Prijedlog rezolucije - B9-0167/2019Prijedlog rezolucije
B9-0167/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj

6.11.2019 - (2019/2891(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska
u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2019/2891(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0167/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0167/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0167/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj

(2019/2891(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da u Poljskoj trenutačno ne postoje planovi za donošenje zakonodavstva kojim bi se zabranilo ili kaznilo pružanje spolnog odgoja; budući da se obiteljski odgoj poučava posljednju 21 godinu i, među ostalim, obuhvaća ljudsku spolnost; budući da poučavanje tog predmeta nije ugroženo ni na koji način;

B. budući da se u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije potvrđuje da Unija u potpunosti poštuje „odgovornost država članica za nastavni sadržaj i ustroj obrazovnih sustava” te da joj je povjeren zadatak podupiranja, dopunjavanja i koordiniranja razvoja obrazovanja;

C. budući da Konvencija o pravima djeteta obvezuje države stranke da „najbolji djetetov interes” ima prednost, „uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih skrbnika ili drugih osoba koje su za nj pravno odgovorne” (članak 3.), a navedene osobe pak imaju pravo „da djetetu osiguraju, u skladu s njegovim razvojnim sposobnostima, odgovarajuće usmjeravanje i vođenje u ostvarivanju prava priznatih ovom Konvencijom” (članak 5.);

1. napominje da bi se odgoj djece trebao odvijati prvenstveno u obitelji i da se prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima „javna vlast […] neće miješati u ostvarivanje tog prava”;

2. napominje da je spolni odgoj vrlo snažno povezan s vjerskim i ideološkim uvjerenjima i da se stoga ne bi trebao odvijati protiv volje roditelja;

3. vjeruje da poljsko društvo i poljske vlasti imaju potpuno pravo i obvezu organiziranja obrazovnog sustava, uključujući spolni odgoj, u skladu s demokratskom voljom većine;

4. osim toga, vjeruje da poljsko društvo i poljske vlasti imaju pravo i dužnost zaštititi djecu od sadržaja za koje nisu spremni i od svakog izlaganja seksualnom zlostavljanju, u skladu s demokratskom voljom većine i u skladu sa zakonom;

5. žali zbog činjenice da su mnoge države članice EU-a, poput Njemačke, Austrije, Švedske i Finske, uvele obvezan spolni odgoj, čime zadiru u pravo roditelja da odgajaju svoju djecu u skladu sa svojim uvjerenjima;

6. pozdravlja činjenicu da u nekim državama članicama, uključujući Poljsku, roditelji mogu odabrati hoće li u skladu sa svojim uvjerenjima i pravom na obiteljski život poslati dijete na nastavu spolnog odgoja te da učenici mogu sami odlučiti kako pristupiti tom pitanju kada postanu punoljetni;

7. napominje da u Poljskoj učitelji moraju objaviti sve informacije o ciljevima i sadržaju kurikuluma, školskim udžbenicima i didaktičkim mjerama povezanim sa spolnim odgojem te da nevladine organizacije mogu provoditi svoje aktivnosti u školama tek nakon što dobiju pristanak i prethodnu suglasnost ravnatelja škole u pogledu sadržaja tih aktivnosti te nakon što dobiju odobrenje vijeća roditelja;

8. žali zbog činjenice da ravnatelji škola često krše mjerodavne zakone te u škole pozivaju organizacije koje održavaju nastavu spolnog odgoja bez znanja ili pristanka roditelja;

9. sa zabrinutošću primjećuje da neke skupine u Europskom parlamentu pokušavaju zadirati u pitanja koja Ugovori prepuštaju državama članicama;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Poljske, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

 

 

Posljednje ažuriranje: 11. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti