Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0129/2019

Indgivne tekster :

B9-0129/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0129/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0123/2019

B9‑0129/2019

Europa-Parlamentets beslutning om de tyrkiske militæroperationer i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Tyrkiet, ulovlige boreaktiviteter og MH17 af 17. oktober 2019,

 der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets møde om Syrien af 14. oktober 2019,

 der henviser til erklæring fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne af 9. oktober 2019 om den seneste udvikling i det nordøstlige Syrien,

 der henviser til aftalen mellem USA og Tyrkiet af 17. oktober 2019,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og andre FN-traktater og -instrumenter på menneskerettighedsområdet, herunder FN's konvention om barnets rettigheder,

 der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen af 1967 hertil,

 der henviser til NATO-traktaten fra 1949,

 der henviser til konventionen om kemiske våben af 1993,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant af 14. marts 2017 til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Elementer i en EU-strategi for Syrien" (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner om Syrien af 3. april 2017, der tilsammen udgør den nye EU-strategi for Syrien,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien, navnlig resolution 2254 (2015) af 18. december 2015, resolution 2393 (2017) af 19. december 2017 om tilladelse til levering af nødhjælp på tværs af grænser og frontlinjer i Syrien og resolution 2401 (2018) af 24. februar 2018 om en 30-dages våbenhvile i Syrien for at gøre det muligt at levere humanitær bistand,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/248 af 21. december 2016 om oprettelse af en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2011,

 der henviser til Romstatutten og stiftelsesdokumenterne for Den Internationale Domstol samt dem for ad hoc-domstole, herunder Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien, Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda og Den Særlige Domstol for Libanon,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA's præsident Donald Trump i en telefonsamtale den 6. oktober med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdoğan meddelte, at USA ikke ville stå i vejen for den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien, som præsident Erdoğan havde bebudet nogle dage tidligere; der henviser til, at USA i en efterfølgende erklæring gav meddelelse om tilbagetrækning af amerikanske styrker i de "umiddelbart beliggende" områder, hvormed de reelt skabte fri bane for den tyrkiske offensiv; der henviser til, at efter denne meddelelse iværksatte den tyrkiske hær den 9. oktober et luft- og artilleribombardement af stillinger langs den tyrkisk-syriske grænse og indledte et indfald med landtropper og støtte fra syrisk-arabiske militser i det nordøstlige Syrien; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd endnu ikke har grebet til handling over for krisen;

B. der henviser til, at den tyrkiske regering har gjort klart, at det primære mål for dets militæroperation i det nordøstlige Syrien er de Syriske Demokratiske Styrker (SDF); der henviser til, at SDF spillede en central rolle som en del af den globale koalition mod IS (Islamisk Stat/Daesh); der henviser til, at SDF mistede omkring 11 000 krigere i krigen mod IS; der henviser til, at SDF ledes af YPG ("Folkeværnsenhederne"), som Tyrkiet anser for at være en gren af i det Kurdiske Arbejderparti, som står på Tyrkiets og EU's liste over terrororganisationer;

C. der henviser til, at sundhedsmyndigheden i den kurdisk-ledede administration i det nordøstlige Syrien den 17. oktober rapporterede, at mindst 218 civile, herunder 18 børn, var blevet dræbt i Syrien, siden den tyrkiske offensiv begyndte; der henviser til, at ifølge de tyrkiske myndigheder er 18 civile blevet dræbt og 150 såret i Tyrkiet siden den 15. oktober som følge af morterangreb, som tilskrives de kurdiske styrker i Syrien;

D. der henviser til, at over 130 000 mennesker ifølge FN er blevet fordrevet siden begyndelsen af den tyrkiske offensiv; der henviser til, at Tyrkiet hævder, at landet har dræbt næsten 600 "terrorister", og til at der ifølge det syriske observatorium for menneskerettigheder er blevet dræbt dusinvis af civile; der henviser til, at grusomhederne begås af den tyrkiske hær og dens allierede fra syriske arabiske militser mod SDF-krigere, lokale politikere og aktivister og civilbefolkningen;

E. der henviser til, at tyrkiske-støttede styrker angiveligt har anvendt ammunition, der indeholder hvidt fosfor; der henviser til, at fotos og levende billeder fra hospitalerne i Tal Tamr og al-Hassakah viser børn med alvorlige kemiske forbrændinger; der henviser til, at Tyrkiet har afvist disse anklager; der henviser til, at SDF opfordrede internationale organisationer til at sende eksperter til at undersøge sagen; der henviser til, at FN's våbeninspektører har meddelt, at de er begyndt at indsamle oplysninger efter disse beskyldninger;

F. der henviser til, at hundredvis af medlemmer af IS, hvoraf nogle er EU-borgere, er flygtet fra SDF's varetægt i forbindelse med den tyrkiske offensiv; der henviser til, at det endnu er uvist, hvad der er blevet af dem; der henviser til, at SDF hævder at have omkring 10 000 krigere fra IS i sin varetægt;

G. der henviser til, at der fra en række provinser er fremkommet troværdige rapporter om, at de tyrkiske myndigheder vilkårligt har tilbageholdt og under tvang tilbagesendt snesevis af syrere til det nordlige Syrien siden juli 2019, i strid med Tyrkiets internationale forpligtelse til ikke at sende nogen tilbage til et sted, hvor de ville stå over for en reel risiko for forfølgelse, tortur eller anden mishandling eller en trussel mod deres liv;

H. der henviser til, at etableringen af sikkerhedszoner i Syrien giver anledning til alvorlig bekymring for sikkerheden for personer, der er fordrevet på grund af konflikten, og dem, der vil kunne flyttes dertil fra Tyrkiet; der henviser til, at oprettelsen af sådanne zoner vil krænke lokalbefolkningens rettigheder, medføre grundlæggende demografiske ændringer i området og blive mødt med lokal afvisning og modstand; der henviser til, at "sikkerhedszoner" i forbindelse med militære konflikter ofte bliver til krigszoner for civile;

I. der henviser til, at Rådet fordømte den tyrkiske operation og forpligtede sig til at tage de første skridt vedrørende våbensalg til Tyrkiet; der henviser til, at en række EU-medlemsstater allerede har suspenderet våbensalg til Tyrkiet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr;

J. der henviser til, at toldunionen mellem Tyrkiet og EU trådte i kraft i 1995 og er forblevet uændret siden; der henviser til, at værdien af den bilaterale handel som følge heraf er blevet større end firedoblet; der henviser til, at Tyrkiet i 2018 fortsat samlet set var EU's femtestørste handelspartner, mens EU er Tyrkiets langt vigtigste handelspartner og dets vigtigste kilde til direkte udenlandske investeringer; der henviser til, at EU i 2018 suspenderede initiativet til modernisering af toldunionen på grund af den bekymrende politiske udvikling i Tyrkiet;

K. der henviser til, at EU's facilitet for flygtninge i Tyrkiet yder en betydelig ekstra støtte til at støtte flygtninge i Tyrkiet og forvalter et samlet beløb på 6 mia. EUR; der henviser til, at Tyrkiet som følge af den hidtil uset store tilstrømning af mennesker på flugt fra krigen i Syrien, i øjeblikket huser over 3,6 millioner syriske flygtninge; der henviser til, at Tyrkiet gør en prisværdig indsats for at yde disse flygtninge humanitær bistand og udviklingsbistand;

L. der henviser til, at Tyrkiet fortsat er en central partner for EU, et medlem af NATO og en vigtig aktør i den syriske krise og regionen; der henviser til, at artikel 1 i NATO-traktaten fastsætter, at parterne forpligter sig til at bilægge eventuelle internationale tvister, som de indblandes i, ved fredelige midler og på en sådan måde, at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare, og at afstå fra trusler eller magtanvendelse på en måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers mål;

M. der henviser til, at EU's officielle holdning fortsat er at respektere den syriske stats enhed, suverænitet og territoriale integritet; der gentager, at disse mål kun kan garanteres via en ægte politisk overgang i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012, der blev forhandlet af de syriske parter inden for den FN-ledede Genèveproces;

N. der henviser til, at der i FN's forhandlingsregi blev indgået en aftale mellem Den Syriske Arabiske Republiks regering og den Syriske Forhandlingskommission om at etablere et troværdigt, afbalanceret og inklusivt Forfatningsudvalg, der skulle fremme en politisk løsning på krigen i Syrien;

O. der henviser til, at det internationale samfund og enkeltstater er forpligtet til at stille de ansvarlige for krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, der er begået under konflikten i Syrien, til ansvar, bl.a. gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion såvel som national ret; der henviser til, at dette kan ske enten på grundlag af eksisterende nationale og internationale retsmidler, herunder nationale og internationale domstole, eller af internationale ad hoc-straffedomstole, der først skal oprettes; der henviser til, at ud over det personlige strafferetlige ansvar kan også stater under visse omstændigheder retsforfølges for tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af internationale traktater og konventioner, som Den Internationale Domstol har jurisdiktion over, herunder konventionen fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og konventionen fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab;

1. fordømmer på det kraftigste Tyrkiets invasion af det nordøstlige Syrien som en krænkelse af folkeretten og anser denne handling for at udgøre en alvorlig trussel mod den relative stabilitet og sikkerhed i regionen, der forårsager fordrivelse af civile og vil kunne bidrage til, at IS atter dukker frem, idet terrororganisationen allerede udgør en sikkerhedstrussel for borgerne i Syrien, Tyrkiet, i regionen som helhed og i EU, såvel som globalt; beklager dybt, at USA har vist sig at være en upålidelig forbundsfælle ved den måde, hvorpå tilbagetrækningen fra det nordøstlige Syrien blev meddelt og gennemført;

2. opfordrer Tyrkiet til øjeblikkeligt og definitivt at standse sin militæroperation i det nordøstlige Syrien, erklære en permanent våbenhvile og trække alle sine styrker ud af syrisk territorium;

3. udtrykker sin anerkendelse af og hyldest til SDF, navnlig kvinderne, for deres afgørende bidrag som allieret i kampen mod IS og for at have bekræftet betydningen af frihed og borgerlige rettigheder i udviklingen af det sociale, politiske og kulturelle liv i den kurdisk-dominerede del af Syrien;

4. tager den amerikansk-tyrkiske aftale af 17. oktober om en midlertidig våbenhvile til efterretning; afviser imidlertid de bestemmelser, der legitimerer den tyrkiske besættelse af "sikkerhedszonen" i det nordøstlige Syrien; udtrykker endvidere dyb bekymring over, at aftalen ikke kun kræver fordrivelse af den lokale befolkning af kurdere, yazidier, assyrere og turkmenske, armenske, arabiske og andre mindretal, men også flytning af dem til de arabisk flertalsområder, hvilket vil skabe nye spændinger og trusler mod civilbefolkningernes sikkerhed; fastholder, at der bør findes en global politisk løsning på den syriske konflikt baseret på anerkendelse af enhed, suverænitet og territorial integritet i den syriske stat med fuld respekt for alle etniske og religiøse dele af det syriske samfund inden for rammerne af UNSCR 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012, der blev forhandlet af de syriske parter inden for den FN-ledede Genèveproces og danner grundlag for en ægte politisk overgang;

5. glæder sig i denne forbindelse over iværksættelsen af Forfatningsudvalgets arbejde og indsatsen fra Geir O. Pedersen, FN's generalsekretærs særlige udsending for Syrien, som formodes at ville tilvejebringe et troværdigt, afbalanceret og inklusivt grundlag for den politiske proces blandt syrere, der er fri for ekstern indblanding; opfordrer til, at SDF inkluderes i denne proces; minder om, at der ikke findes nogen holdbar militær løsning på konflikten, og opfordrer alle parter til fuldt ud at overholde FN's Sikkerhedsråds resolutioner om omgående at bringe fjendtlighederne til ophør, hæve alle belejringer, sikre en fuldstændig og uhindret humanitær adgang til hele landet og beskytte de humanitære hjælpearbejdere;

6. afviser blankt Tyrkiets planer om at etablere en såkaldt sikkerhedszone langs grænsen i det nordøstlige Syrien; understreger, at enhver tvungen overførsel af syriske flygtninge eller internt fordrevne til dette område vil udgøre en alvorlig krænkelse af den konventionelle internationale flygtningeret, den humanitære folkeret og princippet om non-refoulement; minder om, at enhver tilbagesendelse af flygtninge skal være sikker, frivillig og værdig, og at de nuværende omstændigheder er af en sådan art, at de kategorisk udelukker sådanne bevægelser; fastholder, at der ikke ydes EU-stabiliserings- eller udviklingsbistand til sådanne områder;

7. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til, så længe den tyrkiske militæroperation i Syrien fortsætter, at forelægge et initiativ for Rådet om, at samtlige EU's medlemsstater omgående og fuldstændigt sætter en stopper for alle våbeneksporttilladelser til Tyrkiet og andre parter i konflikten i Syrien, mod hvem der er troværdige påstande om alvorlige krænkelser af folkeretten, herunder varer med dobbelt anvendelse, i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP; glæder sig over, at nogle medlemsstater allerede har gennemført denne foranstaltning;

8. opfordrer Rådet til at indføre individuelle og målrettede restriktive foranstaltninger, navnlig indefrysning af aktiver og EU's indrejseforbud, mod enhver fysisk eller enhed, der er ansvarlig for eller involveret i, eller som har bistået, finansieret eller bidraget til planlægning, ledelse eller gennemførelse af grove krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med den militære operation i det nordøstlige Syrien;

9. opfordrer Rådet til med henblik på at forhindre en optrapning af det nordøstlige Syrien at overveje at suspendere handelspræferencerne i henhold til aftalen om landbrugsprodukter og, som en sidste udvej, suspension af toldunionen mellem EU og Tyrkiet;

10. opfordrer indtrængende FN's Sikkerhedsråd til hurtigt at iværksætte alle de instrumenter, der er til rådighed, for at beskytte de berørte civile;

11. opfordrer de tyrkiske myndigheder og andre parter, der er involveret i konflikten, til at overholde den humanitære folkeret, som pålægger de relevante aktører at træffe alle nødvendige forholdsregler for at undgå civile ofre, undersøge påståede ulovlige strejker, yde tilstrækkelig støtte til fordrevne personer og sikre, at tropperne ikke chikanerer, vilkårligt anholder eller mishandler beboere, der vælger at forblive, samt for at garantere sikkerheden for nødhjælpsarbejdere;

12. fordømmer på det kraftigste den summariske henrettelse af en kendt kurdisk kvindelig politiker, Hevrin Khalaf, angiveligt begået af krigere fra en tyrkisk-allierede gruppe Ahrar al-Sharqya; opfordrer til efterforskning af mordet på Khalaf og andre summariske drab, og at de ansvarlige for disse forbrydelser stilles til ansvar;

13. er yderst bekymret over påstandene om de tyrkiske styrkers og/eller deres hjælpestyrkers anvendelse af hvidt fosfor mod civile, hvilket er forbudt i henhold til folkeretten; støtter fuldt arbejdet i Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's), som har indledt en undersøgelse af den mulige anvendelse af hvidt fosfor; opfordrer til, at de ansvarlige drages til ansvar;

14. opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til ikke at forfølge journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der indtager en kritisk holdning i deres rapportering om, hvordan militæroperationen gennemføres, og til ikke at gribe til gengældelse mod parter såsom demokratisk valgte kurdiske borgmestre, og politikere og fredelige aktivister i Tyrkiet;

15. opfordrer indtrængende alle parter i konflikten, herunder Tyrkiet, den syriske regering og de kurdiske styrker, til at skabe uhindret adgang for lokale og internationale humanitære organisationer;

16. opfordrer EU's medlemsstater til at udarbejde beredskabsplaner for de sikkerhedstrusler, der er forbundet med IS' udenlandske krigeres eventuelle tilbagevenden, og til at fortsætte retsforfølgningen i overensstemmelse med internationale standarder for de grusomheder, der begås af sådanne personer; understreger endvidere den humanitære pligt til at sørge for sikker hjemsendelse af børn af EU-statsborgere;

17. glæder sig over EU's tilsagn om at yde humanitær bistand til Syriens nabolande, navnlig Tyrkiet, som fortsat huser millioner af flygtninge; anser det for uacceptabelt, at præsident Erdoğan nu anvender flygtninge som pressionsmiddel til at afpresse EU; opfordrer medlemsstaterne til at udvise et meget stærkere engagement i ansvarsdeling, således at flygtninge fra de syriske krigszoner kan få beskyttelse også uden for de nærmeste nærområder gennem genhusning, strukturering af humanitære korridorer og humanitære indrejseordninger og ved at indføre forenklet familiesammenføring og mere fleksible visumregler; opfordrer EU og medlemsstaterne til at yde ekstra finansiering til den kurdiske regionalregering i Irak for at sætte landet i stand til at håndtere tilstrømningen af flygtninge fra Syrien;

18. anerkender, at Tyrkiet har legitime sikkerhedshensyn, men insisterer på, at der tages hånd om disse med politiske og diplomatiske midler, og ikke militære aktioner, i overensstemmelse med folkeretten, herunder humanitær ret;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's og Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien samt de parter, der er involveret i konflikten i Syrien.

 

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik