Procedura : 2019/2883(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0158/2019

Teksty złożone :

B9-0158/2019

Debaty :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0158/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 46k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Martina Michels</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0156/2019

B9‑0158/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

(2019/2883(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając sprawozdania Komisji z 2019 r. dotyczące Macedonii Północnej i Albanii (SWD(2019)0218, SWD(2019)0215) towarzyszące komunikatowi Komisji z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE (COM(2019)0260),

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 i 21 czerwca 2019 r. oraz 17 i 18 października 2019 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii[1],

 uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z dnia 26 czerwca 2018 r. i 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. stanowiące potwierdzenie konkluzji Rady z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 lutego 2018 r. pt. „Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie” (COM(2018)0065),

 uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE-Bałkany Zachodnie w dniu 17 maja 2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

 uwzględniając porozumienie znad Prespy z dnia 17 czerwca 2018 r. pomiędzy byłą jugosłowiańską republiką Macedonii a Grecją oraz układ o przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy z dnia 1 sierpnia 2017 r. pomiędzy byłą jugosłowiańską republiką Macedonii a Bułgarią,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że podczas szczytu UE-Bałkany Zachodnie, który odbył się w Sofii w dniu 17 maja 2018 r., przywódcy UE potwierdzili swoje jednoznaczne poparcie dla europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich, a partnerzy z Bałkanów Zachodnich ponownie zobowiązali się do przyjęcia tej perspektywy jako zdecydowanego wyboru strategicznego;

B. mając na uwadze, że w odpowiedzi na zalecenia Komisji z kwietnia 2018 r. dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Republiką Macedonii Północnej i Republiką Albanii, Rada Europejska uzgodniła w czerwcu 2018 r., aby pozytywnie zareagować na postępy poczynione przez oba kraje i wyznaczyć drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z tymi dwoma krajami w czerwcu 2019 r;

C. mając na uwadze, że w dniu 29 maja 2019 r. Komisja powtórzyła swoje zalecenie dla Rady dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną po tym, jak ocena wykazała, że oba kraje, zwłaszcza Macedonia Północna, przeprowadziły ważne reformy;

D. mając na uwadze, że historyczne porozumienie znad Prespy między Macedonią Północną a Grecją rozwiązało 27-letni spór o nazwę kraju, dając przykład pojednania innym krajom w regionie; mając na uwadze, że wraz z dwustronnym układem z Bułgarią stanowi to ważny krok w kierunku wzmocnienia stosunków dobrosąsiedzkich w całym regionie;

E. mając na uwadze, że nie tylko kraje kandydujące, ale również Unia Europejska muszą zostać zreformowane, aby spełnić oczekiwania obywateli państw członkowskich UE i krajów przystępujących;

F. mając na uwadze, że w czerwcu 2019 r. Rada Europejska uzgodniła podjęcie jasnej i merytorycznej decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią nie później niż w październiku 2019 r;

G. mając na uwadze, że Rada Europejska nie dotrzymała swoich obietnic; mając na uwadze, że to niezdecydowanie odzwierciedla podwójne standardy oceny krajów kandydujących przez niektóre państwa członkowskie; mając na uwadze, że nierozpoczęcie negocjacji akcesyjnych nie było zgodne z zasadą indywidualnych osiągnięć mającą zastosowanie do procesu akcesyjnego krajów Bałkanów Zachodnich;

1. ubolewa nad faktem, że w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 17 i 18 października nie wezwano do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, a zamiast tego, na podstawie konkluzji Rady do Spraw Ogólnych z dnia 18 czerwca 2019 r. w odniesieniu do Albanii, odroczono podjęcie decyzji do czasu szczytu UE-Bałkany Zachodnie w Zagrzebiu w maju 2020 r; podkreśla, że stanowi to porażkę Rady Europejskiej w odniesieniu do wypełniania swoich zobowiązań oraz wspierania pokoju, stabilności, dobrobytu i europejskich perspektyw dla krajów Bałkanów Zachodnich, co świadczy o braku wizji UE i kryzysie, w obliczu którego Unia obecnie stoi;

2. zauważa z niepokojem, że decyzja o odroczeniu tej kwestii została podjęta pomimo zaleceń Komisji i Parlamentu oraz pomimo tego, że instytucje te były innego zdania;

3. podkreśla, że rozpoczęcie rozmów akcesyjnych jest tylko pierwszym krokiem w długim i wymagającym procesie akcesyjnym; docenia ogromne wysiłki obu krajów na rzecz reform i osiągnięte postępy, zwłaszcza w Macedonii Północnej, oraz wzywa obywateli Macedonii Północnej i Albanii do kontynuowania wysiłków na rzecz realizacji reform, które przyniosą korzyści obywatelom i społeczeństwu, zwłaszcza w zakresie praworządności, praw podstawowych, funkcjonowania i niezależności instytucji demokratycznych, wolności słowa, ochrony mniejszości obywatelskich i etnicznych, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zatrudnienia, edukacji, ochrony środowiska naturalnego oraz walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją;

4. zauważa, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich potrzebują jasnej i wiarygodnej wizji, jeśli mają skutecznie przeprowadzać reformy i wspierać pojednanie zarówno wewnątrz kraju, jak i w całym regionie;

5. podkreśla znaczenie pozytywnego impulsu, jaki zaistniał w związku z podpisaniem porozumienia znad Prespy między Macedonią Północną a Grecją oraz układu o przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy między Macedonią Północną a Bułgarią; wzywa Radę Europejską do zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, że nadzieja, jaką umowy te zaszczepiają w obywatelach i przywódcach krajów regionu, daje poczucie, iż podobne problemy regionalne mogą zostać rozwiązane; podkreśla, że decyzja Rady zaszkodzi stabilności politycznej, współpracy regionalnej, stosunkom dobrosąsiedzkim i pokojowemu współistnieniu w regionie;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem nacjonalizmu i idei separatystycznych w regionie, które zagrażają pokojowi i stabilności; podkreśla, że konkluzje Rady Europejskiej będą w rzeczywistości służyć jedynie wzmocnieniu tych zjawisk i idei;

7. wzywa Radę Europejską do zapewnienia, że zasada indywidualnych osiągnięć pozostanie częścią jej długoterminowej strategii rozszerzenia, pozwalając krajom Bałkanów Zachodnich na kontynuowanie procesu integracji z UE, o ile tylko życzą sobie tego ich obywatele; wzywa Radę Europejską do porzucenia praktyki łączenia lub grupowania krajów przystępujących, skutecznie i bez uzasadnionej przyczyny opóźniającej proces akcesyjny krajów, które przeprowadziły niezbędne reformy i pragną go kontynuować;

8. wzywa UE do wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec krajów Bałkanów Zachodnich i wspierania równoległego, samokrytycznego przeglądu procesu rozszerzenia w oparciu o interesy obywateli zarówno UE, jak i krajów przystępujących;

9. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom i parlamentom Macedonii Północnej i Albanii.

[1] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0480

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności