Διαδικασία : 2019/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0167/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0167/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 45k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

(2019/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Πολωνία δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για τη θέσπιση νομοθεσίας με την οποία θα απαγορεύεται ή θα τιμωρείται η παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μαθήματα διαπαιδαγώγησης για ζητήματα οικογένειας έχουν διδαχθεί κατά τα τελευταία 21 χρόνια και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα για τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων δεν απειλείται με κανέναν τρόπο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ότι η Ένωση σέβεται πλήρως «την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος», και ότι είναι επιφορτισμένη με το έργο του να υποστηρίζει, να εμπλουτίζει και να συντονίζει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση να καθιστούν το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού πρωταρχικό μέλημα, «λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι’ αυτό» (άρθρο 3), οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν το δικαίωμα «να του παράσχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση» (άρθρο 5)·

1. σημειώνει ότι η ανατροφή των παιδιών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από την οικογένεια και ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ότι «δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου»·

2. σημειώνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συνδέεται πολύ στενά με τις θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στις επιθυμίες των γονέων·

3. πιστεύει ότι η πολωνική κοινωνία και οι πολωνικές αρχές έχουν το πλήρες δικαίωμα και την υποχρέωση να οργανώνουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σύμφωνα με τη δημοκρατική βούληση της πλειοψηφίας·

4. επιπλέον, πιστεύει ότι η πολωνική κοινωνία και οι πολωνικές αρχές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά από την έκθεση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο δεν είναι προετοιμασμένα και να τα προστατεύουν από οποιαδήποτε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση σε συμφωνία με τη δημοκρατική βούληση της πλειοψηφίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία, έχουν εισαγάγει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως υποχρεωτικό μάθημα, με αποτέλεσμα να παρεμβαίνουν στο δικαίωμα των γονέων να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν, κατά τις πεποιθήσεις τους και σύμφωνα με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, εάν θα στείλουν ή όχι το παιδί τους σε μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και ότι, όταν οι μαθητές ενηλικιωθούν, μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν το ζήτημα·

7. σημειώνει ότι στην Πολωνία είναι υποχρεωτικό κάθε δάσκαλος να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια και τα διδακτικά μέτρα που σχετίζονται με τη σεξουαλική αγωγή, και ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στα σχολεία μόνο αφού λάβουν τη συγκατάθεση και την εκ των προτέρων συμφωνία του διευθυντή του σχολείου ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω δραστηριότητας, και αφού λάβουν την έγκριση του συμβουλίου των γονέων·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι διευθυντές σχολείων συχνά παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο και καλούν στα σχολεία οργανώσεις που διοργανώνουν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των γονέων·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν σε θέματα τα οποία οι Συνθήκες προορίζουν για τα κράτη μέλη·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

 

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου