Postup : 2019/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0167/2019

Předložené texty :

B9-0167/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0167/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0167/2019

Usnesení Evropského parlamentu o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku

(2019/2891(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Polsko v současné době nehodlá přijmout žádné právní předpisy, které by zakazovaly nebo trestaly poskytování sexuální výchovy; vzhledem k tomu, že se již 21 let vyučuje rodinná výchova, která se mimo jiné věnuje i lidské sexualitě; vzhledem k tomu, že vyučování tohoto předmětu není nijak ohroženo;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že Unie plně zachovává „odpovědnost členských států za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů“, přičemž jejím úkolem je podporovat, doplňovat a koordinovat rozvoj vzdělávání;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva o právech dítěte ukládá státům, které jsou smluvní stranou této úmluvy, povinnost zohledňovat v první řadě „nejlepší zájem dítěte“, „přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných“ (článek 3), kteří mají zase právo „směřovat k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi“ (článek 5);

1. konstatuje, že výchova dětí by měla probíhat především v rodině a že podle Evropské úmluvy o lidských právech „státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat “;

2. poznamenává, že sexuální výchova je velmi úzce spjata s náboženským vyznáním a ideologickým přesvědčením, a proto by neměla být poskytována proti vůli rodičů;

3. domnívá se, že polská společnost a polské orgány mají plné právo a povinnost organizovat vzdělávací systém, včetně sexuální výchovy, v souladu s demokratickou vůlí většiny;

4. je rovněž toho názoru, že v souladu s demokratickou vůlí většiny a v souladu se zákony mají polská společnost a polské orgány právo a povinnost chránit děti před tím, aby přišly do styku s obsahem, na který nejsou připraveny, a před situacemi, kdy by mohly být vystaveny sexuálnímu zneužívání;

5. vyjadřuje politování nad tím, že řada členských států EU, včetně Německa, Rakouska, Švédska a Finska, zavedla povinnou sexuální výchovu, čímž zasahuje do práva rodičů na výchovu dětí podle jejich přesvědčení;

6. vítá skutečnost, že v některých členských státech, včetně Polska, mohou rodiče podle svého přesvědčení a práva na rodinný život rozhodnout, zda bude jejich dítě navštěvovat hodiny sexuální výchovy, či nikoli, a že když studenti dosáhnout dospělosti, mohou se sami rozhodnout, jak se k tomuto tématu postaví;

7. poznamenává, že v Polsku je od učitele požadováno, aby zveřejnil veškeré informace o cílech a obsahu učebních osnov, školních učebnic a didaktických opatření souvisejících se sexuální výchovou, a že nevládní organizace mohou ve školách vykonávat činnost až po udělení souhlasu a předchozí dohodě s ředitelem školy ohledně obsahu této činnosti a po získání souhlasu rady rodičů;

8. vyjadřuje politování nad tím, že ředitelé škol často porušují příslušné právní předpisy a zvou organizace, které kurzy sexuální výchovy poskytují, bez vědomí či souhlasu rodičů;

9. se znepokojením bere na vědomí, že některé skupiny v Evropském parlamentu se pokoušejí zasahovat do záležitostí, které podle Smluv spadají do pravomoci členských států;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

 

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí