Предложение за резолюция - B9-0167/2019Предложение за резолюция
B9-0167/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно криминализирането на сексуалното възпитание в Полша

6.11.2019 - (2019/2891(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Ришард Антони  Легутко, Анна Залевска, Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Процедура : 2019/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0167/2019
Внесени текстове :
B9-0167/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0167/2019

Резолюция на Европейския парламент относно криминализирането на сексуалното възпитание в Полша

(2019/2891(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че в Полша понастоящем няма планове за въвеждане на законодателство, с което да се забрани или да се наказва предоставянето на сексуално образование; като има предвид, че през последните 21 години се преподава предмет „семейно образование“, който включва, наред с другото, човешката сексуалност; като има предвид, че преподаването на този предмет не е застрашено по никакъв начин;

Б. като има предвид, че Договорът за функционирането на Европейския съюз потвърждава, че Съюзът зачита изцяло „отговорността на държавите членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи“, като същевременно му е поверена задачата да подкрепя, допълва и координира развитието на образованието;

В. като има предвид, че Конвенцията за правата на детето задължава държавите, които са страни по нея, да приемат „висшия интерес на детето“ за първостепенно съображение, „като се вземат предвид правата и задълженията на неговите родители, законни настойници или на другите лица, отговорни по закон за него“ (член 3), които на свой ред имат правото да „осигуряват по начин, съответстващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция“ (член 5);

1. отбелязва, че отглеждането на децата следва да се извършва предимно в семейството и че Европейската конвенция за правата на човека счита, че „намесата на държавните органи в упражняването на това право е недопустима“;

2. отбелязва, че сексуалното образование е много тясно свързано с религиозните вярвания и идеологическите убеждения и поради това не следва да се провежда в противоречие с желанията на родителите;

3. счита, че полското общество и полските органи имат пълното право и задължение да организират образователна система, включително сексуално образование, която да съответства на демократичната воля на мнозинството;

4. счита освен това, че полското общество и полските органи имат правото и задължението да защитават децата от излагане на всякакво съдържание, за което те не са готови, и да ги защитават от излагане на сексуално насилие съгласно демократичната воля на мнозинството и в съответствие със закона;

5. изразява съжаление във връзка с факта, че много държави – членки на ЕС, включително Германия, Австрия, Швеция и Финландия, са въвели задължително сексуално образование, като по този начин се намесват в правото на родителите да отглеждат децата си в съответствие със своите убеждения;

6. приветства факта, че в някои държави членки, включително Полша, родителите могат да избират, съгласно своите убеждения и правото на семеен живот, дали да изпращат децата си на уроци по сексуално образование, както и това, че когато учениците достигнат пълнолетие, те могат сами да решат как да подходят към този въпрос;

7. отбелязва, че в Полша от учителя се изисква да оповести цялата информация относно целите и съдържанието на учебната програма, учебниците и дидактичните мерки, свързани със сексуалното образование, и че неправителствените организации могат да извършват дейност в училищата само след получаване на предварителното съгласие на директора на училището по отношение на съдържанието на тази дейност и след получаване на одобрение от съвета на родителите;

8. изразява съжаление във връзка с факта, че директорите на училищата често нарушават приложимото право и канят организации, които да организират курсове по сексуално образование, без знанието или съгласието на родителите;

9. отбелязва със загриженост, че някои групи в Европейския парламент са се опитали да се намесят по въпроси, компетентността по които Договорите запазват за държавите членки;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

 

Последно осъвременяване: 11 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност