Prijedlog rezolucije - B9-0132/2019Prijedlog rezolucije
B9-0132/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o traganju i spašavanju na Sredozemlju

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9-0052/2019 i B9-0053/2019
u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika

Lena Düpont
u ime Kluba zastupnika PPE-a

Postupak : 2019/2755(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0132/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0132/2019
Doneseni tekstovi :

B9-0132/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o traganju i spašavanju na Sredozemlju

(2019/2755(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju Ujedinjenih naroda iz 1951., a posebno njezin članak 33., te njezin Protokol iz 1967. o statusu izbjeglica, Konvenciju UN-a o pravu mora (UNCLOS) iz 1982., Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS) iz 1974. i Međunarodnu konvenciju o traganju i spašavanju na moru (SAR) iz 1979., kako je izmijenjena,

 uzimajući u obzir Zajedničku izjavu o namjeri od 23. rujna 2019. (koju su dale Njemačka, Francuska, Italija i Malta u nazočnosti finskog predsjedništva Vijeća EU-a i Europske komisije) u pogledu kontroliranog postupka u hitnim slučajevima – dobrovoljnih obveza država članica za predvidljiv mehanizam privremene solidarnosti,

 uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. svibnja 2015. o uspostavi Akcijskog plana EU-a protiv krijumčarenja migranata (2015. – 2020.) (COM(2015)0285),

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. svibnja 2017. o provedbi programa premještanja[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2018. o smjernicama za države članice u svrhu sprečavanja kriminalizacije humanitarne pomoći[2],

 uzimajući u obzir pitanja upućena Vijeću (O-000024/2019 – B9-0052/2019) i Komisiji (O-000025/2019 – B9-0053/2019) o traganju i spašavanju na Sredozemlju,

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) smatra da su od početka 2019. do danas 933 osobe na putu prema Europi poginule ili nestale u Sredozemnom moru; budući da je broj smrtnih slučajeva na Sredozemlju u padu od 2015. (3771 smrtni slučaj 2015. u usporedbi s 2277 smrtnih slučajeva 2018.); budući da je prema podacima visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), unatoč znatnom padu broja dolazaka (141 472 tijekom 2018. godine u odnosu na 1 032 408 tijekom 2015.), ruta od Libije do Europe i dalje migracijska ruta s najvišim brojem smrtnih slučajeva u svijetu (646 smrtnih slučajeva od početka 2019.);

B. budući da je spašavanje života čin solidarnosti s ugroženim osobama, ali prije svega zakonska obveza prema međunarodnom pravu, s obzirom na to da se člankom 98. Konvencije UNCLOS (Konvencija koju su ratificirale sve države članice i sama Unija) od država članica traži da svakoj osobi u nevolji na moru pruže pomoć [3], kao i prema pravu Unije;

C. budući da se u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom (g) Konvencije UN-a o pravu mora, koji se treba tumačiti u vezi s njezinim člankom 17., smatra da strani brod ima pravo na neškodljiv prolazak teritorijalnim morem države koja je potpisnica Konvencije i da se prolaskom stranog broda zadire u mir, red ili sigurnost obalne države ako brod u teritorijalnom moru obavlja ukrcavanje ili iskrcavanje robe, novca ili osoba suprotno carinskim, fiskalnim, useljeničkim ili zdravstvenim zakonima i drugim propisima obalne države;

D. budući da se u skladu s međunarodnim pravom mora i pomorskim pravom od država traži da poduzmu preventivne mjere, mjere za rano upozoravanje i mjere odgovora kako bi se smanjio rizik od smrtnih slučajeva na moru, među ostalim djelovanjem odgovarajućih i učinkovitih službi za traganje i spašavanje;

E. budući da sva plovila koja djeluju u Sredozemlju, među ostalim i kad sudjeluju u operacijama spašavanja, imaju obvezu poštovati relevantne međunarodne konvencije i ostala važeća pravila;

F. budući da Frontex trenutačno na Sredozemnom moru provodi operacije Themis (kojim se Italiji pruža potpora u središnjem Sredozemlju), Poseidon (kojom se podupire Grčka na grčkim morskim granicama s Turskom) i Indalo (za potporu Španjolskoj u zapadnom Sredozemlju); budući da je 2018. godine spašeno 37 439 osoba izravnim korištenjem sredstava Frontexa za slučajeve traganja i spašavanja; budući da su dosad u svim zajedničkim operacijama traganja i spašavanja koje je Frontex proveo 2019. spašena 25 982 migranta, od čega je njih 1582 spašeno u središnjem Sredozemlju; budući da Frontex priznaje da se većina slučajeva traganja i spašavanja događa izvan operativnog područja zajedničke operacije Themis;

G. budući da je posao s migrantima profitabilan za krijumčare i trgovce ljudima koji iskorištavaju pravila traganja i spašavanja te plovila u blizini za provedbu svojih poslovnih modela; budući da je važno da EU ojača borbu protiv krijumčarenja;

H. budući da su libijske vlasti u lipnju 2018. priopćile da postoji libijsko područje traganja i spašavanja; budući da prema informacijama Komisije libijska obalna straža i dalje presreće ili spašava velik broj osoba na moru – oko 15 000 osoba 2018. godine;

1. ponavlja da se u skladu s međunarodnim pravom mora pomoći osobama u nevolji te poziva sve države članice, pojedinačno i u svojstvu država članica EU-a ili kad sudjeluju na relevantnim međunarodnim forumima, da u potpunosti poštuju norme relevantnog međunarodnog prava i prava Unije; poziva sva plovila koja provode operacije traganja i spašavanja da postupaju prema uputama koje im nadležni koordinacijski centar za spašavanje daje u skladu s relevantnim međunarodnim pravom i pravom Unije te da surađuju s tijelima država članica i Frontexom kako bi se zaštitila sigurnost migranata;

2. pozdravlja ishod ministarskog sastanka na Malti u pogledu razvoja predvidljivijeg i učinkovitijeg mehanizma privremene solidarnosti te poziva sve države članice da sudjeluju u tom privremenom mehanizmu;

3. poziva države članice i Frontex da ojačaju svoje napore pri pružanju potpore operacijama traganja i spašavanja na Sredozemlju;

4. poziva sve aktere na Sredozemlju da nadležnim tijelima za traganje i spašavanje prosljeđuju informacije o osobama u nevolji na moru;

5. ponavlja svoj poziv Komisiji da do kraja ove godine donese smjernice za države članice te u njima navede koji se oblici pomoći ne bi smjeli kriminalizirati kako bi se u državama članicama osigurala veća dosljednost kaznenopravnih propisa u vezi s olakšavanjem neovlaštenog ulaska te ograničila neopravdana kriminalizacija;

6. poziva Komisiju da ocijeni koje bi još zemlje tranzita i podrijetla mogle biti relevantne za bližu suradnju kad je riječ o migraciji u EU;

7. poziva Komisiju da i dalje prati ljudska prava te osigura osposobljavanje i opremu i pruži potporu za izgradnju kapaciteta u Libiji;

8. poziva Komisiju da i dalje surađuje s Libijom radi suzbijanja krijumčarskih aktivnosti i smanjenja broja nezakonitih prelazaka Sredozemnog mora, kao i da se pobrine da libijske vlasti poštuju ljudska prava;

9. poziva Komisiju da procijeni poticajne faktore u migracijskoj politici EU-a te da predloži izmjene kako bi se smanjila nezakonita ekonomska migracija iz trećih zemalja u EU;

10. podsjeća da se migracijska politika EU-a mora temeljiti na jasnoj razlici između ekonomskih migranata i izbjeglica, da se pravni putovi i humanitarni koridori mogu uspostaviti isključivo za izbjeglice i da se nezakonita ekonomska migracija u EU mora znatno smanjiti;

11. poziva Komisiju da počne rad na novom, održivijem, pouzdanom i trajnom pristupu traganju i spašavanju koji bi zamijenio postojeća ad hoc rješenja te da osigura materijalnu, financijsku i operativnu potporu državama članicama u svrhu boljeg usklađivanja operacija traganja i spašavanja;

12. poziva Komisiju da nastavi unapređivati suradnju EU-a sa zemljama podrijetla i tranzita radi suzbijanja nezakonite migracije, borbe protiv mreža za krijumčarenje migranata i s tim povezane kriminalne aktivnosti i trgovine ljudima, kao i da poveća poticaje za povratak;

13. poziva Komisiju da iznese prijedloge za uspostavu zajedničkih dolaznih centara na vanjskim granicama EU-a u kojima bi tijela EU-a mogla brzo ocijeniti ima li pojedinac pravo na azil;

14. poziva Komisiju da u planirano ponovno pokretanje reforme pravila o azilu uključi održiv i pravedan mehanizam za premještanje osoba koje stižu morem;

15. poziva buduće povjerenike nadležne za pitanja iz ovog teksta da Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove izvještavaju o najnovijem razvoju događaja;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladama i parlamentima država članica, Frontexu, Europskom potpornom uredu za azil, Europolu, UNHCR-u i IOM-u.

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti