Процедура : 2019/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0151/2019

Внесени текстове :

B9-0151/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2019)0046

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0151/2019</NoDocSe>
PDF 181kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение за употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Cromomed S.A. и други)</Titre>

<DocRef>(D063690/01 – 2019/2844(RSP))</DocRef> 


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: <Depute>Бас Ейкхаут, Мария Арена, Мартин Хойсик</Depute>


B9‑0151/2019

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение за употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Cromomed S.A. и други)

(D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение за употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Cromomed S.A. и други) (D063690/01),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията[1] („Регламент REACH“), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

 като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА) на Европейската агенция по химикали[2], съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламента REACH,

 като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[3],

 като взе предвид решението на Общия съд по дело T-837/16[4] от 7 март 2019 г.,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че хромният триоксид беше добавен към списъка с кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно Регламента REACH през 2010 г.[5] поради класифицирането му като канцерогенен (категория 1A) и мутагенен (категория 1B);

Б. като има предвид, че хромният триоксид беше включен в приложение XIV към Регламента REACH през 2013 г.[6] поради тази класификация, големите количества, които бяха в употреба, големия брой обекти, в които се използваше в Съюза, и риска от значителна експозиция на работниците[7];

В. като има предвид, че Cromomed S.A. и четири други дружества („заявителите“) подадоха съвместно заявление за разрешение в съответствие с член 62 от Регламента REACH за употребата на хромен триоксид при функционално хромиране в широк спектър от приложения, включително общо инженерство и производство на стомана[8];

Г. като има предвид, че през декември 2016 г. Комисията получи становищата на КОР и КСИА; като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше представен на Комитета REACH едва в края на август 2019 г.;

Д. като има предвид, че основната цел на Регламента REACH, в светлината на съображение 16 от него, така, както го тълкува Съдът на Европейския съюз[9], е да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда;

Е. като има предвид, че съгласно член 55 и в светлината на съображение 12 от Регламента REACH основна цел на разрешението е заместването на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с по-безопасни алтернативни вещества или технологии;

Ж. като има предвид, че КОР потвърди, че не е възможно да се определи „получена недействаща доза/концентрация“ за канцерогенните свойства на хромния триоксид; като има предвид, че хромният триоксид може да бъде определен като „вещество, за което е невъзможно да се определи праг“, т.е. вещество, за което не е възможно да се направи оценка за „безопасно ниво на експозиция“;

З. като има предвид, че в случая на такова „вещество, за което е невъзможно да се определи праг“, Регламентът REACH счита, че по подразбиране рискът не може да се счита за „адекватно контролиран“ по смисъла на член 60, параграф 2 от посочения регламент, и в този случай разрешение може да бъде издадено само ако са изпълнени условията по член 60, параграф 4;

И. като има предвид, че член 60, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че разрешение може да бъде издадено само ако заявителят докаже, наред с другото, че за всяка употреба, за която се подава заявление, няма подходящи алтернативни вещества или технологии; като има предвид, че съгласно член 60, параграф 5 от посочения регламент при оценката на наличието на подходящи алтернативи Комисията взема предвид всички относими аспекти, включително техническата и икономическата осъществимост на алтернативите за заявителя;

Й. като има предвид, че анализът на алтернативите, представен от заявителите, се основава на работата, извършена от Консорциума за разрешение на хромния триоксид (CTAC)[10]; като има предвид, че несигурността в оценката на CTAC беше основна причина Парламентът да повдигне възражения срещу съответния проект на решение за изпълнение на Комисията[11];

К. като има предвид, че анализът на алтернативите от страна на заявителите се основава на презумпцията, че технически осъществима алтернатива може да бъде само „сходно“ вещество[12], т.е. едно-единствено вещество или технология, в състояние да заменят веществото, пораждащо сериозно безпокойство, във всички различни сектори и различни приложения, в които се използва[13];

Л. като има предвид, че такъв подход в заявление за разрешение, обхващащо много различни сектори и начини на употреба с много различни изисквания за ефективност[14], прави „невъзможно една алтернатива да отговаря на всички изисквания “, както е изрично признато от КСИА[15];

М. като има предвид, че следването на такъв подход необосновано дискриминира алтернативите, които съществуват в определени сектори или за определени видове употреба, и ще предостави на заявителите неправомерна дерогация от задължението им да докажат, че няма алтернатива за всяка употреба, за която се подава заявление; като има предвид, че подобен подход пренебрегва целта за заместване, заложена в член 55 от Регламента REACH, и не насърчава иновациите;

Н. като има предвид, че КСИА заяви, че анализът, представен от заявителите за това дали съществуват технически подходящи алтернативи, не е достатъчно задълбочен и липсва ясна насоченост[16]; като има предвид, че КСИА заяви, че заявителите не са представили убедително твърдение, че не съществуват алтернативи за приложенията, свързани с хромиране, и освен това самият той е запознат със съществуващи алтернативи, които биха могли да бъдат технически осъществими за някои от употребите, за които се подава заявление[17]; като има предвид, че КСИА заяви, че би имал нужда от повече информация, за да стигне до заключение относно икономическата осъществимост на алтернативите[18];

О. като има предвид, че това показва, че заявителите не са изпълнили задължението за доказване, противно на изискванията на Регламента REACH, потвърдени от Общия съд[19];

П. като има предвид, че въпреки това КСИА продължава, като посочва, следвайки собствените си предположения, че „ алтернативите, ако и когато са технически осъществими, е малко вероятно да са и икономически осъществими“[20] (подчертаването е добавено); като има предвид, че на първо място КСИА не трябва да попълва пропуските в заявлението със собствени предположения, и второ, че думите „малко вероятно“ показват, че все още има неясноти;

Р. като има предвид, че становището на КСИА, че алтернативите не са технически и икономически осъществими, не е в съответствие със собствените му констатации и до него не може да се достигне с оглед на недостатъците на заявлението;

С. като има предвид, че Общият съд изясни, че „само Комисията трябва да провери дали предвидените в [член 60, параграф 4 от Регламента REACH] условия са изпълнени“[21], че тя не е обвързана със становищата на КСИА и КОР и че тя не трябва да следва техните становища, ако разсъжденията в тях не са „пълни, последователни и релевантни“[22];

Т. като има предвид, че като е подкрепила непоследователното становище на КСИА в проекта на решение за изпълнение на Комисията[23], Комисията не е изпълнила своите задължения, посочени от Общия съд;

У. като има предвид, че в съображение 8 от проекта на решение за изпълнение на Комисията изрично се посочва, че „КСИА не може да изключи евентуална несигурност по отношение на техническата осъществимост на алтернативите за някои специфични случаи на използване, попадащи в обхвата на предвидената употреба“;

Ф. като има предвид, че Общият съд е установил, че въпреки представянето на доказателства от различните участници в процедурата за издаване на разрешение все още е налице несигурност по отношение на условието за липса на алтернативи, следва да се заключи, че заявителят не е поел тежестта на доказване и че следователно разрешението не може да бъде предоставено[24];

Х. като има предвид, че с оглед на несигурността, посочена в съображение 8, проектът на решение за изпълнение на Комисията е в нарушение на решението на Общия съд;

Ц. като има предвид, че Комисията се опитва да обоснове своето решение, като твърди, че условията, които според нея ограничават обхвата на разрешените употреби[25], отстраняват недостатъците в заявлението, свързани с анализа на алтернативите;

Ч. като има предвид, че приемането на условия е законосъобразно и подходящо, когато те действително ограничават обхвата на разрешението чрез включване в списък на специфичните употреби, за които Комисията е счела, че към момента на издаване на разрешението не съществуват подходящи алтернативи;

Ш. като има предвид, че в този случай обаче Комисията остави отворено определението за обхвата на разрешението[26], което показва, че не е приела окончателно решение кои видове употреба не са имали подходящи алтернативи към датата на решението; като има предвид, че напротив, като е приела тези условия, Комисията е делегирала на заявителите изключителното си правомощие да прави, за всеки отделен случай, окончателната оценка и да взема решението относно обхвата на разрешението;

Щ. като има предвид, че Общият съд е счел, че такъв подход е незаконосъобразен[27];

AA. като има предвид освен това, че според Общия съд, ако наличната информация показва, че по принцип съществуват подходящи алтернативи, но тези алтернативи не са технически или икономически осъществими за заявителя, заявителят трябва да представи план за заместване, за да бъде разрешението предоставено законно[28];

AБ. като има предвид, че въпреки че преди приемането на становището на КСИА е била на разположение информация относно алтернативите[29], според становището на КСИА заявителите не са изследвали допълнително тези алтернативи, нито са предложили по-подробни планове за проследяване на напредъка в научноизследователската и развойната дейност (НИРД)[30];

AВ. като има предвид, че Комисията предложи да предостави разрешението на основание, че наличните по принцип алтернативи не са технически или икономически осъществими за заявителите, въпреки факта, че те не са представили нито достатъчно информация относно икономическата осъществимост, както е отбелязано от КСИА, нито план за заместване, в нарушение на член 62, параграф 4, буква е) от Регламента REACH;

AГ. като има предвид, че съгласно член 60, параграф 7 от Регламента REACH разрешение се издава само ако заявлението е подадено в съответствие с изискванията на член 62 от същия регламент;

AД. като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията е в нарушение на решението на Общия съд и на член 60, параграфи 4 и 7 от Регламента REACH;

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2. призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да представи нов проект за издаване на разрешение само за конкретно определени видове употреба, за които не съществуват подходящи алтернативи;

3. призовава Комисията да вземе бързо решения по отношение на това заявление и други, отнасящи се до същото вещество, при пълно спазване на Регламента REACH;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

[2] Консолидирана версия от 9 декември 2016 г. на становището на Комитета за оценка на риска (КОР) и становището на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА) относно заявление за разрешение за употреба на хромен триоксид: Функционално хромиране, ECHA/КОР/КСИА: Становище № AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc

[3] ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[4] Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция/Комисия, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=BG&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675

[6] Регламент (ЕО) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (EO) 

№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и

ограничаването на химикали („REACH“) (ОВ L 108, 18.4.2013 г., стр. 1).

[8] Информация за заявлението може да бъде намерена на адрес: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term

[9] Решение на Съда от 7 юли 2009 г., S.P.C.M. SA и други/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, точка 45.

[10] Становище на КСИА, стр. 30.

[11] Резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Lanxess Deutschland GmbH и други) (Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0317).

[12] Становище на КСИА, стр. 32, таблица 13.

[13] Вж. анализа на алтернативите за функционално хромиране, представен от заявителите, на адрес: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 стр. 13-14: „Изпитват се няколко алтернативи за заместване на хромния триоксид. Предизвикателството се състои в това да се намери заместител, който да отговаря на изискванията за всички различни видове продукти, както и за различните начини на използване на всяко конкретно приложение, което в същото време е технически и икономически осъществимо. Понастоящем много алтернативи са квалифицирани за отделни приложения, когато някои от изискванията за функционално хромиране са достатъчни, но никоя от тях не притежава всички основни свойства на функционалното хромиране с воден разтвор на хромен триоксид [...]“.

[14] Всеки сектор (например стоманодобивната промишленост, общата инженерна промишленост) има различни технически изисквания: вж. становището на КСИА, стр. 34, което подчертава в жълто алтернативите, за които „параметрите/критериите за оценка отговарят на някои изисквания за някои, но не за всички приложения/сектори“.

[15] Становище на КСИА, стр. 36: „Всъщност заявителите считат алтернативите за обещаващи само когато отговарят на междусекторните изисквания на посочените по-горе промишлени сектори (въпреки че оборотът на заявителите в тези сектори е много ограничен), което прави невъзможно постигането на една-единствена алтернатива, която да отговаря на всички изисквания“ (подчертаването е добавено).

[16] Становище на КСИА, стр. 35 – 36: „Според КСИА заявителите са предоставили обща оценка на техническата и икономическата осъществимост на алтернативите за различни промишлени сектори..., без да се анализира достатъчно подробно заместимостта на хромния триоксид за заявената употреба. …. КСИА е съгласен със заключението на заявителите, че алтернативите, оценени в анализа на алтернативите, не предоставят някои ключови функционални възможности. КСИА обаче желае да посочи, че анализът на алтернативите не е достатъчно задълбочен и липсва ясна насоченост към действителната употреба на хромния триоксид от заявителите. Заявителите представиха някои алтернативи като обещаващи и заявиха, че те са обект на изследване от страна на стоманодобивната промишленост. Заявителите обаче нито представят допълнително разглеждане на алтернативите, обозначени като обещаващи, нито представят планове за НИРД в това отношение. [...] В този смисъл КСИА изразява резерви относно адекватността на анализа за обхвата на настоящото заявление.“ (подчертаването е добавено).

[17] Становище на КСИА, стр. 50: „[З]аявителите не подкрепят убедително твърдението, че алтернативи за приложения, свързани с хромиране, не съществуват, нито ще бъдат на разположение (в секторите на дейност на заявителите) през нормалния период на преразглеждане. КСИА е запознат с алтернативни технологии за нанасяне на покрития, които биха могли да бъдат или вече са технически осъществими за отделни части, върху които двама от петимата заявители нанасят покрития.“

[18] Становище на КСИА, стр. 37, вж. по-специално заключението на раздел 7.2.: „Въпреки това е трябвало да се предостави повече информация за дела на частите, които биха могли да бъдат покрити с технически осъществима алтернатива, за да може КСИА да стигне до заключение относно икономическата осъществимост на такава алтернатива“.

[19] Решение по дело T-837/16, точка 79.

[20] Становище на КСИА, отговор на въпрос 7.2, стр. 36.

[21] Решение по дело T-837/16, точка 64.

[22] Решение по дело T-837/16, точки 66 и 68.

[23] Проект на решение за изпълнение на Комисията, параграф 8.

[24] Решение по дело T-837/16, точка 79.

[25] Член 1 от проекта на решение за изпълнение на Комисията: „Разрешена употреба“ обхваща „Използването във функционално хромиране, когато за предвидената употреба е необходимо да е налице някоя от следните ключови функционални възможности или свойства: устойчивост на износване, твърдост, дебелина на слоя, устойчивост на корозия, коефициент на триене и ефект върху морфологията на повърхността“. За избягване на съмнение е посочено, че „Не се издава разрешение за използване на хромен триоксид за функционално хромиране, когато не е необходима нито една от ключовите функционални възможности, изброени в първа алинея“.

[26] т.е. след като разрешението бъде прието, Комисията оставя на заявителите да решат, а на правоприлагащите органи – да преценят дали някоя от изброените функционални възможности е „необходима“ за тяхната употреба.

[27] Решение по дело T-837/16, точка 83; вж. точка 97: „Всъщност отбелязването, че употребата на разглежданите в случая оловни хромати се ограничава само до случаите, в които качествата на съдържащите тези хромати комбинации от вещества наистина са необходими, означава да се констатира, че всеки път, когато установи алтернатива, потребителят надолу по веригата трябва да се въздържа от употреба на разглежданите в случая оловни хромати. Тази констатация обаче е сериозен признак, че към датата на приемане на обжалваното решение самата Комисия не счита, че проверката на условието, свързано с липсата на алтернативи, е приключена“; Вж. също точки 86 и 98.

[28] Решение по дело T-837/16, точка 76; в съответствие с член 62, параграф 4, буква е) и член 60, параграф 4, буква в) от Регламента REACH.

[29] Становище на КСИА, стр. 37: „По време на обществената консултация по други приложения на хромния триоксид КСИА е узнал за алтернативни технологии за нанасяне на покритие, които биха могли да се превърнат в осъществими алтернативи за някои специфични части“.

[30] Становище на КСИА, стр. 37: „Макар че заявителите посочват, че някои алтернативи са обещаващи и понастоящем се изследват от стоманодобивната промишленост, те не ги изследват допълнително; те също така не предлагат по-подробни планове за проследяване на развитието на НИРД в тази област.“

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност