Päätöslauselmaesitys - B9-0131/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0131/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

suullisesti vastattavien kysymysten B9‑0052/2019 ja B9‑0053/2019 johdosta
työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
ID-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0131/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0131/2019
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0131/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista

(2019/2755(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien Geneven yleissopimuksen, vuonna 1982 tehdyn merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) ja vuonna 1979 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (SAR),

 ottaa huomioon vuonna 2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä[1] (avustamisdirektiivi),

 ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi[2] (palauttamisdirektiivi),

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 3. lokakuuta 2019 järjestämän kuulemisen aiheesta ”Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot”,

 ottaa huomioon neuvostolle (O-000024/19 – B9‑0052/2019) ja komissiolle (O‑000025/19 – B9‑0053/2019) esitetyt kysymykset Välimerellä tapahtuvista etsintä- ja pelastusoperaatioista,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Eurooppa on kokenut viimeisten viiden vuoden aikana ennennäkemättömän muuttoliikekriisin, joka jatkuu edelleen;

B. ottaa huomioon, että Välimerestä on tullut ensisijainen muuttoreitti Afrikasta ja muualta maailmasta Eurooppaan saapuville ihmisille;

C. ottaa huomioon, että laittomien muuttajien avustaminen Välimeren ylityksessä voidaan katsoa ihmissalakuljetukseksi, joka on vakava rikos;

D. ottaa huomioon, että tietyt kansalaisjärjestöjen alukset suorittavat Välimerellä etsintä- ja pelastusoperaatioita koordinoimatta niitä asiasta vastaavien koordinointikeskusten kanssa, jotka on perustettu etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen perusteella;

E. ottaa huomioon, että merikelvottomat alukset vaarantavat ihmishenkiä ja aiheuttavat paitsi kuolonuhreja, myös häiriötä kauppa-aluksille Välimerellä;

F. ottaa huomioon, että rannikkojäsenvaltiot ja EU:n ulkorajalla sijaitsevat jäsenvaltiot on jätetty kantamaan Angela Merkelin avointen ovien politiikan seuraukset;

1. katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava oikeus palauttaa tarvittaessa sisärajat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sisäisen turvallisuuden takaamiseksi;

2. painottaa, että kansalaisjärjestöjen alusten päälliköiden ja miehistöjen olisi pidättäydyttävä avustamasta muuttajien salakuljetusta etsintä- ja pelastustoimien varjolla, koska se on rikos; painottaa lisäksi, että näiden on noudatettava etsintä- ja pelastustoiminnan koordinointikeskusten antamia ohjeita ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;

3. kehottaa komissiota valvomaan ja tutkimaan Välimerellä toimivien kansalaisjärjestöjen etsintä- ja pelastustoimia, erityisesti kun kyse on EU:n rahoittamista kansalaisjärjestöistä; pyytää jäsenvaltioilta toimenpiteitä sen ehkäisemiseksi, että kansalaisjärjestöistä tulee taksipalvelu laittomille muuttajille, koska tämä luo vetotekijän, joka vaarantaa lisää ihmishenkiä;

4. vahvistaa, että Frontex voi suorittaa etsintä- ja pelastusoperaatioita ainoastaan jäsenvaltion pyynnöstä, koska tällaiset operaatiot kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan; toteaa, että Frontexilla ei ole lupaa palauttaa muuttajia Libyaan, mutta tämä kielto ei koske Välimerellä toimivia kansalaisjärjestöjä;

5. panee merkille keskisellä Välimerellä pelastettujen muuttajien maihin laskemista ja uudelleensijoittamista koskevan väliaikaisen Maltan sopimuksen poliittisen epäonnistumisen; muistuttaa tarpeesta löytää pitkän aikavälin ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä kolmansien maiden, erityisesti maahanmuuttajien lähtömaiden, kanssa nykyisten puitteiden ja tehottomien tilapäisratkaisujen korvaamiseksi;

6. vahvistaa, että laittomat muuttajat, joille ei ole myönnetty turvapaikkaa, on palautettava lähtömaihinsa niin pian kuin se on kohtuullisesti mahdollista; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta käynnistämään ohjelmia, jotka koskevat hyväksyttäviä olosuhteita kolmansissa maissa sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa;

7. kehottaa jäsenvaltioita tasapainottamaan muuttajien oikeudet EU:n kansalaisten oikeuksien kanssa ja suojelemaan eurooppalaista elämäntapaa päättäessään, annetaanko kolmansista maista tuleville muuttajille oleskelu- tai turvapaikkaoikeus vai ei; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan vainotuille henkilöille kansainvälisen oikeuden perusteella myönnetyn rajoitetun suojelun sekä sen, että tämä suojelu ei koske taloudellisista syistä muuttavia;

8. toteaa, että Euroopan ei tulisi näyttäytyä kaiken kattavana ratkaisuna Afrikasta taloudellisten mahdollisuuksien perässä muuttaville tai muualta maailmasta saapuville onnenetsijöille;

9. vastustaa uusien laillisten väylien avaamista muutolle sekä torjuu mitä jyrkimmin vuonna 2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen sisällön;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Frontexille, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle ja Europolille.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö