Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0167/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0167/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje

6.11.2019 - (2019/2891(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska
ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2891(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0167/2019
Pateikti tekstai :
B9-0167/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0167/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje

(2019/2891(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šiuo metu Lenkijoje neplanuojama priimti teisės aktų, kuriais būtų draudžiamas lytinis švietimas arba baudžiama už jį; kadangi pastaruosius 21 metus vyksta šeimos švietimo pamokos, kuriose, be kita ko, mokoma apie žmogaus seksualumą; kadangi šioms pamokoms nekyla jokia grėsmė;

B. kadangi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo patvirtinama, kad Sąjunga visiškai pripažįsta „valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą“ ir jai patikėta užduotis remti, papildyti bei koordinuoti švietimo plėtojimą;

C. kadangi pagal Vaiko teisių konvenciją jos šalys privalo užtikrinti, kad „svarbiausia“ būtų „vaiko interesai“, atsižvelgdamos į „jo tėvų, globėjų ar kitų asmenų, atsakančių už jį pagal įstatymą, teises ir pareigas“ (3 straipsnis), kurie, savo ruožtu, turi teisę „tinkamai, pagal didėjančius sugebėjimus, vaiką pakreipti ir, jam naudojantis šia Konvencija pripažintomis teisėmis, vadovauti“ 5 straipsnis);

1. pažymi, kad vaiko auklėjimas visų pirma turėtų vykti šeimoje ir kad Europos žmogaus teisių konvencijoje nurodoma, jog „valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis“;

2. pažymi, kad lytinis švietimas yra labai susijęs su religiniais ir ideologiniais įsitikinimais ir todėl neturėtų būti teikiamas, jei tam prieštarauja tėvai;

3. mano, kad Lenkijos visuomenė ir Lenkijos valdžios institucijos turi visapusišką teisę ir prievolę organizuoti švietimo sistemą, įskaitant lytinį švietimą, atsižvelgdamos į demokratinę daugumos gyventojų valią;

4. be to, mano, kad Lenkijos visuomenė ir Lenkijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į demokratinę daugumos gyventojų valią ir laikydamosi teisės nuostatų, turi teisę ir pareigą apsaugoti vaikus nuo bet kokio turinio, kuriam jie nėra pasiruošę, ir apsaugoti juos nuo bet kokio seksualinės prievartos poveikio;

5. apgailestauja dėl to, kad daug ES valstybių narių, įskaitant Vokietiją, Austriją, Švediją ir Suomiją, įvedė privalomą lytinį švietimą ir taip trukdo tėvams naudotis teise auginti savo vaikus pagal savo įsitikinimus;

6. teigiamai vertina tai, kad kai kuriose valstybėse narėse, įskaitant Lenkiją, tėvai, laikydamiesi savo įsitikinimų ir teisės į šeimos gyvenimą, gali pasirinkti, ar leisti jų vaikui lankyti lytinio švietimo pamokas, ir kad, kai mokiniai suauga, jie patys gali nuspręsti, kaip traktuoti šį klausimą;

7. pažymi, kad Lenkijoje mokytojai privalo atskleisti visą informaciją apie mokymo programos, mokyklinių vadovėlių ir didaktinių priemonių, susijusių su lytiniu švietimu, tikslus ir turinį ir kad nevyriausybinės organizacijos gali vykdyti savo veiklą mokyklose tik gavusios mokyklos direktoriaus pritarimą ir išankstinį sutikimą dėl šios veiklos turinio ir tėvų tarybos pritarimą;

8. apgailestauja dėl to, kad mokyklų direktoriai dažnai pažeidžia taikomą teisę ir kviečia į mokyklas lytinio švietimo pamokas rengiančias organizacijas tėvams nežinant ir nepritarus;

9. susirūpinęs pažymi, kad kai kurios Europos Parlamento frakcijos bandė kištis į klausimus, kurie pagal Sutartis priskiriami valstybėms narėms;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Lenkijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika