Διαδικασία : 2019/2776(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0149/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0149/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 54k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</Commission>

Αρμόδιοι βουλευτές: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0149/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (D045385/06),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου[1], και ιδίως το άρθρο 4 και το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το σημείο 3.8.3 του παραρτήματος II,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά[3], και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά[4],

 έχοντας υπόψη το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τις μέλισσες (Apis mellifera, Bombus spp. και μονήρεις μέλισσες), που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2013 και επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις 4 Ιουλίου 2014[5] («κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013»),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων[7],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, παρατηρείται «δραστική μείωση του αριθμού και της πολυμορφίας όλων των ειδών των ευρωπαϊκών άγριων εντόμων-επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των αγριομελισσών, των συρφίδων, των πεταλούδων και των σκόρων. Πολλά είδη επικονιαστών έχουν εξαφανιστεί ή απειλούνται με εξαφάνιση»[8]·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική επιστημονική έκθεση της EFSA, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων κατέδειξε ότι «η μακροχρόνια τοξικότητα μπορεί να υπερβαίνει τις προβλέψεις βάσει βραχυπρόθεσμων δοκιμών κατά μία τάξη μεγέθους»[9]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σκοπός του κανονισμού είναι «η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με παράλληλη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι «μια δραστική ουσία εγκρίνεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ όταν είναι δυνατόν να αναμένεται, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια για την έγκριση που ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του εν λόγω παραρτήματος, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν «δεν έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον», δεδομένων ιδίως ορισμένων παραγόντων, όταν υπάρχουν διαθέσιμες επιστημονικές μέθοδοι που είναι αποδεκτές από την Αρχή για την αξιολόγηση των επιδράσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά «την επίδρασή του σε μη στοχευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς συμπεριφοράς των ειδών αυτών»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του σημείου 3.8.3 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια δραστική ουσία, ένα αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό εγκρίνεται μόνον εάν διαπιστωθεί, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των κοινοτικών ή διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές, ότι η χρήση, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό «δεν επιφέρει καμία μη αποδεκτή οξεία ή χρόνια επίδραση στην επιβίωση και στην ανάπτυξη της αποικίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδράσεων στις προνύμφες μελισσών και στη συμπεριφορά των μελισσών»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 υπερέβη έτσι την παλαιά οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου[10], εισάγοντας ρητώς μεταξύ άλλων σαφείς απαιτήσεις όσον αφορά τις χρόνιες επιπτώσεις της χρήσης μιας δραστικής ουσίας, αντιφυτοτοξικού ή συνεργιστικού στην επιβίωση και την ανάπτυξη της αποικίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, καθώς και για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τροποποιήθηκαν το 2013 ώστε να συμπεριλάβουν μελέτες για τις χρόνιες επιπτώσεις αυτών των ουσιών και προϊόντων στις μέλισσες, καθώς και μία μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των ουσιών και προϊόντων στην ανάπτυξη των μελισσών και σε άλλα στάδια της ζωής των μελισσών[11]·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, η EFSA επικαιροποίησε αναλόγως τη μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τις χρόνιες επιπτώσεις στις μέλισσες, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στις αγριομέλισσες και τις μονήρεις μέλισσες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικαιροποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας εφαρμόστηκε στις αξιολογήσεις επιβεβαιωτικών πληροφοριών από την EFSA σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 485/2013 της Επιτροπής[12] όσον αφορά τρία νεονικοτινοειδή, γεγονός που οδήγησε σε σχεδόν απόλυτους περιορισμούς το 2018[13]·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013 δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα από τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 («η μόνιμη επιτροπή»)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013 μόνο για αποφάσεις στο πλαίσιο ad hoc επανεξετάσεων της έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και όχι για τις συνήθεις αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις έγκρισης ή ανανέωσης, εάν οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προσπάθησε να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013, ώστε να ισχύουν και για τις συνήθεις αποφάσεις σχετικά με την έγκριση ή την ανανέωση δραστικών ουσιών και την (επαν)αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες του 2013 μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με την τροποποίηση των ενιαίων αρχών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε αυτή την ενέργεια, ωστόσο, όταν το 2018, 16 κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες του 2013 ελλείψει περαιτέρω επανεξέτασης[14], ιδίως των μερών που σχετίζονται με τη μεθοδολογία αξιολόγησης για χρόνιους κινδύνους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 2 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν αυτές οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εισάγει μόνο τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013 σχετικά με την οξεία τοξικότητα στις μελιφόρους μέλισσες και δεν κάνει καθόλου λόγο για τη χρόνια τοξικότητα στις μελιφόρους μέλισσες, ούτε για την τοξικότητα στις αγριομέλισσες και τις μονήρεις μέλισσες·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν αντανακλά τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, σε αντίθεση τόσο με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική σκέψη 2, όσο και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και υπονομεύει έτσι την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού για την έγκριση ουσιών με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, γεγονός που επίσης υπονομεύει με την σειρά του τον σκοπό που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, για την ορθή εκτίμηση επικινδυνότητας για τις μέλισσες είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η οξεία τοξικότητα, η χρόνια τοξικότητα και η τοξικότητα για τις προνύμφες[15]·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξόχως σημαντικό να αξιολογείται η χρόνια τοξικότητα και η τοξικότητα για τις προνύμφες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης των κινδύνων που ενέχει η νέα γενιά συστημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία οδηγούν σε μακροπρόθεσμη χρόνια έκθεση και όχι σε βραχυπρόθεσμη οξεία έκθεση·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που προτείνονται από την Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού θα οδηγήσουν απλώς σε βελτίωση των δοκιμών όσον αφορά την οξεία τοξικότητα[16], κάτι που, σύμφωνα με εκτίμηση επιπτώσεων από τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων, δεν θα μεταβάλει το επίπεδο προστασίας[17]·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής των αλλαγών που προτείνονται από την EFSA μόνον όσον αφορά την οξεία τοξικότητα δεν κρίνεται ούτε επαρκής ούτε σκόπιμη ούτε σύμφωνη με τα κριτήρια έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν συναφή στοιχεία για τη χρόνια τοξικότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 284/2013·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει διατάξεων σχετικά με τη χρόνια τοξικότητα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνεκτίμηση των χρόνιων επιπτώσεων τέτοιων ουσιών και προϊόντων στις μέλισσες όταν πρόκειται να λάβουν αποφάσεις για έγκριση ή αδειοδότηση·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων έγκρισης του άρθρου 4 και του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις μέλισσες, που εν συνεχεία υπονομεύει τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δηλαδή την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο τα κράτη μέλη να αντιτίθενται στην πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες του 2013 και, ως εκ τούτου, να εμποδίζουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων έγκρισης όσον αφορά τις μέλισσες·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντίθεση είναι ακόμη πιο απαράδεκτη, δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όσον αφορά τις δοκιμές χρόνιας τοξικότητας για τις μελιφόρους μέλισσες και τις επιπτώσεις στις προνύμφες των μελιφόρων μελισσών (κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών ΟΟΣΑ 245 και 239), καθώς και όσον αφορά τις δοκιμές οξείας τοξικότητας για τις αγριομέλισσες (κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών του ΟΟΣΑ 246 και 247)·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε καν σχέδιο που θα αντιστοιχούσε στις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013 προς τη μόνιμη επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον τρόπο αυτόν, καταστρατήγησε την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ για υποβολή πρότασης στο Συμβούλιο, μετά την οποία θα είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει το μέτρο, εφόσον το Συμβούλιο δεν αντιτάχθηκε με ειδική πλειοψηφία·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν άσκησε τις εξουσίες της σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ και έτσι οδήγησε ουσιαστικά 16 κράτη μέλη, τα οποία ωστόσο δεν πέτυχαν ειδική πλειοψηφία, στο να παρεμποδίσουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων έγκρισης όσον αφορά τις μέλισσες·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019, έκρινε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ως έχει και η εφαρμογή του πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του κανονισμού, και ζήτησε ρητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις μέλισσες που χρησιμοποιεί η EFSA·

1. αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2. θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

3. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στη μόνιμη επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το νέο σχέδιο βασίζεται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και, ως εκ τούτου, προτείνει την τροποποίηση των ενιαίων αρχών όχι μόνον όσον αφορά την οξεία τοξικότητα για τις μελιφόρους μέλισσες, όπως στο τρέχον σχέδιο, αλλά τουλάχιστον και όσον αφορά τη χρόνια τοξικότητα και την τοξικότητα στις προνύμφες για τις μελιφόρους μέλισσες και την οξεία τοξικότητα για τις αγριομέλισσες, δεδομένου ότι για όλες αυτές τις παραμέτρους υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών του ΟΟΣΑ·

5. καλεί την Επιτροπή, εφόσον χρειάζεται, να προβεί σε πλήρη άσκηση των εξουσιών της δυνάμει της απόφασης 1999/468/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλίσει την υποβολή κατάλληλης πρότασης ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

 

[1] ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

[2] ΕΕ L 155 της 11.6.2011, σ. 127.

[3] ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 1.

[4] ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 85.

[5] EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees), EFSA Journal 2013·11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295.

[6] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023.

[8] Ανακοίνωση της 1ης Ιουνίου 2018 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές, (COM(2018)0395).

[9] EFSA External Scientific Report on chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris) (Εξωτερική επιστημονική έκθεση της EFSA σχετικά με τις χρόνιες θανατηφόρες και υποθανατηφόρες τοξικότητες από του στόματος για διάφορα διμερή μίγματα φυτοφαρμακών και επιμολυντικών ουσιών σε μέλισσες (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris)), DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

[10] Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

[11] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2013.

[12] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2013 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες (ΕΕ L 139 της 25.5.2013, σ. 12).

[13] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/783 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη)(ΕΕ L 132 της 30.5.2018, σ. 31), εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/784 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας clothianidin (κλοθειανιδίνη) (ΕΕ L 132 της 30.5.2018, σ. 35) και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/785 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας thiamethoxam (θειαμεθοξάνη) (ΕΕ L 132 της 30.5.2018, σ. 40).

[14] Βλ. τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (PAFF) της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2018, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

[15] Βλ. κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013, σ. 14.

[16] Τεχνική έκθεση της EFSA της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αξιολόγησης από ομοτίμους των φυτοφαρμάκων σχετικά με γενικά ζητήματα οικοτοξικολογίας που ανακύπτουν επανειλημμένα, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, p. 44.

[17] «Ενδεχομένως δεν θα υπάρξουν συνολικές σημαντικές αλλαγές στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου για αξιολόγηση σοβαρού κινδύνου για διαφυλλικά προϊόντα, δηλ. η συνολική προστασία είναι παρόμοια»: Miles et al, 2018, ‘Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees’, pp. 87-88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου