Förfarande : 2019/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0167/2019

Ingivna texter :

B9-0167/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 44k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om kriminalisering av sexualundervisning i Polen</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Europaparlamentets resolution om kriminalisering av sexualundervisning i Polen

(2019/2891(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I Polen finns det för närvarande inga planer på att anta lagstiftning för att förbjuda eller bestraffa tillhandahållandet av sexualundervisning. Familjeundervisning har bedrivits under de senaste 21 åren och omfattar bland annat den mänskliga sexualiteten. Undervisningen i detta ämne är inte på något sätt hotad.

B. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att unionen fullt ut ska respektera ”medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation”, samtidigt som unionen anförtros uppgiften att stödja, komplettera och samordna med avseende på utbildningssystemets organisation.

C. Barnkonventionen ålägger konventionsstaterna att i första hand beakta barnets bästa ”med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet” (artikel 3), som i sin tur har rätt att ”på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention” (artikel 5).

1. Europaparlamentet noterar att barnuppfostran i första hand bör ske i familjen och att det i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna slås fast att ”offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag”.

2. Europaparlamentet konstaterar att sexualundervisning har en mycket stark koppling till religiösa och ideologiska övertygelser och därför inte bör bedrivas mot föräldrarnas vilja.

3. Europaparlamentet anser att det polska samhället och de polska myndigheterna har den fullständiga rätten och skyldigheten att organisera ett utbildningssystem som inbegriper sexualundervisning, i enlighet med den demokratiska folkviljan.

4. Europaparlamentet anser också att det polska samhället och de polska myndigheterna har rätten och skyldigheten att skydda barn mot exponering för innehåll som de inte är redo för och från exponering för sexuella övergrepp, i enlighet med den demokratiska folkviljan och i enlighet med lagen.

5. Europaparlamentet beklagar att många av EU:s medlemsstater, däribland Tyskland, Österrike, Sverige och Finland, har infört obligatorisk sexualundervisning och därmed begränsar föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina övertygelser.

6. Europaparlamentet välkomnar att föräldrar i vissa medlemsstater, däribland Polen, har rätt att välja huruvida de vill låta barnen få sexualundervisning i enlighet med sina övertygelser och rätten till familjeliv, och att barnen – när de blir vuxna – själva kan bestämma hur de vill närma sig ämnet.

7. Europaparlamentet konstaterar att lärare i Polen är skyldiga att tillhandahålla fullständiga upplysningar om syften och innehåll i kursplanen och om läroböcker och didaktiska metoder när det gäller sexualundervisning och att icke-statliga organisationer endast tillåts bedriva verksamhet i skolor efter att ha fått rektorns godkännande med ett på förhand godkänt innehåll och efter att föräldrarna har gett sitt samtycke.

8. Europaparlamentet beklagar att rektorer ofta bryter mot tillämplig lagstiftning och bjuder in organisationer som anordnar lektioner i sexualkunskap utan föräldrarnas vetskap eller samtycke.

9. Europaparlamentet noterar med oro att vissa grupper i Europaparlamentet har försökt ingripa i frågor som fördragen förbehåller medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Polens president, regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

 

Senaste uppdatering: 11 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy