Procedure : 2019/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0167/2019

Indgivne tekster :

B9-0167/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 44k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kriminalisering af seksualundervisning i Polen</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kriminalisering af seksualundervisning i Polen

(2019/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at der i Polen i øjeblikket ikke er planer om at vedtage lovgivning med henblik på at forbyde eller straffe seksualundervisning; der henviser til, at der i de sidste 21 år har været timer i familieundervisning, som bl.a. omfatter menneskelig seksualitet; der henviser til, at denne undervisning på ingen måde er truet;

B. der henviser til, at det i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslås, at Unionen fuldt ud respekterer "medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne", samtidig med at den tillægges opgaven at støtte, supplere og koordinere uddannelse;

C. der henviser til, at konventionen om barnets rettigheder forpligter de stater, der er tiltrådt konventionen, til at give hensynet til barnets tarv forrang "under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der tilkommer barnets forældre, værger eller personer, der er juridisk ansvarlige for barnet" (artikel 3), som for deres vedkommende har ret til "på en måde, der svarer til barnets fremvoksende evner, at yde passende råd og vejledning i barnets udøvelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention" (artikel 5);

1. bemærker, at opdragelsen af børn primært bør ske inden for familiens rammer, og at den europæiske menneskerettighedskonvention fastsætter, at der ikke må være nogen indblanding fra en offentlig myndigheds side i udøvelsen af denne ret;

2. bemærker, at seksualundervisning i høj grad er knyttet til religiøs og ideologisk overbevisning og derfor ikke bør ske mod forældrenes vilje;

3. er af den opfattelse, at det polske samfund og de polske myndigheder har fuld ret og pligt til at tilrettelægge undervisningssystemet, herunder seksualundervisningen, i overensstemmelse med flertallets demokratiske vilje;

4. er endvidere af den opfattelse, at det polske samfund og de polske myndigheder har ret og pligt til at beskytte børn mod at blive udsat for indhold, de ikke er rustet til, og beskytte dem mod enhver form for seksuel udnyttelse i overensstemmelse med flertallets demokratiske vilje og i overensstemmelse med loven;

5. beklager, at mange EU-medlemsstater, herunder Tyskland, Østrig, Sverige og Finland, har indført obligatorisk seksualundervisning og dermed griber ind i forældrenes ret til at opdrage deres børn i overensstemmelse med deres tro;

6. glæder sig over, at der i nogle medlemsstater, herunder Polen, gælder en ret for forældre til i overensstemmelse med deres tro og ret til familieliv at vælge, om deres barn skal deltage i seksualundervisning, og at eleverne, når de bliver voksne, selv kan beslutte, hvordan de vil tilgå dette emne;

7. bemærker, at en lærer i Polen er forpligtet til at offentliggøre alle oplysninger om formål og indhold vedrørende pensum, lærebøger og pædagogiske tiltag i tilknytning til seksualundervisning, og at ikke-statslige organisationer kun må tage del i skoleaktiviteter efter at have opnået samtykke fra og forudgående aftale med skolelederen med hensyn til indholdet af denne aktivitet, og efter at have opnået godkendelse fra forældrerådet;

8. beklager, at skoleledere ofte overtræder gældende ret og inddrager organisationer, der forestår seksualundervisning uden forældrenes vidende eller samtykke;

9. konstaterer med bekymring, at visse grupper i Europa-Parlamentet har forsøgt at blande sig i sagsområder, som ifølge traktaterne henhører under medlemsstaternes ressort;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Polens præsident, regering og parlament, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

 

Seneste opdatering: 8. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik