Forslag til beslutning - B9-0128/2019Forslag til beslutning
B9-0128/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou
for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0123/2019

Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0128/2019
Indgivne tekster :
B9-0128/2019
Vedtagne tekster :

B9‑0128/2019

Europa-Parlamentets beslutning om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til De Forenede Nationers pagt,

 der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien, navnlig resolution nr. 2254 (2015), og Genèvekommunikéet fra 2012, som de syriske parter har forhandlet sig frem til inden for den FN-ledede Genèveproces,

 der henviser til Genèvekonventionerne om flygtninge,

 der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

 der henviser til bestemmelserne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[1],

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien og ISIS's offensiv,

 der henviser til Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om det nordøstlige Syrien,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at krigen i Syrien otte år efter dets begyndelse har ført til en af de værste humanitære kriser, som verden har stået over for siden Anden Verdenskrig; der henviser til, at krigen fortsat har katastrofale følger for det syriske folk og indtil videre har kostet over 400 000 menneskeliv og ført til, at omkring 11,7 millioner mennesker har måtte flygte fra deres hjem, herunder over 5,6 millioner for at søge tilflugt i nabolandene og uden for;

B. der henviser til, at optrapningen af konflikten i Syrien er resultatet af udenlandske regionale og internationale magters, herunder Tyrkiets, udnyttelse af situationen for egen vinding;

C. der henviser til, at Tyrkiets militære invasion i det nordøstlige Syrien, som begyndte den 9. oktober, undergraver freden og stabiliteten i hele regionen;

D. der henviser til, at Tyrkiets invasion på mindre end en uge har ført til mange civile ofre og endnu flere fordrevne; der henviser til, at over 160 000 mennesker ifølge FN's kilder er blevet fordrevet, herunder næsten 70 000 børn; der henviser til, at det fortsat er vanskeligt at fastslå den fulde humanitære konsekvens af den nuværende militære operation, men at 400 000 civile ifølge scenariet med militæroperationer i fuld skala, der er skitseret i FN's tværfaglige beredskabsplan, kan have behov for bistand og beskyttelse i den kommende periode (fra et indledende skøn på 100 000 personer); der henviser til, at selv om behovet for humanitær bistand er steget dramatisk, har de militære operationer tvunget mange INGO'er til at suspendere leveringen af tjenesteydelser;

E. der henviser til, at flere medlemsstater krænker retten til international beskyttelse, som er garanteret af EU-retten og folkeretten; der henviser til, at aftalen mellem EU og Tyrkiet er baseret på princippet om, at Tyrkiet er et sikkert tredjeland for syrere;

F. der henviser til, at de tyrkiske myndigheder imidlertid har tilbageholdt og presser syrere til at underskrive formularer, der siger, at de ønsker at vende tilbage til Syrien, inden de tvinges til at vende tilbage dertil; der henviser til, at tyrkiske embedsmænd siger, at ca. 340 000 flygtninge ”frivilligt” er vendt tilbage til Syrien; der henviser til, at disse handlinger viser, at Tyrkiet i princippet ikke kan betragtes som et sikkert tredjeland for syrere;

G. der henviser til, at kurdiske embedsmænd regelmæssigt har nævnt, at de har tilbageholdt omkring 12 000 formodede ISIS-krigere, herunder omkring 800 europæere; der henviser til, at de europæiske borgere og regeringer nu er bekymrede over, hvad disse krigere, der tilbageholdes i regionen, har til hensigt, og hvor de befinder sig, i lyset af de rapporterede flugter fra lejren i Ain Issa og usikkerheden i andre faciliteter; der henviser til, at der ifølge nye tal er mindst 430 europæiske udenlandske krigere tilbageholdt i det nordlige Syrien sammen med mindst 700 europæiske børn, hvoraf mange er født der[2];

H. der henviser til, at det demokratiske projekt i Rojava, som den kurdiske kvindebevægelse står i spidsen for, og som har rod i et multietnisk koncept, er en opmuntrende udfordring for de politiske strukturer, der skaber krig, og som begge fortjener og kræver støtte fra det internationale samfund;

1. fordømmer Tyrkiets militære invasion i den nordøstlige del af Syrien; understreger, at den er til fare for fred og sikkerhed i og uden for regionen og gør den politiske proces til at opnå fred i Syrien langt vanskeligere; opfordrer Tyrkiet til øjeblikkeligt at stoppe sin militære intervention og trække sine militærstyrker tilbage fra Syriens territorium, herunder sine syriske stedfortrædende styrker; fordømmer det faktum, at EU og NATO på trods af tidlige tilkendegivelser fra præsident Erdoğan om invasionen i Syrien ikke reagerede eller forhindrede Tyrkiet i at deltage i et sådant angreb og stadig anerkender Tyrkiet som en vigtig partner;

2. udtrykker dyb bekymring over den igangværende krig i Syrien; understreger, at konflikten ikke kan løses med militære midler; opfordrer indtrængende alle parter i krigen til at gennemføre våbenhviler i alle landets områder for at gøre det muligt for humanitære konvojer at komme frem og fremme en sikker, hurtig, uhindret og vedvarende humanitær bistand; opfordrer indtrængende alle parter til at tilslutte sig og støtte køreplanen for fred i overensstemmelse med den syriskledede politiske proces under FN's auspicier;

3. er meget foruroliget over situationen for de 13 millioner syrere, der har behov for humanitær bistand, hvoraf en tredjedel ifølge FN bor i områder, der ikke kan nås frem til inde fra Syrien, herunder to millioner internt fordrevne i det såkaldte Idlib-nedtrapningsområde; kritiserer, at selv om Kommissionen har godkendt humanitær bistand på 70 mio. EUR i det nordøstlige Syrien, er dette beløb blevet indefrosset;

4. udtrykker dyb bekymring over Tyrkiets planer om at bringe et stort antal syriske flygtninge fra Tyrkiet til det besatte nordøstlige Syrien; minder Tyrkiet om dets forpligtelse til at respektere princippet om non-refoulement; opfordrer Tyrkiet til at stoppe med at tvinge syrere til at vende tilbage til Syrien og gentager sin modstand mod begrebet og brugen af "sikre zoner";

5. fordømmer Tyrkiet i forbindelse med den påtænkte anvendelse af demografisk manipulation, der har til formål at sætte den kurdiske befolkning ud af sit eget område; fordømmer, at Tyrkiet fortsætter med at ødelægge eksisterende demokratiske strukturer i Syrien, og at de globale aktører i regionen har fået lov til at gøre dette;

6. kritiserer kraftigt den våbenhvileaftale, der er indgået mellem USA og Tyrkiet, hvori det foreslås, at det kurdiske folk i Syrien overgiver sig til Tyrkiet og lovliggør Tyrkiets besættelse af dele af det syriske territorium, hvilket udgør en overtrædelse af FN-pagten;

7. udtrykker sin dybe bekymring over den hurtigt forværrede humanitære situation i det nordøstlige Syrien; opfordrer alle involverede parter til at afstå fra at angribe civile og humanitære hjælpearbejdere og udvise tilbageholdenhed for bl.a. at beskytte civile, vandforsyninger, sundhedsfaciliteter, skoler og lejre for fordrevne samt energi- og vejinfrastruktur; opfordrer alle parter, der er involveret i kampene, til at sikre, at den frie bevægelighed og den humanitære adgang garanteres;

8. noterer med dyb bekymring beretninger om krigsforbrydelser og mord på civile, såsom den kurdiske politiker Hevrin Khalaf; opfordrer alle parter til at undersøge mulige krænkelser af den humanitære folkeret, navnlig ulovlige angreb på civile og civil infrastruktur, og til at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar; understreger, at det syriske folk i forbindelse med en inklusiv og troværdig dialog bør fastlægge en passende proces og mekanismer til at opnå retfærdighed, forsoning, sandhed og ansvarlighed for grove krænkelser og overtrædelser af folkeretten, herunder dem, der begås af de tyrkiske militærstyrker, samt erstatning og effektive retsmidler til ofre;

9. udtrykker dyb bekymring over befrielsen af ISIS-krigere; kritiserer kraftigt, at næsten alle medlemsstater hidtil har været tilbageholdende med at løse problemet med de europæiske udenlandske krigere og deres familier; opfordrer medlemsstaterne , navnlig Frankrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland, Belgien og Sverige, hvor de fleste udenlandske krigere kommer fra, til at repatriere deres egne statsborgere, som er IS-krigere, og stille dem for retten i deres respektive oprindelseslande; opfordrer indtrængende til proaktive foranstaltninger til hjemsendelse af børn af IS-krigere, hvoraf de fleste er under otte år og bør anses for og behandles som ofre for konflikter;

10. udtrykker bekymring over militariseringen af stemningen i det tyrkiske samfund og den nationalistiske retorik, der kriminaliserer røster, som er kritiske over for krigen, eller som taler for en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål; bemærker med bekymring den stigende undertrykkelse af den demokratiske opposition i Tyrkiet;

11. beklager dybt, at medlemsstaterne ikke er nået til enighed om en øjeblikkelig effektiv våbenembargo mod Tyrkiet; opfordrer EU og medlemsstaterne til at indføre en fuldstændig våbenembargo mod Tyrkiet; noterer sig den våbenembargo, der er udstedt af visse medlemsstater, men beklager, at den hovedsageligt vedrører fremtidige våbenoverførsler; insisterer på et øjeblikkeligt ophør af enhver form for militært samarbejde mellem medlemsstaterne og Tyrkiet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til strengt at opfylde deres forpligtelser i henhold til Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP om kontrol med våbeneksport, navnlig kriterium fire om regional stabilitet i forhold til deres våbeneksportpolitik til Tyrkiet; gentager sit synspunkt om, at fælles holdning 2008/944/CFSP skal revideres og ajourføres med henblik på en streng anvendelse og gennemførelse af kriterierne heri og indførelse af en sanktionsmekanisme; opfordrer Borrel, indstillet NF/HR, til at prioritere behandlingen af denne sag;

12. støtter kraftigt Syriens territoriale integritet og det syriske folks ret til at bestemme over deres egen fremtid; glæder sig over lanceringen af det syriskledede forfatningsudvalg den 30. september; håber, at oprettelsen af dette udvalg markerer begyndelsen på en politisk proces med henblik på at afslutte den syriske konflikt i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015) og gør det på en måde, der opfylder alle syrernes legitime forhåbninger; understreger, at denne proces kun kan lykkes, hvis alle dele af det syriske samfund kan deltage, herunder det kurdiske folk; opfordrer til anerkendelse af den selvstyrende regionale forvaltning i det nordlige Syrien, som bør blive en vigtig partner i de igangværende forhandlinger om den nye syriske forfatning; understreger, at denne forvaltning, som har vist sig at være en stabil demokratisk struktur, kan tjene som skabelon for drøftelser om en ny forfatning for Syrien, der skal besluttes af det syriske folk uden udenlandsk indblanding;

13. opfordrer EU og medlemsstaterne til at udøve det størst mulige politiske, diplomatiske og økonomiske pres på Tyrkiet for at tvinge landet til at standse sin invasion i Syrien og trække sine tropper tilbage, herunder dets stedfortrædende styrker; insisterer på fastfrysning af aftalen om en toldunion på baggrund af overtrædelse af folkeretten i Syrien; opfordrer medlemsstaterne til at tage deres økonomiske samarbejde med Tyrkiet op til fornyet overvejelse og afslutte alle programmer inden for områder, der har forbindelse til militæret;

14. opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre det nødvendige niveau af fleksibel finansiering i nødsituationer og til at bistå humanitære aktører i deres bestræbelser på at reagere effektivt på den humanitære krise;

15. opfordrer alle medlemsstater og ikke kun de medlemsstater, der befinder sig i frontlinjen, til at sikre, at de syriske asylansøgere har adgang til international beskyttelse, navnlig i lyset af de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som syrere i Tyrkiet udsættes for, og den høje risiko for refoulement; minder om, at både EU og medlemsstaterne har et fælles ansvar over for flygtninge og immigranter, der er på flugt fra krig, kaos, økonomisk elendighed, sult og død, og som lider som følge af de globale, neoliberale økonomiske politikker; afviser ethvert forsøg på at gøre flygtninge til et instrument for politiske formål og politisk pres;

16. opfordrer til, at EU’s ambassader og de konsulære repræsentationer udsteder humanitære visa til asylansøgere fra Syrien og opfordrer medlemsstaterne til at intensivere sikre og lovlige asylmuligheder, bl.a. ved hjælp af genbosættelsesprogrammer og humanitære korridorer på nationalt plan og EU-plan; opfordrer navnlig medlemsstaterne til at give tilsagn om et stort antal pladser til genbosættelse for at sikre et ambitiøst EU-bidrag til UNHCR's globale behov for genbosætning;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, formændene for medlemsstaternes parlamenter, Tyrkiets regering og parlament, FN's generalsekretær, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik