Процедура : 2019/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0166/2019

Внесени текстове :

B9-0166/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0058

<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0166/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно криминализирането на сексуалното образование в Полша</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Елжбета Катажина Лукачийевска, Данута Мария Хюбнер, Франсис Фицджералд</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Евелин Регнер, Роберт Бедрон, Тудор Чуходару, Мария Нойхл, Биргит Зипел, Рована Плумб, Лина Галвес Муньос, Силвия Спурек, Влоджимеж Чимошевич, Вилия Блинкевичуте, Хелен Фрицон, Джаки Джоунс, Пина Пичерно, Предраг Фред Матич, Мариа Мануел Лейтан Маркус, Лукаш Кохут, Алесандра Морети, Моника Беньова, Лешек Милер, Богуслав Либерадзки</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Ирен Толре, Мария Сорая Родригес Рамос, Рамона Стругариу, София ин 'т Велд, Ян-Кристоф Йотхен, Силви Брюне, Фабиен Келер, Абир Ал-Сахлани, Михал Шимечка, Антъни Хук, Сусана Солис Перес, Наоми Лонг, Хрисула Захаропулу, Натали Лоазо, Оливие Шастел, Самира Рафаела, Мориц Кьорнер</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата „Renew“</Commission>

<Depute>Тери Райнтке, Моника Вана, Хенрике Хан, Размус Андрезен, Катрин Лангензипен, Тили Метц, Маркета Грегорова, Микулаш Пекса, Марцел Колая, Ернест Уртасун, Диана Риба и Хинер, Алис Кунке, Гуендолин Делбос-Корфилд, Пирет Херцбергер-Фофана, Хейди Хаутала, Яник Жадо, Ким Ван Спарентак, Мари Тусен</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Силвия Модиг, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Идоя Вилянуева Руис, Хелмут Шолц, Николай Вилумсен, Пернандо Барена Арса, Клеър Дейли, Мик Уолас, Малин Бьорк, Ан-Софи Пелтие, Манюел Бомпар, Манон Обри, Димитриос Пападимулис</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9‑0166/2019

Резолюция на Европейския парламент относно криминализирането на сексуалното образование в Полша

(2019/2891(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР),

 като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), която беше открита за подписване на 11 май 2011 г.,

 като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Конвенция от Лансароте) от 25 октомври 2007 г.,

 като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

 като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

 като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и окончателните документи, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

 като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), състояла се през 1994 г. в Кайро, и нейната програма за действие,

 като взе предвид Международните технически насоки на ЮНЕСКО от 2018 г. относно сексуалното образование,

 като взе предвид оперативните насоки на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2014 г. относно комплексното сексуално образование,

 като взе предвид стандартите за сексуално образование в Европа, разработени от Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) и германския Федерален център за здравно образование,

 като взе предвид доклада на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа от 4 декември 2017 г., озаглавен „Сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените в Европа“,

 като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 20 юни 2017 г. по делото Баев и други срещу Русия,

 като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография[1] и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР от 22 декември 2003 г. на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография[2],

 като взе предвид проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) през 2019 г.,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Полша, и по-специално резолюцията си от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша[3],

 като взе предвид доклада за командировката на комисията по правата на жените и равенството между половете от 10 юли 2017 г. след нейната командировка в Полша, проведена от 22 до 24 май 2017 г.,

 като взе предвид доклада за командировката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 3 декември 2018 г. след изпращането на ad hoc делегация в Полша относно положението с принципите на правовата държава (19 – 21 септември 2018 г.),

 като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС[4],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че на 17 юли 2019 г. инициативата Stop Paedophilia (Спрете педофилията) е внесла в Сейма гражданската инициатива за закон за изменение на член 200б от полския Наказателен кодекс;

Б. като има предвид, че на 15 октомври 2019 г. след парламентарните избори и възобновяването на суспендираната парламентарна сесия Сеймът обсъди проектозакона на първо четене и на 16 октомври 2019 г. гласува предложение за отхвърляне на проектозакона; като има предвид, че се очаква законодателното разглеждане на проектозакона да бъде възобновено след откриването на новоизбрания Сейм на 12 ноември 2019 г.;

В. като има предвид, че заявената цел на проектозакона е да се изменят съществуващите закони за предотвратяване и борба с педофилията; като има предвид, че приравняването, което се извършва между насърчаването на педофилията и осигуряването на комплексно сексуално образование на младите хора е тревожно, погрешно и вредно;

Г. като има предвид, че новите разпоредби на проектозакона предвиждат всеки, който публично насърчава или одобрява извършването на сексуален контакт от непълнолетни и малолетни лица, да подлежи на наказание до две години лишаване от свобода;

Д. като има предвид, че горните разпоредби се прилагат и за случаи на използване на масова комуникация за насърчаване или одобряване на извършването на сексуален контакт или друго сексуално действие от непълнолетни и малолетни лица, както и в контекста на професиите, свързани с образованието, лечението, полагането на грижи или в контекста на родителските права и задължения по отношение на непълнолетни и малолетни лица, като наказанието е лишаване от свобода до три години; като има предвид, че са направени предложения за по-нататъшно увеличаване на това наказание на пет години;

Е. като има предвид, че подобни разпоредби биха криминализирали ефективно предоставянето на комплексно сексуално образование на малолетни и непълнолетни лица под претекст за предотвратяване на педофилията, което би оказало въздействие, наред с другото, върху преподаватели, активисти, доставчици на здравно обслужване, психолози, издатели и журналисти и дори родители или законни настойници;

Ж. като има предвид, че конституционният принцип на пропорционалност предполага, че законодателите не разполагат с неограничена свобода на преценка при определяне на нормите на наказателното право и че наказателното право следва да се използва само като крайна мярка, като по този начин се спазва принципът на ultima ratio; като има предвид, че този проектозакон би нарушил този принцип;

З. като има предвид, че Полша е ратифицирала Конвенцията от Истанбул, Конвенцията от Лансароте, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията за правата на детето и е задължена съгласно международното право в областта на правата на човека да предоставя достъп до комплексно сексуално образование и информация, включително относно рисковете от сексуална експлоатация и малтретиране, и да се противопоставя на свързаните с пола стереотипи в обществото;

И. като има предвид, че предоставянето на някаква форма на сексуално и здравно образование е вече задължително в 20 държави членки; като има предвид, че някои държави членки, включително Полша, не са спазили стандартите за сексуално образование в Европа, разработени от СЗО;

Й. като има предвид, че комплексното сексуално образование е процес, основан на учебна програма, в рамките на който се преподават и придобиват знания за когнитивните, емоционалните, физическите и социалните аспекти на сексуалността, и има за цел да предостави на децата и младите хора знания, умения, нагласи и ценности, които ще им дадат възможност да пазят своето здраве, благосъстояние и достойнство; като има предвид, че комплексното сексуално образование би дало възможност на децата и младите хора да развиват базирани на уважението социални и сексуални отношения, като същевременно обмислят как изборите, които правят, засягат собственото им благосъстояние и това на другите; като има предвид, че това също така ще позволи на децата и младите хора да разберат и да осигурят защитата на своите права през целия си живот;

К. като има предвид, че предоставянето на комплексно сексуално образование е един от основните инструменти за изпълнение на ангажиментите на 25-ата годишнина от Международната конференция за населението и развитието (ICPD25), а именно нулева неудовлетворена потребност от семейно планиране, нулева предотвратима майчина смърт и нулево насилие, основано на пола, и нулеви вредни практики срещу жени, момичета и млади хора;

Л. като има предвид, че съгласно Хартата, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до здравни грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминацията, както е посочено и в Конституцията на Полша;

М. като има предвид, че проектозаконът може да се разглежда като допълнителен опит за ограничаване на сексуалните и репродуктивните права в Полша през последните години; като има предвид, че опитът за допълнително ограничаване на правото на аборт беше спрян през 2018 г. в резултат на масовото противопоставяне от страна на полските граждани, изразено по време на шествията „Черен петък“;

Н. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека посочи, че по чувствителни въпроси, като например по време на публичното обсъждане на сексуалното образование, когато възгледите на родителите, политиките в областта на образованието и правото на трети страни на свобода на изразяване трябва да бъдат балансирани, органите нямат друг избор, освен да използват критериите за обективност, плурализъм, научна точност и в крайна сметка ползата от определен вид информация за младата аудитория;

О. като има предвид, че много деца и тийнейджъри научават за интимните отношения за първи път от порнография, особено онлайн, както и от противоречиви послания от техните връстници; като има предвид, че в този контекст сексуалното образование придобива още по-голямо значение, за да се осигурят необходимите инструменти, така че младите хора да могат безопасно да се ориентират в интернет и социалните медии и да не стават жертва на онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, да им се помогне да разберат съдържанието, което виждат, и да идентифицират основана на факти информация и наличието на стереотипи по отношение на пола и сексизъм;

П. като има предвид, че малолетните и непълнолетните лица могат да се сблъскат с пречки при достъпа до противозачатъчни средства, като например ограничителни закони и политики по отношение на предоставянето на противозачатъчни средства, в допълнение към липсата на познания; като има предвид, че дори когато юношите са в състояние да се сдобият с противозачатъчни средства, те могат да бъдат възпрепятствани да го направят поради стигмата по отношение на извънбрачните сексуални отношения и/или използването на противозачатъчни средства, страхът от страничните ефекти или липсата на познания за това как правилно да се използват противозачатъчни средства; като има предвид, че съгласно полското законодателство по отношение на възрастта за изразяване на съгласие, тийнейджърите на възраст над 15 години са правно компетентни да дадат съгласие за сексуален акт; като има предвид, че те все още се нуждаят от съгласието на лицето, упражняващо родителски права, за да получат рецепта за противозачатъчни средства;

Р. като има предвид, че сексуалното насилие е широко разпространено и засяга по-специално малолетните и непълнолетните лица и следва да бъде изкоренено; като има предвид, че бременността в ранна възраст продължава да бъде голям социален въпрос и може да допринесе за майчината и детската смъртност; като има предвид, че комплексното сексуално образование помага за разрушаване на стереотипите, свързани с пола, и за предотвратяване на основаното на пола насилие;

1. припомня, че сексуалното здраве е от основно значение за общото здраве и благосъстояние на хората, двойките и семействата, в допълнение към социалното и икономическото развитие на обществата и държавите, и че достъпът до здравеопазване, включително сексуално и репродуктивно здраве, е едно от правата на човека;

2. изразява дълбоката си загриженост относно изключително неясните, широки и непропорционални разпоредби в проектозакона, които de facto имат за цел да криминализират разпространението на сексуално образование за малолетни и непълнолетни лица и чийто обхват потенциално застрашава всички лица и по-специално предоставящите сексуално образование, включително учители, доставчици на здравно обслужване, автори, издатели, организации на гражданското общество, журналисти и родители или законни настойници, с до три години лишаване от свобода за преподаване в областта на човешката сексуалност, здраве и интимни отношения; продължава да бъде загрижен, че този проектозакон ще има възпиращ ефект върху лицата, предоставящи образование, и че една от основните пречки пред сексуалното образование е фактът, че предоставящите образование не получават подкрепа;

3. настоятелно припомня, че достъпът до комплексна и съобразена с възрастта информация относно пола и сексуалността и достъпът до сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително сексуално образование, семейно планиране, противозачатъчни методи и безопасен и законен аборт, са от съществено значение за създаването на положителен и базиран на уважението подход към сексуалността и сексуалните отношения, в допълнение към възможността за безопасен сексуален опит, освободен от принуда, дискриминация и насилие; насърчава всички държави членки да въведат комплексно, съобразено с възрастта образование в областта на сексуалността и отношенията за младите хора в училищата;

4. припомня, че това образование е необходима част от училищната програма, за да бъдат изпълнени стандартите на СЗО за Европа, целящи образование и защита на младите хора; потвърждава, че това образование следва да включва теми като сексуална ориентация и полова идентичност, изразяване на полова принадлежност, отношения и потвърждаващо съгласие, както и информация относно отрицателни последици или състояния като инфекции, предавани по полов път, и ХИВ, нежелана бременност, сексуално насилие и вредни практики като сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба и гениталното осакатяване на жени;

5. припомня, че образованието, освен че е самостоятелно основно право, е предпоставка за упражняването на други основни права и свободи, гарантирани от член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), Конституцията на Полша и Хартата; подчертава, че вместо да защитава младите хора, липсата на информация и образование относно пола и сексуалността излага на риск безопасността и благосъстоянието на младите хора, като ги прави по-уязвими и по-малко подготвени да разпознават сексуалната експлоатация, злоупотреба и насилие, включително домашното насилие и онлайн форми на злоупотреба, като кибернасилие, онлайн тормоз и порнография за отмъщение; счита, че комплексното сексуално образование също оказва положително въздействие върху постигането на равенство между половете, включително върху трансформирането на вредните норми, свързани с пола, и на отношението към насилието, основано на пола, което помага да се предотврати насилието от страна на интимния партньор и сексуалната принуда, като нарушава мълчанието, което заобикаля сексуалното насилие, сексуалната експлоатация или малтретиране, и дава възможност на младите хора да потърсят помощ;

6. подчертава значението на здравното и сексуалното образование, по-специално за момичетата и младите лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, които са особено засегнати от несправедливи норми, свързани с пола; подчертава, че това образование трябва да включва обучение на младите хора относно отношенията на базата на равенството между половете, съгласието и взаимното уважение като начин за предотвратяване и борба със свързаните с пола стереотипи, хомофобията, трансфобията и насилието, основано на пола; отбелязва, че сексуалното образование не води до по-ранни сексуални отношения;

7. припомня, че член 23 от Директива 2011/93/ЕС призовава държавите членки, включително Полша, да предприемат подходящи мерки със съответните организации на гражданското общество, за да се повиши осведомеността и да се намали рискът децата да станат жертви на сексуално малтретиране или експлоатация;

8. признава важната роля на гражданското общество за предоставянето на сексуално образование; призовава за предоставяне на подходящо финансиране за съответните организации чрез различни инструменти за финансиране на равнището на ЕС, като например програмата „Права и ценности“ на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и други пилотни проекти на ЕС, които биха могли да окажат въздействие върху тази област;

9. осъжда последните събития в Полша, които се стремят да дадат погрешна информация, да стигматизират и да забранят сексуалното образование, и по-специално суровото, неподходящо и погрешно съдържание на обосновката, която предоставя проектозакона; призовава полския парламент да се въздържа от приемането на предложения проектозакон и да гарантира, че младите хора имат достъп до комплексно сексуално образование, и че лицата, които предоставят такова образование и информация, получават подкрепа при осигуряването на информация по фактически и обективен начин;

10. призовава Съвета да разгледа този въпрос и други твърдения за нарушения на основните права в Полша в контекста на провежданите понастоящем изслушвания относно положението в Полша, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

[1] ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.

[2] ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 44.

[3] ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 44.

[4] Приети текстове, P8_TA(2019)0111.

Последно осъвременяване: 11 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност