Διαδικασία : 2019/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0168/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0168/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil, Maximilian Krah</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0168/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

(2019/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως το άρθρο 9, σχετικά με το δικαίωμα στην πίστη και τη συνείδηση, και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 67, 83 και 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την έλλειψη οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας στην Πολωνία,

 έχοντας υπόψη τα «Πρότυπα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη» του περιφερειακού γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα[2],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου, παρά το γεγονός ότι εκφράζονται ως δικαιώματα του ατόμου, έχουν θεμελιώδη κοινωνική διάσταση, της οποίας ουσιαστική και θεμελιώδης έκφραση είναι η οικογένεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε, κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2019, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία σε ισχύ που να ποινικοποιεί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία, και ότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική και, ως εκ τούτου, για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή συνεπάγεται μια αμφιλεγόμενη προσέγγιση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με βάση τα δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή διδασκαλία παιδιών και νέων όσον αφορά τη σεξουαλική επαφή και την ανθρώπινη αναπαραγωγή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικά έγγραφα ή συνθήκες του ΟΗΕ που να αναφέρουν ή να παρέχουν δικαίωμα στην ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενιαίος καθολικός ορισμός της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής και τι αυτή συνεπάγεται·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπονται από την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, ότι η χρήση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι οι αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στην Ένωση από τις Συνθήκες παραμένουν στα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 67 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τα διαφορετικά νομικά συστήματα και τις παραδόσεις των κρατών μελών και ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μόνο όργανο που είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις για πιθανές παραβιάσεις των Συνθηκών από τα κράτη μέλη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι από νεαρή ηλικία οι νέοι είναι ευρέως εκτεθειμένοι σε πορνογραφικό περιεχόμενο, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης των αγοριών και των κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειμένων είναι ένα φαινόμενο που έχει επιπτώσεις στη συναισθηματική ανάπτυξη και στη σεξουαλική ζωή τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών και συμβάλλει στη διαιώνιση των στερεότυπων των φύλων και της σεξουαλικής βίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους μετάδοσης αξιών όπως η ειρήνη, η κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης μέσω επίσημων, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών μεθόδων εντός της οικογένειας και στα δημόσια σχολεία, και ότι η κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών εναπόκειται πάντοτε πρωτίστως στους γονείς τους·

1. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία εκφράστηκε στο θεμελιώδους σημασίας ψήφισμά του σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα[3], όπου αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

2. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία σε ισχύ για την «ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» στην Πολωνία·

3. υιοθετεί τη θέση ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους και ότι, ειδικότερα, η παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των γονέων και πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε υπό τη στενή εποπτεία τους είτε στο σπίτι είτε σε εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία έχουν επιλεγεί από αυτούς και υπόκεινται στην εποπτεία τους·

4. πιστεύει ότι το πρωτογενές δικαίωμα των γονέων να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλες τις μορφές συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και σχολικών αρχών, και ιδίως σε μορφές συμμετοχής που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να εκφράζουν την άποψή τους για τη λειτουργία των σχολείων και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών·

5. είναι της άποψης ότι η εργασία των μητέρων και των πατέρων στο σπίτι πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή λόγω της αξίας της για την οικογένεια και την κοινωνία·

6. υπενθυμίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή για όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή των αγοριών και των κοριτσιών·

7. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν την αναγκαία υποστήριξη και βοήθεια για την ορθή εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους ρόλου·

8. τονίζει ότι ο ρόλος και η εποπτεία των γονέων και της οικογένειας είναι ιδιαίτερα αναγκαία, δεδομένου ότι από νεαρή ηλικία οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πορνογραφικό και ταπεινωτικό περιεχόμενο, ιδίως μέσω του Διαδικτύου· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να αποτελεί μέρος της φυσικής ανάπτυξης της συναισθηματικής διάστασης των νέων και ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση των σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού με τα μέλη του άλλου φύλου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, που θα απευθύνονται σε γονείς και ενηλίκους που εργάζονται με νέους ανθρώπους, σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις της πορνογραφίας στους εφήβους·

9. καταδικάζει την ανάρμοστη σύσταση του περιφερειακού γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, σε συνεργασία με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Εκπαίδευση σε Θέματα Υγείας (BZgA), που πρότεινε τον αυνανισμό στην πρώιμη παιδική ηλικία για παιδιά έως τεσσάρων ετών· ζητεί, γενικότερα, μεγαλύτερη προσοχή και κριτική θεώρηση όσον αφορά τις σπουδές του φύλου, οι οποίες αποτελούν τη θεωρητική βάση για τέτοιου είδους δημοσιεύσεις· εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες αναφορές ότι οι σπουδές αυτές χειραγωγούνται για πολιτικούς σκοπούς·

10. αναγνωρίζει ότι οι εξαιρέσεις στη δημόσια πολιτική διασφαλίζουν το δικαίωμα των κρατών μελών να προστατεύουν τις θεμελιώδεις αξίες τους, όπως αυτές εκφράζονται στο ουσιαστικό οικογενειακό και εκπαιδευτικό δίκαιό τους, και ότι αποτρέπουν την εισαγωγή ξένων νομικών εννοιών που ενδέχεται να μην υπάρχουν στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών ή ενδέχεται ακόμη και να είναι παράνομες στην εγχώρια έννομη τάξη του κράτους μέλους, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την παράλληλη συνύπαρξη ενωσιακών και εθνικών εννόμων τάξεων, με τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων και αντίστροφων διακρίσεων·

11. υπενθυμίζει – σύμφωνα με την αρχή του «δόγματος δημόσιας πολιτικής» – ότι οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ελευθερία να διασφαλίζουν ότι το παιδί διαπαιδαγωγείται σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται να λαμβάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παρά τις επιθυμίες των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, και ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού είναι η κατευθυντήρια αρχή που εγγυάται την πλήρη σωματική και ψυχική υγεία και ευημερία του·

12. καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία και να απόσχουν από κάθε παρέμβαση σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, η οποία θα έδινε νέα ερμηνεία στην ισχύουσα νομική βάση·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/.

[2] ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.

[3] ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου