Postup : 2019/2776(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0149/2019

Předložené texty :

B9-0149/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Odpovědní poslanci: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9-0149/2019

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (D045385/06),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS[1], a zejména na článek 4 a čl. 78 odst. 1 písm. c) a bod 3.8.3 přílohy II uvedeného nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 546/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin[2],

 s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 283/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách[3], a na nařízení Komise (EU) č. 284/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin[4],

 s ohledem na pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkající se posouzení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera, Bombus spp. a solitérní včely) schválené dne 27. června 2013 a naposledy aktualizované dne 4. července 2014[5] („pokyny EFSA týkající se včel 2013“),

 s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[6],

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů[7],

 s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A. vzhledem k tomu, že podle Komise došlo k „dramatickému poklesu výskytu a rozmanitosti všech druhů volně žijících hmyzích opylovačů, včetně divokých včel, pestřenkovitých, motýlů a molů, přičemž četné druhy opylovačů již vyhynuly nebo jim vyhynutí hrozí“[8];

B. vzhledem k tomu, že externí vědecká zpráva EFSA ze dne 29. února 2016 o toxicitě pesticidů uvádí, že „dlouhodobá toxicita může řádově překročit předpoklady založené na krátkodobých testech“[9];

C. vzhledem k tomu, že podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 je účelem uvedeného nařízení „zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat i životního prostředí, zdokonalit fungování vnitřního trhu pomocí harmonizace pravidel pro uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a zároveň zlepšit zemědělskou výrobu“;

D. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že „účinná látka se schvaluje v souladu s přílohou II, pokud lze s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky očekávat, že s ohledem na kritéria pro schválení stanovená v bodech 2 a 3 uvedené přílohy splní přípravky na ochranu rostlin obsahující danou účinnou látku požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3“;

E. vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1107/2009 přípravek na ochranu rostlin „nemá žádné nepřijatelné účinky na životní prostředí“, se zvláštním ohledem na určité aspekty, jsou-li k dispozici vědecké metody pro posouzení těchto účinků schválené úřadem, a to zejména na „jeho dopad na necílové druhy, a to i na stávající chování těchto druhů“;

F. vzhledem k tomu, že podle druhé odrážky bodu 3.8.3. přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinná látka, safener či synergent schválí pouze tehdy, pokud je na základě řádného posouzení rizik podle zkušebních pokynů Společenství nebo mezinárodně uznávaných zkušebních pokynů stanoveno, že používání za podmínek navrhovaných pro používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku, safener či synergent „nemá žádné nepřijatelné akutní nebo chronické dopady na přežití a rozvoj včelstev, přičemž se přihlédne k dopadům na larvy včely medonosné a na chování těchto včel“;

G. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1107/2009 tak šlo nad rámec stanovený starou směrnicí Rady 91/414/EEC[10], a to mimo jiné tím, že explicitně zavedlo jednoznačné požadavky, pokud jde o chronické účinky používání účinné látky, safener či synergent, na přežití a rozvoj včelstev;

H. vzhledem k tomu, že požadavky na údaje o účinných lákách a přípravcích na ochranu rostlin byly v roce 2013 změněny tak, aby zahrnovaly studie o chronických účincích těchto látek a přípravků na včely a také studie o účincích těchto látek a přípravků na vývoj včely medonosné a na ostatní stadia života včely medonosné[11];

I. vzhledem k tomu, že úřad EFSA v roce 2013 odpovídajícím způsobem aktualizoval metodiku posuzování rizik, přičemž mimo jiné zohlednil nejen chronické účinky na včely, ale také nepříznivé účinky na čmeláky a samotářské včely;

J. vzhledem k tomu, že tuto aktualizovanou metodiku posuzování rizik použil úřad EFSA při posuzování potvrzujících údajů podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 485/2013[12], pokud jde o tři neonikotinoidy, což vedlo v roce 2018 k téměř úplnému omezení[13];

K. vzhledem k tomu, že pokyny úřadu EFSA týkající se včel z roku 2013 dosud formálně nepotvrdil Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „stálý výbor“);

L. vzhledem k tomu, že Komise se domnívá, že pokud pokyny úřadu EFSA týkající se včel z roku 2013 nebyly členskými státy schváleny, může se o ně opírat pouze při přijímání rozhodnutí v rámci ad hoc přezkumů schválení podle článku 21 nařízení (ES) č. 1107/2009, ale nikoli při přijímání standardních rozhodnutí o žádostech o schválení nebo obnovení;

M. vzhledem k tomu, že Komise usilovala o to, aby byly tyto pokyny provedeny, a mohly tak být používány také v případě standardních rozhodnutí týkajících se schválení účinných látek nebo obnovení pro účinné látky a (opětovné) povolení přípravku na ochranu rostlin;

N. vzhledem k tomu, že provedení pokynů úřadu EFSA týkající se včel z roku 2013 lze dosáhnout částečně tím, že se pozmění jednotné zásady stanovené v nařízení (EU) č. 546/2011;

O. vzhledem k tomu, že Komise však od takového kroku upustila, když se 16 členských států v roce 2018 postavilo proti provádění těchto pokynů, neboť nebyl proveden další přezkum[14], zejména pokud jde o části týkající se metodiky posuzování chronických rizik;

P. vzhledem k tomu, že podle čl. 78 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009 musí změny nařízení (EU) č. 546/2011 zohledňovat nové vědeckotechnické poznatky;

Q. vzhledem k tomu, že 2. bod odůvodnění návrhu nařízení Komise stanoví, že je nezbytné změnit jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin s ohledem na nejnovější vědeckotechnické poznatky;

R. vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise zavádí pouze změny, které se v pokynech úřadu EFSA týkající se včel z roku 2013 vztahují na akutní toxicitu pro včely medonosné, avšak nevyjadřuje se k chronické toxicitě pro včely medonosné ani k toxicitě pro čmeláky a včely samotářky;

S. vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise tak nezohledňuje nejnovější vědeckotechnické poznatky, v rozporu s 2. bodem odůvodnění tohoto návrhu Komise i s požadavky stanovenými v čl. 78 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009, a jde i proti smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení, kterým se stanovuje povinnost povolovat látky s ohledem na nové vědeckotechnické poznatky, čímž maří účel stanovený v čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení, jímž je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí;

T. vzhledem k tomu, že podle úřadu EFSA je pro řádné posouzení rizik pro včely důležité zvážit akutní toxicitu, chronickou toxicitu a toxicitu pro larvy[15];

U. vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité, aby byla posouzena chronická toxicita a toxicita pro larvy, a mohla tak být řešena rizika představovaná novými generacemi systematicky používaných přípravků na ochranu rostlin, které vedou spíše k dlouhodobé chronické expozici než ke krátkodobé akutní expozici;

V. vzhledem k tomu, že změny navržené Komisí v návrhu nařízení by vedly pouze ke zdokonalení testů týkajících se akutní toxicity[16], což by podle posouzení dopadu odvětví pesticidů nezměnilo úroveň ochrany[17];

W. vzhledem k tomu, že není dostatečné ani vhodné, ani v souladu s kritérii pro schválení podle nařízení (ES) č. 1107/2009, aby byly změny navržené úřadem EFSA začleněny do návrhu nařízení Komise pouze s ohledem na akutní toxicitu;

X. vzhledem k tomu, že žadatelé musí předložit příslušné údaje o chronické toxicitě podle nařízení (EU) č. 283/2013 a nařízení (EU) č. 284/2013;

Y. vzhledem k tomu, že v nařízení (EU) č. 546/2011 chybí ustanovení týkající se chronické toxicity, čelí Komise a členské státy ve svých rozhodnutích o schválení nebo povolení obtížím při zohledňování chronických účinků těchto látek a přípravků na včely;

Z. vzhledem k tomu, že tato situace narušuje řádné uplatňování kritérií pro schválení uvedených v článku 4 a v příloze II nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o včely, což je v rozporu s účelem nařízení (ES) č. 1107/2009, kterým je dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví zvířat a životního prostředí;

AA. vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby se členské státy postavily proti plnému provádění pokynů EFSA pro včely z roku 2013, a zabránily tak řádnému uplatňování kritérií pro schválení, pokud jde o včely;

AB. vzhledem k tomu, že tyto námitky jsou ještě nepřijatelnější s ohledem na skutečnost, že jsou k dispozici pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně testů chronické toxicity pro včely medonosné a účinky na larvy včely medonosné (testovací pokyny OECD č. 245 a 239) a testů akutní toxicity pro čmeláky (testovací pokyny OECD č. 246 a 247);

AC. vzhledem k tomu, že Komise nepředložila stálému výboru ani návrh, který by odpovídal pokynům úřadu EFSA z roku 2013 pro včely; vzhledem k tomu, že tím obešla povinnost stanovenou v čl. 5a odst. 4 rozhodnutí 1999/468/ES předložit Radě návrh, což by jí umožnilo přijmout opatření, pokud by Rada nehlasovala proti rozhodnutí kvalifikovanou většinu;

AD. vzhledem k tomu, že je velmi politováníhodné, že Komise nevyužila svých pravomocí podle čl. 5a odst. 2 rozhodnutí 1999/468/ES, což fakticky vedlo k tomu, že 16 členských států, které ani netvořily kvalifikovanou většinu, úspěšně mařilo řádné uplatňování kritérií pro schválení, pokud jde o včely;

AE. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. ledna 2019 uvedl, že nařízení (ES) č. 1107/2009 jako takové a jeho provádění je třeba k dosažení jeho cíle zlepšit, a výslovně vyzval Komisi a členské státy, aby neprodleně přijaly aktualizované pokyny týkající se včel, které používá úřad EFSA;

1. zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2. domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1107/2009;

3. vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět a neprodleně předložila stálému výboru nový návrh;

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl nový návrh založen na nejnovějších vědeckých a technických poznatcích, a tudíž navrhuje změnu jednotných zásad, a to nejen pokud jde o akutní toxicitu pro včely medonosné, jako je tomu ve stávajícím návrhu, ale přinejmenším také pokud jde o chronickou toxicitu a toxicitu pro larvy včel medonosných a o akutní toxicitu pro čmeláky, zejména vzhledem k tomu, že pro všechny tyto parametry jsou k dispozici pokyny OECD pro testování;

5. vyzývá Komisi, aby v případě potřeby plně využila svých pravomocí podle rozhodnutí 1999/468/ES a dosáhla předložení řádného návrhu na kontrolu ze strany Evropského parlamentu a Rady;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, a také vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

[2] Úř. věst. L 155, 11.6.2011, s. 127.

[3] Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 1.

[4] Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 85.

[5] Pokyny EFSA týkající se posouzení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera, Bombus spp. a solitérní včely), věstník EFSA 2013; 11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.

[8] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. června 2018 „Iniciativa EU týkající se opylovačů“ (COM(2018)0395).

[9] Externí vědecká zpráva EFSA o chronické orální letální a subletální toxicitě různých dvousložkových směsí pesticidů a kontaminujících látek u včel (Apis mellifera, Osmia bicornis a Bombus terrestris), DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

 

[10] Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

[11] Nařízení (EU) č. 283/2013 a nařízení (EU) č. 284/2013.

[12] Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky ((Úř. věst. L 139, 25.5.2013, s. 12).

[13] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/783 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 31), prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/784 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidinu (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 35), a prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/785 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 40).

[14] Viz souhrnný zápis ze schůze Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (PAFF) ze dne 23.–24. října 2018 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

[15] Viz pokyny úřadu EFSA týkající se včel z roku 2013, s. 14.

[16] Technická zpráva EFSA ze dne 18. prosince 2015 o výsledcích zasedání vzájemného hodnocení pesticidů, které se týkalo obecně opakujících se problémů v ekotoxikologii, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, s. 44.

[17] „Pravděpodobně nedojde k žádným významným změnám ve výsledku posouzení rizika pro posouzení akutního rizika u přípravků používaných na listy, tj. celková úroveň ochrany je podobná“: Miles et al, 2018, „Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees“, s. 87–88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Poslední aktualizace: 22. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí