Menettely : 2019/2883(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0159/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0159/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0159/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder, Tanja Fajon</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0156/2019

B9‑0159/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa

(2019/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Pohjois-Makedonialle,

 ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Pohjois-Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen[1],

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260), johon oli liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja Pohjois-Makedoniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0218) ja jossa suositeltiin jäsenyysneuvottelujen aloittamista saavutetun edistyksen ja maan jatkuvan uudistuksiin sitoutumisen perusteella,

 ottaa huomioon Strasbourgissa 28. maaliskuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan 16. kokouksessa hyväksytyt suositukset,

 ottaa huomioon Pohjois-Makedonian parlamentin (Sobranie) johdon ja poliittisten puolueiden kanssa Ohridissa 17. ja 18. toukokuuta 2018 käynnistetyn Jean Monnet ‑vuoropuhelua koskevan prosessin,

 ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 (1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta,

 ottaa huomioon neljän suurimman puolueen välillä Skopjessa 2. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta 2015 aikaansaadun poliittisen sopimuksen (niin sanotun Pržinon sopimuksen) sekä 20. heinäkuuta ja 31. elokuuta 2016 tehdyn neljän puolueen sopimuksen sen täytäntöönpanosta,

 ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle,

 ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen[2],

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260), johon oli liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja Albaniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0215) ja jossa suositeltiin jäsenyysneuvottelujen aloittamista saavutetun edistyksen ja maan jatkuvan uudistuksiin sitoutumisen perusteella,

 ottaa huomioon Brysselissä 15. lokakuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Albanian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 13. kokouksessa hyväksytyt suositukset,

 ottaa huomioon Rooman sopimuksen 237 artiklan, jonka mukaan jokaisella Euroopan maalla on oikeus hakea Euroopan unionin jäsenyyttä,

 ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä EU:hun,

 ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

 ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa annetun Sofian julistuksen ja siihen liitetyn Sofian prioriteettiagendan,

 ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

 ottaa huomioon puhemies Sassolin, puheenjohtajien Tuskin ja Junckerin ja komission puheenjohtajaksi valitun Von der Leyenin 3. lokakuuta 2019 päivätyn yhteisen kirjeen liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

 ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa vahvistettiin neuvoston 26. kesäkuuta 2018 antamat päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista ja viitoitettiin näin tietä liittymisneuvottelujen aloittamiselle kesäkuussa 2019,

 ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät, joissa se päätti palata viimeistään lokakuussa 2019 komission suosituksiin, jotka koskevat liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

 ottaa huomioon 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa se päätti palata laajentumisaiheeseen ennen Zagrebissa toukokuussa 2020 järjestettävää EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokousta,

 ottaa huomioon Ranskan presidentin roolin,

 ottaa huomioon Pohjois-Makedonian poliittisten johtajien välillä tehdyn sopimuksen ylimääräisten parlamenttivaalien pitämisestä 12. huhtikuuta 2020 Eurooppa-neuvoston päätettyä palata laajentumisaiheeseen toukokuussa 2020,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pohjois-Makedoniasta ja Albaniasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että sekä Pohjois-Makedonian että Albanian hallitus on osoittanut jatkuvaa sitoutumista etenemiseen kohti unionin jäsenyyttä toteuttamalla kestäviä ja osallistavia demokraattisia uudistuksia ja parantamalla aktiivisesti naapuruussuhteita;

B. katsoo, että 17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan sopimus erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä Pohjois-Makedonian ja Kreikan välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta lähetti kaivatun myönteisen viestin koko Länsi-Balkanin alueen vakaudesta ja sovinnonteosta, paransi hyvien naapuruussuhteiden ja alueellisen yhteistyön henkeä sekä tasoitti tietä maan lähentymiselle Euroopan unioniin;

C. ottaa huomioon, että komissio on vuodesta 2009 lähtien suositellut liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian kanssa;

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto vahvisti 28. kesäkuuta 2018 neuvoston 26. kesäkuuta 2018 antamat päätelmät ja viitoitti näin tietä liittymisneuvottelujen aloittamiselle kesäkuussa 2019;

E. ottaa huomioon, että neuvosto päätti 18. kesäkuuta 2019 palata viimeistään lokakuussa 2019 komission suosituksiin, jotka koskevat liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa;

F. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti 17. ja 18. lokakuuta 2019 palata laajentumisaiheeseen ennen Zagrebissa toukokuussa 2020 järjestettävää EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokousta;

G. ottaa huomioon, että Ranskan presidentillä oli merkittävä rooli asian viivästymisessä;

H. toteaa, että kutakin ehdokasmaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden perusteella ja että uudistusten nopeuden ja laadun pitäisi määrittää liittymisaikataulu ja neuvottelujen etenemisvauhti;

I. ottaa huomioon, että sekä Pohjois-Makedoniassa että Albaniassa vallitsee poliittinen yhteisymmärrys EU:n liittymisprosessista ja sillä on laaja julkinen tuki;

J. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston päätös palata laajentumisaiheeseen vuonna 2020 on johtanut siihen, että Pohjois-Makedoniassa pidetään ennenaikaiset vaalit;

K. toteaa, että Eurooppa-neuvoston jatkuva päättämättömyys ja se, että se toistuvasti lykkää laajentumispäätöstään, saattaa aiheuttaa epävakautta kyseisissä maissa sekä koko alueella;

1. pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvostossa ei pystytty tekemään päätöstä aloittaa liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa; pitää Ranskan presidentin ja muiden jäsenvaltioiden johtajien osuutta asiassa valitettavana;

2. kehottaa neuvostoa kantamaan vastuunsa ja toimimaan lopultakin omien sitoumustensa mukaisesti; tuomitsee päätökset, jotka heikentävät EU:n Pohjois-Makedonialle ja Albanialle antamia sitoumuksia; muistuttaa, että komissio on vuodesta 2009 lähtien suositellut liittymisneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian kanssa; huomauttaa, että EU:n ja näiden kahden maan melkein kahden vuosikymmenen aikana luomat institutionaaliset ja poliittiset siteet ovat tuottaneet kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia;

3. palauttaa mieliin uuden yksimielisyyden laajentumisesta, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 ja joka vahvistettiin kesäkuussa 2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä; kehottaa Eurooppa-neuvostoa tunnustamaan EU:n laajentumispolitiikkaan sisältyvän oikeudenmukaisen ja tiukan ehdollisuuden ja maiden omien ansioiden periaatteen; painottaa, että on tärkeää varmistaa, että EU voi pitää yllä ja syventää omaa kehitystään sekä valmiuksiaan integroida uusia jäseniä;

4. painottaa, että EU:n kyvyttömyys päästä sopimukseen ja aloittaa liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa heikentää sen uskottavuutta aikaansaavana ja vakavasti otettavana maailmanlaajuisena toimijana paitsi Länsi-Balkanin alueella myös maailmanlaajuisesti ja EU:n kansalaisiin nähden;

5. on tyytyväinen siihen, että Pohjois-Makedonia edistää määrätietoisesti EU:hun liittymisen edellyttämiä uudistuksia ja on saanut aikaan konkreettisia ja kestäviä tuloksia täyttäessään ehtoja, jotka esitettiin kesäkuussa 2018 annetuissa neuvoston päätelmissä liittymisneuvottelujen aloittamista varten;

6. suhtautuu myönteisesti Pohjois-Makedonian hallituksen vahvaan poliittiseen sitoumukseen panna täysin täytäntöön Pržinon sopimus, mikä on johtanut EU:hun liittyvien uudistustoimien tehostamiseen puolueiden ja etnisten ryhmien välisen yhteistyön ja kansalaisyhteiskunnan kuulemisen pohjalta, ja korostaa näiden ponnistelujen jatkamisen merkitystä maan eurooppalaisen tulevaisuuden kannalta;

7. arvostaa suuresti Pohjois-Makedonian myönteistä diplomatiaa ja sen aktiivisia luottamusta lisääviä toimia, jotka ovat johtaneet kompromissin tekemiseen, avointen kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseen ja hyvien naapuruussuhteiden edistämiseen; panee tyytyväisenä merkille Pohjois-Makedonian ja Kreikan välillä 17. kesäkuuta 2018 tehdyn Prespan sopimuksen sekä Pohjois-Makedonian ja Bulgarian hyviä naapuruussuhteita koskevan sopimuksen, jotka ovat osoitus historiallisista diplomaattisista ponnisteluista ja poliittisista saavutuksista ja toimivat myönteisenä esimerkkinä koko alueelle ja laajemminkin; kiittää kaikkia osapuolia näiden merkittävistä ponnisteluista kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi nimikysymykseen;

8. korostaa, että Pohjois-Makedonian parlamentin kanssa Ohridissa 17. ja 18. toukokuuta 2018 käynnistetyssä Jean Monnet -vuoropuheluprosessissa, jota jatkettiin Skopjessa 22. ja 23. kesäkuuta 2019, on saatu aikaan merkittäviä tuloksia; panee tyytyväisenä merkille maan parlamentin puhemiehen ja johdon Jean Monnet -vuoropuhelun puitteissa osoittaman sitoutumisen siihen, että maahan kehitetään nykyaikainen eurooppalainen parlamentaarinen kulttuuri, jossa käytetään demokraattista vuoropuhelua ja yhteisymmärryksen rakentamista keinona saavuttaa konkreettisia uudistuksia, kuten uudet eettiset säännöt ja työjärjestyksen tarkistaminen; kehottaa jatkamaan Jean Monnet -vuoropuheluprosessia, sillä se on keskeinen väline, jolla tuetaan Pohjois-Makedonian parlamentin lujittamista sekä kompromisseihin ja rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun perustuvan kulttuurin kehittämistä varsinkin parlamentin jäsenten keskuudessa;

9. pitää myönteisinä 20. lokakuuta 2019 pidetyn Pohjois-Makedonian johtajien kokouksen päätelmiä, joissa vahvistetaan maan olevan sitoutunut liittymisprosessiin ja korostetaan, ettei Pohjois-Makedonialla ole muita vaihtoehtoja;

10. on tyytyväinen siihen, että Albania on osoittanut edistävänsä määrätietoisesti EU:hun liittymisen edellyttämiä uudistuksia ja saanut aikaan konkreettisia ja kestäviä tuloksia niiden ehtojen mukaisesti, jotka esitettiin kesäkuussa 2018 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä liittymisneuvottelujen aloittamista varten;

11. on tyytyväinen myös siihen, että Albanian hallitus on jatkuvasti osoittanut poliittisen tahtonsa edetä asiassa huolimatta polarisoituneesta poliittisesta ilmapiiristä;

12. katsoo, että kunkin ehdokasmaan edistymistä jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevien kriteerien täyttämisessä on tarkasteltava erikseen; on sitä mieltä, että tähän arviointiin ei saa vaikuttaa EU:n kyky tai kyvyttömyys uudistaa omia prosessejaan tai minkään sen jäsenvaltion oma poliittinen agenda;

13. painottaa komission suositusta ja sitä seurannutta neuvoston päätöstä vahvistaa lokakuu 2019 Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa käytävien liittymisneuvottelujen aloittamisajankohdaksi tunnustuksena niiden rohkaisevista uudistustoimista; katsoo, että seurantaprosessin ja liittymisneuvottelujen pikainen aloitus ylläpitää ja nopeuttaa uudistusvauhtia; katsoo, että neuvottelujen aloittaminen tarjoaisi lisäkannustimia demokratisointiin ja parantaisi valvontaa ja vastuuvelvollisuutta molemmissa maissa sekä koko Länsi-Balkanin alueella;

14. kehottaa parlamenttia tehostamaan edelleen demokratiatukitoimiaan (Jean Monnet ‑vuoropuhelut ja valmiuksien kehittäminen) alueella, jotta voidaan varmistaa, että parlamentit hoitavat täysipainoisesti tehtävänsä demokraattisen uudistuksen vetureina ja että ne huolehtivat siitä, että alueen kansalaisten Eurooppaan suuntautuvat pyrkimykset toteutuvat;

15. kehottaa parlamenttia kutsumaan tätä varten ja Eurooppa-neuvoston pattitilanteen vuoksi koolle alueellisen parlamentaarisen vuoropuhelun Länsi-Balkanin maiden parlamenttien johtajien kanssa, jotta voidaan kehittää strategia, joka koskee parlamenttien roolia EU:hun liittymisen edellyttämien uudistusten eteenpäin viemisessä ja sellaisten konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisessa, joilla vastataan alueen ihmisten Eurooppaan suuntautuviin pyrkimyksiin;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Albanian ja Pohjois-Makedonian hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 84, 20.3.2004, s. 13.

[2] EUVL L 107, 28.4.2009, s. 166.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö