Návrh uznesenia - B9-0169/2019Návrh uznesenia
B9-0169/2019

  NÁVRH UZNESENIA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 89788 (MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené

  7.11.2019 - (D061871/04 – 2019/2857(RSP))

  predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Zodpovední poslanci: Tilly Metz
  Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

  Postup : 2019/2857(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0169/2019
  Predkladané texty :
  B9-0169/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9-0169/2019

  Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 89788 (MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené

  (D061871/04 – 2019/2857(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 89788 (MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D061871/04),

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách[1], a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

   so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 30. apríla 2019, ktorým nebolo prijaté stanovisko, a na hlasovanie odvolacieho výboru z 5. júna 2019, ktorým opätovne nebolo prijaté stanovisko,

   so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[2],

   so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 2. júla 2008 a uverejnené 11. júla 2008[3],

   so zreteľom na stanovisko k obnoveniu povolenia prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 17. októbra 2018 a uverejnené 16. novembra 2018[4],

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO)[5],

   so zreteľom na článok 112 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín;

  A. keďže rozhodnutím Komisie 2008/933/ES[6] sa povoľuje umiestniť na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 89788 (ďalej len „sója MON 89788“), sú z nej zložené alebo vyrobené;

  B. keďže 20. novembra 2017 držiteľ povolenia Monsanto Europe S.A./N.V. v mene spoločnosti Monsanto predložil Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie tohto povolenia;

  C. keďže 17. októbra 2018 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA prijal v súvislosti s obnovením uvedeného povolenia kladné stanovisko[7], ktoré bolo uverejnené 16. novembra 2018;

  D. keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované (GM) potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné oprávnené skutočnosti týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

  E. keďže sója MON 89788 bola upravená tak, aby bola odolná voči herbicídom na báze glyfozátu; keďže sója MON 89788 bola vyvinutá s cieľom vykazovať odolnosť voči glyfozátu tak, že exprimuje proteín CP4 EPSPS[8];

  Nedostatočné posúdenie rezíduí a metabolitov glyfozátu

  F. keďže podľa viacerých štúdií geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom prinášajú vyššie používanie daných herbicídov, čo je z veľkej časti spôsobené výskytom burín odolných voči herbicídom[9]; keďže preto treba očakávať, že rastliny sóje MON 89788 budú vystavené vyšším a zároveň opakovaným dávkam glyfozátu, čo môže mať za následok väčšie množstvo rezíduí v zozbieraných plodinách;

  G. keďže naďalej pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je odôvodnená žiadna klasifikácia; keďže naopak Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí; keďže viaceré nedávne vedecké štúdie, ktoré boli odborne posúdené, potvrdzujú karcinogénny potenciál glyfozátu[10];

  H. keďže pri geneticky modifikovaných rastlinách môže za spôsob metabolizácie doplnkových herbicídov a za zloženie, a teda aj toxicitu produktov metabolizmu (metabolitov) zodpovedať samotná genetická modifikácia[11]; keďže podľa úradu EFSA chýbajú toxikologické údaje, ktoré by umožnili vykonať posúdenie rizika pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o viaceré produkty metabolizmu glyfozátu relevantné pre geneticky modifikované plodiny odolné voči glyfozátu[12];

  Absencia maximálnych hladín rezíduí a súvisiacich kontrol

  I. keďže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005[13], ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, by sa mali stanoviť konkrétne maximálne hladiny rezíduí (MRL) v prípade potravín a krmív vyrobených v tretích krajinách, keď dôsledkom používania pesticídov sú úrovne rezíduí odlišné od tých, ktoré sú dôsledkom poľnohospodárskych postupov v rámci Únie[14]; keďže toto je prípad dovážaných geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom, pretože v porovnaní s geneticky nemodifikovanými plodinami sa pri nich používa viac herbicídov;

  J. keďže podľa preskúmania existujúcich MRL pre glyfozát, ktoré úrad EFSA vykonal v roku 2018, však v súvislosti s niekoľkými geneticky modifikovanými plodinami vrátane sóje s modifikáciou EPSPS neboli dostupné údaje dostatočné na odvodenie MRL a hodnôt posúdenia rizika pre glyfozát[15];

  K. keďže posudzovanie rezíduí herbicídov a ich metabolitov v geneticky modifikovaných rastlinách je mimo pôsobnosti Panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy, a preto sa v rámci postupu povoľovania GMO nevykonáva;

  L. keďže mnohé príslušné orgány členských štátov upozornili v rámci pripomienok k posúdeniu rizika, ktoré vykonal úrad EFSA, na problém chýbajúcej analýzy rezíduí herbicídov v GM plodinách a súvisiacich zdravotných rizík[16];

  Ďalšie poznámky

  M. keďže mnohé členské štáty vyjadrili znepokojenie nad kvalitou plánu monitorovania životného prostredia po umiestnení na trh (PMEM), pričom okrem iného uviedli, že v plnom rozsahu nespĺňa ciele stanovené v prílohe VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES[17] ani príslušné doplňujúce usmernenia; členské štáty sa tiež celkovo vyjadrili, že monitorovanie sóje MON 89788 je nedostatočné, že neposkytuje žiadne spoľahlivé údaje na podporu záveru, že v dôsledku dovozu a používania sóje MON 89788 nedošlo k žiadnym nepriaznivým účinkom na zdravie ani životné prostredie, a že sa z neho nedajú vyvodiť žiadne ponaučenia z hľadiska bezpečnosti jej použitia na výživu zvierat alebo ľudskú spotrebu[18];

  N. keďže úrad EFSA v reakcii na pripomienky členských štátov opakovane uviedol, že podľa jeho názoru je na praktické vykonávanie PMEM v prípade geneticky modifikovaných rastlín určených na dovoz a spracovanie potrebná ďalšia diskusia medzi žiadateľmi a Komisiou ako manažérom rizík;

  O. keďže pracovná skupina pre biotechnológiu v rámci francúzskej Agentúry pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce (ANSES) uvádza, že vzhľadom na to, že žiadateľ vykonal príliš ohraničené preskúmanie vedeckých štúdií uverejnených od prvého povolenia sóje MON 89788, nemôže prijať žiadne závery, pokiaľ ide o bezpečnosť sóje MON 89788;

  P. keďže geneticky modifikovaná sója pestovaná v krajinách ako Brazília a Argentína je jednou z kľúčových príčin rozsiahleho odlesňovania; keďže popri záväzkoch Únie v rámci cieľov udržateľného rozvoja OSN, Parížskej dohody o zmene klímy a ďalších medzinárodných cieľov v oblasti biodiverzity sa tento aspekt v povoľovacom procese nezohľadnil;

  Nedemokratické rozhodovanie

  Q. keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 30. apríla 2019 rozhodol, že nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že povolenie nepodporila kvalifikovaná väčšina členských štátov; keďže odvolací výbor na základe hlasovania 5. júna 2019 tiež nevydal stanovisko;

  R. keďže Komisia pripúšťa, že je problematické, že rozhodnutia o povolení GMO naďalej prijíma bez toho, aby ich podporila kvalifikovaná väčšina členských štátov, čo je pri povoľovaní výrobkov všeobecne dosť výnimočné, no pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách sa to stalo normou[19]; keďže predseda Komisie niekoľkokrát odsúdil uvedenú prax ako nedemokratickú[20];

  S. keďže Európsky parlament vo svojom ôsmom volebnom období prijal celkovo 36 uznesení, v ktorých namietal proti tomu, aby sa GMO umiestnili na trh na potravinárske a krmovinárske účely (33 uznesení) a aby sa GMO v Únii pestovali (3 uznesenia); keďže ani pri jednom z týchto GMO nepodporila jeho povolenie kvalifikovaná väčšina členských štátov; keďže Komisia naďalej povoľuje GMO napriek tomu, že sama uznáva demokratické nedostatky tohto postupu, a napriek nízkej podpore zo strany členských štátov a námietkam Parlamentu;

  T. keďže nie je potrebná žiadna zmena právnych predpisov, aby sa Komisii umožnilo nepovoliť GMO, ak sa v odvolacom výbore nedosiahne kvalifikovaná väčšina členských štátov v prospech povolenia[21];

  1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

  2. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002[22] poskytovať základ na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

  3. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

  4. opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie pokročiť v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne postúpila vo svojej práci v súvislosti s týmto návrhom Komisie;

  5. vyzýva Komisiu, aby v prípade, že členské štáty v odvolacom výbore nevydajú žiadne stanovisko, zatiaľ zastavila povoľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo na potravinárske a krmovinárske účely, v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 182/2011;

  6. vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom, kým sa v jednotlivých prípadoch komplexne nepreskúmajú zdravotné riziká spojené s rezíduami, čo si vyžaduje úplné posúdenie rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín doplnkovými herbicídmi, ich metabolitov a všetkých kombinovaných účinkov;

  7. vyzýva Komisiu, aby posudzovanie rizík používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí v plnej miere začlenila do posudzovania rizík geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná rastlina určená na pestovanie v Únii alebo sa do Únie dováža na potravinárske a krmovinárske účely;

  8. so znepokojením opätovne upozorňuje, že vysoká závislosť Únie od živočíšneho krmiva vo forme sójových bôbov spôsobuje odlesňovanie v tretích krajinách, a pripomína, že ciele udržateľného rozvoja OSN možno dosiahnuť len vtedy, ak sa dodávateľské reťazce stanú udržateľnými a medzi politikami sa vytvoria synergie[23];

  9. vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz geneticky modifikovanej sóje, pokiaľ nemožno jasne preukázať, že jej pestovanie priamo ani nepriamo neprispelo k odlesňovaniu;

  10. naliehavo žiada Komisiu, aby k povinnostiam Únie vyplývajúcim z medzinárodných dohôd, ako sú Parížska dohoda o zmene klímy, Dohovor OSN o biologickej diverzite a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, pristupovala ako k „relevantným ustanoveniam práva Únie“ a/alebo „oprávneným skutočnostiam“ podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 a aby im prikladala náležitú váhu a informovala o tom, ako boli zohľadnené v rozhodovacom procese;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

   

  Posledná úprava: 11. novembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia