Предложение за резолюция - B9-0130/2019Предложение за резолюция
B9-0130/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B9‑0052/2019 и B9‑0053/2019
съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността

Никола Прокачини
от името на групата ECR

Процедура : 2019/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0130/2019
Внесени текстове :
B9-0130/2019
Приети текстове :

B9‑0130/2019

Резолюция на Европейския парламент относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море

(2019/2755(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

 като взе предвид Международната конвенция за търсене и спасяване по море (Конвенцията SAR),

 като взе предвид Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой[1],

 като взе предвид Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването [2] (Директива за подпомагането),

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно миграцията от 28 юни 2018 г.,

 като взе предвид въпросите към Съвета относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море (O-000024/2019 – B9‑0052/2019 и O-000025 – B9‑0053/2019),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че според данните на Международната организация по миграция (МОМ) през последната година броят на смъртните случаи в Средиземно море е намалял (1 041 през периода от 1 януари до 2 октомври 2019 г. в сравнение с 1 890 случая през същия период на 2018 г.);

Б. като има предвид, че съгласно член 19, параграф 2, буква ж) от Конвенцията на ООН по морско право се смята, че преминаването на чуждестранен кораб нарушава мира, добрия ред и сигурността на крайбрежната държава, ако в териториалното море този кораб товари или разтоварва товари и валута или лица в противоречие на митническите, данъчните, имиграционните или санитарните закони и правила на крайбрежната държава;

В. като има предвид, че съгласно глава I, параграф 3, точка 13) от приложението към Конвенцията SAR „стадий на бедствие“ е обстановка, при която съществува обоснована увереност, че човек, кораб или друг плавателен съд са изложени на сериозна и непосредствена опасност и се нуждаят от незабавна помощ;

Г. като има предвид, че в глава II, параграф 3, точка 2 от приложението към Конвенцията SAR се припомня, че спасително-координационните центрове и спасителните подцентрове са единствените субекти, които имат право да организират получаването на сигнали за бедствие, подадени от конкретен район за търсене и спасяване;

Д. като има предвид, че всички плавателни съдове, извършващи дейност в Средиземно море, имат задължението да спазват съответните международни конвенции и национални закони;

Е. като има предвид, че според Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) до 27 септември 2019 г. либийската брегова охрана е спасила или задържала 6 889 души в морето и ги е върнала в Либия; като има предвид, че ВКБООН е предоставила медицинска помощ и хуманитарни стоки от първа необходимост на лицата, свалени на брега;

Ж. като има предвид, че в периода до 30 септември 2019 г. 7 759 мигранти получиха от МОМ помощ за доброволно връщане, за връщане от Либия в 33 държави на произход, а 7 077 от тези мигранти получиха подкрепа от Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка;

З. като има предвид, че на 26 септември 2019 г. ВКБООН евакуира 66 уязвими бежанци и лица, търсещи убежище, от Либия към мястото на новосъздадения Механизъм за транзитно преминаване при кризисни ситуации в Кигали, Руанда;

И. като има предвид, че според данни на италианското министерство на вътрешните работи от 29 септември 2019 г. Тунис е главната държава на заминаване към Италия;

Й. като има предвид, че съвместната декларация за намерение относно контролирана извънредна процедура, подписана в Малта на 23 септември 2019 г., представлява неясен ангажимент за създаване на по-предвидим и ефикасен временен механизъм за солидарност, за да се гарантира сваляне на брега за мигрантите, качени на борда на плавателни съдове в открито море; като има предвид, че понастоящем тя се подкрепя от съвсем ограничен брой държави членки;

К. като има предвид, че Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой установява минимални правила относно наказателноправните санкции за подпомагане на незаконното влизане, както е определено в Директива 2002/90/ЕО на Съвета, дори ако то не е обвързано с финансова изгода, и разширява обхвата на правилата по отношение на незаконното преминаване, подбудителите и съучастниците;

Л. като има предвид, че съгласно Директива 2002/90/ЕО на Съвета помагач е всяко лице, което умишлено подпомага лице, което не е гражданин на държава членка, да влиза или преминава транзитно през територията на държава членка в нарушение на законите на съответната държава за влизане или транзитно преминаване на чужденци; като има предвид, че съгласно законодателството на ЕС подпомагането на незаконната миграция не е непременно свързано с финансова печалба;

М. като има предвид, че бизнес моделите на контрабандистите нарушават правилата за търсене и спасяване, залегнали в международното право, и че те, с цел извършване на престъпни дейности, се възползват от присъствието в Средиземно море на частни плавателни съдове, притежавани от неправителствени организации; като има предвид, че контрабандистите много бързо реагират на всяка промяна в политическата ситуация както на европейско, така и на национално равнище;

Н. като има предвид, че с цел окончателно да бъде разбит бизнес моделът на контрабандистите и по този начин да се предотвратят трагичните загуби на човешки живот, както и да се премахне стимулът за предприемане на опасни пътувания, Съветът и Комисията следва бързо да проучат концепцията за регионални платформи за дебаркиране, в тясно сътрудничество със съответните трети държави, ВКБООН и МОМ, в съответствие със заключенията на Съвета от 28 юни 2018 г.;

О. като има предвид, че разработването на постоянен подход към процеса на търсене и спасяване и създаването на постоянен механизъм за разпределение на лицата, спасени в открито море, представляват основните непредвидени притегателни фактори, които насърчават повече мигранти да предприемат опасното преминаване по море, и така водят до повече трагични и ненужни смъртни случаи;

П. като има предвид, че националните и доброволните схеми за презаселване представляват реална алтернатива на опасните пътища за миграция за тези, които наистина се нуждаят от международна закрила;

Р. като има предвид, че един дългосрочен подход към развитието в Африка, насочен към първопричините за незаконната миграция, би довел до намаляване на броя на пътуванията на икономическите и климатичните мигранти;

1. припомня задължението съгласно международното морско право за оказване на помощ на бедстващи лица; призовава всички публични и частни кораби, извършващи издирвателни и спасителни операции, да спазват инструкциите, дадени от компетентния център за координация на спасителните дейности, и да си сътрудничат с органите на държавите членки и с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), за да се гарантира надлежната защита както на живота на мигрантите, така и на сигурността на държавите членки;

2. призовава всички действащи фактори в Средиземно море, участващи в издирвателни и спасителни операции, да предават информацията, свързана с бедстващи в морето лица, на компетентните органи за издирвателните и спасителните операции;

3. призовава всички държави членки да предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че престъпленията, посочени в членове 1 и 2 от Директива 2002/90/EО, подлежат на ефективни, съразмерни и възпиращи наказания, които могат да доведат до екстрадиция;

4. припомня, че съгласно законодателството на ЕС относно подпомагането на незаконната миграция държавите членки имат право да преценяват за всеки отделен случай дали издирвателната и спасителната операция, извършвана от частни кораби, представлява единствено хуманитарна помощ;

5. призовава държавите членки да направят регистрацията на кораби на НПО възможно най-прозрачна, за да се гарантира ясна информация относно произхода на финансиране на последните;

6. припомня, че държавите членки имат пълното право да прилагат своите национални закони, когато преценяват дали да разрешат влизането на кораби на НПО в националните пристанища;

7. припомня, че действащите на място международни организации активно работят да евакуират бързо лицата, нуждаещи се от международна закрила, които се намират в центрове за задържане в Либия, и че понастоящем се изпълняват пилотни проекти от същите организации с цел връщане на лицата, които не се нуждаят от международна закрила, в държавата им на произход;

8. изтъква, че мигрантите, евакуирани от центровете за задържане в Либия, могат да получат закрила или да бъдат върнати безопасно в трети държави, различни от държавите членки;

9. изтъква, че единственият начин да бъде намален броят на смъртните случаи в морето е спирането на нови опасни пътувания;

10. призовава Съвета и Комисията да проучат в кратки срокове концепцията за регионални платформи за дебаркиране, в тясно сътрудничество със съответните трети държави, както и с ВКБООН и МОМ, за да бъде окончателно разбит бизнес моделът на контрабандистите;

11. призовава държавите членки да увеличат усилията си за създаване на схеми за доброволно презаселване като алтернатива на опасните пътища за миграция за мигрантите, които действително се нуждаят от международна закрила, за да дойдат в Европейския съюз;

12. призовава Комисията да предложи рационални и осъществими политики, за да се гарантира, че в Европейския съюз идват само мигрантите, които действително се нуждаят от международна закрила, и че те правят това по безопасни пътища;

13. призовава Комисията да работи конструктивно за засилване на сътрудничеството с основните трети държави на произход и на транзитно преминаване с цел прилагане на дългосрочни решения за справяне с първопричините за икономическата и климатичната миграция;

14. приканва държавите членки да обмислят създаването на по-структурирана система за наблюдение на пътуванията от Либия и да направят оценка на възможността за военноморска блокада покрай бреговете на Либия с цел спиране на престъпните дейности на контрабандистите;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европол и Международната организация по миграция.

 

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност