Procedūra : 2019/2776(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0149/2019

Pateikti tekstai :

B9-0149/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą</TitreRecueil>


<Titre>dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011, projekto</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas</Commission>

Atsakingi Parlamento nariai: <Depute> Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9-0149/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011, projekto

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Europos Parlamentas

 atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011, projektą (D045385/06)

 atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB[1], ypač į jo 4 straipsnį ir 78 straipsnio 1 dalies c punktą bei II priedo 3.8.3 punktą,

 atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai[3], ir į 2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai[4],

 atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gairių dokumentą dėl augalų apsaugos produktų bitėms keliamos rizikos vertinimo (rūšims Apis mellifera, Bombus  ir pavienėms bitėms), patvirtintą 2013 m. birželio 27 d. ir paskutinį kartą atnaujintą 2014 m. liepos 4 d.[5] („2013 EFSA gairės dėl bičių“),

 atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą[6],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros[7],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A. kadangi, Komisijos teigimu, „yra smarkiai sumažėję naminių bičių ir daugelio Europos laukinių vabzdžių apdulkintojų, įskaitant laukines bites, žiedmuses, drugelius ir kandis, populiacijos ir jų įvairovė. Daug apdulkintojų rūšių jau išnykusios arba joms gresia išnykimas“[8];

B. kadangi 2016 m. vasario 29 d. EFSA išorinė mokslinė ataskaita dėl pesticidų toksiškumo parodė, kad „ilgalaikis toksiškumas gali viršyti prognozes, pagrįstas trumpalaikio pobūdžio bandymais“[9];

C. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 1 straipsnio 3 dalį to reglamento tikslas – „užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį ir pagerinti vidaus rinkos veikimą suderinant augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką taisykles bei kartu padidinti žemės ūkio produktyvumą“;

D. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „veiklioji medžiaga tvirtinama pagal II priedą, jei vertinant pagal dabartines mokslo ir technikos žinias galima tikėtis, kad, atsižvelgiant į to priedo 2 ir 3 punktuose nustatytus patvirtinimo kriterijus, tą veikliąją medžiagą turintys augalų apsaugos produktai atitiks 2 ir 3 dalyse numatytas sąlygas“;

E. kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalies e punktu, augalų apsaugos produktas „neturi turėti nepriimtino poveikio aplinkai“, ypač atsižvelgiant į tam tikrus aspektus, kai yra prieinami Tarnybos pripažinti moksliniai metodai, skirti tokiam poveikiui įvertinti, visų pirma tai, kad atsižvelgiama į „ jo poveikį netikslinėms rūšims, ypač į šių rūšių elgesį“;

F. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.3 punkto antrą įtrauką veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga arba sinergiklis patvirtinami tik tuo atveju, jei, atlikus atitinkamą rizikos įvertinimą remiantis Bendrijos ar tarptautiniu mastu suderintomis bandymų gairėmis, nustatoma, kad naudojant augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos arba sinergiklio, siūlomomis sąlygomis „nebus nepriimtino stipraus arba nuolatinio poveikio naminių bičių šeimos išgyvenimui ir vystymuisi, atsižvelgiant į poveikį bičių lervoms ir elgsenai“;

G. kadangi taip Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 buvo pasiekta daugiau negu ankstesne Tarybos direktyva 91/414/EEB[10], inter alia, aiškiai nustatant aiškius reikalavimus dėl veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio naudojimo nuolatinio poveikio kolonijos išgyvenamumui ir vystymuisi;

H. kadangi duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus reikalavimai buvo pakeisti 2013 m., siekiant įtraukti tokių medžiagų ir produktų lėtinio poveikio bitėms tyrimus, taip pat tokių medžiagų ir produktų poveikio naminių bičių vystymuisi ir kitiems naminių bičių gyvenimo etapams tyrimą[11];

I. kadangi 2013 m. EFSA atitinkamai atnaujino rizikos vertinimo metodiką, inter alia, atsižvelgdama į nuolatinį poveikį bitėms ir neigiamą poveikį kamanėms ir pavienėms bitėms;

J. kadangi EFSA atliekant patvirtinamųjų duomenų vertinimus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 485/2013[12] dėl trijų neonikotinoidų buvo taikoma atnaujinta rizikos vertinimo metodika, dėl kurios 2018 m. buvo įvesti beveik visiški apribojimai[13];

K. kadangi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsniu įsteigtas nuolatinis komitetas (toliau – nuolatinis komitetas) vis dar oficialiai nepatvirtino 2013 m. EFSA bičių gairių;

L. kadangi Komisija mano, kad ji gali remtis 2013 m. EFSA bičių gairėmis tik dėl sprendimų atliekant ad hoc patvirtinimo peržiūras pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnį, bet ne dėl standartinių sprendimų dėl patvirtinimo ar atnaujinimo prašymų, jei valstybės narės nėra patvirtinusios šių gairių;

M. kadangi Komisija bandė nustatyti, kad 2013 EFSA bičių gairės būtų įgyvendintos ir kad jas būtų galima taikyti ir standartiniams sprendimams dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo ar atnaujinimo ir augalų apsaugos produktų registracijos arba pakartotinės registracijos;

N. kadangi 2013 m. EMST bičių gairių įgyvendinimą iš dalies galima pasiekti iš dalies pakeičiant Reglamente (ES) Nr. 546/2011 nustatytus vienodus principus;

O. kadangi Komisija vis dėlto to nedarė, kai 2018 m. 16 valstybių narių paprieštaravo, kad būtų įgyvendintos 2013 EFSA bičių gairės, nes nebuvo numatyta tolesnė peržiūra[14], visų pirma tų dalių, kurios susijusios su lėtinio pavojaus vertinimo metodika;

P. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 78 straipsnio 1 dalies c punktą Reglamento (ES) Nr. 546/2011 pakeitimai turi būti daromi atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias;

Q. kadangi Komisijos reglamento projekto 2 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad būtina pakeisti šiuos vienodus augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principus atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technikos žinių pokyčius;

R. kadangi Komisijos reglamento projektu numatoma taikyti tik pakeitimus, nurodytus 2013 m. EFSA bičių gairėse, susijusius tik su ūmiu toksiškumu naminėms bitėms, tačiau jame iš vis neužsimenama apie lėtinį toksiškumą bitėms, taip pat toksiškumą kamanėms ir pavienėms bitėms;

S. kadangi Komisijos reglamento projekte neatsižvelgiama į naujausius mokslo ir technikos žinių pokyčius, o tai prieštarauja to reglamento 2 konstatuojamojoje dalyje išdėstytiems reikalavimams ir prieštarauja Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 78 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytiems reikalavimams, o tai savo ruožtu pažeidžia to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą patvirtinti medžiagas atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, o tai, be kita ko, kenkia to reglamento 1 straipsnio 3 dalyje numatytam tikslui, t. y. pasiekti aukštą gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;

T. kadangi, EFSA nuomone, siekiant tinkamai įvertinti bites bitėms, svarbu įvertinti ūmų toksiškumą, chronišką toksiškumą ir toksiškumą lervoms[15];

U. kadangi labai svarbu, jog lėtinis toksiškumas ir toksiškumas lervoms būtų įvertinti, kad būtų galima pašalinti naujos kartos sisteminių augalų apsaugos produktų keliamą riziką, nes tai sukelia ilgalaikį chronišką poveikį, o ne trumpalaikį ūmų poveikį;

V. kadangi reglamento projekte Komisijos pasiūlyti pakeitimai galiausiai tik patobulintų su ūmiu toksiškumu susijus tyrimus[16], bet dėl to, remiantis pesticidų pramonės poveikio vertinimu, apsaugos lygis nepasikeis[17];

W. kadangi į Komisijos reglamento projektą įtraukti EFSA siūlomus pakeitimus tik dėl ūmaus toksiškumo yra nepakankama, netinkama ir tai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų patvirtinimo kriterijų;

X. kadangi pareiškėjai turi pateikti atitinkamus duomenis apie lėtinį toksiškumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 283/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 284/2013;

Y. kadangi Reglamente (ES) Nr. 546/2011 nesama nuostatų dėl lėtinio toksiškumo, Komisija ir valstybės narės, priimdamos sprendimus dėl patvirtinimo arba leidimo, susiduria su sunkumais atsižvelgdamos į lėtinį tokių medžiagų ir produktų poveikį bitėms;

Z. kadangi ši padėtis trukdo tinkamai taikyti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje ir II priede nustatytus reikalavimus, susijusius su bitėmis, o tai, savo ruožtu, kenkia Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 tikslui, t. y. pasiekti aukštą gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;

AA. kadangi nepriimtina, kad valstybės narės nepritaria tam, kad būtų visiškai įgyvendintos 2013 m. EFSA bičių gairės, ir taip trukdo tinkamai taikyti bitėms taikomus patvirtinimo kriterijus;

AB. kadangi toks prieštaravimas dar labiau nepriimtinas atsižvelgiant į tai, kad parengtos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bandymų gairės, susijusios su lėtiniu toksiškumu bitėms ir poveikiu bičių lervoms (EBPO bandymų gairės Nr. 245 ir 239), ir gairės ūminio toksiškumo bandymams dėl kamanių (EBPO bandymų gairės Nr. 246 ir 247);

AC. kadangi Komisija nuolatiniam komitetui net nepateikė projekto, kuris būtų atitikęs 2013 m. EFSA bičių gaires; kadangi taip buvo apeitas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 4 dalyje nustatytas įpareigojimas pateikti pasiūlymą Tarybai, po ko ji būtų galėjusi patvirtinti priemonę, jei Taryba tam būtų nepaprieštaravusi kvalifikuota balsų dauguma;

AD. kadangi labai gaila, jog Komisija nepasinaudojo savo įgaliojimais pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 2 dalį, o tai veiksmingai paskatino 16 valstybių narių, kurios vis dėlto nesudarė kvalifikuotos balsų daugumos, sėkmingai sutrukdyti tinkamai taikyti su bitėmis susijusius patvirtinimo kriterijus;

AE. kadangi Europos Parlamentas savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliucijoje pažymėjo, kad patį Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir jo įgyvendinimą reikia patobulinti, kad jis pasiektų savo tikslą, ir aiškiai paragino Komisiją ir valstybes nares nedelsiant patvirtinti atnaujintas bičių gaires, naudojamas EFSA;

1. prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2. mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (ES) Nr. 1107/2009 tikslu ir turiniu;

3. prašo Komisijos atsiimti savo reglamento projektą ir nedelsiant pateikti nuolatiniam komitetui naują projektą;

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad naujasis projektas būtų pagrįstas naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis, ir todėl siūlo iš dalies pakeisti vienodus principus ne tik atsižvelgiant į ūmų toksiškumą naminėms bitėms, kaip yra dabartiniame projekte, bet bent jau atsižvelgiant lėtinį toksiškumą ir toksiškumą lervoms, ypač turint omenyje tai, kad visiems šiems parametrams galima taikyti EBPO bandymų gaires;

5. ragina Komisiją prireikus visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais pagal Sprendimą 1999/468/EB siekiant, kad Europos Parlamentas ir Taryba pateiktų tinkamą pasiūlymą dėl tikrinimo;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

[1] OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

[2] OL L 155, 2011 6 11, p. 127.

[3] OL L 93, 2013 4 3, p. 1.

[4] OL L 93, 2013 4 3, p. 85.

[5] EFSA gairių dokumentas dėl augalų apsaugos produktų bitėms  (rūšims Apis mellifera, Bombus  ir pavienėms bitėms) keliamos rizikos vertinimo, EFSA leidinys (2013;11(7):3295https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0023.

[8] 2018 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES apdulkintojų iniciatyvos (COM/2018/0395).

[9] EFSA išorinė mokslinė ataskaita dėl pesticidų ir teršalų įvairių dvinarių mišinių mirtino ir nemirtino poveikio bitėms (Apis mellifera, Osmia bicornis ir Bombus terrestris) lėtinio oralinio mirtino ir mirtino toksiškumo atvejais, DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

 

[10] 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

[11] Reglamentas (EB) Nr. 283/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 284/2013.

[12] 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL L 139, 2013 5 25, p. 12).

[13] 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/783, kuriuo dėl veikliosios medžiagos imidakloprido patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018 5 30, p. 31), 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/784, kuriuo dėl veikliosios medžiagos klotianidino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018 5 30, p. 35), ir 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/785, kuriuo dėl veikliosios medžiagos tiametoksamo patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018 5 30, p. 40).

[14] Žr. 2018 m. spalio 24 d. – 23 d. Augalų, gyvūnų, pašarų ir maisto nuolatinio komiteto posėdžio santrauką: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf.

[15] Žr. 2013 m. EMST bičių gaires, p. 14.

[16] 2015 m. gruodžio 18 d. EFSA techninė ataskaita dėl pesticidų tarpusavio vertinimo susitikimo bendraisiais pasikartojančiais klausimais ekotoksikologijos srityje, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, p. 44.

[17] „Gali būti, kad apskritai nebus reikšmingų rizikos vertinimo rezultatų, susijusių su ūmiu rizikos vertinimu dėl ant lapijos taikomų produktų, pokyčių, t. y. bendras apsaugos lygis išlieka panašus“: Miles et al, 2018, „Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees“, p. 87–88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees .

Atnaujinta: 2019 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika