Menetlus : 2019/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0167/2019

Esitatud tekstid :

B9-0167/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0167/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 42k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise kohta Poolas</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0167/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise kohta Poolas

(2019/2891(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Poolas ei ole praegu kavas kehtestada õigusakte seksuaalhariduse andmise keelamiseks või selle eest karistamiseks; arvestades, et perekonnaelu alast haridust on antud viimase 21 aasta jooksul ja see hõlmab muu hulgas inimeste seksuaalsust; arvestades, et sellise hariduse andmist ei ohusta miski;

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingus kinnitatakse, et liit respekteerib täiel määral „liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest“, tehes samal ajal neile ülesandeks toetada, täiendada ja koordineerida hariduse arendamist;

C. arvestades, et lapse õiguste konventsiooniga kehtestatakse osalisriikidele kohustus seada esikohale lapse parimad huvid, „arvestades tema vanemate, seaduslike hooldajate või teiste tema eest seaduslikult vastutavate isikute õigusi ja kohustusi“ (artikkel 3), kellel omakorda on õigus „tagada lapsele kohane suunamine ja juhendamine, mis on kooskõlas lapse arenevate võimetega ning käesolevas konventsioonis tunnustatud õigustega“ (artikkel 5);

1. märgib, et laste kasvatamine peaks toimuma peamiselt perekonnas ning et Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaselt „ametivõimud ei sekku selle õiguse kasutamisse“;

2. märgib, et seksuaalharidus on väga tihedalt seotud usuliste ja ideoloogiliste veendumustega ning seetõttu ei tohiks see toimuda vanemate tahte vastaselt;

3. on veendunud, et Poola ühiskonnal ja ametiasutustel on täielik õigus ja kohustus korraldada haridussüsteem, sealhulgas seksuaalharidus, kooskõlas enamuse demokraatliku tahtega;

4. usub lisaks sellele, et Poola ühiskonnal ja Poola ametiasutustel on õigus ja kohustus kaitsta lapsi mis tahes teabega kokkupuutumise eest, milleks nad ei ole valmis, ning kaitsta neid seksuaalse kuritarvitamisega kokkupuutumise eest kooskõlas enamuse demokraatliku tahtega ja vastavalt seadusele;

5. peab kahetsusväärseks asjaolu, et paljud ELi liikmesriigid, sealhulgas Saksamaa, Austria, Rootsi ja Soome, on kehtestanud kohustusliku seksuaalhariduse, sekkudes sellega vanemate õigusse kasvatada oma lapsi vastavalt oma veendumustele;

6. tunneb heameelt asjaolu üle, et mõnes liikmesriigis, sealhulgas Poolas, võivad vanemad vastavalt oma veendumustele ja õigusele perekonnaelule valida, kas saata oma laps seksuaalhariduse tundi või mitte, ning et kui õpilasest saab täiskasvanu, võib ta ise otsustada, kuidas seda teemat käsitleda;

7. märgib, et Poolas on õpetaja kohustatud avalikustama kogu teabe seksuaalhariduse õppekava, seda käsitlevate õpikute ja didaktiliste meetmete eesmärkide ja sisu kohta ning et valitsusvälised organisatsioonid võivad koolides tegutseda üksnes pärast seda, kui on saadud koolijuhi eelnev nõusolek nende tegevuse sisu kohta ning vanemate nõukogu heakskiit;

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et koolijuhid rikuvad sageli kohaldatavat õigust ja kutsuvad koolidesse organisatsioone, mis korraldavad seksuaalhariduse tunde ilma vanemate teadmata või nõusolekuta;

9. märgib murega, et mõned Euroopa Parlamendi fraktsioonid on püüdnud sekkuda küsimustesse, mille aluslepingud jätavad liikmesriikide otsustada;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Poola presidendile, valitsusele ja parlamendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

 

Viimane päevakajastamine: 11. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika