Πρόταση ψηφίσματος - B9-0166/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0166/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

6.11.2019 - (2019/2891(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner, Frances Fitzgerald
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller, Bogusław Liberadzki
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan‑Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al‑Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela, Moritz Körner
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pierrette Herzberger‑Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2019/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0166/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0166/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0166/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

(2019/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

 έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία κατατέθηκε προς υπογραφή, στις 11 Μαΐου 2011,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (Σύμβαση του Λανθαρότε), της 25ης Οκτωβρίου 2007,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (CRC), της 20ής Νοεμβρίου 1989,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2005), Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),

 έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, το 1994, και το πρόγραμμα δράσης της,

 έχοντας υπόψη τις διεθνείς τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για το 2018 σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,

 έχοντας υπόψη τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για την ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA),

 έχοντας υπόψη τα πρότυπα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη, που αναπτύχθηκαν από το περιφερειακό γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη και το γερμανικό ομοσπονδιακό κέντρο για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 4ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη»,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 20ής Ιουνίου 2017 στην υπόθεση Bayev και άλλοι κατά Ρωσίας,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[1] και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[2],

 έχοντας υπόψη την «Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα», του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΘΔ), του 2019,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Πολωνία και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία[3],

 έχοντας υπόψη την έκθεση αποστολής της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της 10ης Ιουλίου 2017, σε συνέχεια της αποστολής της στην Πολωνία, στις 22-24 Μαΐου 2017,

 έχοντας υπόψη την έκθεση αποστολής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την αποστολή ad hoc αντιπροσωπείας στην Πολωνία σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου (19-21 Σεπτεμβρίου 2018),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ[4],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκε στην Πολωνική Δίαιτα (Sejm) μια πρωτοβουλία πολιτών για να θεσπιστεί νόμος για την τροποποίηση του άρθρου 200β του πολωνικού ποινικού κώδικα με την πρωτοβουλία «Σταματήστε την παιδοφιλία»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Οκτωβρίου 2019, μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές και την επανέναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου που είχε διακοπεί, η Πολωνική Δίαιτα συζήτησε το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση και, στις 16 Οκτωβρίου 2019, ψήφισε πρόταση απόρριψης του νομοσχεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική εξέταση του νομοσχεδίου αναμένεται να επαναληφθεί μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας Πολωνικής Δίαιτας, στις 12 Νοεμβρίου 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεδηλωμένος σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων νόμων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδεραστίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξίσωση της προώθησης της παιδεραστίας με την παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους νέους είναι ανησυχητική, εσφαλμένη και επιζήμια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο που προάγει ή εγκρίνει δημοσίως τη συμμετοχή ανηλίκων σε σεξουαλική επαφή θα υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης σε περιπτώσεις χρήσης μέσων μαζικής επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση ή την έγκριση της συμμετοχής ανηλίκων σε σεξουαλική επαφή ή σε άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες, και στο πλαίσιο επαγγελμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη θεραπεία ή τη φροντίδα ή την επιμέλεια ανηλίκων, με ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις για την περαιτέρω αύξηση του ορίου της ποινής αυτής σε πέντε έτη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διατάξεις ουσιαστικά θα ποινικοποιούν την παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε ανηλίκους υπό το πρόσχημα της πρόληψης της παιδεραστίας, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στους εκπαιδευτικούς, τους ακτιβιστές, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους ψυχολόγους, τους εκδότες και τους δημοσιογράφους, ακόμη και στους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας συνεπάγεται ότι οι νομοθέτες δεν έχουν απεριόριστη διακριτική ευχέρεια να θεσπίζουν κανόνες ποινικού δικαίου και ότι το ποινικό δίκαιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέτρο, κάτι που συνάδει με την αρχή του μέσου έσχατης ανάγκης (ultima ratio)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω νομοσχέδιο παραβιάζει την αρχή αυτή·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη Σύμβαση του Λανθαρότε, τη Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και είναι υποχρεωμένη, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρέχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση, μεταξύ άλλων σχετικά με τους κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, καθώς και να αμφισβητεί τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο στην κοινωνία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή κάποιας μορφής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι ήδη υποχρεωτική σε 20 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, δεν έχουν συμμορφωθεί με τα πρότυπα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την ΠΟΥ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης με βάση το πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τις γνωσιακές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας και έχει ως στόχο να εξοπλίσει τα παιδιά και τους νέους με γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες που θα τους ενισχύσουν προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία, την ευεξία και την αξιοπρέπειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα επιτρέψει στα παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις με σεβασμό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές τους επηρεάζουν την ευεξία τους, καθώς και την ευεξία των άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα επέτρεπε επίσης στα παιδιά και τους νέους να κατανοήσουν και να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα για την επίτευξη των δεσμεύσεων της 25ης επετείου της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25), δηλαδή το να μην υφίσταται ουδεμία ακάλυπτη ανάγκη για οικογενειακό προγραμματισμό, να είναι μηδενικοί οι αποτρέψιμοι θάνατοι μητέρων, και μηδενική η έμφυλη βία, καθώς και μηδενικές οι επιβλαβείς πρακτικές κατά των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων ανθρώπων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και η απαγόρευση διακρίσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο πολωνικό Σύνταγμα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρόσθετη προσπάθεια για τον περιορισμό των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού του δικαιώματος στην άμβλωση διακόπηκε το 2018 ως αποτέλεσμα μαζικής αντίθεσης από Πολωνούς πολίτες, όπως εκφράστηκε στις πορείες «Μαύρη Παρασκευή» (Black Friday)·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΔΑΔ έχει αναφέρει ότι σε ευαίσθητα θέματα, όπως κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης για τη σεξουαλική αγωγή, όπου οι γονικές απόψεις, οι εκπαιδευτικές πολιτικές και το δικαίωμα των τρίτων στην ελευθερία της έκφρασης πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία, οι αρχές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προσφεύγουν στα κριτήρια της αντικειμενικότητας, της πολυφωνίας, της επιστημονικής ακρίβειας και, σε τελική ανάλυση, της χρησιμότητας ενός συγκεκριμένου είδους πληροφοριών που απευθύνονται στο νεανικό κοινό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν πρωτίστως για τις ερωτικές σχέσεις τους από την πορνογραφία, ιδίως στο διαδίκτυο, και από αντικρουόμενα μηνύματα από τους συνομήλικούς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου να παρασχεθούν τα εργαλεία που χρειάζονται οι νέοι για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην πέφτουν θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης, και προκειμένου να βοηθούνται να κατανοούν τα περιεχόμενα που συναντούν και να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες που βασίζονται σε γεγονότα και την ύπαρξη στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και τον σεξισμό·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι, εκτός από την έλλειψη γνώσεων, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την πρόσβασή τους στην αντισύλληψη, όπως είναι οι περιοριστικοί νόμοι και πολιτικές όσον αφορά την παροχή αντισυλληπτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι έφηβοι είναι σε θέση να αποκτήσουν αντισυλληπτικά, μπορούν να εμποδίζονται να το πράξουν λόγω του στίγματος που περιβάλλει τη συγκεκριμένη μη έγγαμη σεξουαλική δραστηριότητα και/ή τη χρήση αντισύλληψης, τον φόβο για παρενέργειες ή την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον τρόπο ορθής χρήσης των αντισυλληπτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία σχετικά με την ηλικία συναίνεσης, οι έφηβοι ηλικίας άνω των 15 ετών είναι νομικά ικανοί να συναινούν σε σεξουαλικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να απαιτείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα τους για τη συνταγογράφηση αντισυλληπτικών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία είναι διαδεδομένη, πλήττοντας ιδίως τους ανήλικους, και ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφηβική εγκυμοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα και μπορεί να συμβάλει στη θνησιμότητα μητέρων και παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συμβάλλει στην αποδόμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και στην πρόληψη της έμφυλης βίας·

1. υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική υγεία έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνολική υγεία και την ευεξία των ατόμων, των ζευγαριών και των οικογενειών, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων και των χωρών και ότι η πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις στο νομοσχέδιο, που επιδιώκει εκ των πραγμάτων την ποινικοποίηση της διάδοσης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε ανηλίκους και του οποίου το πεδίο εφαρμογής απειλεί δυνητικά όλα τα άτομα, και ιδίως όσους παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους δημιουργούς, τους εκδότες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσιογράφους και τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες, με έως και τριετή φυλάκιση για τη διδασκαλία σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την υγεία και τις προσωπικές σχέσεις· εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και ότι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί·

3. επαναλαμβάνει σθεναρά ότι η πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για την εκάστοτε ηλικία πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας θετικής προσέγγισης με σεβασμό για τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα να βιώνονται ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, απαλλαγμένες από καταναγκασμό, διακρίσεις και βία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία·

4. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέρος του σχολικού αναλυτικού προγράμματος για την εκπλήρωση των προτύπων της ΠΟΥ για την Ευρώπη με σκοπό την εκπαίδευση και την προστασία των νέων· επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου, η σεξουαλική έκφραση, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αρνητικές συνέπειες ή πτυχές, όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και ο ιός HIV, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η σεξουαλική βία και οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως είναι η αθέμιτη παρενόχληση (grooming) και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

5. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί αυτοτελές θεμελιώδες δικαίωμα, συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το Σύνταγμα της Πολωνίας και τον Χάρτη· τονίζει ότι, αντί να προστατεύει τους νέους, η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των νέων, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτοι και λιγότερο προετοιμασμένοι για την αναγνώριση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και των επιγραμμικών μορφών κακοποίησης, όπως η βία στον κυβερνοχώρο, η διαδικτυακή παρενόχληση και η εκδικητική πορνογραφία· πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την αλλαγή των επιβλαβών προτύπων και στάσεων των φύλων έναντι της έμφυλης βίας, με τη συμβολή στην πρόληψη της βίας από τον σύντροφο και του σεξουαλικού εξαναγκασμού, την εξάλειψη της σιωπής γύρω από τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση, και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να ζητούν βοήθεια·

6. τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νέους ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της βίας λόγω φύλου· σημειώνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν οδηγεί σε πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα·

7. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, να λάβουν κατάλληλα μέτρα, από κοινού με τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να μειωθεί ο κίνδυνος να καταστούν τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης·

8. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης· ζητεί να είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και άλλα πιλοτικά σχέδια της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε αυτόν τον τομέα·

9. καταδικάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία που αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση, τον στιγματισμό και την απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και ιδίως το σκληρό, ακατάλληλο και εσφαλμένο περιεχόμενο της αιτιολόγησης που προβάλλει το νομοσχέδιο· καλεί το Πολωνικό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και ότι όσοι παρέχουν τέτοια εκπαίδευση και ενημέρωση τυγχάνουν στήριξης με συγκεκριμένο και αντικειμενικό τρόπο·

10. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία στο πλαίσιο των υφιστάμενων ακροάσεών του για την κατάσταση στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου