Forslag til beslutning - B9-0133/2019Forslag til beslutning
B9-0133/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen

Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0133/2019
Indgivne tekster :
B9-0133/2019
Vedtagne tekster :

B9‑0133/2019

Europa-Parlamentets beslutning om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien,

 der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[1],

 der henviser til EU's strategi for Syrien, der blev vedtaget af Rådet den 3. april 2017,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Da'esh,

 der henviser til Rådets konklusioner af 14. oktober 2019 om det nordøstlige Syrien,

 der henviser til erklæringen af 14. oktober 2019 fra NATO's generalsekretær,

 der henviser til erklæringen af 9. oktober 2019 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den seneste udvikling i det nordøstlige Syrien,

 der henviser til kommunikéet af 12. oktober 2019 fra Den Arabiske Liga om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

 der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder fra 1989 og den valgfri protokol dertil vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter fra 2000,

 der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

 der henviser til FN-konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse,

 der henviser til FN-konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion,

 der henviser til FN-konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab af 9. december 1948,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA's regering den 6. oktober 2019 meddelte, at USA's styrker ville trække sig ud af de syriske områder, der grænser op til Tyrkiet, for at gøre det muligt for de tyrkiske styrker at foretage en længe planlagt operation; der henviser til, at omkostningerne ved USA's engagement i Syrien beløber sig til over 50 mia. USD, hvilket langt overstiger den europæiske støtte; der henviser til, at størstedelen af de 1 000 amerikanske tropper, der er udstationeret i Syrien, befinder sig i den nordlige del af landet;

B. der henviser til, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan – efter de foregående militæroperationer "Eufrats Skjold" og "Olivengren" – den 9. oktober 2019 bekendtgjorde, at det tyrkiske militær og de allierede syriske oprørsgrupper havde indledt operation "Fredens Kilde" med henblik på angiveligt at "forhindre, at der skabes en terrorkorridor" langs den sydlige grænse og "bringe fred til området"; der henviser til, at der hersker bekymring om, hvorvidt syriske oprørsgrupper indeholder ekstremistiske grupper, og over, at den tyrkiske indgriben finder sted uden et FN-mandat;

C. der henviser til, at Tyrkiet længe havde truet med at iværksætte en operation på det område, der kontrolleres af De Syriske Demokratiske Kræfter (SDF), med henblik på at skabe en 32 km dyb "sikker zone", der skal løbe 480 km langs den syriske side af grænsen, og trænge medlemmerne af Folkets Beskyttelsesenheder (YPG) tilbage, eftersom Tyrkiet betragter dem som en forlængelse af Det Kurdiske Arbejderparti (PKK), en terrororganisation, der er forbudt i Tyrkiet, EU og USA; der henviser til, at PKK har gennemført hundredvis af angreb og fjendtlige handlinger mod Tyrkiet i de sidste to år;

D. der henviser til, at selv om SDF var fast besluttet på at forsvare sit territorium for enhver pris, lykkedes det styrker anført af Tyrkiet at indtage tyndt befolkede, overvejende arabiske områder mellem byerne Tal Abyad og Ras al-Ain; der henviser til, at de tyrkiske luft- og artilleriangreb ramte et langt større område, herunder fortrinsvis kurdiske byer og landsbyer mod vest og øst;

E. der henviser til, at amerikanske embedsmænd den 13. oktober besluttede at påbegynde tilbagetrækningen af alle amerikanske tropper i det nordlige Syrien, hvilket foranledigede SDF til at nå frem til en aftale med det syriske regime, så den syriske hær kan komme ind i området, blive indsat langs den syrisk-tyrkiske grænse og afværge det tyrkiske angreb;

F. der henviser til forlydender om, at aftalen mellem USA og Tyrkiet blev brudt nogle timer efter, at den var blevet indgået, af fortsatte tyrkiske artilleribeskydninger af Ras al-Ain, der har oplevet intens vold, siden de amerikanske tropper trak sig ud af området;

G. der henviser til, at det den 18. oktober blev oplyst, at FN's kemiske våbeninspektører havde meddelt, at de ville indsamle oplysninger vedrørende beskyldningerne om, at de tyrkiske styrker har brugt hvidt fosfor mod civile, herunder børn; der henviser til, at Tyrkiet har afvist beskyldningerne;

H. der henviser til, at USA og det tyrkiske militær i august 2019 i et forsøg på at forhindre en tyrkisk offensiv i Syrien blev enige om at oprette en sikkerhedsmekanisme på den syriske side af grænsen, et område, der ville blive holdt fri for YPG-krigere;

I. der henviser til, at Tyrkiet håber på at genbosætte op til 2 millioner af de 3,6 millioner syriske flygtninge, som landet har huset de seneste otte år, i den "sikre zone", der er blevet skabt af den nuværende militæroperation; der henviser til, at Tyrkiet har sørget for passende pleje og sikkerhed til de syriske flygtninge, som landet huser;

J. der henviser til, at over 160 000 mennesker er flygtet fra de områder, som de seneste tyrkiske militære operationer har været rettet mod, og at mere end 500 000 kan blive tvunget til at flygte; der henviser til, at de fleste af de fordrevne civile kommer fra byerne Ras al Ain og Tal Abyad, som var de første mål for den tyrkiske intervention;

K. der henviser til, at der er forlydender om, at kurdiske fanger er blevet henrettet i forbindelse med de blodige angreb i det nordøstlige Syrien, og at snesevis af ubevæbnede civile er blevet dræbt, herunder Hevrin Khalaf, generalsekretær for partiet Future Syria Party, samt journalister og medlemmer af De Syriske Demokratiske Kræfter (SDF); der henviser til, at der også er døde og sårede på den tyrkiske side;

L. der henviser til, at Tyrkiet er en af de førende bidragydere af tropper, udstyr og efterretninger til NATO; der henviser til, at landets medlemskab af NATO kræver, at det overholder alle internationale love og traktater og opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 2 i NATO-traktaten;

M. der henviser til, at flere EU-medlemsstater har besluttet at suspendere våbeneksport til Tyrkiet som reaktion på Tyrkiets intervention i det nordøstlige Syrien;

N. der henviser til, at den amerikanske kongres forventedes at vedtage en omfattende pakke af sanktioner mod Tyrkiet – herunder beskæringer i den militære støtte – oven i de sanktioner, som den amerikanske regering allerede havde indført, herunder dem rettet mod tyrkiske embedsmænd samt USA's udtræden fra det militære samarbejde efter Tyrkiets erhvervelse af russisk fremstillede A-400-luftværnssystemer;

O. der henviser til, at Tyrkiet har en legitim ret til at bekæmpe terrorisme og beskytte sikkerheden ved dets grænser, samtidig med at det respekterer den territoriale integritet i dets nabolande; der henviser til, at landet samtidig er ansvarligt for at sikre, at dets handlinger er i overensstemmelse med folkeretten og dets internationale forpligtelser;

P. der henviser til, at den internationale koalition ledet af USA, og som regionale partnere, herunder kurderne, er en del af, førte til den såkaldte Islamiske Stats fald og fængslingen af tusindvis af Da'esh-krigere, herunder kvinder og børn, i det nordøstlige Syrien; der henviser til, at Tyrkiet fortsat er et engageret medlem af den globale koalition mod Da'esh;

Q. der henviser til, at den globale koalition mod Da'esh ud over sit engagement i den militære kampagne i Irak og Syrien er fast besluttet på at bekæmpe finansieringen af og den økonomiske infrastruktur i Da'esh, forhindre strømmen af udenlandske terrorkrigere på tværs af grænserne, støtte stabiliseringen og genoprettelsen af vigtige offentlige tjenester i områder, der er befriet fra Da'esh, og bekæmpe gruppens propaganda;

R. der henviser til, at omkring 68 000 personer med tilknytning til Da'esh angiveligt tilbageholdes i al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien, og at over 94 % af disse personer er kvinder og børn, og 11 000 er udenlandske statsborgere; der henviser til, at over 12 000 mænd, der mistænkes for at være Da'esh-medlemmer, tilbageholdes i syv fængsler forvaltet af SDF, og at mindst 4 000 af dem er udenlandske statsborgere;

S. der henviser til, at det er lykkedes en række Da'esh-krigere at flygte fra disse fængsler, ligesom hundredvis af kvinder og børn er flygtet fra de lejre, hvor de blev tilbageholdt, fordi de kurdiske vagter blev tvunget til at forlade deres poster og flygte fra den tyrkiske offensiv; der henviser til, at de flygtede Da'esh-krigere, kvinder og børn udgør et alvorligt sikkerhedsproblem for regionen, Europa og verden; der henviser til, at der er risiko for, at de seneste fangeflugter kan virke opmuntrende på Da'esh og føre til, at Da'esh igen får fodfæste i regionen;

T. der henviser til, at formålet med Ruslands engagement i Syrien er at holde Assad-regimet ved magten og samtidig udnytte det magttomrum, der er opstået siden begyndelsen af borgerkrigen, hvilket gør, at Rusland spiller en stadig mere aggressiv rolle i regionen;

U. der henviser til, at der ikke kan opnås en militær løsning på konflikten i Syrien og heller ikke en meningsfuld eller vellykket fredsaftale, der indebærer, at præsident Bashar al-Assad forbliver ved magten;

V. der henviser til, at anvendelse af tortur, massearrestationer og omfattede ødelæggelse af befolkede områder er tiltaget drastisk, siden konflikten brød ud, og at et stort antal syrere er blevet fordrevet og tvunget til at flytte længere væk fra den stærkt tiltrængte humanitære bistand;

W. der henviser til, at det i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, som er undertegnet og ratificeret af alle medlemsstaterne, bekræftes, at de mest alvorlige forbrydelser, som vedrører det internationale samfund som helhed – navnlig folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser – ikke må passere ustraffet;

X. der henviser til, at den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning forbyder forfølgelse af enkeltpersoner og grupper på grund af religiøs eller etnisk identitet såvel som angreb på civile, der ikke deltager i fjendtligheder, og på personer, der yder humanitær bistand til de mennesker, der er fanget i konflikten; der henviser til, at sådanne handlinger kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

1. glæder sig over, at de tyrkiske styrker midlertidigt har indstillet sine operationer, og opfordrer indtrængende alle parter i de nylige fjendtligheder i Syrien til at overholde deres løfter og afholde sig fra aggressive handlinger; opfordrer Tyrkiet til at udvise tilbageholdenhed og sikre, at landets "Operation Fredens Kilder" i det nordøstlige Syrien er afmålt og forholdsmæssig og respekterer Syriens territoriale integritet;

2. opfordrer indtrængende alle parter i de nylige fjendtligheder til at indlede internationale forhandlinger med henblik på at finde en permanent løsning på situationen ved Syriens nordøstlige grænse; anmoder om, at autonomien for det kurdiske område i Syrien fortsat garanteres;

3. beklager dybt, at alle parter har henrettet og myrdet uskyldige civile; giver udtryk for sin solidaritet med alle civile og journalister, der er fanget i konflikten, og understreger, at deres sikkerhed skal garanteres af alle parter;

4. understreger sin påskønnelse af de kurdiske krigere, der kæmpede i krigen mod Da'esh og led store tab med mange døde og sårede, og mener, at autonomien for det kurdiske område i Syrien skal garanteres;

5. understreger, at der er behov for en hurtig afslutning af konflikten i Syrien; beklager dybt de gentagne fejlslåede regionale og internationale forsøg på at afslutte krigen, og opfordrer til et fornyet og intensiveret globalt samarbejde om at opnå en fredelig og holdbar løsning på konflikten; er fast besluttet på, at Syrien skal bevares som en enhed med suverænitet, territorial integritet og uafhængighed;

6. understreger det presserende behov for oplysninger om de seneste beretninger om brug af hvidt fosfor i det nordøstlige Syrien; støtter fuldt ud Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's) bestræbelser på at indsamle oplysninger om sagen; fordømmer det på det kraftigste, hvis det viser sig, at der er blevet brugt kemiske våben;

7. fordømmer uforbeholdent angrebene på de amerikanske tropper og opfordrer alle parter til at garantere deres sikkerhed; beklager USA's beslutning om at trække sine tropper ud af det nordøstlige Syrien, og bemærker samtidig, at medlemsstaterne ikke har indsat nogen styrker i området;

8. understreger, at det transatlantiske fællesskab fortsat bør være forenet i kampen mod Da'esh og ikke må bringe de resultater, der er blevet opnået i forbindelse med kampen mod denne barbariske islamistiske terrorgruppe, i fare;

9. mener, at der er risiko for, at Tyrkiets handlinger kan destabilisere regionen yderligere, øge spændingerne og forårsage endnu mere menneskelig lidelse, herunder bringe uskyldige civiles liv i fare og true og underminere den internationale kampagne mod Da'esh;

10. udtrykker dyb bekymring over muligheden for, at Da'esh-krigere bliver befriet eller slipper ud af de fængsler, hvor de i øjeblikket sidder inde, herunder Da'esh-kvinders og -børns flugt fra lejrene, da dette udgør en alvorlig sikkerhedstrussel for regionen, Europa og resten af verden;

11. noterer sig, at flere medlemsstater har besluttet at suspendere våbeneksport til Tyrkiet;

12. har forståelse for, at det er nødvendigt i sidste ende at hjemsende de millioner af flygtninge, der i øjeblikket gives tilflugt i Tyrkiet, men minder Tyrkiet om, at bosættelser af især arabiske flygtninge i de kurdiske områder af den "sikre zone" kan forårsage alvorlige ændringer i den etniske sammensætning i området og skabe langsigtede spændinger og følger;

13. beklager de trusler, som den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan har fremsat, om at "åbne portene og sende 3,6 millioner flygtninge" til Europa;

14. beklager, at fordrevne syreres frivillige tilbagevenden til deres hjem eller til et andet sted efter eget valg i Syrien ikke har fundet sted i overensstemmelse med folkeretten og i samordning med de relevante FN-agenturer, til trods for at dette var blevet bebudet;

15. understreger, at der ikke kan afsættes europæiske midler til at styrke de institutioner, der kontrolleres af Assad-regimet, eller til at refinansiere udgifter afholdt af andre aktører, der støtter dette kriminelle regime;

16. fordømmer, at Rusland har nedlagt veto mod en lang række af FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, der har til formål at afslutte konflikten i Syrien, og fordømmer landets støtte til Assad-regimet; fordømmer i denne forbindelse Ruslands direkte engagement i Syrien, herunder i form af luftangreb, og landets levering af våben, f.eks. raketter, til Assad-regimet;

17. noterer sig, at Rusland uden modstand fra Tyrkiet gennemfører en politik, der skal trække Tyrkiet ud af NATO-alliancen og svække Tyrkiets forbindelser med EU; understreger nødvendigheden af, at Tyrkiet forbliver en del af NATO-alliancen;

18. udtrykker dyb bekymring over, at Tyrkiet som NATO-allieret har købt russiske antimissil-systemer i strid med NATO-reglerne; støtter i denne forbindelse den amerikanske regerings beslutning om at fjerne Ankara fra F-35-programmet;

19. udtrykker bekymring for, at Rusland og Iran vil udnytte krisen yderligere ved at drage fordel af den ustabile situations indvirkning på det regionale energimarked, hvilket vil give Rusland og Iran mulighed for hurtigt at øge deres markedsandele og manipulere med produktionsmidlerne med henblik på at påvirke de regionale og globale energimarkeder yderligere;

20. opfordrer til øgede sanktioner mod varer og olie fra Syrien, der sælges gennem styrker, som Rusland eller Iran har kontrol over, og som bistås af Assad-regimet;

21. udtrykker dyb bekymring over, at Iran forsøger at etablere en landkorridor fra Teheran gennem Bagdad og Damaskus til Beirut ved Middelhavet og dermed prøver at skabe en landbro, som vil forbinde Iran med landets Hizbollah-allierede i Libanon og udgøre en reel og alvorlig sikkerhedstrussel for Israel;

22. advarer om, at ustabiliteten i Syrien vil føre til en stigning i den internationale smugling og tyveri af kulturarvsgenstande, der kan anvendes til at finansiere terror i regionen;

23. advarer om, at Syrien, kurderne, Rusland og Iran alle har gjort omfattende propaganda for at overbevise de vestlige samfund om deres synspunkter og få støtte til deres interesser;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, NATO's generalsekretær, Tyrkiets regering og Tyrkiets Store Nationalforsamling, Republikken Iraks regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, den regionale regering i Kurdistan og Den Russiske Føderations regering og parlament.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik