Förslag till resolution - B9-0132/2019Förslag till resolution
B9-0132/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

21.10.2019 - (2019/2755(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B9‑0052/2019 och B9‑0053/2019
i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen

Lena Düpont
för PPE-gruppen

Förfarande : 2019/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0132/2019
Ingivna texter :
B9-0132/2019
Antagna texter :

B9‑0132/2019

Europaparlamentets resolution om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

(2019/2755(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av FN:s Genèvekonvention från 1951, särskilt artikel 33, 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, FN:s havsrättskonvention från 1982 (Unclos), den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss från 1974 (Solas) och den internationella sjöräddningskonventionen från 1979 (SAR) i dess ändrade lydelse,

 med beaktande av den gemensamma avsiktsförklaringen av den 23 september 2019 om ett kontrollerat brådskande förfarande – frivilliga åtaganden av medlemsstaterna om en förutsägbar tillfällig solidaritetsmekanism (från Tyskland, Frankrike, Italien och Malta i närvaro av det finländska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd samt kommissionen),

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2015 EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2015–2020) (COM(2015)0285),

 med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2017 om att åstadkomma omplacering[1],

 med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2018 om riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras[2],

 med beaktande av frågorna till rådet (O-000024/19 – B9‑0052/2019) och kommissionen (O-000025/19 – B9‑0053/2019) om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet,

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt uppgifter från Internationella organisationen för migration (IOM) tros omkring 933 personer hittills ha omkommit eller försvunnit i Medelhavet på väg till Europa under 2019. Dödstalet i Medelhavet har sjunkit sedan 2015 (då det var 3 771; 2018 var det 2 277). Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) är rutten från Libyen till Europa fortfarande den migrationsrutt som har de högsta dödstalen i världen (646 dödsfall hittills 2019), trots den betydande minskningen av antalet ankomster (141 472 under 2018 jämfört med 1 032 408 under 2015).

B. Att rädda liv är en handling av solidaritet med dem som är i fara, men först och främst en rättslig skyldighet enligt såväl internationell rätt – eftersom artikel 98 i Unclos, som alla medlemsstater och unionen själv har ratificerat, ålägger staterna att undsätta varje person i sjönöd [3], – som unionsrätten.

C. I artikel 19.2 g i Unclos, jämförd med artikel 17 i samma konvention, föreskrivs att ett utländskt fartyg har rätt till oskadlig genomfart genom territorialhavet till stater som är parter i konventionen och att genomfart av ett utländskt fartyg ska anses störa lugnet, ordningen eller säkerheten i kuststaten om fartyget i territorialhavet tar ombord eller lämnar av någon vara, valuta eller person i strid med kuststatens lagar och andra författningar rörande tullar, skatter, invandring eller sanitära frågor.

D. Den internationella havsrätten och sjörätten kräver att staterna vidtar förebyggande åtgärder, åtgärder för tidig varning och insatsåtgärder för att minska risken för dödsfall till sjöss, bland annat genom att tillhandahålla lämpliga och effektiva sök- och räddningstjänster.

E. Alla fartyg som bedriver verksamhet i Medelhavet är skyldiga att, även vid räddningsinsatser, respektera de relevanta internationella konventionerna och andra tillämpliga bestämmelser.

F. Frontex insatser i Medelhavsområdet omfattar för närvarande Themis (som stöder Italien i centrala Medelhavsområdet), Poseidon (som stöder Grekland vid den grekiska sjögränsen till Turkiet) och Indalo (som stöder Spanien i västra Medelhavsområdet). Under 2018 räddades 37 439 personer genom direkt användning av Frontex resurser i sök- och räddningsinsatser. Vid alla gemensamma sök- och räddningsinsatser som utförts av Frontex har 25 982 migranter räddats hittills under 2019, varav 1 582 i centrala Medelhavet. Frontex medger att de flesta incidenter i samband med sök- och räddningsinsatser inträffar utanför det operativa området för den gemensamma insatsen Themis.

G. Migranter har varit en lönsam verksamhet för smugglare och människohandlare, som utnyttjar sök- och räddningsregler och fartyg i närområdet för att genomföra sin affärsmodell. Det är viktigt att EU intensifierar kampen mot smuggling.

H. I juni 2018 meddelade de libyska myndigheterna att det finns ett libyskt sök- och räddningsområde. Enligt kommissionen fortsätter den libyska kustbevakningen att fånga in eller undsätta ett stort antal personer till havs – omkring 15 000 personer 2018.

1. Europaparlamentet påminner om skyldigheten enligt internationell rätt att undsätta personer i nöd och uppmanar alla medlemsstater att, både enskilt och när de agerar som medlemsstater i EU eller i relevanta internationella forum, fullt ut leva upp till normerna i tillämplig internationell rätt och i unionsrätten. Parlamentet uppmanar alla fartyg som utför sök- och räddningsinsatser att följa de instruktioner som det behöriga samordningscentret för räddningsinsatser ger i enlighet med relevant internationell rätt och unionsrätten, och att samarbeta med medlemsstaternas myndigheter och Frontex för att trygga säkerheten för migranter.

2. Europaparlamentet välkomnar resultatet av ministermötet i Malta om utvecklingen av en mer förutsägbar och effektiv solidaritetsmekanism och uppmanar alla medlemsstater att delta i denna tillfälliga mekanism.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Frontex att öka sina ansträngningar till stöd för sök- och räddningsinsatser i Medelhavet.

4. Europaparlamentet uppmanar alla aktörer i Medelhavsområdet att sända information om personer i sjönöd till de myndigheter som är ansvariga för sök- och räddningsinsatserna.

5. Europaparlamentet upprepar sin kraftfulla uppmaning till kommissionen att före årsskiftet anta riktlinjer för medlemsstaterna som anger vilka former av hjälp som inte bör kriminaliseras, i syfte att se till att den straffrättsliga regleringen av hjälp i medlemsstaterna blir mer enhetlig och begränsa omotiverad kriminalisering.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera vilka ytterligare transit- och ursprungsländer som kan vara relevanta för ett närmare samarbete i fråga om migration till EU.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att övervaka de mänskliga rättigheterna, och att fortsätta att tillhandahålla utbildning, utrustning och stöd för kapacitetsuppbyggnad i Libyen.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt samarbete med Libyen för att bekämpa människosmuggling och minska antalet irreguljära resor över Medelhavet, samt att se till att de libyska myndigheterna respekterar de mänskliga rättigheterna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera pullfaktorerna i EU:s migrationspolitik och att föreslå ändringar för att minska den irreguljära ekonomiska migrationen från tredjeländer till EU.

10. Europaparlamentet påminner om att EU:s migrationspolitik måste bygga på en tydlig åtskillnad mellan ekonomiska migranter och flyktingar, att lagliga vägar och humanitära korridorer endast kan inrättas för flyktingar och att irreguljär ekonomisk migration till EU måste minskas avsevärt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja arbeta på en ny, mer hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för sök- och räddningsinsatser, som kan ersätta dagens ad hoc-lösningar, och att tillhandahålla materiellt, ekonomiskt och operativt stöd till medlemsstaterna i syfte att förbättra samordningen av sök- och räddningsinsatser.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsatt främja EU:s samarbete med ursprungs- och transitländer för att bekämpa irreguljär migration, nätverk för smuggling av migranter och relaterad brottslighet och människohandel, samt att stärka incitamenten för återvändande.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som syftar till att inrätta gemensamma ankomstcentrum vid EU:s yttre gränser, där EU-myndigheter snabbt kan bedöma om en person har rätt till asyl.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en hållbar och rättvis omplaceringsmekanism för personer som anländer sjövägen som en del i den reform av asylreglerna som kommissionen på nytt planerar att påbörja.

15. Europaparlamentet uppmanar den eller de framtida kommissionsledamöterna med ansvar för dessa frågor att rapportera om den relevanta utvecklingen till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor senast i början av 2020.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, Frontex, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol, UNHCR och Internationella organisationen för migration.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy