Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0128/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0128/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0128/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis, Giorgos Georgiou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0123/2019

B9‑0128/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Syyriasta ja etenkin päätöslauselman 2254 (2015) sekä Geneven julkilausuman, jonka syyrialaiset osapuolet neuvottelivat YK:n johtaman Geneven prosessin puitteissa vuonna 2012,

 ottaa huomioon pakolaisia koskevat Geneven yleissopimukset,

 ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP[1],

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta ja Isisin hyökkäyksestä,

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Koillis-Syyriasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kahdeksan vuotta kestänyt Syyrian sota on johtanut yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä toisen maailmansodan jälkeen; ottaa huomioon, että sodalla on edelleen tuhoisat seuraukset Syyrian kansalle ja että se on tähän mennessä vaatinut yli 400 000 kuolonuhria ja ajanut noin 11,7 miljoonaa ihmistä kodeistaan, mukaan lukien yli 5,6 miljoonaa ihmistä hakemaan turvapaikkaa naapurimaista ja kauempaakin;

B. toteaa, että Syyrian konfliktin laajeneminen on tulosta siitä, että Turkin kaltaiset alueellisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttavat ulkovallat ovat käyttäneet tilannetta omien etujensa ajamiseen;

C. ottaa huomioon, että Turkin sotilaallinen hyökkäys Koillis-Syyriaan, joka alkoi 9. lokakuuta, nakertaa rauhaa ja koko alueen vakautta;

D. ottaa huomioon, että Turkin hyökkäys johti alle viikossa lukuisiin siviiliuhreihin ja pakotti vielä useampia ihmisiä siirtymään asuinsijoiltaan; ottaa huomioon, että YK:n lähteiden mukaan yli 160 000 ihmisen on ilmoitettu joutuneen siirtymään asuinsijoiltaan ja että näistä lähes 70 000 on lapsia; ottaa huomioon, että käynnissä olevan sotilasoperaation humanitaarisia kokonaisvaikutuksia on edelleen vaikea varmistaa, mutta YK:n virastojen yhteisessä varautumissuunnitelmassa hahmotellun laajamittaista sotilasoperaatiota koskevan skenaarion mukaan 400 000 siviiliä saattaa tarvita apua ja suojelua lähitulevaisuudessa (määrä on kasvanut 100 000 henkilön alustavasta arviosta); ottaa huomioon, että vaikka humanitaarisen avun tarve on lisääntynyt merkittävästi, sotilaalliset operaatiot ovat pakottaneet monet valtiosta riippumattomat järjestöt keskeyttämään palvelujen toimittamisen;

E. ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot rikkovat unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden takaamaa oikeutta kansainväliseen suojeluun; ottaa huomioon, että EU:n ja Turkin välinen sopimus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan Turkki on ”turvallinen kolmas maa” syyrialaisille;

F. toteaa kuitenkin, että Turkin viranomaiset ovat pidättäneet syyrialaisia ja pakottaneet heitä allekirjoittamaan lomakkeita, joiden mukaan he haluavat palata Syyriaan, minkä jälkeen heidät pakotetaan palaamaan sinne väkisin; ottaa huomioon, että Turkin viranomaisten mukaan noin 340 000 pakolaista on ”vapaaehtoisesti” palannut Syyriaan; toteaa näiden tekojen osoittavan, että Turkkia ei periaatteessa voida pitää turvallisena kolmantena maana syyrialaisille;

G. ottaa huomioon, että kurdiviranomaiset ovat toistuvasti maininneet pitäneensä hallussaan noin 12 000:ta epäiltyä Isis-taistelijaa, joista noin 800 on eurooppalaisia; ottaa huomioon, että Euroopan kansalaiset ja hallitukset ovat nyt huolissaan alueella pidätettyinä olevien taistelijoiden aikeista ja olinpaikasta, kun otetaan huomioon Ain Issan leiristä raportoidut pakenemiset ja muiden laitosten epävarmat olot; ottaa huomioon, että uusien lukujen mukaan Pohjois-Syyriassa on pidätettyinä vähintään 430 eurooppalaista vierastaistelijaa ja vähintään 700 eurooppalaista lasta, joista monet ovat syntyneet siellä[2];

H. ottaa huomioon, että kurdien naisliikkeen johtama Rojavan demokratiahanke, joka perustuu monietniseen käsitteeseen, on rohkaiseva haaste sotia aiheuttaville poliittisille rakenteille ja ansaitsee kansainvälisen yhteisön tuen sekä myös tarvitsee sitä;

1. tuomitsee Turkin sotilaallisen hyökkäyksen Koillis-Syyriaan; korostaa, että se vaarantaa rauhan ja turvallisuuden alueella ja sen ulkopuolella ja että se vaikeuttaa poliittista prosessia rauhan saavuttamiseksi Syyriassa; kehottaa Turkkia lopettamaan välittömästi sotilaallisen väliintulon ja vetämään joukkonsa ja syyrialaiset sijaistaistelijansa Syyrian alueelta; tuomitsee sen, että vaikka presidentti Erdoğan vihjaili jo varhain hyökkäyksestä Syyriassa, EU ja Nato eivät reagoineet tai estäneet Turkkia ryhtymästä tällaiseen hyökkäykseen ja pitävät edelleen Turkkia tärkeänä kumppanina;

2. on erittäin huolissaan Syyriassa meneillään olevasta sodasta; korostaa, että konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin; kehottaa kaikkia sodan osapuolia panemaan täytäntöön tulitaukoja maan kaikilla alueilla, sallimaan humanitaaristen saattueiden etenemisen sekä helpottamaan turvallista, nopeaa, esteetöntä ja kestävää humanitaarista apua; kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan ja tukemaan rauhansuunnitelmaa Syyrian johtaman poliittisen prosessin mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa;

3. on erittäin huolissaan 13 miljoonasta humanitaarisen avun tarpeessa olevasta syyrialaisesta, joista YK:n mukaan yksi kolmasosa elää alueilla, joille ei ole pääsyä Syyriasta, mukaan lukien 2 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä niin sanotulla Idlibin turvavyöhykkeellä; pitää valitettavana, että vaikka komissio on hyväksynyt Koillis-Syyriaan 70 miljoonan euron humanitaarisen avun, tämä määrä on jäädytetty;

4. ilmaisee syvän huolensa Turkin suunnitelmista tuoda Turkista suuria määriä syyrialaisia pakolaisia miehitetylle alueelle Koillis-Syyriaan; muistuttaa Turkkia sen velvollisuudesta noudattaa palauttamiskiellon periaatetta; kehottaa Turkkia lopettamaan syyrialaisten pakottamisen Syyriaan paluuseen ja muistuttaa vastustavansa ”turvallisten alueiden” käsitettä ja käyttöä;

5. tuomitsee sen, että Turkki aikoo käyttää väestörakenteen ohjailua keinona karkottaa kurdiväestö sen omalta alueelta; tuomitsee sen, että Turkki aikoo tuhota Syyrian nykyiset demokraattiset rakenteet, ja sen, että alueen maailmanlaajuiset toimijat ovat sen sallineet sen toimia niin;

6. arvostelee voimakkaasti Yhdysvaltojen ja Turkin tekemää tulitaukosopimusta, jossa ehdotetaan Syyrian kurdiväestön luovuttamista Turkkiin ja käytännössä tunnustetaan Turkin suorittama Syyrian osien miehitys, mikä rikkoo Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa;

7. on erittäin huolestunut Koillis-Syyrian nopeasti heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta; kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään toimista, jotka kohdistuvat siviileihin ja humanitaarisiin työntekijöihin, ja toimimaan pidättyväisesti, jotta voidaan suojella muun muassa siviilejä, vesivaroja, terveydenhoitopalveluja, kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden kouluja ja leirejä sekä energia- ja tieinfrastruktuuria; kehottaa taistelujen kaikkia osapuolia takaamaan vapaan liikkuvuuden ja humanitaarisen avun saannin;

8. panee syvästi huolestuneena merkille tiedot sotarikoksista ja siviilien, kuten kurdipoliitikko Hevrin Khalafin, murhista; kehottaa kaikkia osapuolia tutkimaan mahdollisia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisia, erityisesti siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvia laittomia hyökkäyksiä, ja varmistamaan, että vastuussa olevat henkilöt joutuvat vastuuseen; korostaa, että osallistavan ja uskottavan vuoropuhelun merkeissä Syyrian kansan olisi määritettävä asianmukainen menettely ja mekanismit, joilla saadaan toteutumaan oikeus, sovinto, totuus ja vastuuvelvollisuus räikeistä kansainvälisen oikeuden loukkauksista ja rikkomuksista, mukaan lukien Turkin asevoimien tekemät rikokset, sekä korvaukset ja tehokkaat oikeussuojakeinot uhreille;

9. ilmaisee syvän huolensa Isisin taistelijoiden vapauttamisesta; arvostelee voimakkaasti sitä, että miltei kaikki jäsenvaltiot ovat toistaiseksi olleet haluttomia puuttumaan eurooppalaisten vierastaistelijoiden ja heidän perheidensä ongelmaan; kehottaa jäsenvaltioita ja erityisesti Ranskaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Saksaa, Belgiaa ja Ruotsia, joista suurin osa vierastaistelijoista on lähtöisin, kotiuttamaan Isisin taistelijoina toimineet omat kansalaisensa ja asettamaan heidät syytteeseen kotimaissaan; vaatii kiireellisesti ennakoivia toimia, joilla palautetaan Isisin taistelijoiden lapset, joista suurin osa on alle 8-vuotiaita ja joita olisi käsiteltävä ja kohdeltava konfliktien uhreina;

10. on huolissaan Turkin yhteiskunnallisen ilmapiirin militarisoitumisesta ja kansallismielisestä retoriikasta, jolla kriminalisoidaan kaikki sodan arvostelijat tai kurdikysymyksen rauhanomaisen ratkaisun kannattajat; panee huolestuneena merkille demokraattisen opposition kasvavan sorron Turkissa;

11. pitää erittäin valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole päässeet sopimukseen konkreettisesta aseidenvientikiellosta Turkkiin; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita asettamaan Turkille täydellisen aseita koskevan kauppasaarron; panee merkille eräiden jäsenvaltioiden määräämän aseidenvientikiellon mutta pitää valitettavana, että kyse on pääasiassa tulevista aseiden siirroista; vaatii lopettamaan välittömästi kaikenlaisen jäsenvaltioiden sotilaallisen yhteistyön Turkin kanssa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan Turkkiin suuntautuvaa aseiden vientiä koskevassa politiikassaan tiukasti täytäntöön aseviennin valvontaa koskevasta neuvoston yhteisestä kannasta 2008/944/YUTP johtuvat velvoitteensa ja erityisesti alueellista vakautta koskevan neljännen perusteen; toistaa kantansa, jonka mukaan yhteistä kantaa 2008/944/YUTP on tarkasteltava uudelleen ja se on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan täysimääräisesti soveltaa ja panna täytäntöön siinä esitettyjä perusteita sekä ottaa käyttöön seuraamusmekanismi; kehottaa varapuheenjohtajaksi / korkeaksi edustajaksi valittua Borrellia asettamaan etusijalle tämän menettelyn;

12. tukee voimakkaasti Syyrian alueellista koskemattomuutta ja Syyrian kansan oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan; panee tyytyväisenä merkille Syyrian tunnustaman ja johtaman perustuslaillisen komitean perustamisen 30. syyskuuta; toivoo, että tämän komitean perustaminen käynnistää poliittisen prosessin Syyrian konfliktin lopettamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015) mukaisesti siten, että se vastaa kaikkien syyrialaisten oikeutettuja pyrkimyksiä; korostaa, että tämä prosessi voi onnistua vain, jos kaikki Syyrian yhteiskunnan tahot, myös kurdiväestö, voivat osallistua siihen; kehottaa tunnustamaan Pohjois-Syyrian itsehallintoalueen, josta olisi tultava tärkeä kumppani Syyrian uutta perustuslakia koskevissa neuvotteluissa ; korostaa, että tämä hallinto, joka on osoittautunut vakaaksi demokraattiseksi rakenteeksi, voisi toimia mallina uudesta Syyrian perustuslaista käytäville keskusteluille, joista Syyrian kansan olisi päätettävä ilman ulkomaiden väliintuloa;

13. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman suurta poliittista, diplomaattista ja taloudellista painostusta Turkkia kohtaan pakottaakseen sen lopettamaan hyökkäyksensä Syyriassa ja vetämään pois joukkonsa, sijaistaistelijat mukaan luettuina; vaatii tulliliittoa koskevan sopimuksen jäädyttämistä, kun otetaan huomioon kansainvälisen oikeuden rikkominen Syyriassa; kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen taloudellista yhteistyötään Turkin kanssa ja lopettamaan kaikki ohjelmat aloilla, jotka liittyvät sotilaalliseen toimintaan;

14. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarjoamaan tarvittavan joustavan hätärahoituksen ja auttamaan humanitaarisia toimijoita niiden pyrkiessä vastaamaan tehokkaasti humanitaariseen kriisiin;

15. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita eikä ainoastaan etulinjassa olevia jäsenvaltioita varmistamaan, että Syyrian turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada kansainvälistä suojelua, etenkin kun otetaan huomioon syyrialaisiin kohdistuneet vakavat ihmisoikeusrikkomukset Turkissa ja suuri palauttamisriski; muistuttaa, että EU:lla ja sen kaikilla jäsenvaltioilla on yhteinen vastuu sotaa, kaaosta, taloudellista hätää, nälkää ja kuolemaa pakenevista pakolaisista ja maahanmuuttajista, jotka kärsivät maailmanlaajuisesta uusliberalistisesta talouspolitiikasta; torjuu kaikki pyrkimykset käyttää pakolaisia poliittiseen tarkoitukseen ja painostukseen;

16. kehottaa EU:n suurlähetystöjä ja konsulaatteja myöntämään humanitaarisia viisumeita Syyriasta tuleville turvapaikanhakijoille ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään turvallisia ja lainmukaisia väyliä turvapaikkoihin muun muassa kansallisen ja unionin tason uudelleensijoittamisohjelmien ja humanitaaristen käytävien avulla; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti ottamaan käyttöön suuren määrän uudelleensijoituspaikkoja, jotta voidaan varmistaa unionin kunnianhimoinen panos UNHCR:n maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamistarpeisiin;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille, Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.

[1] EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö