Procedūra : 2019/2776(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0149/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0149/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0149/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu</TitreRecueil>


<Titre>par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja</Commission>

Atbildīgie deputāti: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9-0149/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 (D045385/06),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK[1], un jo īpaši tās 4. pantu, 78. panta 1. punkta c) apakšpunktu un II pielikuma 3.8.3. punktu,

 ņemot vērā Komisijas 2011. gada 10. jūnija Regulu (ES) Nr. 546/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu attiecībā uz vienotajiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai[2],

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 1. marta Regulu (ES) Nr. 283/2013, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz darbīgajām vielām[3], un Komisijas 2013. gada 1. marta Regulu (ES) Nr. 284/2013, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem[4],

 ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2013. gada 27. jūnijā apstiprinātās un 2014. gada 4. jūlijā[5] atjauninātās vadlīnijas (EFSA 2013. gada vadlīnijas attiecībā uz bitēm) par augu aizsardzības līdzekļu radītā riska bitēm (Apis mellifera, Bombus spp. un bitēm vientuļniecēm) novērtējumu,

 ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[6],

 ņemot vērā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru[7],

 ņemot vērā Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

A. tā kā saskaņā ar Komisijas datiem ir notikusi “visu veidu Eiropas savvaļas apputeksnētājkukaiņu, tostarp savvaļas bišu, ziedmušu, tauriņu un naktstauriņu, sastopamības un daudzveidības dramatiska samazināšanās. Daudz apputeksnētāju sugu ir izmirušas vai ir uz izmiršanas robežas”[8];

B. tā kā EFSA 2016. gada 29. februāra ārējā zinātniskajā ziņojumā par pesticīdu toksiskumu bija norādīts, ka “ilgtermiņa toksiskums par vienu apmēra kārtu var pārsniegt prognozes, kas noteiktas, pamatojoties uz īstermiņa testēšanu”[9];

C. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 1. panta 3. punktu minētās regulas mērķis ir “nodrošināt gan cilvēku, gan dzīvnieku veselības, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un uzlabot iekšējā tirgus darbību, saskaņojot noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, vienlaikus veicinot lauksaimniecisko ražošanu”;

D. tā kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 1. punktā paredzēts, ka “darbīgo vielu apstiprina saskaņā ar II pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, gaidāms, ka atbilstīgi šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem augu aizsardzības līdzekļi, kuros ir attiecīgā darbīgā viela, atbilst 2. un 3. punktā minētajām prasībām”;

E. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009  4. panta 3. punkta e) apakšpunktu augu aizsardzības līdzeklim “nav nevēlamas iedarbības uz vidi”, ja ir pieejamas Iestādes apstiprinātas zinātniskās metodes šādas iedarbības novērtēšanai, jo īpaši ņemot vērā “tā iedarbību uz blakussugām, tostarp šīm sugām raksturīgo uzvedību”;

F. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.8.3. punkta otro ievilkumu darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz pienācīgu riska novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Kopienas vai starptautiski pieņemtām testēšanas vadlīnijām, ir konstatēts, ka, lietojot augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir minētā darbīgā viela, aizsargviela vai sinerģists, atbilstoši noteiktajiem lietošanas nosacījumiem nav “nepieļaujamas akūtas vai hroniskas ietekmes uz koloniju dzīvotspēju un attīstību, ņemot vērā ietekmi uz medus bišu kūniņām un medus bišu uzvedību”;

G. tā kā tādējādi Regula (EK) Nr. 1107/2009 pārsniedza veco Padomes Direktīvu 91/414/EEK[10], cita starpā skaidri ieviešot konkrētas prasības attiecībā uz darbīgās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista ilgstošas iedarbības ietekmi uz koloniju izdzīvošanu un attīstību;

H. tā kā datu prasības attiecībā uz darbīgajām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem 2013. gadā tika grozītas, lai iekļautu pētījumus par šādu vielu un līdzekļu ilgstošu iedarbību uz bitēm, kā arī pētījumu par šādu vielu un līdzekļu ietekmi uz medus bišu attīstību un citiem medus bišu dzīves posmiem[11];

I. tā kā EFSA 2013. gadā attiecīgi atjaunināja riska novērtēšanas metodoloģiju, inter alia, ņemot vērā pastāvīgu ietekmi uz bitēm, kā arī nelabvēlīgu ietekmi uz kamenēm un bitēm vientuļniecēm;

J. tā kā atjauninātā riska novērtēšanas metodoloģija tika izmantota EFSA veiktajos apstiprinošo datu novērtējumos saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 485/2013[12] attiecībā uz trīs neonikotinoīdiem, kā rezultātā 2018. gadā tika noteikti gandrīz pilnīgi ierobežojumi[13];

K. tā kā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu izveidotā Pastāvīgā komiteja tomēr joprojām nav oficiāli apstiprinājusi EFSA 2013. gada vadlīnijas attiecībā uz bitēm;

L. tā kā Komisija uzskata, ka tā var paļauties tikai uz EFSA 2013. gada vadlīnijām attiecībā uz bitēm, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar apstiprināšanas ad hoc pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 21. pantu, bet ne lai pieņemtu standarta lēmumus par apstiprinājuma vai atjaunošanas pieteikumiem, ja dalībvalstis šīs vadlīnijas neapstiprina;

M. tā kā Komisija centās ieviest EFSA 2013. gada vadlīnijas attiecībā uz bitēm, lai tās varētu piemērot arī standarta lēmumiem par darbīgo vielu apstiprināšanu vai atjaunošanu un augu aizsardzības līdzekļu (atkārtotu) atļauju izsniegšanu;

N. tā kā EFSA 2013. gada vadlīniju attiecībā uz bitēm īstenošanu var daļēji panākt, grozot vienotos principus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 546/2011;

O. tā kā Komisija atturējās no šādas rīcības, tomēr 2018. gadā 16 dalībvalstis iebilda pret EFSA 2013. gada vadlīniju attiecībā uz bitēm īstenošanu, jo nebija paredzēta turpmāka pārskatīšana[14], jo īpaši attiecībā uz daļām, kas saistītas ar pastāvīgo risku novērtēšanas metodoloģiju;

P. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 78. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulas (ES) Nr. 546/2011 grozījumos ir jāņem vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas;

Q. tā kā Komisijas regulas projekta 2. apsvērumā teikts, ka “ir jāgroza šie vienotie augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas un atļaušanas principi, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas”;

R. tā kā Komisijas regulas projektā ir ieviesti tikai grozījumi, kas norādīti EFSA 2013. gada vadlīnijās attiecībā uz bitēm, un tie attiecas uz akūtu toksiskumu medus bitēm, taču neattiecas ne uz pastāvīgu toksiskumu medus bitēm, ne toksiskumu kamenēm un bitēm vientuļniecēm;

S. tā kā Komisijas regulas projekts tādējādi neatspoguļo jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, pretēji tam, kas minēts regulas projekta 2. apsvērumā, un pretēji Regulas (EK) Nr. 1107/2009 78. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, šādi apdraudot minētās regulas 4. panta 1. punktā noteikto prasību apstiprināt vielas, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, kas arī apdraud minētās regulas 1. panta 3. punktā paredzēto mērķi, proti, sasniegt augstu dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni;

T. tā kā saskaņā ar EFSA sniegto informāciju bišu riska pienācīgai novērtēšanai ir svarīgi ņemt vērā akūto toksiskumu, hronisko toksiskumu un toksiskumu cirmeņiem[15];

U. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi novērtēt hronisku toksiskumu un toksiskumu cirmeņiem nolūkā novērst riskus, ko rada jaunās paaudzes sistēmiskie augu aizsardzības līdzekļi, kas izraisa ilgstošu hronisku iedarbību, nevis īslaicīgu akūtu iedarbību;

V. tā kā Komisijas ierosinātās izmaiņas regulas projektā tikai precizēs testus attiecībā uz akūtu toksiskumu[16], kas, pamatojoties uz pesticīdu ražošanas nozares ietekmes novērtējumu, nemainīs aizsardzības līmeni[17];

W. tā kā Komisijas regulas projektā nav ne pietiekami, ne piemēroti, ne saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem iekļaut EFSA ierosinātās izmaiņas tikai attiecībā uz akūtu toksiskumu;

X. tā kā pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz attiecīgi dati par hronisku toksiskumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 283/2013 un Regulu (ES) Nr. 284/2013;

Y. tā kā gadījumā, ja Regulā (ES) Nr. 546/2011 nav noteikumu attiecībā uz hronisku toksiskumu, Komisija un dalībvalstis savos lēmumos par apstiprināšanu vai atļaujas piešķiršanu saskaras ar grūtībām ņemt vērā šādu vielu un līdzekļu hronisko ietekmi uz bitēm;

Z. tā kā šī situācija liedz pareizi piemērot apstiprināšanas Regulas (ES) Nr. 1107/2009 4. pantā un II pielikumā noteiktos kritērijus attiecībā uz bitēm, un tas savukārt ierobežo Regulas (ES) Nr. 1107/2009 mērķi, proti, sasniegt augstu dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni;

AA. tā kā nav pieļaujams, ka dalībvalstis iebilst pret EFSA 2013. gada vadlīniju pilnīgu īstenošanu un tādējādi kavē apstiprināšanas kritēriju pareizu piemērošanu attiecībā uz bitēm;

AB. tā kā šāda pretestība ir vēl nepieņemamāka, ņemot vērā to, ka ir pieejamas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) testēšanas vadlīnijas attiecībā uz hroniskā toksiskuma testēšanu medus bitēm un ietekmi uz medus bišu kūniņām (ESAO 245. un 239. testēšanas vadlīnijas), kā arī attiecībā uz akūtā toksiskuma testēšanu kamenēm (ESAO 246. un 247. testēšanas vadlīnijas);

AC. tā kā Komisija Pastāvīgajai komitejai pat neiesniedza tādu projektu, kas atbilstu EFSA 2013. gada pamatnostādnēm attiecībā uz bitēm; tā kā tādējādi tiek apiets Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 4. punktā noteiktais pienākums iesniegt Padomei priekšlikumu, pēc kura tā būtu varējusi pieņemt šo pasākumu, ja vien Padome pret to neiebilst ar kvalificētu balsu vairākumu;

AD. tā kā ir ļoti žēl, ka Komisija neizmantoja savas pilnvaras saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 2. punktu, tādējādi rezultātā ļaujot 16 dalībvalstīm, kuras tomēr neveidoja kvalificētu balsu vairākumu, veiksmīgi traucēt apstiprināšanas kritēriju pareizu piemērošanu attiecībā uz bitēm;

AE. tā kā Eiropas Parlaments savā 2019. gada 16. janvāra rezolūcijā uzskatīja, ka Regula (EK) Nr. 1107/2009 kā tāda un tās īstenošana ir jāuzlabo, lai tā varētu sasniegt savu mērķi, un tā kā tas skaidri aicināja Komisiju un dalībvalstis nekavējoties pieņemt EFSA izmantotās vadlīnijas attiecībā uz bitēm,

1. izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2. uzskata, ka Komisijas regulas projekts neatbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 mērķim un saturam;

3. prasa Komisijai atsaukt regulas projektu un nekavējoties iesniegt Pastāvīgajai komitejai jaunu projektu;

4. aicina Komisiju nodrošināt, ka jaunais projekts ir balstīts uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, un tādējādi ierosina grozīt vienotos principus ne tikai attiecībā uz akūto toksiskumu medus bitēm, kā tas ir pašreizējā projektā, bet arī vismaz attiecībā uz hronisku toksiskumu medus bitēm un to kāpuriem, kā arī akūtu toksiskumu kamenēm, jo īpaši ņemot vērā, ka ESAO testēšanas vadlīnijas ir pieejamas visiem minētajiem parametriem;

5. aicina Komisiju vajadzības gadījumā pilnībā izmantot savas pilnvaras saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK, lai panāktu, ka tiek iesniegts atbilstošs priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes veiktai rūpīgai pārbaudei;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

[1] OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

[2] OV L 155, 11.6.2011., 127. lpp.

[3] OV L 93, 3.4.2013., 1. lpp.

[4] OV L 93, 3.4.2013., 85. lpp.

[5] EFSA vadlīnijas par augu aizsardzības līdzekļu radītā riska bitēm (Apis mellifera, Bombus spp. un bitēm vientuļniecēm) novērtējumu, EFSA 2013. gada žurnāls; 11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0023.

[8] Komisijas 2018. gada 1. jūnija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Apputeksnētāju iniciatīva” (COM(2018)0395).

[9] EFSA Ārējais zinātniskais ziņojums “Chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris)”, DOI:

10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

[10] Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

[11] Regula (ES) Nr. 283/2013 un Regula (ES) Nr. 284/2013.

[12] Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas (OV L 139, 25.5.2013., 12. lpp.).

[13] Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/783 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 31. lpp.), Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/784 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 35. lpp.), un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/785 (2018. gada 29. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksama apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 40. lpp.).

[14] Sk. Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2018. gada 23. un 24. oktobra sanāksmes kopsavilkuma ierakstu https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

[15] Sk. EFSA 2013. gada vadlīnijas attiecībā uz bitēm, 14. lpp.

[16] EFSA 2015. gada 18. decembra tehniskais ziņojums “Outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in ecotoxicology”, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, 44. lpp.

[17] “Ir iespējams, ka nebūs vispārēju būtisku izmaiņu riska novērtējuma rezultātos attiecībā uz akūta riska novērtēšanu līdzekļiem, ko izmanto lapu apstrādei, t. i., kopējais aizsardzības līmenis ir līdzīgs”, Miles un citi, 2018. gads, “Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees” (“Pesticīdu lietošanu reglamentējošo noteikumu uzlabošana: pētījums par bitēm”), 87.–88. lpp. https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika