen hyökkäykseen Koillis-Syyriaan;

J. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on suositellut, että komissio ja Euroopan unionin neuvosto keskeyttävät EU:n ja Turkin neuvottelukehyksen mukaisesti virallisesti liittymisneuvottelut Turkin kanssa;

1. tuomitsee jyrkästi Turkin Koillis-Syyriassa toteuttaman yksipuolisen sotilasoperaation, joka rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta, heikentää koko alueen vakautta ja turvallisuutta, aiheuttaa lisäkärsimystä sodan jo ennestään koettelemalle väestölle ja haittaa huomattavasti humanitaarisen avun saantia; pitää myönteisenä Yhdysvaltain ja Turkin sopimaa väliaikaista tulitaukoa; kehottaa Turkkia lopettamaan sotilasoperaation, jolla ei ratkaista maan piileviä turvallisuushuolia; pitää laittomina kaikkia sotilasoperaatioita, joita Turkin armeija toteuttaa Turkin rajojen ulkopuolella ja joilla ei ole kansainvälisen yhteisön ennakkohyväksyntää;

2. korostaa, että Turkin turvallisuusongelmiin Koillis-Syyriassa olisi puututtava poliittisin ja diplomaattisin toimin, ei sotilaallisen toiminnan avulla, kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen;

3. tuomitsee jyrkästi kaikki konfliktin aikana tapahtuneet julmuudet ja lukuisat ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja erityisesti Assadin hallinnon joukkojen rikokset; korostaa, että Syyriassa rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen riippumatta siitä, ovatko kyseessä valtiot vai yksittäiset henkilöt;

4. on erittäin huolissaan Isis-vankien pakenemisesta, koska monet heistä ovat unionin kansalaisia ja heillä on hyvin todennäköisesti unionin passi ja koska alueella tuntemattomissa paikoissa oleskelevien terrorismiin syyllistyneiden vierastaistelijoiden olemassaolo lisää vaaraa siitä, että ulkomaisia terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita palaa unioniin;

5. kehottaa näin ollen jäsenvaltioita järjestelmällisesti vertaamaan unionin lainsäädännön mukaista vapaan liikkuvuuden oikeutta nauttivia henkilöitä ja kolmansien maiden kansalaisia Schengenin tietojärjestelmään ja muihin asiaan liittyviin kansallisiin, unionin ja kansainvälisiin tietokantoihin; kehottaa jäsenvaltioita olemaan erityisen valppaina ja pidättymään mahdollisimman suuressa määrin siitä, että ulkorajoilla tarkastuksia tehdään ainoastaan kohdennetusti;

6. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki asiaankuuluvat tiedot terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista syötetään asianmukaisesti unionin tietokantoihin;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään aktiivisesti PNR-tietoja ja vertaamaan niitä asianmukaisiin tietokantoihin, jotta voidaan ehkäistä, paljastaa ja tutkia terrorismia ja vakavaa rikollisuutta ja nostaa niistä syytteitä; kehottaa Europolia hyödyntämään täysimääräisesti valmiuksiaan, muun muassa matkustajia koskevia yhteyspisteitä, tukeakseen jäsenvaltioita niiden ponnisteluissa; on huolissaan siitä, että jopa yli vuoden kuluttua siitä, kun EU:n matkustajarekisteridirektiivi on ollut määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, kaikki jäsenvaltiot eivät ole saattaneet sitä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään, mikä luo tarpeettomia turvallisuusvajeita;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja asianomaisia unionin virastoja seuraamaan kaikkia ulkomaisia terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita ja varmistamaan, että unioniin palaaviin vierastaistelijoihin sovelletaan yhdenmukaisia turvallisuustoimenpiteitä ja oikeudellisia jatkotoimia; kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita niiden laatiessa yhteensovitettuja luokittelujärjestelmiä, jotta voidaan erotella suuren, keskisuuren ja vähäisen riskin aiheuttavat palaavat vierastaistelijat;

9. torjuu kaikki Turkin viranomaisten pyrkimykset liittää toisiinsa Koillis-Syyrian sotilasoperaatio ja Turkin alueella oleskelevien syyrialaispakolaisten kohtalo;

10. pitää erittäin valitettavana, että Syyrian sodan alueellisissa ja kansainvälisissä lopettamisyrityksissä on epäonnistuttu toistuvasti; vaatii uudistamaan ja syventämään maailmanlaajuista yhteistyötä, jotta konfliktiin löydettäisiin rauhanomainen ja kestävä ratkaisu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 ja vuonna 2012 annetun Geneven tiedonannon mukaisesti;

11. vaatii unionilta vahvaa ja kattavaa reagointia tähän kriisiin; korostaa, että EU:n olisi harkittava kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja, kun se työskentelee kansainvälisten kumppaniensa kanssa, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaiset avustusten ilmapudotukset ja lentokieltoalueiden perustaminen mukaan luettuina;

12. vahvistaa tukevansa Isisin vastaisen maailmanlaajuisen liittoutuman pyrkimyksiä, joihin Turkki osallistuu; korostaa, että koalitio ja sen syyrialaisten kumppaneiden joukot ovat saavuttaneet merkittävää edistystä Isisin nujertamiseksi Syyriassa; painottaa, että SDF:llä on ollut tässä merkittävä rooli;

13. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31. toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP[2] täysimääräisen noudattamisen, mikä koskee erityisesti päätöksessä lueteltujen henkilöiden varojen jäädyttämistä ja sellaisten henkilöiden maahanpääsyä koskevia rajoituksia, jotka hyötyvät Syyrian hallinnosta tai tukevat sitä;

14. korostaa, että Syyrian etnisillä ja uskonnollisilla ryhmillä on oikeus jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan tai palata sinne ihmisarvoisesti ja turvallisesti; toteaa, että unioni ei myönnä vakauttamis- ja kehitysapua alueille, joilla paikallisen väestön oikeuksia ei oteta huomioon tai rikotaan;

15. korostaa tarvetta varmistaa, että unionin varoja ei käytetä käynnissä olevan sotilasoperaation rahoittamiseen tai syyrialaispakolaisten pakkopalauttamiseen ns. ”turvavyöhykkeelle”;

16. pitää valitettavana, että neuvosto ei pystynyt tekemään yksimielistä päätöstä Turkkia koskevasta EU:n laajuisesta asevientikiellosta; pitää myönteisenä päätöstä koordinoida Turkkia koskevia tulevia kansallisia asevientikieltoja; pitää myönteisenä, että eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet välittömästi keskeyttää Turkkiin suuntautuvaa asevientiä koskevien lupien myöntämisen; vaatii Turkkia koskevaa unionin laajuista asevientikieltoa;

17. vaatii jäsenvaltioilta yhteistä kantaa siihen, miten alueella edelleen oleskelevia eurooppalaisia terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita ja heidän perheitään käsitellään, kun otetaan huomioon, että alueella pidätetyt terrorismiin syyllistyneet vierastaistelijat ovat peräisin 50 eri maasta; vaatii siksi perustamaan kansainvälisen tuomioistuimen tutkimaan, arvioimaan ja tuomitsemaan terroritekoihin ja vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä järjestäytyneellä kansainvälisellä tavalla;

18. kehottaa neuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta kohdentaa Turkkiin asianmukaisia ja kohdennettuja taloudellisia toimenpiteitä, jotka eivät saa vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan ja maan talouskriisin jo koettelemiin ihmisiin;

19. katsoo, että on perusteltua leikata Turkille liittymistä valmistelevasta tukivälineestä osoitettavaa rahoitusta ja jäädyttää siitä 100 miljoona euroa (varaukseen otettava määrä), kun otetaan huomioon, että Turkki jatkaa itsepintaisesti vakavia toimiaan alueellisen tasapainon horjuttamiseksi käyttäytyen vihamielisesti jäsenvaltioita kohtaan, että se toteutti äskettäin Koillis-Syyriassa yksipuolisia sotatoimia, jotka kohdistuvat kurdiväestöön, pakottavat syyrialaispakolaisia siirtymään edelleen ja haittaavat vakavasti humanitaarisen avun saantia ja siten aiheuttavat siviileille valtavaa kärsimystä ja vaarantavat koko alueen vakauden sekä heikentävät demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia; korostaa kuitenkin, että jäädytys ja leikkaaminen ei saisi koskea kansalaisyhteiskuntaa, syyrialaispakolaisia eikä turkkilaisten opiskelijoiden osallistumista Erasmus+-ohjelman kaltaisiin eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin;

20. vaatii jälleen keskeyttämään liittymisneuvottelut Turkin kanssa täysin; painottaa, että EU:n ja Turkin välisten poliittisten sitoumusten olisi perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin ennakkoehtoihin;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Turkin hallitukselle ja parlamentille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0512.

[2] EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö