Postupak : 2019/2776(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0149/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0149/2019

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 50k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 546/2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele medarice</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</Commission>

Nadležni zastupnici: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9-0149/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 546/2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele medarice

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 546/2011 u pogledu procjene učinka sredstava za zaštitu bilja na pčele medarice (D045385/06),

 uzimajući u obzir Uredbu 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ[1], a posebno njezin članak 4., članak 78. stavak 1. točku (c) i Prilog II. točku 3.8.3.,

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 546/2011 od 10. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih načela za ocjenjivanje i odobravanje sredstava za zaštitu bilja[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja[3] i Uredbu Komisije (EU) br. 284/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja[4],

 uzimajući u obzir Smjernice Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o procjeni rizika sredstava za zaštitu bilja za pčele (Apis mellifera, Bombus spp. i solitarne pčele), koje su odobrene 27. lipnja 2013. i posljednji put ažurirane 4. srpnja 2014.[5] („Smjernice EFSA-e o pčelama iz 2013.”),

 uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida[7],

 uzimajući u obzir članak 112. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

A. budući da Komisija navodi dramatičan pad u pojavi i raznolikosti svih vrsta europskih divljih kukaca oprašivača, uključujući divlje pčele, osolike muhe, leptire i moljce. Brojne vrste oprašivača izumrle su ili im prijeti izumiranje[8];

B. budući da je vanjsko znanstveno izvješće EFSA-e od 29. veljače 2016. o toksičnosti pesticida pokazalo da bi dugoročna toksičnost mogla znatno premašiti predviđanja koja se temelje na kratkoročnim ispitivanjima[9];

C. budući da je u skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 svrha te uredbe „osigurati visoku razinu zaštite kako zdravlja ljudi i životinja tako i okoliša te poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta usklađivanjem pravila o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja poboljšavajući time poljoprivrednu proizvodnju”;

D. budući da se u članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 navodi sljedeće: „Aktivna se tvar odobrava u skladu s Prilogom II. kad se može očekivati na temelju sadašnjih znanstvenih i tehničkih saznanja da, uz uzimanje u obzir mjerila za odobravanje utvrđenih u točkama 2. i 3. tog priloga, sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar ispunjavaju zahtjeve predviđene u stavcima 2. i 3.”;

E. budući da u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 sredstvo za zaštitu bilja „ne smije imati neprihvatljive učinke na okoliš”, vodeći posebno računa o određenim aspektima kada su na raspolaganju znanstvene metode koje Agencija prihvaća za procjenu tih učinaka, posebice „njegovo djelovanje na neciljane vrste, uključujući na trajno ponašanje tih vrsta”;

F. budući da se u skladu s točkom 3.8.3. alinejom 2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 aktivna tvar, safener ili sinergist odobravaju samo ako je utvrđeno, nakon odgovarajuće procjene rizika na temelju istraživanja prema smjernicama Zajednice ili međunarodno dogovorenim smjernicama, da uporaba prema predloženim uvjetima uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar, safener ili sinergist „nema neprihvatljivih akutnih ili kroničnih učinaka na preživljavanje i razvoj pčela, ako se uzmu u obzir učinci na ličinke pčela i ponašanje pčela.”;

G. budući da je Uredba (EZ) br. 1107/2009 dakle otišla korak dalje od stare Direktive Vijeća 91/414/EEZ[10], među ostalim, izričitim uvođenjem jasnih zahtjeva u vezi s kroničnim učincima uporabe neke aktivne tvari, safenera ili sinergista na preživljavanje i razvoj pčelinjih zajednica;

H. budući da su zahtjevi u pogledu podataka o aktivnim tvarima i sredstvima za zaštitu bilja izmijenjeni 2013. kako bi uključivali studije o kroničnim učincima tih tvari i proizvoda na pčele te studiju o učincima tih tvari i proizvoda na razvoj pčela medarica i druge faze životnog ciklusa pčela medarica[11];

I. budući da je EFSA 2013. u skladu s time ažurirala metodologiju procjene rizika, među ostalim uzimajući u obzir kronične učinke na pčele te štetne učinke na bumbare i solitarne pčele;

J. budući da se ažurirana metodologija procjene rizika primjenjivala u EFSA-inim procjenama potvrdnih podataka u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 485/2013[12] u pogledu tri neonikotinoida, što je 2018. dovelo do gotovo potpunih ograničenja[13];

K. budući da Stalni odbor osnovan člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 („Stalni odbor”) još uvijek nije službeno podržao Smjernice EFSA-e o pčelama iz 2013.;

L. budući da Komisija smatra da se na Smjernice EFSA-e o pčelama iz 2013. može osloniti samo za odluke u okviru ad hoc preispitivanja odobrenja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, ali ne i za standardne odluke o zahtjevima za odobrenje ili obnovu odobrenja, ako države članice nisu podržale te smjernice;

M. budući da je Komisija pokušala podržati provedbu Smjernica EFSA-e o pčelama iz 2013. kako bi se mogle primjenjivati i za standardne odluke o odobrenju ili obnavljanju odobrenja aktivnih tvari i (ponovna) odobrenja za sredstva za zaštitu bilja;

N. budući da se provedba Smjernica EFSA-e o pčelama iz 2013. dijelom može postići izmjenom jedinstvenih načela utvrđenih u Uredbi (EU) br. 546/2011;

O. budući da se Komisija, međutim, nije odlučila na taj korak kada se 16 država članica 2018. usprotivilo provedbi Smjernica EFSA-e o pčelama iz 2013. zbog izostanka daljnjeg preispitivanja[14], posebno onih dijelova koji se odnose na metodologiju procjene kroničnih rizika;

P. budući da se u skladu s člankom 78. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 izmjenama Uredbe (EU) br. 546/2011 moraju uzeti u obzir najnovije znanstvene i tehničke spoznaje;

Q. budući da se u drugoj uvodnoj izjavi Nacrta uredbe Komisije navodi da je potrebno izmijeniti ta jedinstvena načela za ocjenjivanje i odobrenje za sredstva za zaštitu bilja u svjetlu najnovijih znanstvenih i tehničkih spoznaja;

R. budući da se u Nacrtu uredbe Komisije uvode samo izmjene navedene u Smjernicama EFSA-e o pčelama iz 2013. u pogledu akutne toksičnosti za pčele medarice, ali se i dalje ne govori o kroničnoj toksičnosti za pčele medarice niti o toksičnosti za bumbare i solitarne pčele;

S. budući da Nacrt uredbe Komisije stoga ne predstavlja najnovije znanstvene i tehničke spoznaje, suprotno onome što je navedeno u drugoj uvodnoj izjavi tog nacrta i suprotno zahtjevima iz članka 78. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, čime se ne poštuje zahtjev iz članka 4. stavka 1. te uredbe da se tvari odobravaju na temelju aktualnih znanstvenih i tehničkih saznanja, čime se također dovodi u pitanje svrha iz članka 1. stavka 3. te uredbe, točnije postizanje visoke razine zaštite zdravlja životinja i okoliša;

T. budući da EFSA smatra da je za odgovarajuću procjenu rizika za pčele važno voditi računa o akutnoj toksičnosti, kroničnoj toksičnosti i toksičnosti za ličinke[15];

U. budući da je iznimno važno procijeniti kroničnu toksičnost i toksičnost za ličinke kako bi se mogli rješavati rizici koje predstavlja nova generacija sredstava za sustavnu zaštitu bilja, koja dovode do dugotrajne kronične izloženosti, a ne do kratkotrajne akutne izloženosti;

V. budući da bi izmjene koje je Komisija predložila u Nacrtu uredbe rezultirale poboljšanjem ispitivanja samo u pogledu akutne toksičnosti[16], što, prema procjeni učinka koju su proveli predstavnici sektora pesticida, ne bi promijenilo razinu zaštite[17];

W. budući da uključivanje izmjena koje je predložila EFSA u Nacrt uredbe Komisije samo u pogledu akutne toksičnosti nije ni dovoljno ni primjereno niti je u skladu s kriterijima za odobrenje iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

X. budući da podnositelji zahtjeva moraju dostaviti relevantne podatke o kroničnoj toksičnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 283/2013 i Uredbom (EU) br. 284/2013;

Y. budući da u nedostatku odredaba o kroničnoj toksičnosti u Uredbi (EU) br. 546/2011 Komisija i države članice nailaze na poteškoće u pogledu uzimanja u obzir kroničnih učinaka takvih tvari i sredstava na pčele u svojim odlukama o odobrenju ili izdavanju odobrenja;

Z. budući da ta situacija dovodi u pitanje pravilnu primjenu kriterija za odobrenje iz članka 4. i Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 u pogledu pčela, čime se pak dovodi u pitanje svrha Uredbe (EZ) br. 1107/2009, odnosno postizanje visoke razine zaštite zdravlja životinja i okoliša;

AA. budući da je neprihvatljivo da se države članice protive potpunoj provedbi Smjernica EFSA-e o pčelama iz 2013. te time sprečavaju pravilnu primjenu kriterija za odobrenje u pogledu pčela;

AB. budući da je s obzirom na postojanje smjernica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u pogledu ispitivanja kronične toksičnosti za pčele medarice i učinaka na ličinke pčela medarica (smjernice OECD-a za ispitivanja br. 245 i 239) te za ispitivanja akutne toksičnosti za bumbare (smjernice OECD-a za ispitivanja br. 246 i 247) takvo protivljenje tim više neprihvatljivo;

AC. budući da Komisija nije Stalnom odboru uopće podnijela nacrt koji bi odgovarao Smjernicama EFSA-e o pčelama iz 2013.; budući da je time zaobišla obvezu iz članka 5.a stavka 4. Odluke 1999/468/EZ o podnošenju prijedloga Vijeću, nakon čega je mogla usvojiti tu mjeru pod uvjetom da joj se Vijeće nije usprotivilo kvalificiranom većinom;

AD. budući da je velika šteta da Komisija nije iskoristila svoje ovlasti u skladu s člankom 5.a stavkom 2. Odluke 1999/468/EZ, zahvaljujući čemu je 16 država članica, iako nisu imale kvalificiranu većinu, uspjelo spriječiti pravilnu primjenu kriterija za odobrenje u pogledu pčela;

AE. budući da je Europski parlament u svojoj rezoluciji od 16. siječnja 2019. zaključio da treba poboljšati i samu Uredbu (EZ) br. 1107/2009 i njezinu provedbu kako bi se ostvarila njezina svrha te je izrijekom pozvao Komisiju i države članice da bez odlaganja donesu ažurirane smjernice o pčelama kojima se koristi EFSA;

1. protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2. smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe 1107/2009;

3. traži od Komisije da povuče svoj Nacrt uredbe i Stalnom odboru podnese novi;

4. poziva Komisiju da osigura da se novi nacrt temelji na najnovijim znanstvenim i tehničkim spoznajama te stoga predlaže da se izmijene jedinstvena načela ne samo u pogledu akutne toksičnosti za pčele medarice, kako se navodi u trenutačnom nacrtu, već barem i u pogledu toksičnosti za ličinke i kronične toksičnosti za pčele medarice i akutne toksičnosti za bumbare, posebno jer za sve te parametre postoje smjernice OECD-a za ispitivanja;

5. poziva Komisiju da, prema potrebi, u potpunosti iskoristi svoje ovlasti iz Odluke 1999/468/EZ kako bi podnijela odgovarajući prijedlog na kontrolu Europskom parlamentu i Vijeću;

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

[2] SL L 155, 11.6.2011., str. 127.

[3] SL L 93, 3.4.2013., str. 1.

[4] SL L 93, 3.4.2013., str. 85.

[5] EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) (Smjernice EFSA-e o procjeni rizika sredstava za zaštitu bilja za pčele (Apis mellifera, Bombus spp. i solitarne pčele), EFSA Journal 2013;11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295

[6] SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

[7] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023.

[8] Komunikacija Komisije od 1. lipnja 2018. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Inicijativi EU-a za oprašivače (COM(2018)0395).

[9] EFSA External Scientific Report on chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris) (Vanjsko znanstveno izvješće EFSA-e o kroničnoj oralnoj letalnoj i subletalnoj toksičnosti različitih dvokomponentnih mješavina pesticida i zagađivača kod pčela (Apis mellifera, Osmia bicornis i Bombus terrestris)), DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

[10] Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

[11] Uredba (EU) br. 283/2013 i Uredba (EU) br. 284/2013.

[12] Provedbena uredba Komisije (EU) br. 485/2013 od 24. svibnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari klotianidina, tiametoksama i imidakloprida i o zabrani uporabe i prodaje sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže te aktivne tvari (SL L 139, 25.5.2013., str. 12.).

[13] Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/783 od 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari imidakloprid (SL L 132, 30.5.2018., str. 31.), Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidin (SL L 132, 30.5.2018., str. 35.) i Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/785 od 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tiametoksam (SL L 132, 30.5.2018., str. 40.).

[14] Vidi sažeti zapisnik sa sjednice Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje (PAFF) od 23. i 24. listopada 2018. na https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

[15] Vidi Smjernice EFSA-e o pčelama iz 2013., str. 14.

[16] EFSA Technical Report of 18 December 2015 on the outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in ecotoxicology (Tehničko izvješće EFSA-e od 18. prosinca 2015. o ishodu sastanka stručnjaka u području pesticida o čestim općim pitanjima u području ekotoksikologije), DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, str. 44.

[17] „Moguće je da neće biti znatnih općih promjena u ishodu procjene rizika za procjenu akutnog rizika za sredstva za folijarnu primjenu, tj. opća razina zaštite je slična”: Miles et al, 2018., Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees (Poboljšanje propisa u području pesticida upotrebom analiza učinka: Studija slučaja za pčele), str. 87.-88., https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti