Návrh uznesenia - B9-0155/2019Návrh uznesenia
B9-0155/2019

NÁVRH UZNESENIA o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom

22.10.2019 - (2019/2883(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg, Guido Reil
v mene skupiny ID

Postup : 2019/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0155/2019
Predkladané texty :
B9-0155/2019
Prijaté texty :

B9‑0155/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom

(2019/2883(RSP))

 

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 17. októbra 2019 odložiť začiatok prístupových rokovaní s Albánskom a so Severným Macedónskom,

 so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 23. októbra 2019 o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov Komisia dospela k záveru, že obidve krajiny sú pripravené začať prístupové rokovania;

B. keďže Európska rada odmieta udeliť súhlas s otvorením prístupových rokovaní;

C. keďže odmietavý postoj Európskej rady je vyjadrením obáv členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti a blaha svojich občanov a náležitého využívania svojich systémov sociálnej ochrany;

1. víta rozhodnutie Európskej rady;

2. zdôrazňuje, že hospodárska situácia v Albánsku a v Severnom Macedónsku je veľmi zlá, nespĺňa európske normy a vyznačuje sa vysokou nezamestnanosťou a veľmi nízkymi mzdami;

3. poznamenáva, že inštitúcie v Albánsku a v Severnom Macedónsku sú veľmi krehké a že sa dosiahol len malý pokrok v rámci reformy súdnictva zameranej na zvýšenie nezávislosti, zodpovednosti a profesionality súdnych inštitúcií;

4. so znepokojením konštatuje, že v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú všeobecne rozšírené, sa dosiahol len veľmi malý pokrok;

5. zdôrazňuje, že veľká korupcia, závažné nedostatky v oblasti právneho štátu a ťažkopádne regulačné postupy naďalej odrádzajú od investovania v Albánsku a v Severnom Macedónsku a bránia v ich rozvoji;

6. zdôrazňuje, že Albánsko a Severné Macedónsko dosahujú mimoriadne slabé výsledky v politikách vzdelávania a zamestnanosti;

7. konštatuje, že mimoriadne vysoká miera nespokojnosti občanov v Albánsku a v Severnom Macedónsku so situáciou vo svojich krajinách sa odráža v túžbe mnohých týchto občanov emigrovať; zdôrazňuje, že podľa najnovšieho celosvetového prieskumu Gallup chce 60 % dospelej populácie v Albánsku opustiť krajinu[1];

8. zdôrazňuje, že obe krajiny trpia únikom mozgov a že Albánsko je v uvedenom prieskume v rámci indexu úniku mozgov na vrchole; v tejto súvislosti poznamenáva, že 32 % vysokokvalifikovaných mladých dospelých v Albánsku a 30 % tej istej skupiny v Severnom Macedónsku chce opustiť svoju krajinu; zdôrazňuje, že únik mozgov bude mať ďalšie závažné dôsledky z hľadiska produktivity, pričom v Albánsku a Severnom Macedónsku zostane slabo kvalifikovaná pracovná sila;

9. poznamenáva, že vlády Albánska a Severného Macedónska ešte stále nenavrhli plán s cieľom čeliť tomuto trendu a zmeniť situáciu;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa ešte stále nepoučila zo svojich doterajších politík; v tejto súvislosti poznamenáva, že pristúpenie Rumunska a Bulharska viedlo nielen k úniku mozgov, ale aj k veľkému počtu chudobných migrantov, ktorí sa sťahujú do bohatších krajín v západnej a severnej Európe; zdôrazňuje, že to vedie k mnohým sociálnym problémom v mestách a krajinách;

11. poznamenáva, že Rumunsko a Bulharsko sú 12 rokov po svojom pristúpení ešte stále súčasťou mechanizmu spolupráce a overovania, čiže prechodného nástroja na monitorovanie a pomoc obom krajinám pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

12. poznamenáva, že Rumunsko a Bulharsko majú stále vážne problémy s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie, najmä z dôvodu korupcie a nedostatku administratívnych kapacít;

13. vyzýva Európsku radu, aby vzhľadom na tieto záležitosti a zásadné problémy prestala ponúkať perspektívu prístupových rokovaní a aby požiadala o návrh Komisie na nové partnerstvo s týmito krajinami;

14. zdôrazňuje, že Albánsko a Severné Macedónsko využívali finančnú pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci I (IPA I 2007 – 2013) a získavajú finančné prostriedky z nástroja IPA II (2014 – 2020) a že v rámci nástroja IPA III (2021 – 2027) sa vytvoria ďalšie finančné nástroje;

15. vyzýva Komisiu, aby monitorovala používanie týchto finančných prostriedkov v Severnom Macedónsku a poskytla Parlamentu podrobnú správu;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom Albánska a Severného Macedónska.

 

Posledná úprava: 23. októbra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia