Förfarande : 2019/2776(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0149/2019

Ingivna texter :

B9-0149/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2019)0041

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 samt 112.4 c i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin</Titre>

<DocRef>(D045385/06 – 2019/2776(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet</Commission>

Ansvariga ledamöter: <Depute>Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík, Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0149/2019

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin

(D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (D045385/06),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG[1], särskilt artikel 4 och artikel 78.1 c i denna samt punkt 3.8.3 i bilaga II till denna,

 med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 av den 10 juni 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel[2],

 med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden[3] och av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden[4],

 med beaktande av vägledningen från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om riskbedömning av växtskyddsmedel med avseende på bin (Apis mellifera, Bombus spp. och solitära bin) som godkändes den 27 juni 2013 och senast uppdaterades den 4 juli 2014[5] (Efsas vägledning om bin från 2013),

 med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[6],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel[7],

 med beaktande av artikel 112.2 och 112.3 samt artikel 112.4 c i arbetsordningen,

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A. Enligt kommissionen har det skett ”en dramatisk minskning av förekomsten och mångfalden av olika grupper av europeiska vilda pollinerande insekter, däribland vilda bin, blomflugor, dagfjärilar och nattfjärilar. Många pollinerande arter är utdöda eller utrotningshotade”[8].

B. Efsas externa vetenskapliga rapport av den 29 februari 2016 om bekämpningsmedlens toxicitet visade att långsiktig toxicitet i storleksordning kan överstiga prognoser baserade på korttidsstudier[9].

C. Enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 är syftet med förordningen att ”säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen”.

D. Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska ett verksamt ämne ”godkännas i enlighet med bilaga II om man utifrån nuvarande vetenskapliga och tekniska rön kan förvänta sig att de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet med beaktande av kriterierna för godkännande i punkterna 2 och 3 i den bilagan uppfyller kraven i punkterna 2 och 3 nedan”.

E. Enligt artikel 4.3 e i förordning (EG) nr 1107/2009 får ett växtskyddsmedel ”inte påverka miljön på ett oacceptabelt sätt”, med särskild hänsyn till vissa aspekter om de vetenskapliga metoder som myndigheten godtagit för bedömning av sådana effekter finns tillgängliga, särskilt den aspekt som rör ”dess påverkan på arter som inte är mål för bekämpningen, inbegripet på dessa arters fortlöpande beteende”.

F. Enligt punkt 3.8.3 andra strecksatsen i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller synergist godkännas enbart om det genom en lämplig riskbedömning, som baserar sig på inom gemenskapen eller internationellt överenskomna testriktlinjer, fastställts att användning under de föreslagna användningsförhållanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne, detta skyddsämne eller denna synergist inte medför ”några oacceptabla akuta eller kroniska effekter på bisamhällens överlevnad och utveckling, med beaktande av effekterna på honungsbilarver och honungsbins beteende”.

G. Förordning (EG) nr 1107/2009 gick således längre än rådets gamla direktiv 91/414/EEG[10] genom att bland annat uttryckligen införa explicita krav avseende de kroniska effekterna av användningen av ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist på bisamhällens överlevnad och utveckling.

H. Uppgiftskraven för verksamma ämnen och växtskyddsmedel ändrades 2013 för att inkludera studier av de kroniska effekterna av dessa ämnen och produkter på bin samt en studie av dessa ämnens och produkters effekter på honungsbins utveckling och andra levnadsstadier[11].

I. Efsa uppdaterade 2013 metoden för riskbedömning i enlighet med detta, och tog bland annat hänsyn till kroniska effekter på bin samt till negativa effekter på humlor och solitära bin.

J. Den uppdaterade riskbedömningsmetoden tillämpades i Efsas bedömningar av bekräftande uppgifter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2013[12] med avseende på tre neonikotinoider, vilket ledde till nästan fullständiga begränsningar under 2018[13].

K. Efsas vägledning om bin från 2013 har dock ännu inte formellt godkänts av den ständiga kommitté som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002 (nedan kallad ständiga kommittén).

L. Kommissionen anser att den endast kan förlita sig på Efsas vägledning om bin från 2013 vid beslut i samband med en ad hoc-översyn av godkännandet enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 1107/2009, men inte vid standardbeslut som rör ansökningar om godkännande eller förnyelse, i de fall riktlinjerna inte godkänts av medlemsstaterna.

M. Kommissionen försökte få Efsas vägledning om bin från 2013 genomförd så att den skulle kunna tillämpas även på standardbeslut om godkännande eller förnyelse av verksamma ämnen och om förnyade godkännanden av växtskyddsmedel.

N. Genomförandet av Efsas vägledning om bin från 2013 kan delvis uppnås genom ändring av de enhetliga principer som fastställs i förordning (EU) nr 546/2011.

O. Kommissionen avstod dock från detta när 16 medlemsstater 2018 invände mot genomförandet av Efsas vägledning om bin från 2013 så länge en ytterligare översyn saknades[14] , i synnerhet av de delar som avser bedömningsmetod för kroniska risker.

P. Enligt artikel 78.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009 ska ändringar av förordning (EU) nr 546/2011 ta hänsyn till aktuella vetenskapliga och tekniska rön.

Q. I skäl 2 i utkastet till kommissionens förordning anges att det är nödvändigt att ändra dessa enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel mot bakgrund av de senaste vetenskapliga och tekniska rönen.

R. I utkastet till kommissionens förordning införs endast ändringar som anges i Efsas vägledning om bin från 2013 när det gäller akut toxicitet för honungsbin, men det sägs inget om kronisk toxicitet för honungsbin eller om toxicitet för humlor och solitära bin.

S. Utkastet till kommissionens förordning representerar således inte den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i motsats till vad som anges i skäl 2 i förordningen och i strid med kraven i artikel 78.1 c i förordning (EG) nr 1107/2009, vilket i sin tur undergräver det krav som anges i artikel 4.1 i den förordningen när det gäller godkännanden av ämnen mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön, vilket dessutom undergräver det syfte som anges i artikel 1.3 i den förordningen, nämligen att uppnå en hög skyddsnivå för djurs hälsa och för miljön.

T. Enligt Efsa är det viktigt att beakta akut toxicitet, kronisk toxicitet och toxicitet för larver för att kunna göra en korrekt riskbedömning med avseende på bin[15].

U. Det är ytterst viktigt att kronisk toxicitet och toxicitet för larver bedöms, så att man kan hantera riskerna med den nya generationens systemiska växtskyddsmedel, som leder till långsiktig kronisk exponering snarare än till kortsiktig akut exponering.

V. De ändringar som kommissionen föreslår i utkastet till förordning skulle bara leda till en förbättring av studierna om akut toxicitet[16] som, enligt en konsekvensbedömning som gjorts av bekämpningsmedelsindustrin, inte skulle förändra skyddsnivån[17].

W. Det är varken tillräckligt eller lämpligt, och inte heller i linje med kriterierna för godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009, att endast integrera de ändringar som föreslagits av Efsa vad gäller akut toxicitet i utkastet till kommissionens förordning.

X. De sökande måste lämna in relevanta uppgifter om kronisk toxicitet enligt förordning (EU) nr 283/2013 och förordning (EU) nr 284/2013.

Y. Eftersom det saknas bestämmelser om kronisk toxicitet i förordning (EU) nr 546/2011 är det svårt för kommissionen och medlemsstaterna att beakta de kroniska effekterna av sådana ämnen och produkter på bin i sina beslut om godkännande eller tillstånd.

Z. Denna situation undergräver en korrekt tillämpning av kriterierna för godkännande i artikel 4 i, och bilaga II till, förordning (EG) nr 1107/2009 med avseende på bin, vilket i sin tur undergräver syftet med förordning (EG) nr 1107/2009, nämligen att uppnå en hög skyddsnivå för djurs hälsa och för miljön.

AA. Det är oacceptabelt att medlemsstaterna motsätter sig ett fullständigt genomförande av Efsas vägledning om bin från 2013 och därmed förhindrar en korrekt tillämpning av kriterierna för godkännande med avseende på bin.

AB. Att motsätta sig detta är särskilt oacceptabelt med tanke på att testriktlinjerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) finns tillgängliga för test av kronisk toxicitet för honungsbin och effekter på honungsbilarver (OECD:s testriktlinjer 245 och 239) och för akuta toxicitetstester av humandata (OECD:s testriktlinjer 246 och 247).

AC. Kommissionen har inte ens lämnat in ett utkast som skulle ha motsvarat Efsas vägledning om bin till ständiga kommittén. Den har på så sätt kringgått skyldigheten enligt artikel 5a.4 i beslut 1999/468/EG att lägga fram ett förslag för rådet, som skulle ha inneburit att den hade kunnat anta åtgärden så länge rådet inte hade motsatt sig den med kvalificerad majoritet.

AD. Det är ytterst beklagligt att kommissionen inte utnyttjade sina befogenheter enligt artikel 5a.2 i beslut 1999/468/EG, eftersom det innebar att 16 medlemsstater, som dock inte utgjorde en kvalificerad majoritet, lyckades hindra en korrekt tillämpning av kriterierna för godkännande med avseende på bin.

AE. Europaparlamentet ansåg i sin resolution av den 16 januari 2019 att förordning (EG) nr 1107/2009 som sådan, och dess genomförande, behövde förbättras för att den skulle uppnå sitt syfte, och uppmanade uttryckligen kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål anta den uppdaterade vägledning om bin som används av Efsa.

1. Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 1107/2009.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till förordning och att utan dröjsmål lägga fram ett nytt för ständiga kommittén.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det nya utkastet bygger på de senaste vetenskapliga och tekniska rönen, och föreslår därför att de enhetliga principerna ändras, inte bara när det gäller akut toxicitet för honungsbin, som i det nuvarande utkastet, utan åtminstone även när det gäller kronisk toxicitet och larvernas toxicitet för honungsbin samt akut toxicitet för humlor, särskilt med tanke på att OECD:s testriktlinjer finns tillgängliga för alla dessa parametrar.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov fullt ut utnyttja sina befogenheter enligt beslut 1999/468/EG så att Europaparlamentet och rådet kan lägga fram ett lämpligt förslag till granskning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1] EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

[2] EUT L 155, 11.6.2011, s. 127.

[3] EUT L 93, 3.4.2013, s. 1.

[4] EUT L 93, 3.4.2013, s. 85.

[5] Efsas vägledning om riskbedömning av växtskyddsmedel med avseende på bin (Apis mellifera, Bombus spp. och solitära bin), EFSA Journal vol.11(2013):7, artikelnr 3295 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295.

[6] EUT L 184, 17.07.1999, s. 23.

[7] Antagna texter, P8_TA(2019)0023.

[8] Meddelande av den 1 juni 2018 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om EU-initiativet för pollinerande insekter, (COM(2018)0395).

[9] Efsas externa vetenskapliga rapport om kronisk oral letal och subletal toxicitet för olika binära blandningar av bekämpningsmedel och främmande ämnen i bin (Apis mellifera, Osma-bicornis och Bombus terrestris), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.

[10] Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

[11] Förordning (EU) nr 283/2013 och förordning (EU) nr 284/2013.

[12] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid samt om förbud mot användning och försäljning av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande dessa verksamma ämnen, (EUT L 139, 25.5.2013, s. 12).

[13] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/783 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet imidakloprid (EUT L 132, 30.5.2018, s. 31), kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/784 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet klotianidin (EUT L 132, 30.5.2018, s. 35), och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/785 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet tiametoxam (EUT L 132, 30.5.2018, s. 40).

[14] Se sammanfattningen från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (PAFF) den 23–24 oktober 2018 på https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf.

[15] Se Efsas vägledning om bin från 2013, s. 14.

[16] Efsas tekniska rapport av den 18 december 2015 om resultatet av det granskningsmöte med sakkunniga inom bekämpningsmedel om återkommande problem avseende ekotoxicitet, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924.

[17] ”Det kommer eventuellt inte att vara några generella betydande förändringar i resultatet av riskbedömningen i samband med en akut riskbedömning av produkter som appliceras på blad, dvs. den övergripande skyddsnivån är ungefär den samma”. Miles m. fl., 2018, ‘Improving pesticide regulation by use of impact analyses: En fallstudie för bin’, s.. 87–88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy