Návrh usnesení - B9-0132/2019Návrh usnesení
B9-0132/2019

NÁVRH USNESENÍ o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B9-0052/2019 a B9-0053/2019
v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu

Lena Düpont
za skupinu PPE

Postup : 2019/2755(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0132/2019
Předložené texty :
B9-0132/2019
Přijaté texty :

B9-0132/2019

Usnesení Evropského parlamentu o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři

(2019/2755(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Ženevskou úmluvu OSN z roku 1951, zejména na článek 33 této úmluvy, na protokol o právním postavení uprchlíků z roku 1967, Úmluvu OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS), Mezinárodní úmluvu o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (SOLAS) a Mezinárodní úmluvu o pátrání a záchraně na moři z roku 1979 (SAR) v jejich platném znění,

 s ohledem na „společné prohlášení o záměru vytvořit kontrolovaný nouzový postup – dobrovolné závazky členských států vytvořit dočasný předvídatelný mechanismus solidarity“ ze dne 23. září 2019 (Německo, Francie, Itálie a Malta za přítomnosti finského předsednictví Rady EU a Evropské komise),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2015 o vytvoření akčního plánu EU proti pašování migrantů (2015–2020) (COM(2015)0285),

 s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2017 o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2018 o pokynech pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci[2],

 s ohledem na otázky položené Radě (O-000024/2019 – B9-0052/2019) a Komisi (O-000025/2019 – B9-0053/2019) o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři,

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že z údajů Mezinárodní organizace pro migraci vyplývá, že v roce 2019 dosud ve Středozemním moři zahynulo nebo je nezvěstných 933 osob, které se pokoušely dostat do Evropy; vzhledem k tomu, že počet úmrtí ve Středozemním moři se od roku 2015 snižuje (3 771 v r. 2015, 2 277 v r. 2018); vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je trasa vedoucí z Libye do Evropy stále migrační trasou s nejvyšším počtem úmrtí na světě (v r. 2019 zde zatím zahynulo 646 osob), a to navzdory tomu, že výrazně poklesl počet osob, kterým se podaří dostat až do Evropy (141 472 v r. 2018 oproti 1 032 408 v r. 2015);

B. vzhledem k tomu, že záchrana životů je projevem solidarity s těmi, jimž hrozí nebezpečí, ale především právní povinností vyplývající jak z mezinárodního práva, neboť článek 98 úmluvy UNCLOS, kterou ratifikovaly všechny členské státy i Unie jako taková, vyžaduje, aby byla poskytnuta pomoc jakékoli osobě na moři, která se ocitne v tísni[3], tak i z práva Unie;

C. vzhledem k tomu, že podle čl. 19 odst. 2 písm. g) úmluvy UNCLOS ve spojení s článkem 17 této úmluvy má cizí loď právo na pokojné proplutí teritoriálním mořem smluvních států a že proplutí cizí lodi se považuje za plavbu ohrožující mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního státu, pokud tato loď v teritoriálních vodách nakládá nebo vykládá jakékoli zboží, měnu či osoby v rozporu s celními, finančními, přistěhovaleckými nebo hygienickými právními předpisy pobřežního státu;

D. vzhledem k tomu, že mezinárodní mořské a námořní právo vyžaduje, aby státy přijaly preventivní opatření v oblasti včasného varování a reakce s cílem snížit riziko smrtelných nehod na moři, mj. aby zavedly přiměřené a účinné záchranné a pátrací služby;

E. vzhledem k tomu, že všechna plavidla provozovaná ve Středomoří, včetně těch, která se podílejí na záchranných operacích, mají povinnost dodržovat příslušné mezinárodní úmluvy a další platné předpisy;

F. vzhledem k tomu, že agentura Frontex v současnosti provádí ve vodách Středozemního moře operace Themis (která podporuje Itálii v centrálním Středomoří), Poseidon (která podporuje Řecko na námořní hranici mezi Řeckem a Tureckem) a Indalo (která podporuje Španělsko v západním Středomoří); vzhledem k tomu, že při pátracích a záchranných operacích s přímou účastí zdrojů agentury Frontex bylo v roce 2018 zachráněno 37 439 osob; vzhledem k tomu, že při všech společných pátracích a záchranných operacích agentury Frontex v letošním roce bylo dosud zachráněno 25 982 migrantů, z nichž 1 582 bylo zachráněno v centrálním Středomoří; vzhledem k tomu, že agentura Frontex uznává, že k většině incidentů, které se odehrají při pátracích a záchranných akcích, dochází mimo operační oblast společné operace Themis;

G. vzhledem k tomu, že migranti představují výnosný obchod pro převaděče a obchodníky s lidmi, kteří za účelem provádění svého obchodního modelu využívají pravidla pátrání a záchrany a plavidla nacházející se poblíž; vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU zintenzivnila boj proti převaděčství;

H. vzhledem k tomu, že libyjské orgány v červnu 2018 informovaly o tom, že byla vytvořena libyjská oblast pro pátrací a záchranné operace; vzhledem k tomu, že Komise uvádí, že libyjská pobřežní stráž nepřestává zadržovat či zachraňovat velký počet osob na moři – v roce 2018 přibližně 15 000 osob;

1. opakuje, že mezinárodní mořské právo zakládá povinnost pomoci osobám v tísni, a vyzývá všechny členské státy, aby jak jednotlivě, tak jednají-li jako členské státy EU či na příslušných mezinárodních fórech, v plné míře dodržovaly standardy příslušných mezinárodních a unijních právních norem; vyzývá všechna plavidla, která provádějí pátrací a záchranné operace, aby dodržovala instrukce, které jim v souladu s příslušnými mezinárodními a unijními právními normami předá příslušné koordinační středisko pro záchranné operace, a aby spolupracovala jak s orgány členských států, tak s agenturou Frontex s cílem zaručit bezpečnost migrantů;

2. vítá výsledek ministerské schůzky na Maltě, která se týkala vytvoření předvídatelnějšího a účinnějšího dočasného mechanismu solidarity, a vyzývá všechny členské státy, aby se podílely na tomto dočasném mechanismu;

3. vyzývá členské státy a agenturu Frontex, aby více podporovaly pátrací a záchranné operace ve Středozemním moři;

4. vyzývá všechny subjekty ve Středozemním moři, aby informace týkající se osob, jež se na moři dostanou do tísně, předávaly orgánům příslušným k provádění pátracích a záchranných akcí;

5. znovu naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce roku přijala pokyny pro členské státy, které stanoví, které formy napomáhání by neměly být kriminalizovány, s cílem zajistit větší soudržnost trestněprávní úpravy napomáhání v jednotlivých členských státech a omezit neoprávněnou kriminalizaci některých činů;

6. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, které další tranzitní země a země původu by mohly přicházet v úvahu, pokud jde o užší spolupráci v souvislosti s migrací do EU;

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v monitorování lidských práv a v poskytování odborné přípravy, vybavení a podpory na budování kapacit v Libyi;

8. vyzývá Komisi, aby i nadále spolupracovala s Libyí s cílem zajistit dodržování lidských práv libyjskými orgány a zároveň zasáhnout proti převaděčství a snížit počet nelegálních cest přes Středomoří;

9. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, jaké faktory migrační politiky EU působí motivačně, a aby navrhla změny, které by vedly ke snížení nelegální ekonomické migrace ze třetích zemí do EU;

10. připomíná, že migrační politika EU musí být založena na jasném rozlišování mezi ekonomickými migranty a uprchlíky, že legální cesty a humanitární koridory mohou být vytvářeny výhradně pro uprchlíky a že nelegální ekonomická migrace do EU se musí výrazným způsobem snížit;

11. vyzývá Komisi, aby začala vyvíjet nový, dlouhodobější, spolehlivější a trvalejší přístup k pátracím a záchranným akcím, aby nahradila stávající jednorázová řešení a poskytovala členským státům materiální, finanční a operativní pomoc za účelem lepší koordinace pátracích a záchranných operací;

12. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala spolupráci EU se zeměmi původu a s tranzitními zeměmi, a bojovala tak proti nelegální migraci, sítím podílejícím se na převaděčství migrantů a související trestné činnosti a proti obchodování s lidmi, a rovněž aby posílila pobídky, které by migranty motivovaly k návratu;

13. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na zřízení společných středisek pro nově příchozí migranty na vnějších hranicích EU, kde by orgány EU mohly okamžitě posoudit, zda mají dané osoby právo na azyl;

14. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby plánované obnovení reformního procesu pravidel v oblasti azylu zahrnovalo rovněž udržitelný a spravedlivý mechanismus přerozdělování osob, které připluly po moři;

15. vyzývá budoucí(ho) komisaře odpovědné(ho) za záležitosti, jimiž se zabývá toto usnesení, aby nejpozději na začátku roku 2020 podal Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zprávu o příslušném vývoji;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států, agentuře Frontex, Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, úřadu Europol, UNHCR a Mezinárodní organizaci pro migraci.

Poslední aktualizace: 23. října 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí