Menettely : 2019/2883(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0161/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0161/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0161/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli, László Trócsányi</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0156/2019

B9‑0161/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa

(2019/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2019)0260) ja siihen liittyvät komission yksiköiden valmisteluasiakirjat Albaniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0215) ja Pohjois-Makedoniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0218),

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, erityisesti 15. helmikuuta 2017[1] ja 29. marraskuuta 2018[2] antamansa päätöslauselmat Albaniaa koskevista komission vuoden 2016 ja 2018 kertomuksista sekä 14. kesäkuuta 2017[3] ja 29. marraskuuta 2018[4] antamansa päätöslauselmat entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevista komission vuoden 2016 ja 2018 kertomuksista,

 ottaa huomioon Albanian liittymisen Natoon vuonna 2009 ja sen, että Pohjois-Makedoniasta on tulossa Naton 30. jäsen,

 ottaa huomioon puhemies Sassolin, puheenjohtajien Tuskin ja Junckerin ja komission puheenjohtajaksi valitun von der Leyenin 3. lokakuuta 2019 päivätyn yhteisen kirjeen liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa,

 ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon laajentumisstrategiasta ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmistä haasteista (COM(2013)0700),

 ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Thessalonikin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

 ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 (1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuonna 2003 Thessalonikissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tukevansa Länsi-Balkanin maiden tulevaa yhdentymistä eurooppalaisiin rakenteisiin ja totesi, että lopulta niiden jäsenyys unionissa on EU:lle tärkeä painopiste ja että Balkanin maista tulee erottamaton osa yhtenäistä Eurooppaa;

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti palata laajentumiskysymykseen ennen Zagrebissa toukokuussa 2020 järjestettävää EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokousta;

C. ottaa huomioon, että päätöstä neuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa lykättiin jo kesäkuussa 2019;

D. ottaa huomioon, että Pohjois-Makedoniassa ilmoitettiin ennenaikaisista vaaleista vastauksena sille, että päätöstä neuvottelujen aloittamisesta sen kanssa lykättiin;

1. on erittäin pettynyt siihen, ettei unioni ole päässyt yhteisymmärrykseen liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa, sillä molemmat maat ovat toteuttaneet unionin liittymisneuvottelujen aloittamiselle asettamien vaatimusten täyttämiseksi huomattavia toimia, sillä Pohjois-Makedonia on muun muassa ratifioinut Prespan sopimuksen ja Albania on uudistanut oikeuslaitosta;

2. korostaa, että tällainen päättämättömyys haittaa unionin uskottavuutta, sillä liittymiskelpoisten maiden yhdentyminen auttaa unionia toimimaan kansainvälisessä roolissaan ja suojelemaan etujaan ja eteneminen kohti unioniin liittymistä muuttaa myös ehdokasmaita itseään; toteaa lisäksi, että unionin laajentumispolitiikka on ollut sen ulkopolitiikan vaikuttavin väline ja että sen purkaminen entisestään saattaa lisätä epävakautta unionin välittömässä naapurustossa;

3. toteaa, että laajentumisprosessiin ei saisi tehdä muutoksia sen käynnistämisen jälkeen ja että prosessi ei saisi estää kyseisiä vaatimukset täyttäviä maita aloittamasta laajentumisneuvotteluja; panee myös merkille, että ehdokasmaita on arvioitava niiden omien ansioiden ja puolueettomien kriteerien perusteella eikä yksittäisten jäsenvaltioiden sisäpolitiikkaan liittyvien näkökohtien perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

4. korostaa, että koska unioni ei käynnistänyt liittymisneuvotteluja, Pohjois-Makedoniassa päätettiin järjestää ennenaikaiset vaalit, minkä vuoksi kompromisseja tehneiden tahojen uskottavuus on kärsinyt; katsoo, että hyvien naapurisuhteiden osalta tämä tilanne antaa huonon kuvan kyseisistä ehdokasmaista; panee huolestuneena merkille, että tässä tilanteessa muille ulkopuolisille toimijoille, joiden toiminta ei välttämättä ole unionin arvojen ja etujen mukaista, saattaa tarjoutua tilaisuus tehdä tiiviimpää yhteistyötä Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa;

5. korostaa, että tämä päätös on varoittava esimerkki muille ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille Länsi-Balkanilla ja antaa mahdollisuuden muille vaikuttamispyrkimyksille;

6. pitää valitettavana, että tämä päätös tekee tyhjäksi parlamentin tekemän työn laajentumisprosessissa ja Länsi-Balkanin strategian;

7. pitää valitettavana, etteivät jäsenvaltiot kyenneet tekemään yksimielistä päätöstä neuvottelujen aloittamisesta, ja kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan vastuullisuutta Albaniaa ja Pohjois-Makedoniaa kohtaan ja tekemään neuvottelujen aloittamisesta yksimielisen myönteisen päätöksen ottaen huomioon myös toimimatta jättämisen seuraukset, sillä kyvyttömyys tehdä rohkeita päätöksiä heikentää unionin vakautta, ennustettavuutta ja uskottavuutta sen kumppanien silmissä;

8. katsoo, että tulevan komission olisi välittömästi arvioitava laajentumispolitiikkaa ja otettava siinä yhteydessä huomioon neuvoston äskettäisen päätöksen vaikutukset ja korostettava laajentumisen etuja sekä ehdokasmaille että unionin jäsenvaltioille; katsoo lisäksi, että tämän mukaisesti komission olisi arvioitava uudelleen ja tarkistettava helmikuussa 2018 hyväksyttyä Länsi-Balkania koskevaa strategiaa;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Pohjois-Makedonian ja Albanian hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL C 252, 18.7.2018, s. 122.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0481.

[3] EUVL C 331, 18.9.2018, s. 88.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0480.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö