Postup : 2019/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0167/2019

Predkladané texty :

B9-0167/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o kriminalizácii sexuálnej výchovy v Poľsku

(2019/2891(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Poľsko v súčasnosti nehodlá prijímať právne predpisy s cieľom zakazovať alebo trestať poskytovanie sexuálnej výchovy; keďže ostatných 21 rokov sa vyučuje rodinná výchova, ktorá sa okrem iného venuje aj ľudskej sexualite; keďže vyučovanie tohto predmetu nie je nijako ohrozené;

B. keďže Zmluva o fungovaní Európskej únie potvrdzuje, že Únia plne rešpektuje „zodpovednosť členských štátov za obsah výučby a organizáciu vzdelávacích systémov“, pričom jej úlohou je podporovať, dopĺňať a koordinovať rozvoj vzdelávania;

C. keďže Dohovor o právach dieťaťa ukladá zmluvným štátom povinnosť zohľadňovať v prvom rade „záujem dieťaťa“, „pričom berú ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných“ (článok 3), ktorí majú zasa právo poskytovať „pomoc pri orientácii a výkone jeho práv uznaných týmto Dohovorom v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami“ (článok 5);

1. konštatuje, že výchova detí by mala prebiehať predovšetkým v rodine a že podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach „štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať“;

2. poznamenáva, že sexuálna výchova úzko súvisí s náboženským vyznaním a ideologickým presvedčením, a preto by sa nemala uskutočňovať proti vôli rodičov;

3. domnieva sa, že poľská spoločnosť a poľské orgány majú plné právo a povinnosť organizovať systém vzdelávania vrátane sexuálnej výchovy v súlade s demokratickou vôľou väčšiny;

4. okrem toho sa domnieva, že v súlade s demokratickou vôľou väčšiny a v súlade so zákonom má poľská spoločnosť a poľské orgány právo a povinnosť chrániť deti pred vystavením obsahu, na ktorý nie sú pripravené, a chrániť ich pred vystavením sexuálnemu zneužívaniu;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty EÚ vrátane Nemecka, Rakúska, Švédska a Fínska zaviedli povinnú sexuálnu výchovu, čím zasahujú do práva rodičov vychovávať deti v súlade so svojím presvedčením;

6. víta to, že v niektorých členských štátoch vrátane Poľska sa rodičia v súlade so svojím presvedčením a právom na rodinný život môžu rozhodnúť, či ich dieťa bude navštevovať hodiny sexuálnej výchovy, a že keď študenti dosiahnu plnoletosť, môžu sa sami rozhodnúť, ako sa k tejto téme postavia;

7. poznamenáva, že v Poľsku sú učitelia povinní zverejňovať všetky informácie o cieľoch a obsahu učebných osnov, školských učebníc a didaktických opatrení súvisiacich so sexuálnou výchovou a že mimovládne organizácie môžu v školách vyvíjať činnosť až po udelení súhlasu a predchádzajúcej dohode s riaditeľom školy o obsahu tejto činnosti a po udelení súhlasu rady rodičov;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že riaditelia škôl často porušujú príslušné právne predpisy a pozývajú organizácie, ktoré sexuálnu výchovu poskytujú, bez vedomia či súhlasu rodičov;

9. so znepokojením konštatuje, že niektoré skupiny Európskeho parlamentu sa pokúšajú zasahovať do záležitostí, ktoré sú podľa zmlúv vyhradené pre členské štáty;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

Posledná úprava: 11. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia