Procedūra : 2019/2886(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0127/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0127/2019

Debates :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Balsojumi :

PV 24/10/2019 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0127/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0123/2019

B9-0127/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām

(2019/2886(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju un Turciju,

 ņemot vērā 2018. gada 12. decembra rezolūciju par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem[1],

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus un jo īpaši 2019. gada 9. oktobra paziņojumu par nesenajiem notikumiem Sīrijas ziemeļaustrumos,

 ņemot vērā Padomes 2019. gada 14. oktobra secinājumus par Sīrijas ziemeļaustrumiem,

 ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2019. gada 14. oktobra paziņojumu par Sīriju,

 ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas 2019. gada 11. un 15. oktobra paziņojumus par Sīriju,

 ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 17. oktobra secinājumus par Turciju,

 ņemot vērā 2017. gada 14. marta kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “ES stratēģijas attiecībā uz Sīriju elementi” (JOIN(2017)0011) un Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Sīriju,

 ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši 2015. gada 18. decembra Rezolūciju Nr. 2254(2015) un 2012. gada Ženēvas paziņojumu,

 ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2016. gada 21. decembra Rezolūciju 71/248, ar ko izveido Starptautisko, objektīvo un neatkarīgo mehānismu palīdzības sniegšanai saistībā ar izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir atbildīgas par vissmagākajiem noziegumiem, kas kopš 2011. gada marta izdarīti Sīrijas Arābu Republikā,

 ņemot vērā 1923. gada Lozannas līgumu, kurā noteiktas Turcijas robežas,

 ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā pēc prezidenta D. Trampa lēmuma 2019. gada 9. oktobrī izvest ASV bruņotos spēkus no Sīrijas ziemeļaustrumiem Turcija, pārkāpjot starptautiskās tiesības, uzsāka militāru operāciju (operācija “Miera pavasaris”) Sīrijas Demokrātisko spēku (SDF) kontrolētajās teritorijās; tā kā tas ir izraisījis civiliedzīvotāju bojāeju un desmitiem tūkstošu iedzīvotāju pārvietošanu; tā kā 17. oktobrī Turcija un ASV vienojās par piecu dienu ilgu uguns pārtraukšanu Sīrijas ziemeļaustrumos, lai dotu iespēju izvest kurdu spēkus;

B. tā kā ES arī turpmāk atbalstīs Sīrijas valsts vienotību, suverenitāti un teritoriālo integritāti;

C. tā kā 2019. gada 14. oktobrī Sīrijas ziemeļaustrumu pilsētās ienāca Bashar al-Assad spēki pēc tam, kad kurdu spēki pieņēma ar Krievijas starpniecību panākto vienošanos, lai mēģinātu atvairīt Turcijas ofensīvu; tā kā saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju Krievijas karaspēki patrulē starp Turcijas un Sīrijas armijas pozīcijām frontes līnijās, lai atturētu tās no savstarpējas konfrontācijas;

D. tā kā reģionā ir daudz Eiropas un citu ārvalstu kaujinieku teroristu, kuri pašlaik nav apzināti;

E. tā kā pastāv risks, ka kurdu kontrolētajās nometnēs ieslodzītie Da'esh kaujinieki varētu izbēgt, jo pašlaik nav pietiekami daudz apsargu;

F. tā kā no vairākiem cietumiem Sīrijas ziemeļos ir izbēguši Da'esh ieslodzītie, tostarp ES pilsoņi;

G. tā kā iedzīvotāju piespiedu pārvietošana kā kara taktika, cita starpā ar mērķi panākt demogrāfiskas pārmaiņas, ir nepārprotams starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums; tā kā, liedzot drošu, netraucētu un ilgtspējīgu humānās palīdzības sniegšanu, evakuāciju un medicīnisko aprūpi, tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības un vairākas ANO Drošības padomes (ANO DP) rezolūcijas; tā kā ANO un tās partneri turpina sniegt humāno palīdzību desmitiem tūkstošu vardarbības dēļ pārvietoto cilvēku;

H. tā kā, ņemot vērā stāvokli Sīrijā, Padome ir ieviesusi virkni autonomu ierobežojošu pasākumu, vēršoties pret personām, kuras ir atbildīgas par civiliedzīvotāju vardarbīgu apspiešanu Sīrijā, kā arī pret personām vai vienībām, kuras ir ar tām saistītas;

I. tā kā Amerikas Savienotās Valstis piemēro Turcijai sankcijas, reaģējot uz šīs valsts militāro ofensīvu Sīrijas ziemeļaustrumos;

J. tā kā Eiropas Parlaments ir ieteicis Komisijai un Eiropas Savienības Padomei saskaņā ar ES un Turcijas sarunu programmu oficiāli apturēt visas pievienošanās sarunas ar Turciju,

1. stingri nosoda Turcijas vienpusējo militāro darbību Sīrijas ziemeļaustrumos, kas ir smags starptautisko tiesību pārkāpums, apdraud visa reģiona stabilitāti un drošību, pakļauj vēl lielākām ciešanām iedzīvotājus, kurus jau smagi skāris kara posts, un nopietni kavē piekļuvi humānajai palīdzībai; atzinīgi vērtē pagaidu uguns pārtraukšanu, par ko vienojušās Amerikas Savienotās Valstis un Turcija; mudina Turciju izbeigt militāro intervenci, kas nesniegs risinājumu tās pamatā esošajām valsts bažām drošības jomā; uzskata, ka jebkura ārpus Turcijas robežām īstenota Turcijas militārā operācija, kuru starptautiskā sabiedrība nav iepriekš apstiprinājusi, ir nelikumīga;

2. uzsver, ka Turcijas bažas par drošību Sīrijas ziemeļaustrumos būtu jārisina nevis ar militārām darbībām, bet ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

3. stingri nosoda visus nežēlīgos noziegumus un daudzos cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kas izdarīti konflikta laikā, un jo īpaši noziegumus, ko veikuši Assad režīma spēki; uzsver, ka Sīrijā veiktajos noziegumos vainīgie — valstis vai privātpersonas — tiks saukti pie atbildības;

4. pauž dziļas bažas par Da’esh ieslodzīto izbēgšanu, jo daudzi no viņiem ir ES pilsoņi, kuriem, ļoti iespējams, ir ES pases, un, ņemot vērā to, ka šajā reģionā jau ir ārvalstu kaujinieki teroristi no Eiropas, par kuriem trūkst ziņu, palielinās risks, ka ārvalstu kaujinieki teroristi varētu atgriezties ES;

5. tādēļ prasa dalībvalstīm sistemātiski pārbaudīt personas, kuras izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar ES tiesību aktiem, kā arī trešo valstu valstspiederīgos, izmantojot Šengenas Informācijas sistēmu, kā arī citas attiecīgās valstu, ES un starptautiskās datubāzes; mudina dalībvalstis būt īpaši modrām un pēc iespējas atturēties no pieejas, kas paredz ārējo robežu pārbaužu veikšanu tikai ar konkrētu mērķi;

6. mudina visas dalībvalstis nodrošināt to, lai jebkāda būtiska informācija par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem tiktu pienācīgi reģistrēta ES datubāzēs;

7. mudina dalībvalstis aktīvi izmantot PDR datus un salīdzināt tos, izmantojot attiecīgas datubāzes, lai veiktu profilaksi, atklāšanu, izmeklēšanu un personu saukšanu pie atbildības par terorismu un citiem smagiem noziegumiem; mudina Eiropolu pilnībā izmantot savas spējas, tostarp kontaktpunkta “Ceļotāji” komandu, lai atbalstītu dalībvalstu centienus; pauž bažas par to, ka pat vairāk nekā gadu pēc ES PDR direktīvas transponēšanas termiņa ne visas dalībvalstis to ir pilnībā transponējušas, tādējādi radot nevēlamus trūkumus drošības jomā;

8. aicina dalībvalstis un attiecīgās aģentūras uzraudzīt visus ārvalstu kaujiniekus teroristus un nodrošināt saskaņotus drošības pasākumus un turpmākus juridiskos pasākumus attiecībā uz personām, kas identificētas kā personas, kuras atgriežas ES; aicina Komisiju sniegt palīdzību dalībvalstīm saskaņotu klasifikācijas sistēmu izveidē, lai atšķirtu augsta, vidēja un zema riska personas, kas atgriežas;

9. noraida jebkādus Turcijas iestāžu mēģinājumus Turcijas militāro darbību Sīrijas ziemeļaustrumos sasaistīt ar Sīrijas bēgļu likteni Turcijas teritorijā;

10. pauž dziļu nožēlu par to, ka par spīti vairākkārtējiem centieniem reģionālā un starptautiskā mērogā karu Sīrijā nav izdevies pārtraukt; prasa atkal īstenot intensīvu globālo sadarbību, lai panāktu miermīlīgu un ilgtspējīgu konflikta atrisinājumu, ievērojot ANO DP rezolūciju Nr. 2254 un 2012. gada Ženēvas paziņojumu;

11. prasa, lai ES stingri un visaptveroši reaģētu uz šo krīzi;  uzsver, ka ES būtu jāapsver visas pieejamās iespējas darbā ar tās starptautiskajiem partneriem, tostarp palīdzības sūtījumu nomešana un lidojumu aizlieguma zonu izveide saskaņā ar ANO DP rezolūciju;

12. atkārtoti pauž atbalstu vispasaules koalīcijai, kas cīnās pret Da’esh un kurā piedalās arī Turcija; uzsver, ka koalīcija un Sīrijas partneru spēki ir guvuši būtiskus panākumus kampaņā Da’esh apkarošanai Sīrijā; uzsver, ka SDF ir bijusi svarīga loma šajā kampaņā;

13. mudina visas dalībvalstis nodrošināt, ka pilnībā tiek ievērots Padomes 2013. gada 31. maija Lēmums 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju[2], jo īpaši iesaldējot šajā lēmumā uzskaitīto personu aktīvus, un to personu ieceļošanas ierobežojumi, kas gūst labumu no Sīrijas režīma vai atbalsta to;

14. uzsver, ka etniskajām un reliģiskajām grupām Sīrijā ir tiesības arī turpmāk dzīvot vai atgriezties savā vēsturiskajā un tradicionālajā zemē cieņpilnos un drošos apstākļos; norāda, ka ES nesniegs stabilizācijas vai attīstības palīdzību jomās, kurās netiek ievērotas vai tiek pārkāptas vietējo iedzīvotāju tiesības;

15. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka ES līdzekļi netiek izmantoti, lai finansētu notiekošo militāro darbību vai veicinātu Sīrijas bēgļu piespiedu atgriešanos tā dēvētajā “drošajā zonā”;

16. pauž nožēlu par to, ka Padome nespēja pieņemt vienprātīgu lēmumu par ES mēroga ieroču eksporta aizliegumu attiecībā uz Turciju; atzinīgi vērtē lēmumu koordinēt valstu embargo attiecībā uz ieroču turpmāku pārdošanu Turcijai; atzinīgi vērtē dažu ES dalībvalstu lēmumu nekavējoties pārtraukt ieroču eksporta licenču piešķiršanu Turcijai; prasa noteikt ES mēroga ieroču eksporta aizliegumu attiecībā uz Turciju;

17. mudina dalībvalstis izveidot kopēju nostāju par to, kā rīkoties saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem teroristiem no Eiropas un viņu ģimenēm, kas vēl atrodas šajā reģionā, ņemot vērā to, ka reģionā aizturētie ārvalstu kaujinieki teroristi ir no 50 dažādām valstīm; tādēļ prasa izveidot starptautisku tiesu vai tribunālu, lai pienācīgi starptautiskā mērogā veiktu izmeklēšanu, spriestu tiesu un notiesātu personas par terora aktiem un smagiem noziegumiem;

18. aicina Padomi apsvērt iespēju pieņemt atbilstīgus un mērķtiecīgus ekonomiskus pasākumus pret Turciju, kas nedrīkst ietekmēt pilsonisko sabiedrību vai cilvēkus, kurus jau smagi skārusi valsts ekonomikas krīze;

19. uzskata — ņemot vērā Turcijas nopietnos un pastāvīgos centienus kompromitēt reģionālo stabilitāti ar agresīvu rīcību attiecībā uz dalībvalstīm, kā arī tās neseno Sīrijas ziemeļaustrumos pret kurdu iedzīvotājiem vērsto vienpusējo militāro darbību, kas atkal izraisīja Sīrijas bēgļu pārvietošanu, būtiski kavēja piekļuvi humānajai palīdzībai, radīja milzīgas civiliedzīvotāju ciešanas, negatīvi ietekmēja stabilitāti visā reģionā un vājināja demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, ir pamatoti samazināt piešķīrumus Turcijai saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu un iesaldēt 100 miljonus EUR (summa jāiekļauj rezervē); tomēr uzsver, ka līdzekļu iesaldēšanai un samazināšanai nevajadzētu skart pilsonisko sabiedrību vai Sīrijas bēgļus, vai arī liegt Turcijas studentiem piedalīties tādās Eiropas apmaiņas programmās kā “Erasmus+”;

20. atkārtoti aicina pilnībā apturēt pievienošanās sarunas ar Turciju; atgādina, ka jebkāda ES un Turcijas politiskā apņemšanās būtu jāveido, pamatojoties uz nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu;

21. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Turcijas valdībai un parlamentam, Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupas locekļiem un visām konfliktā iesaistītajām pusēm.

 

[1] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0512.

[2] OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika