Návrh uznesenia - B9-0170/2019Návrh uznesenia
B9-0170/2019

  NÁVRH UZNESENIA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sú z nej zložené alebo vyrobené

  7.11.2019 - (D061870/04 – 2019/2856(RSP))

  predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Zodpovední poslanci: Tilly Metz
  Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

  Postup : 2019/2856(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0170/2019
  Predkladané texty :
  B9-0170/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9-0170/2019

  Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sú z nej zložené alebo vyrobené

  (D061870/04 – 2019/2856(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (D061870/04),

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách[1], a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

   so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 30. apríla 2019, ktorým nebolo prijaté stanovisko, a na hlasovanie odvolacieho výboru z 5. júna 2019, ktorým opätovne nebolo prijaté stanovisko,

   so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[2],

   so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 6. decembra 2006 a uverejnené 14. decembra 2006[3],

   so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 17. októbra 2018 a uverejnené 14. novembra 2018, ktoré sa týkalo obnovenia povolenia[4],

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO)[5],

   so zreteľom na článok 112 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín;

  A. keďže rozhodnutím Komisie 2008/837/ES[6] sa povoľuje umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ďalej len „bavlna LLCotton25“), sú z nej zložené alebo vyrobené;

  B. keďže 2. októbra 2017 držiteľ pôvodného povolenia Bayer CropScience AG (žiadateľ) predložil Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie tohto povolenia;

  C. keďže 17. októbra 2018 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA prijal kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 14. novembra 2018[7];

  D. keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo na životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a iné relevantné faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

  E. keďže bavlna LLCotton25 sa stala odolnou voči herbicídom na báze glufozinátu[8];

  F. keďže ľudská spotreba bavlníkového oleja je v Európe relatívne obmedzená, možno ho však nájsť v širokej škále potravinových výrobkov vrátane omáčok, majonéz, jemného pečiva, čokoládových nátierok a čipsov; keďže zvieratá skrmujú bavlnu väčšinou vo forme bavlníkového koláča/šrotu alebo plnotučných bavlníkových semien[9];

  G. keďže počas trojmesačného konzultačného obdobia predložili členské štáty úradu EFSA množstvo kritických pripomienok, a to tak k pôvodnému posúdeniu, ako aj k obnoveniu povolenia[10]; keďže sa v nich uvádza, že sa nezohľadnili účinky rezíduí a metabolitov glufozinátu, že je otázne, či výsledky testu toxicity možno považovať za správne, že ani alergénnosť, ani toxikológia neboli dôkladne posúdené, že monitorovacie správy vypracované žiadateľom neposkytujú údaje, ktoré by podporili závery, že v súvislosti s dovozom a použitím bavlny LLCotton25 sa nevyskytli nepriaznivé účinky na zdravie alebo na životné prostredie a že všeobecný plán dohľadu, ktorý navrhuje žiadateľ, nespĺňa požiadavky prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES[11];

  H. keďže úrad EFSA v reakcii na pripomienky členských štátov opakovane uviedol, že podľa jeho názoru je potrebná ďalšia diskusia medzi žiadateľmi a Komisiou ako manažérom rizík o praktickom vykonávaní monitorovania životného prostredia po uvedení na trh geneticky modifikovaných rastlín určených na dovoz a spracovanie;

  Nedostatočné posúdenie rezíduí glufozinátu v bavlne LLCotton25

  I. keďže podľa viacerých štúdií geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom vedú k zvýšenému používaniu uvedených herbicídov, čo je z veľkej časti spôsobené výskytom burín odolných voči herbicídom[12]; keďže sa preto musí predpokladať, že rastliny bavlny LLCotton25 budú vystavené vyšším, ako aj opakovaným dávkam glufozinátu, čo bude pravdepodobne viesť k väčšiemu množstvu rezíduí v úrode;

  J. keďže dovoz bavlny LLCotton25 bol síce pôvodne povolený v roku 2008, platnosť povolenia pre glufozinát na používanie v Únii sa skončila 31. júla 2018[13]; keďže glufozinát je zaradený do kategórie 1B ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú hraničné kritériá stanovené v nariadení (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2009[14];

  K. keďže posudzovanie rezíduí herbicídov a ich metabolitov v geneticky modifikovaných rastlinách je mimo pôsobnosti Panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy, a preto sa v rámci postupu povoľovania GMO nevykonáva; keďže toto spôsobuje problémy, pretože u geneticky modifikovaných rastlín môže samotná genetická modifikácia mať vplyv na to, ako rastlina metabolizuje doplnkové herbicídy, a na zloženie, a teda aj toxicitu produktov rozkladu (metabolitov)[15];

  L. keďže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005[16], ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v súvislosti s maximálnymi hladinami rezíduí, by sa rezíduá účinných látok, ktoré nie sú povolené na používanie v Únii, ako je glufozinát, v plodinách dovážaných ako potraviny a krmivá mali dôkladne kontrolovať a monitorovať[17];

  M. keďže podľa posledného koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2020, 2021 a 2022 nie sú členské štáty povinné merať rezíduá glufozinátu v žiadnych produktoch vrátane bavlny[18]; keďže nemožno vylúčiť, že v prípade bavlny LLCotton25 alebo výrobkov z nej používaných v potravinách alebo krmivách budú prekročené maximálne hladiny rezíduí povolené v Únii, ktoré boli zavedené na ochranu zdravia spotrebiteľa;

  N. keďže podľa zistenia úradu EFSA odhadovaná expozícia operátorov voči glufozinátu, ak sa používa na reguláciu buriny v geneticky modifikovanej kukurici, prekračuje prijateľnú úroveň vystavenia operátora aj v prípade použitia osobných ochranných prostriedkov[19]; keďže expozícia operátorov je obzvlášť znepokojivá vzhľadom na vyššie množstvá herbicídov používaných na ochranu geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom.

  O. keďže v nedávnej správe osobitného spravodajcu OSN o práve na výživu sa konštatuje, že nebezpečné pesticídy majú katastrofálny vplyv na zdravie, pričom pesticídy každoročne zodpovedajú za približne 200 000 úmrtí na akútnu otravu ročne, z čoho 99 % sa vyskytuje v rozvojových krajinách[20]; keďže podľa cieľa č. 3.9 cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, k splneniu ktorých sa Únia zaviazala, sa do roku 2030 má podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemikáliami, znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy[21];

  Nedemokratické rozhodovanie

  P. keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 30. apríla 2019 rozhodol, že sa nevydá stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila; keďže stanovisko nevydal ani odvolací výbor hlasovaním z 5. júna 2019;

  Q. keďže Komisia pripúšťa, že jej pretrvávajúce prijímanie rozhodnutí o povolení GMO bez súhlasu kvalifikovanej väčšiny členských štátov, čo sa pri povoľovaní výrobkov vo všeobecnosti považuje za obrovskú výnimku, no stalo sa pravidlom pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, je problémom[22]; keďže predseda Komisie niekoľkokrát odsúdil uvedenú prax ako nedemokratickú[23];

  R. keďže v 8. volebnom období Európsky parlament prijal celkom 36 uznesení, v ktorých namietal proti umiestňovaniu na trh GMO ako potraviny a krmivá (33 uznesení) a proti pestovaniu GMO v Únii (3 uznesenia); keďže v prospech povolenia žiadneho z týchto GMO nehlasovala kvalifikovaná väčšina členských štátov; keďže napriek vlastnému uznaniu nedostatočnej demokracie, nízkej podpore členských štátov a námietkam Parlamentu Komisia povoľuje GMO aj naďalej;

  S. keďže na to, aby mohla Komisia nepovoliť GMO v prípade absencie súhlasu kvalifikovanej väčšiny členských štátov v odvolacom výbore, nie je potrebná zmena zákona[24];

  1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

  2. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002[25] poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami, a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

  3. vyzýva Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

  4. opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie postúpiť ďalej v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby vo svojej práci v súvislosti s týmto návrhom Komisie bezodkladne pokročila;

  5. vyzýva Komisiu, aby dovtedy, kým členské štáty v odvolacom výbore nezaujmú stanovisko, zastavila povoľovanie GMO či už na pestovanie alebo na potravinárske a krmovinárske účely, v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 182/2011;

  6. vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované plodiny odolné voči herbicídom, kým sa v jednotlivých prípadoch komplexne neprešetria zdravotné riziká spojené s rezíduami, čo si vyžaduje úplné posúdenie rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín doplnkovými herbicídmi, ich metabolitov a všetkých kombinovaných účinkov;

  7. vyzýva Komisiu, aby posudzovanie rizík používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí v plnej miere začlenila do posudzovania rizík geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná rastlina určená na pestovanie v Únii alebo sa do Únie dováža na potravinárske a krmovinárske účely;

  8. vyzýva Komisiu, aby na použitie v potravinách alebo krmivách nepovoľovala dovoz žiadnych geneticky modifikovaných rastlín, u ktorých bola vyvolaná tolerancia voči herbicídu, ktorého použitie v Únii nie je povolené;

  9. naliehavo žiada Komisiu, aby k povinnostiam Únie pristupovala podľa medzinárodných dohôd, ako sú Parížska dohoda o zmene klímy, Dohovor OSN o biologickej diverzite a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ako k „príslušným ustanoveniam práva Únie“ a/alebo „relevantným faktorom“ podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 a aby im prikladala náležitú váhu a informovala o tom, ako boli zohľadnené v rozhodovacom procese;

  10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

   

  Posledná úprava: 11. novembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia