Procedura : 2019/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0167/2019

Teksty złożone :

B9-0167/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 44k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce

(2019/2891(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w Polsce nie planuje się obecnie wprowadzenia przepisów zakazujących edukacji seksualnej ani karania za jej prowadzenie; mając na uwadze, że od 21 lat prowadzone są zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które obejmuje między innymi kwestie seksualności człowieka; mając na uwadze, że nauczanie tego przedmiotu nie jest w żaden sposób zagrożone;

B. mając na uwadze, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej potwierdza, iż Unia musi w pełni szanować „odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych”, a jednocześnie spoczywa na niej zadanie wspierania, uzupełniania i koordynowania rozwoju edukacji;

C. mając na uwadze, że Konwencja o prawach dziecka nakłada na państwa strony obowiązek dopilnowania, by nadrzędną sprawą było „najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”, „biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych” (art. 3), którzy mają z kolei prawo zapewnienia dziecku – „w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności – możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji” (art. 5);

1. zauważa, że wychowanie dzieci powinno odbywać się przede wszystkim w rodzinie oraz że zgodnie z europejską konwencją praw człowieka „niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa”;

2. zauważa, że edukacja seksualna jest bardzo silnie powiązana z przekonaniami religijnymi i ideologicznymi i dlatego nie powinna być prowadzona wbrew woli rodziców;

3. uważa, że polskie społeczeństwo i polskie władze mają pełne prawo i obowiązek zorganizowania systemu oświaty, w tym edukacji seksualnej, zgodnie z demokratyczną wolą większości;

4. jest też zdania, że polskie społeczeństwo i polskie władze mają prawo i obowiązek chronienia dzieci – zgodnie z demokratyczną wolą większości i zgodnie z prawem – przed narażeniem na wszelkie treści, na które nie są one przygotowane, oraz przed narażeniem na wykorzystywanie seksualne;

5. ubolewa nad faktem, że wiele państw członkowskich UE, w tym Niemcy, Austria, Szwecja i Finlandia, wprowadziło obowiązkową edukację seksualną, naruszając tym samym prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce, rodzice mogą wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami i z prawem do życia rodzinnego, czy chcą posyłać swoje dziecko na zajęcia z edukacji seksualnej czy też nie, oraz że kiedy uczniowie wkraczają w dorosłość, sami mogą decydować, jak podejść do tego zagadnienia;

7. zauważa, że w Polsce nauczyciel ma obowiązek ujawnić wszystkie informacje o celach i treści programu nauczania, podręcznikach szkolnych i pomocach dydaktycznych związanych z edukacją seksualną, a organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w szkołach dopiero po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i po uprzednim uzgodnieniu z nim przedmiotu tej działalności oraz po uzyskaniu zgody rady rodziców;

8. ubolewa nad faktem, że dyrektorzy szkół często naruszają obowiązujące prawo i zapraszają bez wiedzy i zgody rodziców organizacje, które prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej;

9. z zaniepokojeniem zauważa, że niektóre grupy w Parlamencie Europejskim podejmują próby ingerowania w sprawy, które zgodnie z traktatami pozostają w gestii państw członkowskich;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności