Postup : 2019/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0160/2019

Predkladané texty :

B9-0160/2019

Rozpravy :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0160/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0156/2019

B9‑0160/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom

(2019/2883(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť Severnému Macedónsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, ako aj na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny,

 so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a uvedenými dvomi krajinami, Albánskom a Severným Macedónskom, na strane druhej,

 so zreteľom na konečnú dohodu o urovnaní nezhôd, ako je popísaná v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 817 (1993) a č. 845 (1993), ukončenie dočasnej dohody z roku 1995 a vytvorenie strategického partnerstva medzi Gréckom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko zo 17. júna 2018 známeho tiež ako Dohoda z Prespy,

 so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2018, ktoré potvrdili závery Rady z 26. júna 2018 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

 so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z októbra a júna 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu tvorí ústrednú časť európskeho projektu a je strategickou investíciou do mieru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Európe; keďže všetky krajiny západného Balkánu dostali na samite v Solúne v roku 2003 prísľub jasnej perspektívy budúceho členstva v Európskej únii;

B. keďže Albánsko požiadalo o členstvo v Európskej únii v roku 2009 a status kandidátskej krajiny mu bol udelený v roku 2014; keďže v roku 2016 Komisia odporučila, aby sa s Albánskom začali prístupové rokovania; keďže Severné Macedónsko požiadalo o členstvo v roku 2004 a kandidátskou krajinou sa stalo v roku 2005; keďže Komisia opakovane odporučila, aby sa so Severným Macedónskom začali prístupové rokovania;

C. keďže Európska únia by mala začať hĺbkový proces demokratickej reformy, aby mohla konať demokraticky a efektívne, a to aj s väčším počtom členských štátov;

D. keďže proces pristúpenia by sa mal preskúmať s cieľom zhodnotiť predchádzajúce skúsenosti a zabezpečiť spoľahlivejší a lepšie zameraný postup;

E. keďže prístupové rokovania umožnia dôkladnú úniovú kontrolu a budú silným katalyzátorom vykonávania reforiem a konsolidácie demokratických inštitúcií a postupov, najmä v oblasti súdnictva, právneho štátu a základných práv, a to prostredníctvom práce na odvetvových rokovacích kapitolách 23 a 24, ktoré majú v celom procese ústredný a zásadný význam;

F. keďže začatie rokovaní je len začiatkom dlhého procesu, ktorý zahŕňa všetky aspekty právnych predpisov EÚ a postupné prispôsobovanie sa normám EÚ; keďže každá kandidátska krajina by sa mala posudzovať jednotlivo na základe vlastných zásluh a pre harmonogram a tempo rokovaní by mala byť rozhodujúca rýchlosť a kvalita reforiem;

1. konštatuje, že Európska rada na svojej schôdzi 17. až 18. októbra nedosiahla jednomyseľné rozhodnutie, ktoré je nutné na začatie prístupových rokovaní s Albánskom a/alebo Severným Macedónskom, a že sa prijalo rozhodnutie vrátiť sa k tejto otázke v máji 2020;

2. pripomína, že Parlament vyjadril pevnú podporu začatiu prístupových rokovaní s týmito dvoma krajinami, ako to navrhla Komisia;

3. zdôrazňuje, že rozhodnutie októbrového zasadnutia Európskej rady o odložení nasleduje po podobných odkladoch v júni 2018 a v júni 2019 a predstavuje ďalšiu prekážku pre Albánsko a Severné Macedónsko, ktorá môže ohroziť európsky reformný proces v príslušných krajinách a v širšom regióne;

4. poznamenáva, že časť argumentácie za odklad spočívala v tom, že je nutné preskúmať súčasnú podobu prístupových rokovaní; domnieva sa, že takéto preskúmanie, ktoré zahŕňa ponaučenia z predchádzajúcich rozšírení, by mala uskutočniť nastupujúca Komisia súbežne s legislatívnou prácou na novom finančnom nástroji predvstupovej pomoci, IPA III s ambicióznym harmonogramom včas na zasadnutie Európskej rady v máji 2020 v Záhrebe;

5. zdôrazňuje, že ak má byť politika rozširovania Únie ambiciózna, dôveryhodná a úspešná pre všetky strany, demokratická reforma je nutná; zdôrazňuje, že nadchádzajúca konferencia o budúcnosti Európy pripraví pôdu pre takéto reformy; konštatuje, že je naliehavo potrebný jasný program vnútornej reformy s cieľom chrániť dôveryhodnosť EÚ v procese rozširovania;

6. vyzýva Albánsko a Severné Macedónsko, aby pokračovali vo svojich programoch vnútorných reforiem, najmä pokiaľ ide o súdnictvo, právny štát a boj proti korupcii, s cieľom zachovať si dynamiku a dôveryhodnosť ako vážne a odhodlané kandidátske krajiny pripravené začať dlhý proces prístupových rokovaní; zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ pomáhala krajinám západného Balkánu pri ich reformnom úsilí, a to aj prostredníctvom technickej a hospodárskej podpory;

7. vyjadruje svoj záväzok k vyhliadkam krajín západného Balkánu na budúce členstvo v EÚ a zdôrazňuje nutnosť zachovať proces rozširovania ako dôveryhodný stimul pre rozvoj a reformy v regióne;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom EÚ a kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám západného Balkánu.

 

Posledná úprava: 23. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia