Postup : 2019/2883(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0157/2019

Předložené texty :

B9-0157/2019

Rozpravy :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0156/2019

B9-0157/2019

Usnesení Evropského parlamentu o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií

(2019/2883(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k Evropské unii,

 s ohledem na sofijskou deklaraci přijatou na konci summitu EU a zemí západního Balkánu dne 17. května 2018,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. října 2013 o strategii rozšíření a hlavních výzvách na období 2013–2014 (COM(2013)0700),

 s ohledem na plán Komise na uvolnění vízového režimu,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 17. a 18. října 2019 týkající se rozšíření,

 s ohledem na konečnou dohodu o urovnání neshod popsanou v rezolucích Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 817 (1993) a 845 (1993), ukončení prozatímní dohody z roku 1995 a vytvoření strategického partnerství mezi Řeckem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ze dne 17. června 2018 známého také jako dohoda z Prespy,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2019 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019“ (COM(2019)0260), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Severní Makedonii za rok 2019“ (SWD(2019)0218),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2019 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019“, doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2019“ (SWD(2019)0215),

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii a Bývalé jugoslávské republice Makedonii, zejména na usnesení ze dne 15. února 2017 o zprávě Komise o Albánii za rok 2016[1] a ze dne 29. listopadu 2018 o zprávě Komise o Albánii za rok 2018[2], na usnesení ze dne 14. června 2017 o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016[3] a ze dne 29. listopadu 2018[4] o zprávě Komise o Severní Makedonii za rok 2018,

 s ohledem na přistoupení Albánie k NATO v roce 2009 a na skutečnost, že Severní Makedonie se má nyní stát jejím 30. členem,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Soluni v roce 2003 zdůraznila, že podporuje budoucí integraci zemí západního Balkánu do evropských struktur, a uvedla, že EU přikládá jejich členství v Unii vysokou prioritu a že země západního Balkánu budou nedílnou součástí jednotné Evropy;

B. vzhledem k tomu, že EU na summitu se zeměmi západního Balkánu konaném dne 17. května 2017 znovu potvrdila, že jednoznačně podporuje vyhlídku těchto zemí na členství v EU;

C. vzhledem k tomu, že každá přistupující země je hodnocena individuálně podle dosaženého pokroku, který se měří oproti kritériím stanoveným Evropskou radou, a že harmonogram přístupového procesu k EU se odvíjí od rychlosti a kvality prováděných reforem;

D. vzhledem k tomu, že vyhlídky na členství v EU jsou zásadní pobídkou pro reformní úsilí zemí západního Balkánu; vzhledem k tomu, že proces rozšíření rozhodujícím způsobem přispěl ke stabilizaci západního Balkánu;

E. vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy mají klíčový význam pro pokrok těchto zemí v procesu přistoupení k EU;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svých zprávách o pokroku za rok 2016 a 2018 doporučila otevření přístupových jednání s Albánií i Severní Makedonií;

G. vzhledem k tomu, že dohoda z Prespy ze dne 17. června 2018 o urovnání neshod a vytvoření strategického partnerství mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Řeckem je přelomovou modelovou dohodou pro stabilitu a usmíření v celém západobalkánském regionu, která zlepšila dobré sousedské vztahy a regionální spolupráci a měla by připravit cestu pro přistoupení Severní Makedonie k EU;

H. vzhledem k tomu, že v srpnu 2017 uzavřelo Bulharsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie dvoustrannou dohodu o přátelství, kterou tyto země ukončily své neshody a vzájemně se sblížily v rámci partnerství orientovaného na EU;

I. vzhledem k tomu, že Albánie významně pokročila s reformou soudnictví, jež má za cíl zlepšit nezávislost, odpovědnost, profesionalitu a efektivitu soudních orgánů a zvýšit jejich důvěryhodnost v očích veřejnosti;

J. vzhledem k tomu, že kvůli vetu prezidenta Francouzské republiky nebyla Evropská rada na zasedání konaném ve dnech 17. a 18. října 2019 schopna dosáhnout dohody o otevření přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií; vzhledem k tomu, že to je již potřetí, co Evropská rada nedokázala přijmout kladné rozhodnutí ve věci rozšíření, které projednávala na zasedání v červnu 2018 a v roce 2019; vzhledem k tomu, že Evropská rada došla k závěru, že se k otázce rozšíření vrátí před vrcholnou schůzkou EU a zemí západního Balkánu, která se má konat v květnu 2020 v Záhřebu;

1. vyjadřuje politování  nad rozhodnutím Evropské rady o opětovném odložení zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií;

2. zdůrazňuje, že pokud EU nesplní své sliby a závazky deklarované vůči oběma zemím, riskuje, že ztratí důvěryhodnost; je pevně přesvědčen o tom, že politika  rozšiřování EU je oboustranný proces, v rámci něhož by obě strany měly plnit své závazky a sliby, aby prokázaly, že jsou důvěryhodnými aktéry a spolehlivými partnery ve stále nestabilnějším prostředí;

3. připomíná členským státům, že politika rozšíření se musí odvíjet od objektivních kritérií a nikoli od vnitropolitických zájmů  nebo dvoustranné sporů jednotlivých členských států; prohlašuje, že politika rozšíření EU je nejúčinnější nástrojem zahraniční politiky Unie a že její další rozklad by mohl destabilizovat situaci v bezprostředním sousedství EU;

4. připomíná, že od roku 2016 Komise doporučuje otevření přístupových jednání s Albánií a od roku 2009 zahájení jednání také se Severní Makedonií, neboť obě země splňují objektivní kritéria;

5. vítá dohodu z Prespy, kterou dne 17. června 2018 uzavřelo Řecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, a oceňuje velké úsilí obou stran o dosažení vzájemně uspokojivého řešení v otázce názvu republiky, která byla po dlouhou dobu překážkou pro to, aby tato země dosáhla další pokroku na své cestě k evropské integraci; vyjadřuje uznání Republice Severní Makedonie za její podíl na mírové situaci na Balkánu a za to, že je vynikajícím příkladem mírového urovnání dlouhotrvajících sporů;

6. plně podporuje doporučení Komise týkající se Albánie, neboť uznává její slibné reformní úsilí; domnívá se, že rychlé zahájení procesu prověřování a jednání o přistoupení podpoří a prohloubí reformní dynamiku; domnívá se, že zahájení jednání by mohlo být dalším podnětem pro demokratizaci a posílení kontroly, odpovědnosti a plného dodržování práv menšin v obou zemích;

7. připomíná, že mladí lidé v tomto regionu mají od přistoupení k EU velká očekávání, a je přesvědčen o tom, že nenabídne-li se jim jasná perspektiva, povede to k migraci z tohoto regionu;

8. žádá Komisi, aby spolu s členskými státy a partnery ze západního Balkánu přikročila k provádění stěžejní iniciativy č. 6 týkající se podpory usmíření a dobrých sousedských vztahů, která je uvedena ve strategii rozšíření z roku 2018, včetně podpory iniciativ, jako je Regionální komise pro zjišťování skutečností o válečných zločinech a jiných případech vážného porušení lidských práv spáchaných v bývalé Jugoslávii v období od 1. ledna 1991 do 31. prosince 2001 (RECOM), Regionální kancelář pro spolupráci mládeže (RYCO) a výuka dějin vycházející z mnohostranného pohledu na dějiny Balkánu a práce s pamětí v souladu se standardy Rady Evropy;

9. naléhavě žádá Evropskou radu, aby se na svém příštím zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2019 ujala své odpovědnosti a nalezla konkrétní kompromisní řešení, které umožní zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií; podporuje, aby byla paralelně zahájena reforma metodiky politiky rozšíření EU, aniž by byla využita k zastavení procesu rozšíření, a zdůrazňuje, že by zahájení jednání o přistoupení s Albánií a Severní Makedonií této reformě nebránilo;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Albánie, Severní Makedonie a ostatních zemí západního Balkánu.

 

 

[1] Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 122.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0481.

[3] Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 88.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2018)0480.

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí