Förfarande : 2019/2886(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0127/2019

Ingivna texter :

B9-0127/2019

Debatter :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0123/2019

B9‑0127/2019

Europaparlamentets resolution om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa

(2019/2886(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien och Turkiet,

 med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 december 2018 om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor[1],

 med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och särskilt uttalandet av den 9 oktober 2019 om den senaste utvecklingen i nordöstra Syrien,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 14 oktober 2019 om nordöstra Syrien,

 med beaktande av uttalandet av den 14 oktober 2019 om Syrien från talesmannen för FN:s generalsekreterare,

 med beaktande av uttalandena av den 11 oktober och den 15 oktober 2019 om Syrien från talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 17 oktober 2019 om Turkiet,

 med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 14 mars 2017 till Europaparlamentet och rådet EU:s strategi för Syrien (JOIN(2017)0011), samt av rådets slutsatser om Syrien av den 3 april 2017,

 med beaktande av de relevanta FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt resolution 2254 (2015) av den 18 december 2015 och Genèvekommunikén från 2012,

 med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 71/248 av den 21 december 2016 om inrättande av en internationell, opartisk och oberoende mekanism för stöd till utredningar och åtal av dem som är ansvariga för de, enligt internationell rätt, allvarligaste brott som begåtts i Arabrepubliken Syrien sedan mars 2011,

 med beaktande av Lausannefördraget från 1923, där Turkiets gränser fastställdes,

 med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter president Trumps beslut att dra tillbaka de amerikanska trupperna från nordöstra Syrien inledde Turkiet den 9 oktober 2019, i strid med internationell rätt, en militär insats (”Fredens källa”) i områden som kontrolleras av Syriens demokratiska styrkor (SDF). Detta har resulterat i civila dödsoffer och fördrivning av tiotusentals medborgare. Den 17 oktober kom Turkiet överens med Förenta staterna om en femdagars vapenvila i nordöstra Syrien för att möjliggöra ett tillbakadragande av kurdiska styrkor.

B. EU står fast vid att den syriska statens enhet, suveränitet och territoriella integritet ska bevaras.

C. Den 14 oktober 2019 gick Bashar al-Asads styrkor in i städer i nordöstra Syrien efter att de kurdiska styrkorna hade gått med på ett avtal förmedlat av Ryssland om att försöka avvärja ett turkiskt angrepp. Enligt uppgifter från Rysslands försvarsministerium patrullerar ryska styrkor frontlinjerna mellan den turkiska och den syriska armén för att hålla dem åtskilda.

D. Det finns många europeiska och andra utländska terroriststridande i regionen, vilkas vistelseort är okänd.

E. Det finns en risk för att Daish-stridande fängslade i kurdiskkontrollerade läger flyr, eftersom det för närvarande inte finns tillräckligt med vakter.

F. Daish-fångar, däribland EU-medborgare, har rymt från olika fängelser i norra Syrien.

G. Tvångsförflyttning av befolkningen som en krigstaktik är ett uppenbart brott mot internationell humanitär rätt, också när syftet är att få till stånd demografiska förändringar. Att förhindra säkert, obehindrat och varaktigt tillhandahållande av humanitärt bistånd, evakueringar och sjukvård är en kränkning av den internationella humanitära rätten och av ett antal resolutioner från FN:s säkerhetsråd. FN och dess partner fortsätter att leverera humanitära förnödenheter till tiotusentals människor som fördrivits på grund av våldet.

H. Rådet har med hänsyn till situationen i Syrien infört en rad autonoma restriktiva åtgärder riktade mot personer som gjort sig skyldiga till våldsamma repressiva åtgärder mot civilbefolkningen i Syrien, samt mot personer eller enheter som har samröre med dem.

I. Förenta staterna har infört sanktioner mot Turkiet som svar på landets militära offensiv i nordöstra Syrien.

J. Europaparlamentet har rekommenderat kommissionen och Europeiska unionens råd att, i enlighet med förhandlingsramen för EU–Turkiet, formellt suspendera alla anslutningsförhandlingar med Turkiet.

1. Europaparlamentet fördömer skarpt Turkiets ensidiga militära intervention i nordöstra Syrien, som är en allvarlig kränkning av folkrätten, som allvarligt hotar stabiliteten och säkerheten i hela regionen, som orsakar lidande för en redan svårt krigsdrabbad befolkning och som allvarligt hindrar tillgången till humanitärt bistånd. Parlamentet välkomnar den tillfälliga vapenvila som Förenta staterna och Turkiet enats om. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att upphöra med sin militära intervention, som inte kommer att lösa landets underliggande säkerhetsproblem. Parlamentet betraktar alla turkiska militära operationer utanför Turkiets gränser, som inte har förhandsgodkännande från det internationella samfundet, som olagliga.

2. Europaparlamentet betonar att Turkiets säkerhetsproblem i nordöstra Syrien bör hanteras på politisk och diplomatisk väg, inte genom militära åtgärder, och i enlighet med internationell humanitär rätt.

3. Europaparlamentet fördömer starkt alla grymheter och de många kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten under konflikten, och särskilt de brott som begås av Asadregimens styrkor. Parlamentet betonar att de som begår brott i Syrien, oavsett om de är stater eller enskilda, kommer att ställas till svars.

4. Europaparlamentet uttrycker djup oro över förrymda Daish-fångar, eftersom många av dem är EU-medborgare och mycket sannolikt har EU-pass. Med tanke på att det redan finns utländska terroriststridande i regionen vilkas vistelseort är okänd, finns det en ökad risk för att utländska terroriststridande återvänder till EU.

5. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att systematiskt utföra kontroller avseende personer som åtnjuter rätten till fri rörlighet enligt unionsrätten samt tredjelandsmedborgare mot Schengens informationssystem och andra relevanta unionsdatabaser samt nationella och internationella databaser. Medlemsstaterna uppmanas att vara extra vaksamma och i största möjliga utsträckning avstå från att utföra enbart målinriktade kontroller vid de yttre gränserna.

6. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att se till att all relevant information om utländska terroriststridande registreras korrekt i EU:s databaser.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt använda passageraruppgifter och jämföra dem mot relevanta databaser för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra personer för terrorism och andra allvarliga brott. Parlamentet uppmanar Europol att fullt ut utnyttja sin kapacitet, bland annat fokalpunkt (FP) Travellers, för att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar. Parlamentet uttrycker sin oro över att, mer än ett år efter dagen för införlivandet av EU:s direktiv om PNR-uppgifter, inte alla medlemsstater har införlivat direktivet fullständigt, vilket skapar onödiga luckor i säkerheten.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de relevanta EU-byråerna att övervaka alla utländska terroriststridande och säkerställa harmoniserade säkerhetsåtgärder och rättslig uppföljning av identifierade återvändande till EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå medlemsstaterna vid inrättandet av anpassade klassificeringssystem i syfte att skilja mellan återvändande utländska stridande som innebär en hög, medelhög eller låg risk.

9. Europaparlamentet förkastar varje försök från de turkiska myndigheternas sida att upprätta en koppling mellan landets militära insats i nordöstra Syrien och de syriska flyktingars öde, som befinner sig på turkiskt territorium.

10. Europaparlamentet beklagar djupt att upprepade regionala och internationella försök att få ett slut på kriget i Syrien har misslyckats. Parlamentet efterlyser ett förnyat och intensivt globalt samarbete för att uppnå en fredlig och hållbar lösning på konflikten i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254 och Genèvekommunikén från 2012.

11. Europaparlamentet efterlyser ett kraftfullt och omfattande svar från EU på denna kris. Parlamentet understryker att EU bör överväga alla tillgängliga möjligheter i samarbetet med sina internationella partner, inklusive nedsläpp av bistånd från flygplan och inrättande av flygförbudszoner inom ramen för FN:s säkerhetsråds resolution.

12. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för de insatser som görs av den globala koalitionen mot Daish, i vilken Turkiet är part. Parlamentet understryker att koalitionen och syriska partnerstyrkor har gjort stora framsteg i kampen mot Daish i Syrien. Parlamentet betonar att SDF har spelat en viktig roll i detta.

13. Europaparlamentet vädjar till samtliga medlemsstater att se till att rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien[2] följs fullt ut, framför allt i fråga om frysning av tillgångar som innehas av personer som finns förtecknade däri samt inreserestriktioner för personer som gynnas av eller stöder regimen i Syrien.

14. Europaparlamentet betonar att etniska och religiösa grupper i Syrien har rätt att fortsätta att leva i eller återvända till sina historiska och traditionella hemländer i värdighet och säkerhet. Parlamentet konstaterar att EU inte kommer att ge stabiliseringsstöd eller utvecklingsstöd i områden där lokalbefolkningens rättigheter ignoreras eller kränks.

15. Europaparlamentet understryker behovet av att se till att inga EU-medel används för att finansiera de pågående militära operationerna eller för att underlätta påtvingat återvändande för syriska flyktingar till den så kallade säkra zonen.

16. Europaparlamentet beklagar att rådet inte kunde fatta ett enhälligt beslut om ett EU-omfattande förbud mot vapenexport till Turkiet. Parlamentet välkomnar beslutet att samordna nationella embargon mot framtida vapenförsäljning till Turkiet. Parlamentet välkomnar vissa EU-medlemsstaters beslut att omedelbart stoppa beviljandet av licenser för vapenexport till Turkiet. Parlamentet efterlyser ett EU-omfattande förbud mot vapenexport till Turkiet.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa en gemensam ståndpunkt om hur man ska hantera de europeiska utländska terroriststridande och deras familjer som fortfarande är kvar i regionen, med tanke på att de utländska terroriststridande som är frihetsberövade i regionen kommer från 50 olika länder. Parlamentet begär därför att en internationell domstol eller tribunal inrättas för att utreda och döma personer för terroristhandlingar och allvarliga brott på ett ordnat internationellt sätt.

18. Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att anta lämpliga och riktade ekonomiska åtgärder mot Turkiet, som inte får påverka det civila samhället eller personer som redan drabbats hårt av landets ekonomiska kris.

19. Med tanke på Turkiets allvarliga och ihållande försök att äventyra den regionala stabiliteten genom ett aggressivt beteende gentemot medlemsstater, liksom landets nya ensidiga militära åtgärder i nordöstra Syrien med den kurdiska befolkningen som måltavla, vilket fördrivit syriska flyktingar ytterligare och allvarligt hindrat tillgången till humanitär hjälp, lett till extremt mänskligt lidande, underminerat stabiliteten i hela regionen och försvagat demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, anser Europaparlamentet att det är motiverat att skära ned anslagen till Turkiet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen och att frysa 100 miljoner EUR (som förs till reserven). Parlamentet understryker dock att frysningen och nedskärningen inte får riktas mot det civila samhället, syriska flyktingar eller förhindra studenter i Turkiet att delta i europeiska utbytesprogram såsom Erasmus+.

20. Europaparlamentet upprepar sin begäran att anslutningsförhandlingarna med Turkiet helt och hållet ska avbrytas. Parlamentet påminner om att varje politiskt åtagande mellan EU och Turkiet bör grundas på villkorade bestämmelser vad gäller respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, regeringen och parlamentet i Turkiet, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter som är inblandade i konflikten.

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0512.

[2] EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy