Menetlus : 2019/2776(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0149/2019

Esitatud tekstid :

B9-0149/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c</TitreRecueil>


<Titre>komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamise osas</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon</Commission>

Vastutavad parlamendiliikmed: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0149/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamise osas

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamise osas (D045385/06),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta[1], eriti selle artiklit 4, artikli 78 lõike 1 punkti c ja II lisa punkti 3.8.3,

 võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2011. aasta määrust (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega[2],

 võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrust (EL) nr 283/2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta[3], ja komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrust (EL) nr 284/2013, milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta[4],

 võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 27. juuni 2013. aasta juhenddokumenti mesilastele (Apis mellifera, Bombus spp. ja erakmesilasi) taimekaitsevahenditest tulenevate riskide hindamise kohta, mida viimati ajakohastati 4. juulil 2014[5] (edaspidi „EFSA 2013. aasta mesilasi käsitlev juhend“);

 võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[6] artikli 5a lõike 3 punkti b,

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta[7],

 võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A. arvestades, et komisjoni sõnul „on Euroopas dramaatiliselt vähenenud igasuguste looduslike putuktolmeldajate, sealhulgas metsmesilaste, sirelaste, päeva- ja ööliblikate esinemus ja mitmekesisus. Paljud tolmeldajate liigid on välja surnud või väljasuremisohus“[8];

B. arvestades, et EFTA 29. veebruari 2016. aasta teadusaruandes taimekaitsevahendite toksilisuse kohta on öeldud, et pikaajaline toksilisus võib ületada lühiajalistel katsetel põhinevaid prognoose suurusjärgu võrra[9];

C. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 1 lõike 3 kohaselt on selle määruse eesmärk „tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse ja parandada siseturu toimimist taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitlevate eeskirjade ühtlustamise kaudu, parandades samal ajal põllumajanduslikku tootmist“;

D. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 1 sätestatakse, et „vastavalt II lisale kiidetakse toimeaine heaks, kui olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades võib eeldada, et nimetatud lisa punktides 2 ja 3 esitatud heakskiitmise kriteeriume arvestades vastavad seda toimeainet sisaldavad taimekaitsevahendid lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele“;

E. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõike 3 punktis e sätestatakse, et taimekaitsevahendil „ei ole lubamatut mõju keskkonnale“ ning et arvesse tuleb võtta eelkõige teatavaid kaalutlusi, kui on olemas ameti poolt aktsepteeritud teaduslikud meetodid selliste mõjude hindamiseks, arvestades eelkõige „selle mõju muudele liikidele peale sihtliikide, sealhulgas nende liikide edasisele käitumisele“;

F. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 3.8.3 teises taandes on öeldud, et toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku lepitud katsejuhendite põhjal tehtud asjakohase riskianalüüsi käigus leitakse, et nimetatud toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi kasutamisel ette nähtud kasutustingimustes „ei ole ilmnenud lubamatut ägedat või kroonilist mõju mesilasperede säilimisele ja arenemisele, kui võtta arvesse mõju meemesilaste vastsetele ja käitumisele“;

G. arvestades, et määrus (EÜ) nr 1107/2009 läks seega kaugemale vanast nõukogu direktiivist 91/414/EMÜ[10], sätestades muu hulgas otseselt selged nõuded seoses toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti kasutamise kroonilise mõjuga mesilasperede säilimisele ja arenemisele;

H. arvestades, et toimeainete ja taimekaitsevahendite andmenõudeid muudeti 2013. aastal, et lisada uuringud nende ainete ja toodete mesilastele avalduva kroonilise mõju kohta, samuti uuring nende ainete ja toodete mõju kohta mesilaste arengule ja muudele meemesilaste eluetappidele[11];

I. arvestades, et 2013. aastal ajakohastas EFSA vastavalt riskihindamise metoodikat, võttes muu hulgas arvesse kroonilist mõju mesilastele ning kahjulikku mõju kimalastele ja erakmesilastele;

J. arvestades, et EFSA kasutas ajakohastatud riskihindamise metoodikat komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 485/2013[12] kohastel kinnitavate andmete hindamistel, mis puudutasid kolme neonikotinoidi ja tõid 2018. aastal kaasa peaaegu täielikud piirangud[13];

K. arvestades, et määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 kohaselt asutatud alaline komitee (edaspidi „alaline komitee“) ei ole EFSA 2013. aasta mesilasi käsitlevat juhendit siiski veel ametlikult heaks kiitnud;

L. arvestades, et komisjon on seisukohal, et kui liikmesriigid mesilasi käsitlevat juhendit heaks ei kiida, saab ta EFSA 2013. aasta mesilasi käsitlevale juhendile tugineda üksnes otsuste puhul, mis tehakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 21 kohase heakskiitmise individuaalse läbivaatamise raames, kuid mitte heakskiitmise või uuendamise taotlust käsitlevate standardotsuste puhul;

M. arvestades, et komisjon püüdis saavutada EFSA 2013. aasta mesilasi käsitleva juhendi rakendamise nii, et seda kohaldataks ka standardsetele otsustele taimekaitsevahendite toimeainete heakskiitmise ja heakskiidu pikendamise ning taimekaitsevahendite (uuesti) lubamise kohta;

N. arvestades, et 2013. aasta EFTA mesilasi käsitlevat juhendit on võimalik rakendada osaliselt, muutes määruses (EL) nr 546/2011 sätestatud ühtseid põhimõtteid;

O. arvestades, et komisjon loobus seda siiski tegemast, kui 16 liikmesriiki oli 2018. aastal EFSA 2013. aasta mesilasi käsitleva juhendi rakendamisele vastu, sest ei olnud tehtud selle lisaläbivaatamist[14], eriti nende osade kohta, mis on seotud kroonilise ohu hindamismetoodikaga;

P. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 78 lõike 1 punkti c kohaselt tuleb määruse (EL) nr 546/2011 muutmisel arvesse võtta olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi;

Q. arvestades, et komisjoni määruse eelnõu põhjenduses 2 on öeldud, et „teaduse ja tehnika uusima arengu arvessevõtmiseks on vaja kõnealuseid taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtseid põhimõtteid muuta“;

R. arvestades, et komisjoni määruse eelnõus nähakse EFTA 2013. aasta mesilasi käsitleva juhendi alusel ette üksnes muudatused, mis puudutavad ägedat toksilist mõju mesilastele, kuid mainimata jäetakse krooniline toksiline mõju mesilastele ning toksiline mõju kimalastele ja erakmesilastele;

S. arvestades, et seetõttu ei kajasta komisjoni määruse eelnõu teaduse ja tehnika uusimat arengut, mis on vastuolus sellega, mida on öeldud eelnõu põhjenduses 2, ja vastuolus määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 78 lõike 1 punktis c sätestatud nõuetega, mis omakorda kahjustab nimetatud määruse artikli 4 lõike 1 nõuet kiita ained heaks olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades ning nimetatud määruse artikli 1 lõikes 3 sätestatud eesmärki, nimelt tagada loomade tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse;

T. arvestades, et EFSA andmetel on mesilastele avalduva riski nõuetekohaseks hindamiseks oluline kaaluda ägedat toksilist mõju, kroonilist toksilist mõju ja toksilist mõju vastsetele[15];

U. arvestades, et äärmiselt oluline on hinnata just kroonilist toksilist mõju ja toksilist mõju vastsetele, et oleks võimalik käsitleda riske, mis tulenevad süsteemsete taimekaitsevahendite uuest põlvkonnast ja põhjustavad pigem pikaajalist kroonilist kokkupuudet, mitte aga lühiajalist ägedat kokkupuudet;

V. arvestades, et komisjoni poolt määruse eelnõus kavandatud muudatused tooksid kaasa üksnes ägedat toksilist mõju puudutavate katsete täiustamise[16], mis vastavalt pestitsiiditööstuse mõjuhinnangule ei muuda kaitsetaset[17];

W. arvestades, et ainult nende EFSA esitatud muudatuste sisseviimine komisjoni määruse eelnõusse, mis puudutavad ägedat toksilist mõju, ei ole ei piisav ega asjakohane ega ole ka kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 heakskiitmise kriteeriumidega;

X. arvestades, et määruse (EL) nr 283/2013 ja määruse (EL) nr 284/2013 kohaselt peavad taotlejad esitama kroonilise toksilise mõju kohta asjakohased andmed;

Y. arvestades, et kuna määruses (EL) nr 546/2011 puuduvad kroonilist toksilist mõju käsitlevad sätted, on komisjonil ja liikmesriikidel raske oma otsustes heakskiidu andmise või loa andmise kohta selliste ainete ja toodete mesilastele avalduvat kroonilist mõju arvesse võtta;

Z. arvestades, et selline olukord kahjustab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 ja II lisas sätestatud heakskiitmise kriteeriumide nõuetekohast kohaldamist mesilaste puhul, mis omakorda kahjustab määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärki, milleks on loomade tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse;

AA. arvestades, et on vastuvõetamatu, et liikmesriigid on vastu EFSA 2013. aasta mesilasi käsitleva juhendi täielikule rakendamisele ja takistavad seega heakskiitmise kriteeriumide nõuetekohast kohaldamist mesilaste suhtes;

AB. arvestades, et selline vastuseis on veelgi lubamatum asjaolu tõttu, et mesilasi puudutavate kroonilise toksilise mõju katsete kohta ja mõju kohta mesilaste vastsetele on olemas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) katsesuunised (OECD katsesuunised 245 ja 239) ning need on olemas ka kimalasi puudutavate ägeda toksilise mõju katsete kohta (OECD katsesuunised 246 ja 247);

AC. arvestades, et komisjon ei esitanud alalisele komiteele isegi sellist ettepanekut, mis oleks vastanud EFSA 2013. aasta mesilasi käsitlevale juhendile; arvestades, et sellega hoidis komisjon kõrvale otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 4 sätestatud kohustusest esitada nõukogule ettepanek, mille järel, kui nõukogu sellele kvalifitseeritud häälteenamusega vastu ei ole, oleks ta võinud meetme vastu võtta;

AD. arvestades, et on äärmiselt kahetsusväärne, et komisjon ei kasutanud talle otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikega 2 antud volitusi, mis viis selleni, et 16 liikmesriiki, kes isegi ei moodustanud kvalifitseeritud häälteenamust, suutsid mesilasi puudutavate heakskiitmise kriteeriumide nõuetekohast kohaldamist edukalt takistada;

AE. arvestades, et Euroopa Parlament leidis oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsioonis, et nii määrust (EÜ) nr 1107/2009 kui ka selle rakendamist tuleb määruse eesmärgi saavutamiseks parandada, ning kutsus komisjoni ja liikmesriike selgesõnaliselt üles võtma viivitamata vastu EFSA kasutatavat mesilasi käsitlevat ajakohastatud juhendit;

1. on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärgi ja sisuga;

3. palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta ja esitada alalisele komiteele viivitamata uus eelnõu;

4. palub komisjonil tagada, et uus eelnõu põhineb uusimatel teaduslikel ja tehnilistel teadmistel, ning teeb seega ettepaneku muuta ühtseid põhimõtteid mitte ainult seoses mesilastele avalduva ägeda toksilise mõjuga , nagu see on praeguses eelnõus, vaid vähemalt ka seoses mesilastele avalduva kroonilise toksilise mõju ja vastsetele avalduva toksilise mõjuga ning ägeda toksilise mõjuga kimalaste puhul, arvestades eelkõige, et OECD katsesuunised on kõigi kõnealuste parameetrite osas kättesaadavad;

5. palub komisjonil vajaduse korral kasutada täiel määral oma volitusi kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ, et esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule kontrollimiseks asjakohane ettepanek;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

 

 

[1] ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

[2] ELT L 155, 11.6.2011, lk 127.

[3] ELT L 93, 3.4.2013, lk 1.

[4] ELT L 93, 3.4.2013, lk 85.

[5] EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees), EFSA Journal 2013;11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023.

[8] Komisjoni 1. juuni 2018. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse kohta (COM(2018)0395).

[9] EFSA External Scientific Report on Chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris) (EFSA väline teadusaruanne, mis käsitleb taimekaitsevahendite ja saasteainete kahekomponentsete segude oraalselt letaalset ja subletaalset toksilisust mesilastele (Apis mellifera, Osmia bicornis ja Bombus terrestris), DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

 

[10] Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

[11] Määrus (EL) nr 283/2013 ja määrus (EL) nr 284/2013.

[12] Komisjoni 24. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 485/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega ning keelatakse neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük (ELT L 139, 25.5.2013, lk 12).

[13] Komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/783, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega (ELT L 132, 30.5.2018, lk 31), komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/784, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine klotianidiini heakskiitmise tingimustega (ELT L 132, 30.5.2018, lk 35), ja komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/785, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine tiametoksaami heakskiitmise tingimustega (ELT L 132, 30.5.2018, lk 40).

[14] Vt alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee (PAFF) 23.–24. oktoobri 2018. aasta koosoleku kokkuvõtet https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

[15] Vt EFSA 2013. aasta mesilasi käsitlev juhend, lk 14.

[16] EFSA Technical Report of 18 December 2015 on the outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in ecotoxicology (EFSA 18. detsembri 2015. aasta tehniline aruanne taimekaitsevahendite ekspertide vastastikust hindamist käsitleva koosoleku (kus käsitleti ökotoksikoloogia korduvaid küsimusi) tulemuste kohta, doi: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, lk 44.

[17] “possibly there will be no overall significant changes in the risk assessment outcome for acute risk assessment for foliar applied products, i.e. the overall protection level is similar” Miles et al, 2018, ‘Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees’, pp. 87-88, („tõenäoliselt ei anna taimelehtedel kasutatavate vahenditega seotud ägeda ohu hindamine oluliselt erinevaid tulemusi, st et kaitsetase on sarnane“ Miles et al, 2018, „Taimekaitsevahendite reguleerimise parandamine mõjuanalüüsi kasutades: mesilaste juhtum“), lk 87–88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika